Отчет за дейността на Общински съвет – Поморие за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

О Т Ч Е Т За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  …

Решения от 28-мо /извънредно /заседание проведено на 09.11.2021г.

Р Е Ш Е Н И Я ОТ 28-МО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2021г. /мандат 2019-2023г./   По т.1. от дневния ред: „ОС-723/03.11.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет…

Дневен ред на 28-мо /извънредно/ заседание на 09.11.2021г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с…