вторник, 7 февруари 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 10-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2020г.

/мандат 2019-2023г./

По т.1. от дневния ред: „ОС- 585/16.07.2020г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно покана от Висшия Съдебен Съвет за провеждане на публично обсъждане на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за всеки от апелативните райони, в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“” с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 212/17.07.2020г/

Общински съвет – Поморие на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и на основание приетата от Народното Събрание с Решение обн. ДВ бр.7 от 27.01.2015 Актуализирана стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, в частност механизма за осигуряване на прилагането на стратегията с обществено участие чрез предвидените форми за съгласуване съгласно приетата Пътна карта за продължаване на реформата, както и във връзка с предоставената възможност за даване на становище при планираното на 20.07.2020г. обществено обсъждане на  Доклад – предложения за оптимизация на съдилищата  в  изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“  не съгласува като положителни за местната общност на Община Поморие нито един от трите предлагани модела за оптимизация на районните съдилища по отношение на  Районен съд Поморие, тъй като моделите ще окажат отрицателно въздействие върху достъпа до правосъдие на гражданите.

Решението е взето след обстойно запознаване със съдържанието на доклада и на база „Очаквани ефекти  от прилагането на всеки един от трите модела за оптимизация на районните съдилища върху гражданите от състава на населените места на територията на община Поморие“, както следва:

 

Модел 1: Подход, при който малък районен съд в рамките на окръжния съд се обединява с районния съд със седалище в областния град, като на негово място се разкрива териториално отделение, т.е. малкият районен съд става териториално отделение към РС в областния град.

Положителен ефект : За местната общност няма положителен ефект.

Отрицателен ефект:  При липсата на нормативна  уредба, която да регламентира функционирането на териториалните отделения икономическите въздействия на модел 1 ще бъдат негативни за гражданите и за развитието на Общината, тъй като обсъждането се прави без проекти за законодателни промени, които да регламентират функционирането на териториалните отделения и без тяхното публично обсъждане. При този модел може да се очаква забавяне и ограничаване на достъпа до правосъдие без предварително изградена информационна електронна система и/или електронно правосъдие. Може да се очаква  накърняване на основни граждански, социални и икономически права на населението на  Община Поморие, което наброява около 30 000 души и постоянно нараства. Натовареността на магистрати или липсата на такава за други не може да е основание за безпокойство на гражданите, свързано с достъпа до правосъдие, освен ако не е доказано предварително неговото подобряване.

 

Модел 2: Подход, при който два или повече районни съдилища съд в рамките на окръжен район се обединяват в един районен съд, като един от РС става приемащ РС, а другия/ите РС, чиято дейност се прехвърля.

Положителен ефект : За местната общност няма положителен ефект.

Отрицателен ефект: И при този модел съществува реална опасност за ограничаване на достъпа до правосъдие на гражданите. Възможни последици биха били преместване на адвокати и нотариуси, което ще ги отдалечи от гражданите. Възможно е обезлюдяване на общинския център с прехвърления съд, затрудняване дейността на адвокати, нотариуси и достъпа на граждани от община до тях. Територията на Общината обхваща населени места, които са отдалечени  на 30 км. от общинския център и   района е изключително специфичен откъм традиции с правораздавателен орган  от Освобождението на България до сега, както и заучени транспортни връзки на по-възрастното население. Населението  ще обеднява с транспортни разходи  и вероятно няма да  иска  да пътува непрестанно до областния център за:  консултации с адвокати  които ще напуснат общинския център; нотариални услуги; съдебни заседания; охранителни производства;  свидетелство за съдимост; служба вписвания; други услуги.  Моделът налага разглеждането на съдебните заседания и въобще извършването на всички дейности, присъщи на един районен съд, който ще бъде по-отдалечен за гражданите.

 

Модел 3: Комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен съд на база на определени стандарти за численост.

Положителен ефект: Най -добра оценка на риска от отрицателни социални въздействия върху гражданите, при отчитане на възможността общината да запази Районния си съд .

Отрицателен ефект : Риск от неуспешна реализация.

 

Възлага на Кмета на Община Поморие да уведоми официално за взетото решение:

г-жа Гергана Мутафова- член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

г-жа Боряна Димитрова- член на Висшия съдебен съвет и координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващите анализи“ към проекта,

г-н Шекерджиев- член на Висшия съдебен съвет и координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващите анализи“ към проекта,

Г-ЖА ДЕНИЦА ВЪЛКОВА- Административен ръководител на АПЕЛАТИВЕН СЪД Бургас.

С оглед важността на проблема, който засяга интересите на гражданите и юридическите лица на територията на цялата Община и защита на конституционното им право на достъп до правосъдие, както и с оглед близката определена дата за публичното обсъждане-20.07.2020г., на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 10-то изв.зас.-17.07.2020г. 244 KB 137