Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 11-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.08.2020г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 21.08.2020г.

По т.1. от дневния ред: „ОС-580/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за деактуване/отмяна на Акт за частна общинска собственост №5323/09.11.2012г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е

  № 213/04.08.2020г.

На основание чл.21. ал.1. т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Поморие не дава съгласие кмета на Община Поморие да издаде заповед, е която да отмени Акт за частна общинска собственост №5323/09.11.2012г.

По т.2. от дневния ред:„ОС-581/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие, което ще се проведе на 14.08.2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 214/04.08.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински съвет – Поморие определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното Общо събрание на Сдружение с нестопанска пел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие, на 14.08.2020г. от 17:30ч. в гр. Поморие, ул. „Професор Стоянов“ №5А, градски стадион Поморие.

2.Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3.Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД“ на Община Поморие за представител на Общината в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие, 14.08.2020г. от 17:30ч. в гр.Поморие, ул. „Професор Стоянов” №5А, градски стадион Поморие, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на Сдружение е нестопанска цел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

4.Предвид необходимост от присъствие на представител на Община Поморие на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.3. от дневния ред:„ ОС-597/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г. – нива гр.Каблешково“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215/04.08.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава II т.2 се добавят следните имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на имота Вид на имота Площ
5871/28.01.2016г. гр. Каблешково

ПИ с идентификатор

35033.12.96

Нива 13530кв.м.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-600/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г. – дворно място гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 216/04.08.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава III се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди:

 

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на имота Вид на имота Площ
5428/11.03.2013г. гр. Поморие

ПИ 57491.506.3

кв.172 УПИ I

Дворно място 376кв.м.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-604/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отменяне поради техническа грешка на Решение на ОС №21/20.12.2019 г., учредяване в полза на СНЦ „МИГ Поморие“ безвъзмездно право на ползване и осигуряване на временен заем на СНЦ „МИГ Поморие“ за изпълнение на проект „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 217/04.08.2020г.

           1.Отменя Решение на ОС №21/20.12.2019 г.

2.Приема следните решения:

2.1.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС във връзка с кандидатстване от страна на Местна инициативна група Поморие по проект „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, Общинският съвет дава своето съгласие Община Поморие да се учреди в полза на СНЦ „МИГ Поморие“ безвъзмездно право на ползване на площ от 180 m2 за поставянето на 6 броя къщички в ПИ 57491.501.687 И ПИ 57491.501.690 по КК на гр. Поморие и площ от 10 m2 за монтирането на метеорологична станция в ПИ 57491.503.564 по КК на гр. Поморие за срок от 6 години.

2.2.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС във връзка с кандидатстване от страна на Местна инициативна група Поморие по проект „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, Общинският съвет дава своето съгласие Община Поморие да отпусне временен заем в размер не по-малко от 20 на сто от стойността на заявения от кандидата бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за срока на изпълнение на проекта.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.6. от дневния ред:„ОС-606/20.07.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2019г. на читалищата на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 218/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществяваните читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2019г. на читалищата на Община Поморие, както следва:

-НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

-НЧ „Възраждане-Лъка-2002г.” с.Лъка;

-НЧ „Иван Спасов-1908г.” с.Страцин;

-НЧ „Георги Илиев Маджаров-1924г.” с.Бата.

-НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

-НЧ „Светлина-1934г.” гр.Ахелой;

-НЧ „Поука-1907г.” с.Горица;

-НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой;

-НЧ „Просвета-1906г.” с.Козичино;

-НЧ „Любен Каравелов” с.Дъбник;

-НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие.

-НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

-НЧ „Просвета-1888г.” гр.Поморие;

-НЧ „Атанас  Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

-НЧ „Здравец – 2013г.” с.Александрово.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-613/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ IV кв.35 по плана на с.Страцин.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219/04.08.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IV кв.35 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 185/1295 идеални части от УПИ IV кв.35 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1295кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6379/25.10.2018г. на съсобствениците Юсеин Селим Али и Гюйсюм Селим Али, при цена 2400,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.8. от дневния ред:„ОС-614/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XII-285, кв.30 по плана на с.Лъка.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 220/04.08.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХII-285, кв.30 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 21/421 идеални части от УПИ XII, кв.30 по плана на с.Лъка, целият на площ от 421кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6802/15.06.2020г. на съсобственика Янчо Иванов Балев, при цена 483,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

         По т.9. от дневния ред:„ОС-616/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – имот с идентификатор 02810.22.69 по КККР на с.Бата.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 221/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие:

Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цена 4220,00лв. за година, (351,67лв. месечно), без включен ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

– Имот публична общинска собственост с идентификатор 02810.22.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата с площ 22 032 кв. м., с начин на трайно ползване – летище, аерогара, актуван с АПОС №6470/11.12.2018г. с начална тръжна цена 4220,00 лв. на година без вкл. ДДС.

         По т.10. от дневния ред:„ОС-621/23.07.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против”, 1 – направил отвод от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 222/04.08.2020г.

           I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет — Поморие за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

            1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Освободител”.

1.1.позиция № 289А- маси за консумация -35кв.м.;

             2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I”.

2.1.позиция № 114 Б – хладилни витрини 2кв.м.;

2.2.позиция № 114 В – маси за консумация -3 кв.м;

2.3.позиция №  73 А – маси за консумация – 40 кв.м;

             II.Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

III.Във връзка с началото на летния туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

По т.11. от дневния ред:„ОС-627/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 223/04.08.2020г.

           I.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал.1, т.10, чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с чл.5, ал.1 от Постановление №128 от 29.06. 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за управление движими вещи, както следва:

 1. В полза на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково, община Поморие, с Директор – Мария Янева, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ1301 РВ.
 2. В полза на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, община Поморие, с Директор – Айдън Хасан, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „HYUNDAI”, модел „COUNTY“, с 15+1 места, с регистрационен номер А0343 НС.

II.Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаните в т.I. превозни средства на директорите на съответните институции.

III.Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2020 – 2021 година.

IV.МПС-та – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използват съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

V.Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

По т.12. от дневния ред:„ ОС-628/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие:

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №4527/06.11.2008г. – представляващ помещение с площ 141 кв.м., находящо се в сграда, построена в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица с предназначение – търговска цел,  с начална тръжна цена 394.80лв. на месец без вкл.ДДС.

2.Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за аптека на площ 30.92кв.м, находящо се в едноетажна сграда в УПИ VIII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС №4865/14.01.2010г. с начална тръжна цена 80.39лв. на месец без вкл. ДДС.

3.Имот публична общинска собственост, представляващ помещение за офис на площ от 16 кв.м, находящо се в сграда, построена в УПИ VIII, кв.13 по плана на с.Бата, актувана с АОС №310/01.07.1999г. с начална тръжна цена 48,00 лв. на месец без вкл.ДДС.

4.Имот – частна общинска собственост, представляващ помещение — лекарски кабинет с площ 15 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково (по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50), актувана с АОС №6485/13.02.2019г. с начална тръжна цена 48,75 лв. на месец без вкл.ДДС.

5.Едноетажна масивна сграда, състояща се от едно помещение на площ от 15.79 кв.м, построена в имот с планоснимачен номер 9504.01 по плана на с.Бата за изкупвателен пункт на мляко, актувана с АОС №4563/03.04.2009г. с начална тръжна цена 31,58 лв. на месец без вкл.ДДС.

6.Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16.80 кв.м. в едноетажна сграда, изградена в УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой, актувана с АОС 6438/16.11.2018г. и АОС №6654/03.06.2019г за поправка на АОС 6438/16.11.2018г. с начална тръжна цена 43,68 лв. на месец без вкл.ДДС.

7.Помещение – лекарски кабинет с площ 39,60 кв.м. в едноетажна сграда, находяща се в УПИ VIII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС №4865/14.01.2010 г. при граници на помещението: от север помещение, от запад чакалня и външен зид, от изток фурна с начална тръжна цена 102,96лв. на месец без вкл.ДДС.

8.Сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с. Страцин, изградена в ПИ 69746.5.92 по КККР на с. Страцин с площ 31 кв. м. с предназначение за обществени и други дейности, с начална тръжна цена 62,00лв. на месец без вкл.ДДС.

По т.13. от дневния ред:„ОС-546/24.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПР на УПИ I-252, с отреждане за ,,детски ясли“, в кв.39 по регулационния план на с.Бата, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация, състоящо се в следното: УПИ I-252, в кв.39 по регулационния план на с.Бата, отреден за „детски ясли“ да се отреди за УПИ I-360 – за „озеленяване“.

По т.14. от дневния ред:„ОС-574/09.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2020/2021 година.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 226/04.08.2020г.

 1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2020/2021 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017г. и на основание чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69. ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2020/2021 година, съгласно приложението:

 

   I. УЧИЛИЩА:

 1. СУ “Иван Вазов “ – гр. Поморие

1.1.Начален етап:

І клас                                              3  паралелки                      62   ученици

ІІ клас                                             3  паралелки                      70   ученици

ІІІ клас                                           3  паралелки                      71   ученици

ІV клас                                           3  паралелки                      72   ученици

1.2.Прогимназиален етап:

V клас                                             3  паралелки                        68   ученици

VІ клас                                           3  паралелки                        82   ученици

VІІ клас                                          2  паралелки                        62   ученици

1.3.Гимназиален етап:

VІІІ клас Английски и руски език   1  паралелка                      18   ученици

IХ клас   Английски и руски език    1  паралелка                      26   ученици

Х клас    Английски и руски език    1  паралелка                      23   ученици

XI клас   Английски и руски език   1  паралелка                       30   ученици

XII клас  Английски език                1  паралелка                        20   ученици

Общо                                                                                              604   ученици

1.4.  Полуинтернатни групи:

I клас                                               3  групи                               62   ученици

II клас                                               3  групи                               68   ученици

III клас                                             3  групи                               66   ученици

IV клас                                             2  групи                              44   ученици

V-VII клас                                       1  смесена група                 18   ученици

 

 1. ОУ ”Христо Ботев “ – гр. Поморие

2.1. Начален етап:

І клас                                                2  паралелки                        32   ученици

ІІ клас                                                1  паралелка                       26   ученици

ІІІ клас                                             2  паралелки                       37   ученици

ІV клас                                            2  паралелки                       37   ученици

2.2. Прогимназиален етап:

V клас                                              2  паралелки                         47   ученици

VІ   клас                                           2  паралелки                        35   ученици

VІІ  клас                                          2  паралелки                        47   ученици

Общо                                                                                          261   ученици

2.3. Полуинтернатни групи:

І клас                                                  2  групи                             32   ученици

ІІ клас                                                 1  група                              26   ученици

ІІІ клас                                                   2  групи                              37   ученици

ІV клас                                                 2  групи                             35   ученици

 

 1. ОУ ”Христо Ботев” – гр. Ахелой

3.1. Начален етап:

І клас                                                  2 паралелки                       35   ученици

ІІ клас                                                 2  паралелки                      34   ученици

ІІІ клас                                               2  паралелки                      31   ученици

ІV клас                                               1  паралелка                       25   ученици

3.2. Прогимназиален етап:

V клас                                                2  паралелки                       34   ученици

VІ клас                                               2  паралелки                      36   ученици

VІІ клас                                             1  паралелка                       25   ученици

Общо                                                                                               220  ученици

3.3. Полуинтернатни групи:

І клас                                                  1 група                                 28   ученици

II клас                                                   2 групи                               34   ученици

III клас                                                 1 група                                22   ученици

ІV клас                                                 1 група                               24   ученици

V  клас                                                 1 група                              26   ученици

VІ клас                                                 1 група                              26  ученици

 

 1. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

4.1. Начален етап:

І клас                                                1  паралелка                   15   ученици/-1

ІІ клас                                                1  паралелка                   16   ученици

ІІІ клас                                            1  паралелка                   14   ученици/-2

ІV клас                                            1  паралелка                   16   ученици

4.2. Прогимназиален етап:

V клас                                                1  паралелка                  16   ученици/-2

VІ клас                                               1  паралелка                    20   ученици

VІІ  клас                                              1  паралелка                   23   ученици

Общо                                                                                            120  ученици

4.3. Полуинтернатни групи:

І клас                                                   0,5  група                       12   ученици

ІІ клас                                                  0,5  група                         12   ученици

ІІІ клас                                              0,5  група                         14   ученици

ІV клас                                                   0,5  група                         14   ученици

V клас                                                  0,5  група                          13   ученици

VІ клас                                               1     група                         20   ученици

VІІ клас                                                0,5  група                       12   ученици

 

 1. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин

5.1.         Начален етап:

І клас                                                 1  паралелка                   11   ученици/-5

ІІ клас                                               1  паралелка                    13   ученици/-3

ІІІ клас                                            1  паралелка                    15   ученици/-1

ІV клас                                            1  паралелка                    11   ученици/-5

5.2.         Прогимназиален етап:

V клас                                               1  паралелка                     26   ученици

VІ клас                                            1  паралелка                    14   ученици/-4

VІІ клас                                           1  паралелка                     21   ученици

Общо                                                                                            111   ученици

5.3. Полуинтернатни групи:

І и ІІ клас                                          1  смесена група                 16  ученици

ІІ и IV клас                                       1  смесена група                  19  ученици

ІІІ клас                                                1  група                               15  ученици

V клас                                                 1  група                                  26  ученици

VІ и VІІ клас                                      1 смесена група                   26  ученици

 

 1. ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец

6.1. Начален етап:

І клас                                               1  паралелка                      16 ученици

ІІ клас                                              1  паралелка                    15  ученици/-1

ІІІ клас                                            1  паралелка                     14  ученици/-2

ІV клас                                            1  паралелка                     12  ученици/-4

6.2. Прогимназиален етап:

V клас                                                1 паралелка                     17  ученици/-1

VI клас                                              1 паралелка                       22  ученици

VII клас                                            1 паралелка                      17  ученици/-1

Общо                                                                                           113  ученици

6.3. Полуинтернатни групи:

І и ІІ клас                                            1  смесена група                    22  ученици

ІІ и ІІІ клас                                          1  смесена група                    10  ученици

ІІІ и ІV клас                                      1  смесена група                     22 ученици

 

 1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой

7.1. Начален етап:

І и ІІ клас                                       1  слята паралелка             9  ученици/-7

III клас                                             1  паралелка                    14  ученици/-2

ІV клас                                            1  паралелка                     13  ученици/-3

7.2. Прогимназиален етап:

V и VI клас                                        1 слята паралелка               15 ученици/-3

VII клас                                              1 паралелка                        10  ученици/-8

 Общо                                                                                             61  ученици

7.3. Полуинтернатни групи:

І – IV клас                                        1  смесена група                27  ученици

 

 1. ОУ “Христо Ботев” – с. Горица

8.1. Начален етап:

I клас                                                  1 паралелка                           7 ученици/-9

II и III клас                                        1 слята паралелка                 7 ученици/-9

ІV клас                                            1  паралелка                       14 ученици/-2

8.2. Прогимназиален етап:

V  клас                                             1 паралелка                            9 ученици/-9

VI клас                                              1 паралелка                       7  ученици/-11

VII клас                                            1 паралелка                      7  ученици/-11

Общо                                                                                               51 ученици

8.3. Полуинтернатни групи:

І- IV клас                                         1 смесена група                   22 ученици

 

 1. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

9.1. Начален етап:

І клас                                                2  паралелки                          32   ученици

ІІ клас                                               1  паралелка                         24   ученици

ІІІ клас                                             2  паралелки                        34   ученици

ІV клас                                             1  паралелка                        22   ученици

9.2. Прогимназиален етап:

V клас                                               3  паралелки                        56   ученици

VІ клас                                             2  паралелки                        38   ученици

VІІ клас                                           1  паралелка                        18   ученици

Общо                                                                                              224   ученици

9.3. Полуинтернатни групи:

І клас                                                  1  група                              26   ученици

ІІ клас                                                 1  група                              24   ученици

ІІІ клас                                             1  група                                26   ученици

ІV клас                                                  1  група                               22   ученици

V клас                                                1  група                             26   ученици

VІ клас                                               1  група                               26   ученици

VІІ клас                                              1  група                             18   ученици

 

 1. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

10.1.  Начален етап:

I клас                                                 1 паралелка                      10  ученици/-6

ІІІ клас                                                1 паралелка                        11 ученици/-5

Общо                                                                                              21 ученици

10.2.  Полуинтернатни групи:

I клас                                                    1 група                               10 ученици

ІІІ клас                                                  1  група                             11 ученици

 

 1. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

11.1.  Начален етап:

I клас                                                1 паралелка                       5  ученици/-11

II клас                                                 1 паралелка                       6  ученици/-10

ІІІ клас                                                1 паралелка                        8  ученици/-8

11.2.  Прогимназиален етап:

V клас                                                  1 паралелка                      6  ученици/-12

VII клас                                                 1 паралелка                    5  ученици/-13

Общо                                                                                             30 ученици

11.3.  Полуинтернатни групи:

I, II и III клас                                         1 смесена група               19 ученици

 

 1. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

VIII клас                                                2  паралелки                      52  ученици

IX клас                                                 2  паралелки                        49  ученици

X клас                                                2  паралелки                      58  ученици

XI клас                                                2  паралелки                      51  ученици

XII клас                                              2  паралелки                      48 ученици

Общо                                                                                                258 ученици

 

ІІ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ  ГРАДИНИ:

 

 1. ДГ “Детелина”- гр. Поморие

                                               11 групи                           260 деца

Детска ясла – 17 деца

Първа група – 17 деца

Първа група – 21 деца

Втора група – 30 деца

Втора група – 29 деца

Втора група – 26 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 27 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 18 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 23 деца

 

 1. ДГ ”Веселушко”- гр. Поморие и филиал

6 групи                                 142 деца

Първа група – 25 деца

Втора група – 22 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 30 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 23 деца

Смесена група филиал – 2-4 годишни – 20 деца

Подготвителна група филиал – 5-6 годишни – 22 деца

 

 1. ДГ ”Теменуга”- гр. Ахелой

4  групи                        96 деца

Яслена група – 21 деца

Една смесена група – 2-4 годишни – 31 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 29 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 15 деца

 

 1. ДГ ”Сребърно звънче” – с. Страцин

4  групи                      112 деца

Първа група – 20 деца

Втора група – 33 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 30 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 29 деца

 

 1. ДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

4  групи                      83 деца

с. Гълъбец

2 смесени групи – 51 деца

Филиал с. Порой

Една смесена група – 15 деца

Филиал с. Горица

Една смесена група – 17 деца

 

 1. ДГ “Радост” гр. Каблешково

6  групи                      156 деца

Детска ясла – 26 деца

Първа група –26 деца

Втора група – 26 деца

Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

Подготвителна група – 5 и 6 годишни – 26 деца

Подготвителна група – 6 годишни – 26 деца

 

 1. ДГ ”Мир” – с. Дъбник

2  групи                        41 деца

с. Дъбник

Една смесена група – 20 деца

Филиал с. Габерово

Една смесена група – 21 деца

 

ІІІ.   ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС  ПОМОРИЕ

21  групи                   273 ученици/13 ученици в група

Постоянни през учебната година – 20 групи, както следва:

8 групи – английски език;

1 група – вокално студио;

5 групи – народни танци;

7 групи – изобразително изкуство;

Временни през учебната година – 1 група, както следва:

1 група – английски език.

 

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие да се планират допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2020/2021 година, като от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН. Предвид декларираната от директорите на учебните заведения непотребност от дофинансиране, същото да се осъществява само при доказано мотивирано предложение на директорите.

По т.15. от дневния ред:„ОС-579/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.040 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, мярка 5 от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227/04.08.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения. №BG14MFOP001-4.040 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

       2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

4.Общински съвет — Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

           По т.16. от дневния ред:„ ОС-596/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228/04.08.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и чл. 3,  ал. 1 от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

По т.17. от дневния ред:„ОС-602/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие, който предвижда обособяване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) със съответното отреждане: УПИ ІХ1198, в кв.35, с площ 100 кв.м., с отреждане за трафопост и обособен паркинг; УПИ III1198, в кв.21а, с площ 625 кв.м., с отреждане за вилно строителство; УПИ IV1198, в кв.21а, с площ 626 кв.м., с отреждане за вилно строителство.

Застрояване в УПИ III1198 и УПИ IV1198, в кв.21а ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Ов): плътност – до 40 %, височина – до (10м)3ет., Кинт – до 0,8, озеленяване – над 60%, паркиране в рамките на имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

По т.18. от дневния ред:„ОС-603/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 230/04.08.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7/ 2003г. за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие,  с който се предвижда да се урегулират поземлени имоти, както следва: УПИ I в кв.50, с отреждане за рекултивация на депо за битови отпадъци, с площ 59662 кв.м., обхващащ имоти и части от имоти, както следва: целия ПИ 35691.6.39 – с обща площ 33 480кв.м., НТП – депо за битови отпадъци (сметище), публична общинска собственост; част на площ 15 195 кв.м. от ПИ 35691.6.63 – с обща площ 39 105 кв.м., НТП – пасище, общинска собственост; част на площ 10 987 кв.м. от ПИ 35691.6.65 – с обща площ 50 487 кв.м., НТП – пасище, общинска собственост; и УПИ II в кв.50, с отреждане за рекултивация на депо за битови отпадъци, обхващ целия ПИ 35691.5.36, с площ 4 127 кв.м., НТП – депо за битови отпадъци (сметище), публична общинска собственост; със ситуиране на задължителни линии на застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

По т.19. от дневния ред:„ОС-615/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III в кв.93 по плана на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 231/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изработване на проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III, в кв.93, отреден за хлебозавод, магазин и административна сграда на БКС, който предвижда обособяване на три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) със съответното отреждане: УПИ V, с приблизителна площ 2117 кв.м., с отреждане „за РУП и РПС“; УПИ VI, с приблизителна площ 742 кв.м., с отреждане „За КОО“; УПИ VII, с приблизителна площ 1072 кв.м., с отреждане „За КОО“ и в рамките на улична регулация се придава приблизителна площ 1422 кв.м., като се запазват съществуващите сгради в УПИ V и УПИ VII и се предвиди ново строителство в УПИ VI, чрез ситуиране на застроително петно с ограничителни линии, при спазване на следните градоустройствени показатели: плътност – до 60 %, височина – до (15м)5ет., Кинт – до 2,0, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

По т.20. от дневния ред:„ОС-625/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие във връзка с подкрепа за проектно предложение LIFE 19 NAT/BG/000804 Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 232/04.08.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.1 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие не дава съгласието си Община Поморие да подкрепи проектното предложение “LIFE 19 NAT/BG/000804 Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“.

По т.21. от дневния ред:„ ОС-626/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 233/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема „Програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2020 г.“

По т.22. от дневния ред:„ОС-631/27.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на  Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234/04.08.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища на следните училища и детски градини:

– СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие;

– ОУ „Христо Ботев“, с. Бата;

– ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково;

– ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин;

– ДГ „Радост“ гр. Каблешково;

– ДГ „Сребърно звънче” с. Страцин.

 

2.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с представянето в РУО-Бургас, в срок до 21 август 2020 г. на мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на Общински съвет за включване на училища и детски градини от Община Поморие в Списъка на средищните детски градини и училища, както и внасяне на предложението за актуализиране на списъка със средищните детски градини и средищните училища в срок до 11 септември 2020 г. в Министерство на образованието и науката.

По т.23. от дневния ред:„ ОС-634/28.07.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мария Иванова Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 235/04.08.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Мария Иванова Георгиева от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 11-то заседание-04.08.2020г. 427 KB 129