вторник, 28 март 2023

П О К А Н А

         Със свое Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие даде съгласие за учредяване на болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Във връзка с горното, Общински съвет – Поморие кани всички заинтересовани да вземат участие в учредително събрание за учредяване на Болнично настоятелство към Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД.

Неговата задача ще бъде да подкрепя морално и публично болницата в изпълнението на нейната мисия да лекува, но и да работи целенасочено по съвременните предизвикателства в здравеопазването, утвърждавайки ролята си на значима институция в грижата за здравето на жителите на общината.

Целите на болничното настоятелство са:

  1. Да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги,
  2. Да прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на МБАЛ Поморие ЕООД,
  3. Да съдейства и участва при решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на болницата,
  4. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и да подпомага лечебното заведение за възстановяване, реконструкция и модернизацията на болничната база и медицинска апаратура,
  5. Да съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на материалната база.
  6. Да оказва съдействие при организиране на профилактични, образователни и други лечебни дейности, свързани с подобряване здравната култура на населението,
  7. Да подпомага и съдейства за подобряване на условия на хоспитализираните по време на престоя им в лечебното заведение.
  8. Да подпомага, стимулира и насърчава лекари, специалисти по здравни грижи и помощен медицински персонал при обучението и специализацията им,
  9. Да установява връзки с неправителствени организации за реализиране на отделни и съвместни проекти в областта на медицината,
  10. Да установява и поддържа международни връзки и преки контакти с организации, институции, сдружения и лица, които работят за осъществяването на сходни цели.

Желаещите общественици, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации, граждани и юридически лица, могат да заявят своето участие в учредителното събрание до 30 септември 2022 година в сградата на община Поморие – деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6.

 

 

АДАМ АДАМОВ      /П/                         

 Председател на Общински съвет – Поморие