неделя, 4 юни 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 12-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.09.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 22.09.2020г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-582/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. на Община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е

 № 236/03.09.2020г.

 

На основание чл. 52 ал. 1 и чл.21., ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 31, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

           1.1.ПО ПРИХОДА                                                        32 181 622

в т.ч.: За делегирани от държавата дейности                  14 430 804

От Собствени приходи – 20 269 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми – 13 848 907 лв. и Операции с фин. активи и пасиви561 628 лв.

За местни дейности                                               17 750 818

От Собствени приходи – 14 836 031 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми1 310 932 лв. и Операции с финансови активи и пасиви- 1 603 855 лв.

                

            1.2.ПО РАЗХОДА                                                    32 181 622 в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности                  14 430 804

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                                          1 594 282

За местни дейности                                               16 156 536

           

            2.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2019г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.

            3.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2019 г.

            4.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., както следва:

4.1.ПО ПРИХОДА                                                          30 438 007 в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности                  13 985 351 лв.

            От Собствени приходи – 21 965 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми – 13 830 900 лв. и

             Операции с финансови активи и пасиви – 132 486 лв.

За местни дейности                                               16 452 656 лв.

От Собствени приходи -15 127 933 лв., Трансфери и вр.безлихвени

заем – 1 090 436 лв. и

Операции с финансови активи и пасиви234 287 лв.

4.2.ПО РАЗХОДА                                                   30 438 007 в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности                  13 985 351

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със

собствени приходи                                                                         1 330 371

За местни дейности                                               15 122 285

           5.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2019 г.

           6.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2019 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета /Приложение № 1/

          7.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г., съгласно Приложение № 14

 По т.2. от дневния ред:„ ОС-629/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237/03.09.2020г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие изменя чл.22а от Наредба № 11 както следва:

– ал.2 се изменя със следния текст:

Родителите /настойниците, попечителите/ заплащат стойността на един порцион готова храна /супа, основно и десерт/ на пределна цена от 3,20 лв.

– ал.3 се изменя със следния текст:

Стойността на един порцион готова храна може да бъде променяна в зависимост от калкулациите на фирмата изпълнител по приготвянето им при спазване на условията по сключения договор с Община Поморие.

 

– ал.4 и ал.5 се отменят

 

– ал.6 се изменя със следния текст:

 

По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кметът на Община Поморие одобрява със заповед списък на децата, имащи право на безплатна храна.

т.1. Право на безплатна храна имат децата, чиито родители се намират в тежко социално и финансово положение и/или са:

– деца с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК, НЕЛК с 50% и над 50% ТНР, издадено съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

– деца с един родител

– трето и следващи деца на многодетни родители

– деца, пълни сираци

– деца, на които поне единият от родителите е със ЕР на ТЕЛК с ТНР от 71 % до 90%.

– деца на родители, загинали в производствени аварии и природни бедствия и децата на родители, загинали в изпълнение на служебния си дълг.

т.2. Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие изменя чл.23 от Наредба №11, както следва:
 • ал.3, т.1 се изменя със следния текст:

Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 заплащат месечна такса в размер на 60 % от стойността на готовата храна.

 • ал.3, т.2 се изменя със следния текст:

Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 4 заплащат месечна такса в размер на реалната стойност на готовата храна.

 • ал.3, т.3 се изменя със следния текст:

По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кметът на Община Поморие одобрява със заповед списък на лицата, които имат право на безплатна храна. Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

По т.3. от дневния ред:„ОС-641/05.08.2020г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП ”ОГСС”-гр.Поморие, относно упълномощаване на служители на ОП „ОГСС” да издават превозни билети за транспортиране на дървесина.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 238/03.09.2020г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.211 ал.2, т.2 във връзка с ал.4 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие упълномощава

1.Станимир Иванов Кушев – Директор ОП „ОГСС” – да издава превозни билети за дървесина добита от горски територии собственост на Община Поморие, както и за дървесина добита извън горски територии.

2.Лефтер Стоев Стоев – горски стражар – да издава превозни билети за дървесина добита от горски територии собственост на Община Поморие, както и за дървесина добита извън горски територии.

3.Тодор Костов Левтеров – горски стражар – да издава превозни билети за дървесина добита от горски територии собственост на Община Поморие, както и за дървесина добита извън горски територии.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-659/11.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно изкупуване на жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-280, кв.30 по регулационния план на с. Гълъбец, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 239/03.09.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 50,47кв.м. /петдесет цяло, четиридесет и седем стотни квадратни метра/, изградена в общинско дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-280 /осми, римско, отреден за имот планоснимачен номер двеста и осемдесети/, в кв.30 /тридесети/ по регулационния план на с. Гълъбец, урегулиран от 960кв.м. /десетстотин и шестдесет квадратни метра/, при граници на УПИ: от североизток – УПИ VII-279, от югоизток – улица, от югозапад – улица, от северозапад – УПИ IX-281, собственост на Тинка Георгиева Батлева и Добринка Златева Златева, за сумата от 26 000,00лв. (с думи: двадесет и шест хиляди лева).

 По т.5. от дневния ред:„ОС-663/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 195, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Атанас Манчев-1920“ гр. Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 240/03.09.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Поморие допълва свое Решение №195, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г., като в диспозитивната част на същото в края на т. 1 след „учредява безвъзмездно право на ползване“ допълва „ за срок от 5 (пет) години“

2.В останалата си част Решение № 195, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. на Общински съвет – Поморие остава непроменено.

3.Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 195/30.06.2020г.

4.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решението.

По т.6. от дневния ред:„ОС-664/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 196, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002“ с. Лъка.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 241/03.09.2020г.

           1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Поморие допълва свое Решение №196, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г., като в диспозитивната част на същото в края на т. 1 след „учредява безвъзмездно право на ползване“ допълва „ за срок от 5 (пет) години“.

2.В останалата си част Решение № 196, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. на Общински съвет – Поморие остава непроменено.

3.Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 196/30.06.2020г.

4.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решението.

По т.7. от дневния ред:„ОС-667/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 242/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Поморие приема уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2020г. на община Поморие, който е приложен и е неразделна част от настоящото решение.

        По т.8. от дневния ред:„ОС-668/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – гр. Ахелой.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 243/03.09.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6699/04.11.2019г. 6753/25.11.2019г. 6799/02.06.2020г. гр. Ахелой ПИ 00833.502.158

Сгради:

00833.502.158.1

00833.502.158.2

00833.502.158.3

Дворно място 854кв.м.

Сгради:

60кв.м.

58кв.м.

59кв.м.

58070,00лв.

19150,00лв.

18500,00лв.

18830,00лв.

Общо:114550,00лв.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-669/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – с.Лъка.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 244/03.09.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6765/09.12.2019г. с.Лъка

УПИ VIII кв.31

510кв.м. 11220,00лв.
6766/09.12.2019г. с.Лъка

УПИ XV кв.29

550кв.м. 12100,00лв.

 

         По т.10. от дневния ред:„ОС-670/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземaне на решение за поемане на общински дълг чрез кредитиране от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 245/03.09.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие“, № BG16M1ОP002-2.010-0049-C01, Д-34-56 от 05.06.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 3 144 268 лв. (три милиона сто четиридесет и четири хиляди двеста шестдесет и осем лева);
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

1.4.1.Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1ОP002-2.010-0049-С01, Д-34-56 от 05.06.2020 г. и/или от собствени бюджетни средства.

1.5.Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

1.6.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7.Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1.Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, с изключение на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна помощ № BG16М1ОР002-2.010-0049-С01, Д-34-56 от 05.06.2020г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Оперативна програма 2014-2020” – Главна дирекция „ОПОС”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.7.2.Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.11. от дневния ред:„ОС-677/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 04.09.2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 246/03.09.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 04.09.2020г. от 11:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4.

2.Упълномощава Иван Атанасов Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3.Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4, при невъзможност на Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на „Хоризонт” АД, като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4.Предвид необходимост от присъствие на представител на Община Поморие в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-679/18.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 16.09.2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 247/03.09.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие избира Иван Алексив – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 16.09.2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

2.Оправомощава Иван Алексив – Кмет на Община Поморие по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

По т.1 – с „против“

По т.2 – с „против“

По т.3 – с „против“

3.Определя Янчо Илиев-заместник кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 16.09.2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев- Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците „Кабланд” ООД.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд” ООД.

По т.13. от дневния ред:„ОС-693/20.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 248/03.09.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „ Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III 906,  Каблешково – Бургас/ Каменар – Поморие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

1.1.Максимален размер на дълга – 303 065 /Триста и три хиляди шестдесет и

пет лева/.

1.2.Валута на дълга – лева.

1.3.Вид на дълга – краткосрочен кредит, поет с договор за общински заем;

1.4.Условия за погасяване:

1.4.1.Срок на погасяване – до 12 /Дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

1.4.2.Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

1.5.Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%;

1.6.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

1.7.Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1.Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Поморие, по чл. 45, ал. 1 , т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-702/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 249/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.:

I.Към глава XI се добавя следния имот за провеждане на процедура за безвъзмездно право на ползване/ за безвъзмездно управление:

Самостоятелен обект, частна общинска собственост, с идентификатор 57491.502.249.3.4 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, четири/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ V/пет римско/, кв.71/седемдесет и първи/ по плана на гр. Поморие, актувано с АОС 6816/15.07.2020г. ведно с право на ползване върху общите части.

По т.15. от дневния ред:„ОС-703/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 250/03.09.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31 , ал. 1 от ЗПП, чл.14, ал.4 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на Политическа партия „Национален фронт за спасение на България”, регистрирана със Съдебно Решение от 11.07.2011г., Решение от 21.03.2015г. и Решение от 13.12.2017г. на СГС и вписана в Регистъра на политическите партии под №382, том 12, стр.105, по ф.д.№358/2011г. със седалище гр.София, бул. „Шипченски проход” №63, БУЛСТАТ: *********, представлявана от Валери Симеонов Симеонов за офис, върху следния имот – частна общинска собственост със срок до провеждане на следващи парламентарни избори, а именно:

Помещение – самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 57491.502.249.3.4/пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, четири/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ V/пет римско/, кв.71 /седемдесет и първи/ по плана на гр. Поморие, актувано с АОС 6816/15.07.2020г.

 1. Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

По т.16. от дневния ред:„ОС-704/25.08.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител от Общински съвет – Поморие за член на Областния съвет за развитие на област Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 251/03.09.2020г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие определя за член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие Никодим Стоянов Стоянов.
 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие, той ще бъде заместван от Бейхан Али Мустафа.

По т.17. от дневния ред:„ОС-708/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственостнива в гр.Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 252/03.09.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
   5871/28.01.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.12.96

Нива

13,530дка.

13190,00лв.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-709/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.21 по плана на с.Косовец.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 253/03.09.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ X кв.21 по плана на с.Косовец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 43/818 идеални части от УПИ X кв.21 по плана на с.Косовец, целият на площ от 818кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6824/12.08.2020г. на съсобствениците Неджатин Мустафа Чауш, Фикрет Мустафа Чауш, Атче Мустафа Ходжа и Мехмед Мустафа Чауш, при цена 450,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

С настоящето решение се отменя Решение №859/13.07.2018г. на Общински съвет – Поморие.

По т.19. от дневния ред:„ОС-710/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ IХ, кв.12 по плана на с.Александрово.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 254/03.09.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IX кв.12 по плана на с.Александрово и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 10/1500 идеални части от УПИ IX кв.12 по плана на с.Александрово, целият на площ от 1500кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6477/24.01.2019г. на съсобствениците Дамянка Георгиева Тодорова, Маргарита Тодорова Пологова и Галина Тодорова Канакиева, при цена от 20,00лв. на кв.м./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.20. от дневния ред:„ОС-711/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие върху моторно превозно средство /МПС/ – товарен автомобил, марка „Форд Транзит“, собственост на ДГ“Детелина“ гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 255/03.09.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.12, т.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие приема предложеното дарение от ДГ ,Детелина“, представляващо моторно превозно средство /МПС/ – товарен автомобил, марка „Форд Транзит“, с регистрационен номер А8590НВ.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор с ДГ „Детелина“ за дарение за МПС, описано в т.1.

По т.21. от дневния ред:„ ОС-715/27.08.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект – АТМ /банкомат/ на територията на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 256/03.09.2020г.

            I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, приема схема за разполагане на преместваем обект на територията на гр. Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Солна”.

1.1. позиция № 30 – ATM /банкомат/ – 4кв.м.;

II.Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

           III.Във връзка с летния туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

По т.22. от дневния ред:„ОС-633/28.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 257/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. Чл.15, ал.1 се изменя по следния начин:

„(1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.”

 • 2. Чл.17, ал.6 се изменя по следния начин:

„(6) Собствениците на недвижими имоти, съответно ползвателите и концесионерите, които не ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, когато общината предлага такива услуги.”

 • 3. Чл.17а, ал.2 се изменя по следния начин:

„(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове /промили/ на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи. Размерът на таксата се определя както следва:”

По т.23. от дневния ред:„ОС-635/28.07.2020г – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 258/03.09.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците

дължат месечни такси, както следва:

 

Месечна такса гр. Поморие гр. Каблешково

гр. Ахелой

За всички останали селища на територията на общината
Такса за присъствен ден 1,50 лв. 1,25 лв. 1,00 лв.
 • 2. Чл. 22, ал. 7 се изменя и придобива следното съдържание:

„За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01.06 до 14.09. родителите или настойниците дължат месечна такса, както следва:

– такса за присъствен ден – 2,50 лв.”

 • 3. Чл. 22, ал. 8 се изменя и придобива следното съдържание:

„При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което то ще отсъства, при условие че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ, представен до 3 (три) дни от издаването му.”

 • 4. Чл. 22, ал. 9 се отменя.
 • 5. Чл. 22, ал. 11 се изменя и придобива следното съдържание:

„Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини (регламентирани със заповед на компетентен орган).”

 • 6. Чл. 22, ал. 12 се отменя.
 • 7. Настоящите изменения влизат в сила от 01.09.2020 г. с оглед на по-благоприятните условия, които се въвеждат във връзка с таксите за ползване на детски ясли и детски градини.

С оглед кратките срокове на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински Съвет – Поморие приема предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.24. от дневния ред:„ОС-657/10.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м-ст „Бабата” до КПС в ПИ 00833.5.178 в м-ст „Пречиствателната”, землище гр.Ахелой, община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 259/03.09.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с § 124 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен имот ПИ 0833.6.107 в м. „Бабата”, землище гр.Ахелой, община Поморие и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м-ст „Бабата”, до КПС в ПИ 00833.5.178 в м-ст „Пречиствателната”, землище гр.Ахелой, община Поморие”, преминаващо през ПИ 00833.6.394 – полски  път /общинска публична собственост/, 00833.5.404 – полски път /общинска публична собственост/ и 00833.5.178 – пасище /общинска собственост/.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.25. от дневния ред:„ ОС-678/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ IХ – за озеленяване /ПИ57491.501.679 по КК/, в кв.97 по плана на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), състоящо се в разделянето на УПИ ІХ – за озеленяване /ПИ 57491.501.679 по КК/, в кв.97 по плана на гр.Поморие и обособяване на два нови УПИ: IХ, с площ от 105 кв.м., с отреждане „за озеленяване“ и ХХ, с площ 41 кв.м., с отреждане „за трафопост“.

Застрояване в УПИ ХХ ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс): плътност – до 60 %, височина – до 1 ет.(4м), Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%.

По т.26. от дневния ред:„ОС-682/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на  проект за промяна на кадастралния план за поземлени имоти 16064.601.514, 16064.601.515, 16064.601.725 и 16064.601.9548 в с.Горица, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261/03.09.2020г.

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, § 4, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), § 4, ал. 6 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016год. за ССПККР, Общински съвет – Поморие съгласува проект за промяна на кадастралния план за ПИ: 16064.601.514, 16064.601.515, 16064.601.725 и 16046.601.9548 в с.Горица, община Поморие, състоящ се в: промяна на имотните граници между ПИ: 16064.601.514 и 16046.601.9548, ПИ: 16064.601.515 и 16064.601.725, обединяване на ПИ 16064.601.514 и ПИ 16064.601.515 в нов ПИ 16064.601.514, с площ 1390 кв.м., равна на собствената площ на заявителя, съгласно документа за собственост, и обособяването на  нови имоти: ПИ 16064.601.725, с площ 4357 кв.м. и ПИ 16064.601.9548, с площ 1477 кв.м.

По т.27. от дневния ред:„ОС-683/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХIII277 и ПИ 278 в кв.5 по плана на с.Горица, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 262/03.09.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.208, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ  ХIII277 и ПИ 278, в кв.5 по плана на с.Горица, община Поморие, който предвижда обособяване на нов УПИ ХIV277,278 в кв.5, урегулиран от 965 кв.м., от които 699 кв.м. от УПИ ХIII277, 203 кв.м. от ПИ 278 и 63 кв.м. от улична регулация; като частта от ПИ 278, попадаща в УПИ I, кв.62 по плана на с.Горица бъде заменена с придаваемата част в новообразувания УПИ  ХIV277,278 в кв.5 по плана на селото, с площ 63 кв.м.

По т.28. от дневния ред:„ОС-684/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 263/03.09.2020г.

                На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Габерово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.92 (дере, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.95 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Габерово –  ПИ 14057.1.19 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.20 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.21 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост); с  дължина  на  участъка,  предвиден  за  реконструкция, L=2 264 m и DN 600 mm.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Габерово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.53 (нива на Огнян Атанасов Ботев), ПИ 02810.14.92 (дере, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.95 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.110 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 02810.18.114 (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, държавна публична собственост-МЗХ); в землището на с.Габерово –  ПИ 14057.1.17 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 14057.1.19 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.20 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.21 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=2 264 m и DN 600 mm.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Габерово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.53 (нива на Огнян Атанасов Ботев), ПИ 02810.14.92 (дере, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.95 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.110 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 02810.18.114 (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, държавна публична собственост-МЗХ); в землището на с.Габерово –  ПИ 14057.1.17 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 14057.1.19 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.20 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.21 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=2 264 m и DN 600 mm.

Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Габерово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.53 (нива на Огнян Атанасов Ботев), ПИ 02810.14.92 (дере, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.95 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.110 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 02810.18.114 (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, държавна публична собственост-МЗХ); в землището на с.Габерово –  ПИ 14057.1.17 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 14057.1.19 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.20 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.21 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост); с дължина на участъка, предвиден за  реконструкция, L=2 264 m и DN 600 mm.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.29. от дневния ред:„ ОС-685/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ в кв.7; УПИ: ХVII и ХVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201 по КК на с.Каменар, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264/03.09.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.16, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.19, ал.1 от Наредба № 7/ 2003г. за ПНУОВТУЗ и във връзка с възникнали инвестиционни намерения на възложителя, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване, Общински съвет – Поморие одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ в кв.7; УПИ: ХVII и ХVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201 по КК на с.Каменар, община Поморие, състоящ се в обособяване на: УПИ: ХХV-за жилищни сгради, ХХVI-за жилищни сгради, ХХVIII-за техническа инфраструктура и ХХХ-за жилищни сгради, в кв.7; УПИ: ХVII-за КОО и ХVIII-за жилищни сгради, в кв.8; УПИ: ХХVII-за жилищни сгради, ХХVIII-за жилищни сгради и ХХIХ-за жилищни сгради, в кв.9; УПИ: I –за жилищни сгради и II-за жилищни сгради, в нов кв.31; УПИ: I-за жилищни сгради и II-за жилищни сгради, в нов кв.32; УПИ: I –за жилищни сгради и II-за жилищни сгради, в нов кв.36.

Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на  градоустройствени показатели за „Жм” зона: Плътност на застрояване – 60%, Коефициент на интензивност – 1,2, Кота корниз – до 10м. /до 3ет./, Минимална озеленена площ – 40% и предвидено паркиране в имотите.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.30. от дневния ред:„ОС-686/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 265/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Медово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Медово – ПИ 47651.5.94 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.95 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.6.30 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.7.122 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска публична собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=652 m и DN 500 mm.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Медово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Медово –  ПИ 47651.5.94 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.95 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.100 (водно течение, река, държавна публична собственост), ПИ 47651.6.22 (нива на Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.23 (нива на Минчо Димитров Маринов), ПИ 47651.6.24 (нива на  Божанка Маринова Катрафилова),  ПИ 47651.6.26 (нива на „Серес“ ЕАД), ПИ 47651.6.30 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.7.122 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска публична собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=652 m и DN 500 mm.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Медово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Медово –  ПИ 47651.5.94 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.95 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.100 (водно течение, река, държавна публична собственост), ПИ 47651.6.22 (нива на Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.23 (нива на Минчо Димитров Маринов), ПИ 47651.6.24 (нива на  Божанка Маринова Катрафилова),  ПИ 47651.6.26 (нива на „Серес“ ЕАД), ПИ 47651.6.30 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.7.122 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска публична собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=652 m и DN 500 mm.

Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“, като от трасето и сервитута ще се засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Медово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Медово –  ПИ 47651.5.94 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.95 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.100 (водно течение, река, държавна публична собственост), ПИ 47651.6.22 (нива на Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.23 (нива на Минчо Димитров Маринов), ПИ 47651.6.24 (нива на  Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.26 (нива на „Серес“ ЕАД), ПИ 47651.6.30 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.7.122 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска публична собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=652 m и DN 500 mm.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.31. от дневния ред:„ ОС-687/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод  от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор  47651.11.156 по КК на с.Медово, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 266/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод  от ПС „Порой“ в поземлен имот с идентификатор 53822.19.13 по кадастралната карта на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в поземлен имот с идентификатор  47651.11.156 по КК на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат  поземлени имоти – общинска собственост, в землищата на с.Медово и с.Александрово, както следва: в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.75 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.9.76 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.9.77 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.11.155 и ПИ 479651.11.156 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.4, (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.5 (за селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.6 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.152.22 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.152.33 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.243.23 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.243.24 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Александрово: ПИ 00271.1.29 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 00271.1.157 (за местен път, общинска публична собственост), ПИ 00271.2.207 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 00271.8.50 и ПИ 00271.8.57 (пасища, общинска публична собственост), ПИ 00271.8.58 (за местен път, общинска публична собственост), ПИ 00271.8.59, ПИ 00271.8.60 и ПИ 00271.8.62 (селскостопански пътища, общинска публична собственост).

По т.32. от дневния ред:„ОС-690/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 267/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 

 • 1. Чл.11, ал.1 се отменя и се приема нов със следния текст:

 

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.”

 

 • 2. Чл.11, ал.2 се отменя и се приема нов със следния текст:

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

 • 3. В чл.41, ал.9 думите „специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари” се заличават.
 • 4. Чл.41, ал.10 думите „специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона” се заличават.
 • 5. В чл.46, ал.1, се отменя и се приема нов със следния текст:

„ (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто ”

 • 6. Чл.52, ал.1, т.4 се отменя и се приема нов със следния текст:

„т.4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.”

 • 7. Наредбата влиза в сила от влизането в сила на настоящото решение.

 

 • 8. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

По т.33. от дневния ред:„ОС-691/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие, приета с Решение №649/21.06.2013г. по протокол №26/21.06.2013г. на Общински съвет – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 268/03.09.2020г.

На основание чл.22 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.23 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за пътищата, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.З, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. От Раздел 4 „Движение на велосипедисти, пешеходци и ППС с животинска тяга“ на Глава втора „Движение на пътните транспортни средства /ППС/“ се отменя израза „и ППС с животинска тяга“ и Раздел 4 да се чете: „Движение на велосипедисти и пешеходци“.
 2. Отменя се чл.35, т.2.

 По т.34. от дневния ред:„ОС-698/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III, в кв.93 по плана на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 269/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III, в кв.93 по плана на гр.Поморие, отреден за хлебозавод, магазин и административна сграда на БКС, състоящ се в обособяване на три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) в кв.93, със съответното отреждане: УПИ V, с площ 2117 кв.м., с отреждане „за РУП и РПС“; УПИ VI, с площ 735 кв.м., с отреждане „За КОО“; УПИ VII, с площ 1072 кв.м., с отреждане „За КОО“ и в рамките на улична регулация се придава площ 1419 кв.м., като се запазват съществуващите сгради в УПИ V и УПИ VII и се предвиди ново строителство в УПИ VI, чрез ситуиране на свободно застрояване с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Жс“: плътност – до 60 %, височина – до (15м)5ет., Кинт – до 2,0, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите.

По т.35. от дневния ред:„ОС-699/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFОP001-4.038 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 270/03.09.2020г.

 1. На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ ‘“Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.36. от дневния ред:„ОС-700/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFОP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 271/03.09.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитите на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.37. от дневния ред:„ОС-706/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОСПоморие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климатпо Програма: ,,Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 272/03.09.2020г.

             1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет- Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Програма Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.

 По т.38. от дневния ред:„ОС-712/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 273/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие, който предвижда обособяване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) със съответното отреждане: УПИ ІХ1198, в кв.35, с площ 100 кв.м., с отреждане за трафопост и обособен паркинг; УПИ III1198, в кв.21а, с площ 625 кв.м., с отреждане за вилно строителство; УПИ IV1198, в кв.21а, с площ 626 кв.м., с отреждане за вилно строителство. с градоустройствени показатели за устройствена зона (Ов) за УПИ III1198 и УПИ IV1198, в кв.21а: плътност – до 40 %, височина – до (10м)3ет., Кинт – до 0,8, озеленяване – над 60%, паркиране в рамките на имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.39. от дневния ред:„ОС-713/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изразяване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на части от поземлени имоти – пасища, публична общинска собственост: ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 274/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на части от поземлени имоти – пасища, публична общинска собственост: ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие, със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

 По т.40. от дневния ред:„ОС-716/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сабрие Юмер Мехмедали от с.Страцин, общ.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 275/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Сабрие Юмер Мехмедали от с.Страцин, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.41. от дневния ред:„ ОС-717/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анка Николаева Чернева от с.Горица, общ.Поморие за медицински нужди на детето Симона Николаева Чернева.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 276/03.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Анка Николаева Чернева от с.Горица, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на детето Симона Николаева Чернева в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 12-то заседание-03.09.2020г 519 KB 169