четвъртък, 28 септември 2023

О Т Ч Е Т

за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии, мандат 2019-2023г. за периода от 1-то заседание, проведено на 01.11.2019г. до 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. включително  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 

          Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл.27,  ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е конституиран след провеждане на първото заседание, състояло се на 01.11.2019г. За Председател е избран Адам Адамов.

Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общински съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

На второто заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 26.11.2019г. с Решение № 4/26.11.2019г. са избрани зам.-председатели: Георги Вражев, Катя Христофорова, Бейхан Мустафа и Никодим Стоянов.

С Решение № 5/26.11.2019г. от същото заседание са избрани шест постоянни комисии, както следва:

–  Законност и обществен ред;

– Устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

– Финанси и европейска интеграция;

– Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– Туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

–  По закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно

придобито имущество.

През  отчетния период постоянните комисии са провели 294 заседания, от които 165 съвместни и 78 разширени, и са приели 5938 решения, както следва:

Комисията  по Законност и обществен ред е провела  56 заседания, от които 37 съвместни и 17 разширени, и е приела 1141 решения;

Комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост е провела 56 заседания, от които 37 съвместни и 17 разширени, и е приела  1143 решения.

Комисията по финанси и европейска интеграция е провела 57 заседания, от които 37 съвместни и 17 разширени, и е приела 1229 решения.

Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци е провела 57  заседания, от които 18 съвместни и 17 разширени, и е приела  1152 решения.

Комисията по Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика е провела 57 заседания, от които 37 съвместни и 17 разширени, и е приела 1250 решения.

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е провела 11 заседания и е приела 23 решения през отчетния период.

За отчетният период Общински съвет – Поморие е провел 53 заседания, от които 40 редовни и 13 извънредни. Приел е 1252 решения, от които 1176 с пълно мнозинство от броя присъстващи на заседанията.

На основание Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически  лица Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. през отчетния период е предоставил еднократни безвъзмездни финансови помощи, възлизащи в размер на 60 230лв. (шестдесет хиляди и двеста и тридесет лева) на 82 лица, от които за 10 деца. Някои от предоставените еднократни безвъзмездни финансови помощи бяха отпуснати на лица за животоспасяващи медицински нужди.

Във връзка с природни бедствия и трагичните събития, сполетели населени места бяха преведени по банкови сметки дарения, съответно:

На Община Карлово 10 000 лв. за пострадалите селата Богдан, Каравелово и Слатина;

На пострадалите от тежкото земетресение населени места в Република Турция – 10 000 лв.;

На пострадалите от тежкото земетресение населени места в Сирийската арабска република – 10 000 лв.;

Приеха се решения за:

Отпускане на средства на Кемала Парушева участничка в Optimist European Championship 2021, Пламен Божков и Даниела Гочева участници в Optimist World Championship 2021 – в размер на 3 000лв.

Предоставяне на целева субсидия на Стефани Илиева Чучукова за участие в Европейско младежко първенство no бърз и блиц шах 2021г.

Общински съвет – Поморие прие решения от особена важност във редица свери, касаещи обществения живот на Община Поморие, а именно:

Извършване строително-монтажни работи на МБАЛ-гр. Поморие, с цел обособяване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19.

Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси за периода от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното положение свързано с пандемията от Ковид 19, включително освобождаване от постоянна такса по чл. 22 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие за периода на наложената карантина в Детските ясли и Детските градини на територията на Община Поморие родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Поморие.

Реализация на проект „Патронажна грижа“ в условията на пандемията от Ковид-19.

Оказване съдействие на Църковно настоятелство при храм „Свето Преображение Господне“ гр.Поморие на дейностите свързани с цялостна консервация и реставрация на недвижимата културна ценност и на художествените ценности в храма /иконостас, икони, владишки трон, амвон и др.;

За дарение в полза на Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД на климатици, собственост на Община Поморие;

Предоставяне на недвижими имоти – общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие;

Приемане на План за действие на Община Поморие в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.;

Определяне на терен изграждане паметник на кан Тервел на територията на община Поморие;

Съгласие за провеждане на археологически проучвания – редовни разкопки на обект „Селищна могила“ по КККР на с. Порой;

Приемане на Проект на Методика за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на младежки проекти и инициативи, и предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2022г.;

Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за 2022-2025г.;

Предоставяне на социални услуги за ползване на обществен транспорт от социално слаби лица, а именно одобрява социална помощ във вид на осигуряване на безплатен транспорт на нуждаещите се и социално слаби лица чрез издаване на карти от съответния превозвач за междуселищни автобусни линии в община Поморие;

Решение за кандидатстване по проектно предложение „Ремонт на материалната база на: Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Горица, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Поморие и осигуряване на достъпна среда в Преходно жилище за деца и лица с.Бата” пред Фонд „Социална закрила”;

Предложение за учредяване на болнично настоятелство към МБАЛ-Поморие ЕООД;

Съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по дейност: „Патронажна грижа” – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от потребителите без заплащане на такса за целия период на проекта;

Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ – подкрепа в дома на деца и лица с трайни увреждания, и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;

Приемане на окончателен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласувани със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.;

Закриване на кметство с.Каменар и обособяването му като квартал на гр. Поморие;

Учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от недвижими имоти, публична общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас за срок от 10 (десет) години, по КККР на гр. Ахелой, по плана на с. Бата и по плана на с. Гълъбец, Община Поморие;

Определяне на място в гр. Поморие и поставяне на парков елемент „Тракийски бежанци“;

Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028г.;

Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Поморие;

Решение за определяне на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл. 6, ал. 7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси;

Приемане на Декларация против издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море – гр.Поморие, община Поморие;

Одобри сключване на договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“Бургас, представляван от ректора проф. д-р Магдалена Миткова за обучение на студенти и стажанти в Многопрофилна болница за активно лечение Поморие;

Отдаване под наем на обекти – общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, за медико-диагностична лаборатория, в която ще се провежда обучение на студенти и стажанти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

Даде съгласие за извършване на основен ремонт на административна сграда – публична общинска собственост, предоставена за ползване на Агенция за социално подпомагане;

Прие присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Теодоси Гуджуков;

Прие присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Боян Чимов;

Прие присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Милчо Талев;

Прие решение улица с наименование „Тамарикс“, да се преименува в улица „Професор Лука Йоцов“ за да се съхрани и помни огромната роля на професор Лука Константинов Йоцов в развитието на солодобива в гр.Поморие;

Прие Генерален план за организация на движението в гр.Ахелой;

Прие Генерален план за организация на движението в гр.Каблешково;

Прие учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за построяване на Филиал за спешна медицинска помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас;

Прие Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие;

Одобри ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – ръчноводима фреза; зимно оборудване за метачна машина;

Одобри ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – един брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил;

Одобри проект на Анализ на потребностите от социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с чл.43, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги;

Одобри обособяване на Градска художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие като юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата;

Одобри предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на еднолично дружество е ограничена отговорност „Чистота Поморие“ и придобиването на 100% от дружествените дялове на новоучредено търговско дружество „Чистота Поморие“ ЕООД;

Възложи конкурс и одобри спечелилия конкурса за избор на управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД;

Възложи конкурс и одобри спечелилия конкурса за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД;

Възложи конкурс и одобри спечелилия конкурса за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД;

Одобри определяне на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Одобри искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие;

Одобри откриване на клуб на пенсионера в с.Страцин и предоставяне помещение от общинска сграда, находяща се в с.Страцин, за извършване на клубна дейност;

Прие Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в община Поморие“.

Общински съвет – Поморие през отчетния период на своя мандат прие над 60 решения на стойност за над петдесет милиона лева, с които даде съгласие за кандидатстване по оперативни програми и проекти в полза на развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда, с екологията и устойчивото развитие, и подобряне качеството на живот на жителите на община Поморие. Повечето от тези решения са реализирани, други са в процес на реализация. Някои от по – мащабните от тях са свързани с:

Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап;
Рехабилитация на път Медово – Бата – Страцин – I етап;
Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин;
Реконструкция на общински път Каблешково-Бургас/Каменар-Поморие;
Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в земл.на с.Каменар /сега кв.Каменар/;
„Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на Посетителски център „Поморийско езеро”;
Реализация по проект „Енергийна ефективност“ на сградата на СУ „Иван Вазов“, жилищна сграда „Солна“ 11 и кв. „Свобода“ бл. 13;
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Ахелой и Каблешково;
Реализация по проект „Енергийна ефективност“ на сградата на ОУ „Христо Ботев“, жилищна сграда  „Солна“ 9 и кв. „Свобода“ бл. 14;
Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и темпове природни местообитания от мрежата Натура 2000 и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие;
Реализация на проект „Традиции – вчера, днес и утре“;
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на Община Поморие /в 4 населени места: Поморие, Ахелой, Каблешково и Каменар/;
Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на детска градина „Веселушко“, град Поморие;
Реализация на проект „Солта-традиция и културно богатство  на Поморие“;
Изграждане на Морски център „Магазия“ – Поморие за обслужване на рибарско пристанище Поморие;
Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие;
Текущ ремонт на слип за рибарски лодкостоянки Модернизация на слип за рибарски лодки в Рибарско Пристанище Поморие;
Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци;
Изграждане АРТ Комплекс – Водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие;
Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу““ в Поморийски залив;
Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, в който Община Поморие е партньор;
Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46 на гр. Поморие;
Реализация по проект за обновяване на площи за широко обществено ползване-паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин, с. Порой;
Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52 гр. Каблешково;
Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целевата акватория на територията на общината в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води. Партньори МИРГ Поморие и Норвежки финансов механизъм;
Насърчаване популяризирането на рибарството на територията на община Поморие (Рибен фест);
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие;
Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в община Поморие – сграда на Читалище Просвета 1888, гр. Поморие, филиал с. Каменар / сега кв.Каменар/;
Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие (АПДМУ) – Етап 2;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел  на територията на гр. Ахелой;
Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на Туристически Информационен Център гр. Ахелой.

Общински съвет – Поморие прие важни за общината и нейните жители решения, свързани с разпореждане с общинско имущество и устройството на територията.

Приети са нови подзаконови нормативни актове – Наредби и Правилници, както следва:

– Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация с Решение №3/26.11.2019г.;

– Нова Наредба № 22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Поморие с Решение №139/29.04.2020г.

– Нова Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с Решение № 312/10.12.2020г.

– Нова Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност с Решение №690/21.12.2021г.;

– Нова Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средство на територията на град Поморие с Решение № 1071/28.02.2023г.;

– Нова Наредба №24 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие с Решение №1143/18.04.2023г.

– Нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие с Решение № 611/08.09.2021г.;

– Нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие с Решение № 1102/07.03.2023г.;

Приети са редица изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове – Наредби и Правилници, съобразно изменения в Законите на Република България и потребности на жителите и населените места в Община Поморие.

Началото на работата на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023 съвпадна с пандемията от Ковид – 19. Всички заседания на общинският съвет и постоянните комисии се провеждаха при спазване на изисквания кворум, както и съобразно законово въведените мерки, свързани с Ковид – 19 и епидемичната обстановка в страната.

Работата на общинският съвет се провежда в условията на прозрачност. Заседанията на Общински съвет  и постоянните комисии са открити. За всяко заседание се изпраща по имейл и на хартиен носител, чрез български пощи, дневен ред с покана за участие в заседанието до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, съгласно  разпоредбите от Правилника за организацията дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Информира се обществеността за  провеждането на предстоящите заседания на определените за това места в общината и кметствата. Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред и взетите решения се обявяват и на интернет страницата на Общинския съвет. Решенията на общинският съвет своевременно се изпращат до Кмета и областна администрация за контрол и се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет.

На заседанието, проведено на 17.11.2022г. беше поканена да присъства и взе участие Проф. д.н. Мария Нейкова, тогавашен Областен управител на Област Бургас.

Съгласно осъществявания контрол за законосъобразност от Областен управител на Област Бургас от всички взети решения на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. има оспорени съответно:

Решение № 549/30.07.2021г. на Общински съвет – Поморие е оспорено със Заповед № РД-09-26 от 17.08.2021г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 2057/2021г. по описа на Административен съд – Бургас. Общински съвет – Поморие отмени своето решение, което доведе до прекратяване на административното производство;

Решение № 598/08.09.2021г. на Общински съвет – Поморие е оспорено със Заповед № РД-09-31 от 23.09.2021г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 2307/2021г. по описа на Административен съд – Бургас. Общински съвет – Поморие отмени своето решение, което доведе до прекратяване на административното производство;

Решение № 927/13.10.2022г. на Общински съвет – Поморие е оспорено със Заповед № РД-09-46 от 26.10.2022г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 1860/2022г. по описа на Административен съд – Бургас. С Решение № 5/06.01.2023г. на Административен съд – Бургас оспореното Решението на Общински съвет – Поморие е отменено;

Решение № 1201/30.06.2023г. на Общински съвет – Поморие е оспорено със Заповед № РД-09-31 от 14.07.2023г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 1325/2023г. по описа на Административен съд – Бургас;

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии е реална равносметка за работата ни до сега за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, Успешната работата, както на всеки един общински съвет, така и на Общински съвет – Поморие е комплексна и зависи от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в името на добруването на жителите и населените места в община Поморие.

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии се основава, както на статистическите данни, така и на анализа на съдържанието на взетите решения. Изминалия период дава основание както за реална преценка на извършеното до сега, така и за приноса на всеки един от нас в общия обем от работата.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                          

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОТЧЕТ 01.11.2019-01.08.2023 536 KB 6