четвъртък, 30 ноември 2023

П О К А Н А

 

Със свое Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие даде съгласие за учредяване на болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Във връзка с горното, Общински съвет – Поморие кани всички заинтересовани да вземат участие в учредително събрание за учредяване на Болнично настоятелство към Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД.

Неговата задача ще бъде да подкрепя морално и публично болницата в изпълнението на нейната мисия да лекува, но и да работи целенасочено по съвременните предизвикателства в здравеопазването, утвърждавайки ролята си на значима институция в грижата за здравето на жителите на общината.

Целите на болничното настоятелство са:

  1. Да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги,
  2. Да прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на МБАЛ Поморие ЕООД,
  3. Да съдейства и участва при решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на болницата,
  4. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и да подпомага лечебното заведение за възстановяване, реконструкция и модернизацията на болничната база и медицинска апаратура,
  5. Да съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на материалната база.
  6. Да оказва съдействие при организиране на профилактични, образователни и други лечебни дейности, свързани с подобряване здравната култура на населението,
  7. Да подпомага и съдейства за подобряване на условия на хоспитализираните по време на престоя им в лечебното заведение.
  8. Да подпомага, стимулира и насърчава лекари, специалисти по здравни грижи и помощен медицински персонал при обучението и специализацията им,
  9. Да установява връзки с неправителствени организации за реализиране на отделни и съвместни проекти в областта на медицината,
  10. Да установява и поддържа международни връзки и преки контакти с организации, институции, сдружения и лица, които работят за осъществяването на сходни цели.

Предвид факта, че няма постъпили заявки до предоставения срок за участие, който изтече на 30.09.2022г., желаещите общественици, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации, граждани и юридически лица, могат да заявят своето участие в учредителното събрание:

ДО 11 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА /ВКЛЮЧИТЕЛНО/ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ – ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ, СТАЯ № 6.

 

 

АДАМ АДАМОВ      /П/                         

 Председател на Общински съвет – Поморие