Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 13-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2020г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 08.10.2020г.

По т.1. от дневния ред: „ОС-736/09.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 277/23.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

I.УПЪЛНОМОЩАВА Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (асоциацията), да гласува на извънредно заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10:00 часа, или на друга дата предвид усложнена епидемична обстановка, в сградата на Областна администрация Бургас, в гр. Бургас, ул. „Цap Петър“ №1, предложените с писмо-покана изх. № 91 -08-70/03.09.2020 г. на Председателя на асоциацията, дневен ред и Решения както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева. – „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за периода 2017 г. – 2021 г. – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура за обособяване на язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“ като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване за област Бургас. – „ЗА“;

         II.ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – зам.-кмет „СИТУП“ за представител на Община Поморие на заседанието на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в общото събрание на асоциацията и го упълномощава да гласува за приемане на предложения дневен ред и на посочените по – горе решения.

          III.При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на общото събрание на асоциацията, представителят на общината да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Поморие.

По т.2. от дневния ред: „ОС-748/21.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна условията по общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е

 № 278/23.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, т.1, чл.15а, чл.17, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия за договаряне:

 

1.Промяна на първоначалната погасителна вноска по главницата от 1368 000 лв. на 168 000 лв. за погасяване на емисия BG2100027171/21.12.2017 г. облигации на Община Поморие.

2.Променят се условията за предсрочно погасяване на главница, както следва:

2.1.Община Поморие има право да погасява предсрочно част или цялата главница по облигационния заем с 30 дневно предизвестие.

2.2.В случай на частично погасяване на главницата, плащането на неизплатената част се извършва на равни траншове на датите на лихвените плащания (сумата на всеки транш е равна на неизплатената главница, разделена на броя на оставащи лихвени плащания до падежа на емисията).

3.Остатъкът от дължимата за 2020 г. главница в размер на 1 200 000 лв. да се разпредели на равни части за останалия дванадесет годишен период /от 2021г. до 2032 г./.

4.Предвид кратките срокове и настъпващия падеж на 10.10.2020 г., Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 13-то заседание-23.09.2020г. 204 KB 169