Протокол разширено заседание на комисиите -22.02.2024г.

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 22.02.2024г. от 16 часа в зала №2 на Община Поморие се проведе разширено заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

На заседанието присъстваха общинските съветници: Ива Кусева, Илиан Щерев, Милен Манолов, Назиле Осман, Никола Абрашев, Петя Арнаудова, Сезгин Кадил, Юсеин Мехмедали, Фатме Хюсеин, Николай Буковинов, Бейхан Мустафа, Веселин Анестиев, Георги Вражев, Катя Христофорова, Христо Широков, д-р Христо Христов и Радостин Колев.

По уважителни причини не присъстваха Найден Пулакев, Иван Дачев, д-р Донка Атанасова – Вранчева.

В работата на комисията взеха участие Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие и Валентина Канева – юридически консултант към Общински съвет – Поморие.

От общинска администрация на заседанието присъстваха Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, Янчо Илиев – зам.-кмет „БФ“, инж. К. Гайдов – зам.-кмет „СИТУП”, инж. Петко Стамболиев – Директор ОП „ОГСС“, Илко Илчев – Директор ОП „Социално обслужване.“

Заседанието се ръководи от г-н Адам Адамов – Председател на Общински съвет –Поморие.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-304/22.02.2024г. – Предложение от Адам Георгиев Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Декларация за подкрепа на становището на Сдружение на хотелиери и ресторантьори Поморие, Сдружение „Чисто Море” – Поморие, Асоциация на туроператорите и турагентите – Поморие, Рибарско сдружение „Нептун” – Поморие относно приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства

РЕШЕНИЕ:

Комисиите приемат Предложението.

 

2.ОС-271/15.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024 – 2025г.

РЕШЕНИЕ:

Комисиите приемат докладната записка и проекта за решение с поправката на техническа грешка в проекта за решение, в края на текста на т.1. на I. „настоящия протокол“ да се чете „настоящото решение“.

 

3.ОС-279/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление постъпило в Община Поморие с вх. рег. № 94К-1880-1/10.01.2024 г. от д – р Кирил Хинов за освобождаването му като управител на търговско дружество „МБАЛ – Поморие“ ЕООД и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ:

Комисиите предлагат следните изменения и допълнения в проекта за решение:

-Т. 4 се допълва с името на „Илко Тодоров Илчев – магистър здравен мениджмънд“;

-Да се допълни текста на т.6 с „който е неразделна част от настоящото решение“;

Комисиите предлагат следните изменения и допълнения в проекта за  договор за възлагане:

-В чл.6,в  текста на т.6.1 „ държавата“ да се чете „общината“;

-В т.15.7. „за повече от 6 месеца“ да се чете „за повече от 45 дни“;

– В чл. 23 „Управителят има право на 30 работни дни платен годишен отпуск“ да се чете „Управителят има право на 15 работни дни платен годишен отпуск“;

-Чл.29 да отпадне, като чл.30 става 29 и чл.31 става чл.30

 

Комисиите приемат докладната записка и проекта за решение с направените промени.

 

4.ОС-280/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на д-р Ирина Данчева Янчева като управител на търговско дружество „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.

РЕШЕНИЕ:

Комисиите предлагат следните изменения и допълнения в проекта за решение:

-В относното да се чете „ …и до провеждане на процедура…..“;

-Т. 4 се допълва с името на „д-р Нина Кирова Апостолова“;

-Да се допълни текста на т.6 с „който е неразделна част от настоящото решение“;

Комисиите предлагат следните изменения и допълнения в проекта за  договор за възлагане:

чл.6, текста на т.6.1държавата“ да се чете „общината“;

т.15.7. „за повече от 6 месеца“ да се чете „за повече от 45 дни“;

– В чл. 23 „Управителят има право на 30 работни дни платен годишен отпуск“ да се чете „Управителят има право на 15 работни дни платен годишен отпуск“;

-Чл.29 да отпадне, като чл.30 става 29 и чл.31 става чл.30

 

Комисиите приемат докладната записка и проекта за решение с направените промени.

 

5.ОС-276/19.02.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

РЕШЕНИЕ:

Комисиите приемат докладната записка и проекта за решение.

 

Присъствали:

Ива Кусева/п/

Илиан Щерев/п/

Милен Манолов/п/

Назиле Осман/п/

Никола Абрашев/п/

Петя Арнаудова/п/

Сезгин Кадил/п/

Юсеин Мехмедали/п/

Фатме Хюсеин/п/

Николай Буковинов/п/

Бейхан Мустафа/п/

Веселин Анестиев/п/

Георги Вражев/п/

Катя Христофорова/п/

Христо Широков/п/

д-р Христо Христов/п/

Радостин Колев/п/

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
doc Протокол разширена комисия-22.02.2024г. 41 KB 7
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors