вторник, 28 март 2023

П  Р О Т О К О Л

ОТ 42-РО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Днес, 02.11.2022г. от 16.00ч. в зала № 2 на Община Поморие се проведе четиридесет и второ /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023 година.

На заседанието присъстваха 15 от общо 21 общински съветници.

На заседанието от общинска администрация присъстваха Янчо Илиев – Зам.-кмет „БФ“, Любка Страволемова – Председател на общинска избирателна комисия – Поморие, кметове на кметства и кметски наместници от община Поморие.

Беше предложен следния проект за

ДНЕВЕН   РЕД:

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Порой, Община Поморие.

 

Заседанието беше открито от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие.

 

Гласува се предложения дневен ред – 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници – приема се.

 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН   РЕД:

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Порой, Община Поморие.

По т.1. от дневния ред: Новоизбраният кмет на кметство Порой, Община Поморие Сейфетин Юмед Сатаджъ положи клетва. Подписа клетвения лист и получи удостоверението си за избран кмет.

След приключване на дневния ред председателя на съвета Адам Адамов закри заседанието.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 42-ро извънредно заседание – 02.11.2022г 224 KB 22