Правилник за организацията и дейността на ОП „Социално обслужване“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Чл.2. (1) Общинското предприятие е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.
Чл.3.(1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие (ОП „СО“). По-нататък в Правилника е упоменато само като „Предприятието“.
(2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.
(3) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен баланс и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.
Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Солна № 15.
(2) Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно Общинско предприятие „Социално обслужване”.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието е управление и предоставяне на социални услуги на територията на Община Поморие.
(2) Предприятието предоставя следните социални услуги, финансирани от държавния бюджет :
1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ) с. Горица с капацитет 52 потребителя;
2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) с. Бата с капацитет 12 потребителя;
3. Преходно жилище за деца и лица (ПЖДЛ) с. Бата с капацитет 8 потребителя;
4. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) с. Бата с капацитет 8 потребителя;
5. Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Поморие с капацитет 40 потребителя;
6. Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) гр. Поморие с капацитет 20 потребителя;
7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания(ЦНСТДМУ) гр. Поморие с капацитет 14 потребителя;
(3) Социални услуги, финансирани от общинския бюджет:
1. Домашен социален патронаж (ДСП) с капацитет 120 потребителя;
2. Клуб на пенсионера – общо 14 клуба: 2 бр. в гр. Поморие и по един в гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Каменар, с. Лъка, с. Медово, с. Бата, с. Белодол, с. Горица, с. Козичино, с. Гълъбец, с. Порой, с. Александрово
3. Клуб на инвалида в гр. Поморие;
(3). Други структурни звена със смесено финансиране:
1. Детска млечна кухня за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст в гр. Поморие, с 3 разливочни за раздаване на храна в кв. Св. Георги гр. Поморие, гр. Ахелой и гр. Каблешково, с капацитет 150 потребителя;
(4). Предприятието може да извършва и допълнителни дейности като:
1. Управление и изпълнение на проекти в социалната сфера;
2. Управление и изпълнение на национални програми в социалната сфера;
3. Участие в управление или изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги;
4. Организиране, съдействие и провеждане на дарителски кампании;
Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.
Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.
Чл. 8. (1) Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.
(2) Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на Предприятието.

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 10. (1) Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до три години след провеждане на конкурс.
(2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.
(3) Директор на общинското предприятие „Социално обслужване” може да бъде български гражданин с висше образование, който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда”.
Чл. 11. (1) Директорът на ОП „СО“ – Поморие:
1. представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината, само в рамките на предоставените му правомощия;
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;
3. изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет.
4. въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
5. осъществява оперативно ръководство на Предприятието и периодично се отчита за извършената дейност на Предприятието пред Кмета на Община Поморие;
6. разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на Предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на общината;
7. разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със заповед на Кмета на общината;
8. информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;
9. упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
10. организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;
11. предоставя информация за Предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Поморие.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.
(3) Директорът контролира и носи отговорност за:
1. цялостната дейност на Предприятието;
2. законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;
3. спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
Чл. 12. (1) Социалните услуги се представляват от управители, които организират, ръководят и контролират цялостната дейност в тях.
(2) Управителите дават мнения и предложения във връзка с планираните средства в проектобюджета за съответната социална услуга, относно назначаването, освобождаването и налагането на административно наказателна отговорност на персонала на съответната социална услуга, съгласуват своите решения с Директора на предприятието.
Чл. 13. Структурата и численият състав на Предприятието се определят с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината в рамките на утвърдения числен състав на Предприятието и при съобразяване с гласувания за дейността му бюджет.
Чл. 14. (1) Организационно-управленската структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината и
е работодател на персонала в изброените структурни звена, освен ако със закон не е предвиден друг регламент на трудово-правните отношения.
(3) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение №1 на Правилника.
(4) Промените в длъжностното разписание се утвърждават от Кмета на Община Поморие по предложение на Директора на Предприятието.

IV. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посочено в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Имотите по ал. 1 се ползват от Предприятието, при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост.
(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.
Чл. 16. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение № 2 на Правилника.

V. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 17. (1) Предприятието е финансово подчинено на Община Поморие.
(2) Дейността на Предприятието се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на общината и със средства от общинския бюджет, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината.
(3) Финансирането на социалните услуги, държавна делегирана дейност е със средства предоставяни от държавно-делегиран бюджет, съгласно приетите единни разходни стандарти, а местната дейност със собствени средства на общината, планирани в рамките на бюджета на Предприятието.
(4) социалните услуги, държавна делегирана дейност, на които не им достигат средствата от единните разходни стандарти за покриване на разходите за издръжка на социалната услуга през годината, може да се дофинансират със средства от общинския бюджет.
(5) Социалните услуги и създаването на необходимата за тяхното предоставяне специализирана среда може да се финансират и от:
1. европейски структурни и инвестиционни фондове;
2. европейски и международни програми и проекти;
3. международни финансови институции;
4. физически и юридически лица;
5. други източници.
Чл. 18. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.
(2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност. Всички приходи се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.
(3) Средствата от събраните такси за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, се внасят по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, съгласно изискванията на Закон за социалните услуги.
(4) Средствата от събраните такси за ползване на социални услуги, които се финансират от общинския бюджет, се внасят по бюджета на Община Поморие до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Чл. 19. (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и Закона за публичните финанси.
(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет – Поморие.
Чл. 20. Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.
(2) Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.
(3) Предприятието се отчита за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.
Чл. 21. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет – Поморие № 611/08.09.2021г. по протокол № 25/08.09.2021г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 935/13.10.2022г. и отменя Правилникът за организацията на дейността на Общинско Предприятие „Социално Обслужване” приет с решение № 491/30.05.2003г., по протокол № 6/ 30. 05.2003г. на Общинския съвет – Поморие.
§ 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.
§ 3. Промени и изменения в настоящия правилник могат да се правят при промяна в нормативната уредба касаеща дейността на ОП „СО” и при вътрешни промени в структурата и организацията на Община Поморие.
§ 4. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на Община Поморие или изрично определен от него заместник-кмет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
/ изм. с Решение № 935/13.10.2022г./

№ по ред Структура по дейност/социална услуга и длъжностно наименование Щатна численост     
  ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 111
  в т. ч.:  
1 Директор, предприятие 1
2 Административно-счетоводен отдел 9
  Главен счетоводител 1
  Старши счетоводител 1
  Счетоводител 2
  Касиер,счетоводство 1
  Служител човешки ресурси 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Пазач-портиер 1
Рехабилитатор 1
3 Отдел „Лични асистенти” 2
  Специалист „социални дейности” 2
4 Отдел „Социални асистенти” 1
  Социален работник в социална услуга 1
5 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ)  с.Горица 27
  Управител, специализирана институция 1
  Социален работник в социална услуга 1
  Психолог 1
  Рехабилитатор 2
  Медицинска сестра за социални дейности 4
  Касиер,домакин 1
  Калкулант 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Готвач 3
  Огняр 3
  Санитар 9
6 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (/ЦНСТДМБУ)   с.Бата 8
  Управител, социална услуги в общността 1
  /изм. с Решение № 935/13.10.2022г./ Социален работник в социална услуга 1
  Психолог 1
  Медицинска сестра за социални дейности 1
  Детегледачка 4
7 Преходно жилище за деца и лица – с.Бата 6
  Управител, социална услуги в общността 0,5
  Социален работник в социална услуга 4
  Домакин 0,5
  Трудотерапевт 0,5
  Пазач-портиер 0,5
8 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с.Бата 6
  Управител, социална услуги в общността 0,5
  Социален работник в социална услуга 4
  Домакин 0,5
  Трудотерапевт 0,5
  Пазач-портиер 0,5
9 Център за обществена подкрепа – гр.Поморие 9
  Управител,  социална услуги в общността 1
  Социален работник в социална услуга 3
  Психолог 1
  Рехабилитатор 1
  Логопед 1
  Педагог 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
10 Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Поморие 5
  Управител социална услуги в общността, 1
  Психолог 1
  Рехабилитатор 1
  Трудотерапевт 1
  Чистач/хигиенист 1
11 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Поморие 13
  Управител,  социална услуги в общността 1
  Възпитател 1
  Медицинска сестра за социални дейности 1
  Домакин 1
  Детегледачка 9
12 Домашен социален патронаж 4
  Социален работник в социална услуга 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Домашен санитар 2
13 Клуб на пенсионера – 14 бр. 14
  Домакин, клуб 14
14 Клуб на инвалида 1
  Деловодител 1
15 Детска млечна кухня  с 3 разливочни 5
  Домакин 1
  Готвач 4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление
на ОП „СО“

по ред

Наименование на актива Акт за собственост / регистрационен номер
1 Масивна, 3 – етажна сграда в гр.Поморие, ул.Възраждане №2 / ЦНСТДМСУ / АЧОС № 4350/27.04.2007
2 Масивна, 2 – етажна сграда в с.Бата, ул.Иван Вазов №31 / ЦНСТДМБУ / АПОС № 2842/18.02.2005
3 Масивна, 1 – етажна сграда в гр.Поморие, ул.Солна №17 / ДМК / АПОС № 4153/16.06.2017
4 Масивна, 2 – етажна сграда в гр.Поморие, ул.Марица №7 / ЦОП / АПОС № 5289/05.07.2012
5 Масивна, 3 – етажна сграда в с.Горица, ул.Кирил и Методи №57 / ДПЛФУ / АПОС № 6112/05.04.2017
6 Масивна, 2 – етажна сграда в гр.Поморие, ул.Смирна №1а / ЦСРИ / АПОС № 4946/01.12.2010
7 Полумасивна, 1 – етажна сграда в с.Медово,

/ Клуб на пенсионера /

АПОС № 342/01.10.1999
8 Част от масивна жилищна сграда, в гр.Поморие, бул.П.Яворов №30 / Клуб на пенсионера / АЧОС № 5038/11.05.2011
9 Част от масивна жилищна сграда, в гр.Поморие, бул.П.Яворов №31 / Клуб на инвалида / АЧОС № 5189/07.12.2011
10 Полумасивна, 2 – етажна сграда в гр.Каблешково,  / Клуб на пенсионера / АПОС № 4512/13.10.2008
11 марка: Фолксваген, модел – крафтър А0732НТ
12 марка: Пежо             , модел: партнер А4223КХ
13 марка: Опел              , модел: вектра         А2385МХ
14 марка: ВАЗ                , модел: 2110   А3720КС
15 марка: Шкода           , модел: фелиция   А3791КС
16 марка: Мерцедес       , модел: спринтер   А7971КН
17 марка: Фиат              , модел: дукато   А8368КХ
18 марка: Рено                , модел: мастер   А8306МТ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник на ОП Социално обслужване -изм. октомври 2022г 554 KB 27
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors