О Т Ч Е Т

За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Поморие осъществява дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната територия. Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

Основната работа на общинският съвет се извършва в постоянните комисии, на които присъстват представители на общинската администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите докладни и отговарят на въпроси на общинските съветници. На заседанията присъстват и заинтересовани граждани на община Поморие.

Всички заседания на общинският съвет и постоянните комисии се провеждат при спазване на изискваният кворум, както и съобразно епидемична обстановка в страната и законово въведените мерки, свързани с Ковид – 19.

През отчетния период пет от шестте постоянни комисии са провели общо 50 заседания, от които 6 съвместни и 5 разширени, и са взели 783 решения, както следва:

Комисията  по Законност и обществен ред е провела 10 заседания и е приела 154 решения;

Комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост е провела 10 заседания и е приела  154 решения.

Комисията по финанси и европейска интеграция е провела 10 заседания и е приела 163 решения.

Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци е провела 10 заседания и е приела 149 решения.

Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика е провела 10 заседания и е приела 163 решения.

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество не е провеждала заседания през отчетния период.

За отчетния период Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е провел 5 редовни и 3 извънредни заседания, и е приел  151 решения.

Има общо 17 отсъствия от заседания, като 7 от тях са без уважителна причина.

На основание Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически  лица Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. през отчетния период е предоставил еднократни безвъзмездни финансови помощи на 4 лица, възлизащи в размер на 5 100лв. (пет хиляди и сто лева) в това число на нашия съгражданин Станимир Кабадаиев за поставяне на миоелектрична протеза.

Общински съвет – Поморие прие решения, относно:

Отпускане на средства на Кемала Парушева участничка в Optimist European Championship 2021, Пламен Божков и Даниела Гочева участници в Optimist World Championship 2021 – в размер на 3 000лв.

Оказване съдействие на Църковно настоятелство при храм „Свето Преображение Господне“ гр.Поморие на дейностите свързани с цялостна консервация и реставрация на недвижимата културна ценност и на художествените ценности в храма /иконостас, икони, владишки трон, амвон и др.;

За дарение в полза на Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД на климатици, собственост на Община Поморие;

Предоставяне на недвижими имоти – общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие;

Приемане на План за действие на Община Поморие в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.;

Определяне на терен изграждане паметник на кан Тервел на територията на община Поморие;

Предоставяне на целева субсидия на Стефани Илиева Чучукова за участие в Европейско младежко първенство no бърз и блиц шах 2021г.

Приети са нови подзаконови нормативни актове, както следва:

Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие;

Приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

През отчетния период Общинския съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове и правилници:

Изменение и допълнение на раздел III „Такси за Общински музеи”, чл.67 и чл.68 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие;

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие;

Изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие;

Изменение и допълнение на Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет – Поморие;

Изменение и допълнение на Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие;

Изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие;

Допълнение на чл.38 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие;

Предложение за изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „СУОИ“ на Общински съвет – Поморие.

През отчетния период Общински съвет – Поморие даде съгласие за кандидатстване по следните оперативни програми и проекти:

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.;

Кандидатстване по мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите местно развитие;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти BGCULTURE-2.002 „Втора покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ финансирана чрез Програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGCULTURE-1.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.;

Решение на ОС – Поморие за участие на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД в обществена поръчка – „Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, а именно: Извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение-линейка;

Кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.;

Кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат” BGENVIRONMENT-4.004, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.;

Кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;

Кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;

Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BG05SFOP001-2.025 ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 2 ,,Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“;

Администриране на проект „Патронажна грижа +“ в Община Поморие.

През отчетния период 01.07.2021г. – 31.12.2021г. на всички актове на Общинския съвет е осъществяван контрол за законосъобразност от Областен управител на Област Бургас. От всички взети решения на Общински съвет – Поморие за посочения период са оспорени две със Заповеди на Областен управител, по които има заведени дела в Административен съд – Бургас. Общински съвет – Поморие отмени оспорените решения, което доведе до прекратяване на административните производства.

 

АДАМ АДАМОВ /п/              

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Отчет за дейността на ОбС -Пороие 235 KB 28