сряда, 27 септември 2023

П Р О Т О К О Л

 2/08.01.2020г.

 

Днес, 08.01.2020г. от 11,00 часа в зала №2 на Община Поморие се проведе второ заседание на временната комисия определена с Решение 11/26.11.2019г.на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./, относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

         На заседанието присъстваха членовете на комисията в състав:

Ива Димитрова Кусева

Адам Георгиев Адамов

Георги Тошков Вражев

 

Заседанието беше открито и ръководено от Георги Вражев – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, който обяви, че на основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 са публикувани на 17.12.2019 г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изслушване на на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 

Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 3 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” от 3-ма присъстващи членове, прие така предложения дневен ред.

 

Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изслушване на на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 

По 1-ва точка от дневния ред г-н Георги Вражев се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл. 68а от Закона за съдебната власт, като в срока по чл. 68а, ал.2 от ЗСВ до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

Г-н Вражев предложи кандидатите да бъдат изслушвани по поредността на входиране на документите. С 3 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се”  от 3-ма присъстващи членове, комисията прие направеното предложение.

Последва изчитане на поименния списък на кандидатите.

 1. Ева Димитрова Кафадарова
 2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова
 3. Петя Янакиева Георгиева
 4. Ивелина Атанасова Атанасова
 5. Нина Колева Михалева
 6. Катерина Ганчева Иванова

 

По заявление ОС-686/14.10.2019г. от Ева Димитрова Кафадарова. Г-жа Кафадарова сподели, че е магистър по социална педагогика. На въпросите от комисията, относно мотивацията ѝ отговори, че ако бъде избрана за втори мандат като съдебен заседателще продължи да работи по този вид свое гражданско задължение с желание и отговорност предвид натрупания опит през първия си мандат, и професията на социален работник, които ще са ѝ от полза като съдебен заседател през новия мандат. Тя сподели с останалите кандидати своя опит, като акцентира върху важността на тази длъжност.

По заявление ОС-15/11.11.2019г. от Красимира Стоянова Стоянова-Иванова. Директор е на ОУ „Георги Сава Раковски” в с.Оризаре. Счита , че като отговорен и справедлив човек с житейски опит и в трудоспособна възраст ще работи успешно в полза на обществото чрез дейността на съдебен заседател.

           По заявление ОС-88/09.12.2019г.  от Петя Янакиева Георгиева. На въпросите на комисията, касаещи образованието ѝ отговори, че е с висше икономическо образование и работи като оперативен счетоводител и кредитен консултант. Относно мотивацията сподели, че позицията на съдебен заседател представлява огромен интерес за нея, тъй като една ефективно работеща съдебна система има ключова роля за правилното функциониране на държавата.

По заявление ОС-94/10.12.2019г. от Ивелина Атанасова Атанасова. По образование е магистър по психология. Работи като старши експерт в Агенция по заетостта, ДРЗС – Бургас, ДБТ –Поморие. Пред комисията сподели, че притежава знания, умения и компетенции придобити както на работното ѝ място, така ѝ чрез образователния ѝ ценз, които ще ѝ бъдат от полза като бъдещ съдебен заседател. Счита, себе си за отговорна личност и изразява желание да работи в полза на обществото.

По заявление ОС-100/11.12.2019г. от Нина Колева Михалева. Пред членовете на комисията тя сподели, че е медицинска сестра и работи като такава в СБРНК ЕАД филиал Поморие. Била е съдебен заседател мандат 2015-2019г. Счита работата на съдебния заседател освен за интересна и за много отговорна. Има готовност за работа подчинена на закона, водена от моралните норми за справедливост.

         По заявление ОС-101/11.12.2019г. от Катерина Ганчева Иванова. В момента г-жа Иванова е студент по „Организация и управление на туризма”. На въпросите на комисията, относно мотивацията си да работи като съдебен заседател отговори, че има силно развито чувство за справедливост, отговорна е към ангажиментите си и има добри комуникативни умения. С голямо желание иска да научи нещо ново, с което да дообогати знанията и компетенциите си.

 

След изслушванията временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели с 3 гласа „за”,   0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” 3-ма присъстващи членове, прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

           Предлага Общински съвет – Поморие да определи и предложи за съдебни заседатели следните кандидати:

 1. Ева Димитрова Кафадарова
 2. Красимира Стоянова Стоянова-Иванова
 3. Петя Янакиева Георгиева
 4. Ивелина Атанасова Атанасова
 5. Нина Колева Михалева
 6. Катерина Ганчева Иванова

Временна комисия определена с Решение 11/26.11.2019г.на Общински съвет – Поморие

Ива Димитрова Кусева   /п/

Георги Тошков Вражев   /п/

Адам Георгиев Адамов   /п/

Протоколчик: /п/

/М.Драгнева/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Протокол №2 на комисия 238 KB 181