сряда, 6 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 14-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.10.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 02.11.2020г.

По т.1. от дневния ред: „ОС-729/04.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ VIII кв.33 по плана на с.Гълъбец.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 279/15.10.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие за продажба и приема оценка в размер на 10010,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от София Димитрова Атанасова на УПИ VIII кв.33 по плана на с.Гълъбец, целият на площ от 910кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1476/05.12.2000г.

По т.2. от дневния ред:„ОС-730/04.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-347 в кв.46 по плана на с.Бата, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 280/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ I-347 в кв.46 по регулационния план на с. Бата, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ и ХРИСТО СЛАВЧЕВ ЩЕРИОНОВ, и съпругата му ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЩЕРИОНОВА, чрез продажба на 281/1762кв.м. /двеста осемдесет и един от хиляда седемстотин шестдесет и два квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 1762 кв.м. /хиляда седемстотин шестдесет и два квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ I-347 /първи, римско, отреден за имот планоснимачен номер триста четиридесет и седем/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Бата, при граници подробно описани в Акт №6414/06.11.2018г. за частна общинска собственост, вписан на 08.11.2018г., том 9, №133, вх.рег. №2829, дв.вх.рег№2827 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 3 650лв. (три хиляди шестстотин и петдесет лева), без ДДС.

По т.3. от дневния ред: „ОС-734/08.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-314 в кв.36 по плана на с. Бата, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 281/15.10.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-314 в кв.36 по регулационния план на с. Бата, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ и ПЕТКО КОЛЕВ ЗАГОРОВ, и НИНА ПЕТКОВА ЗАГОРОВА, чрез продажба на 40/910кв.м. /четиридесет от деветстотин и десет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 910 кв.м. /деветстотин и десет квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VIII-314 /осми, римско, отреден за имот планоснимачен номер триста и четиринадесети/ в квартал 36 /тридесет и шести/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Бата, при граници подробно описани в Акт №6825/12.08.2020г. за частна общинска собственост, вписан на 13.08.2020г., акт №154. том 5, вх.рег. №1633 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр. Поморие, за сумата от 480,00лв. (четиристотин и осемдесет лева), без ДДС.

По т.4. от дневния ред:„ОС-741/11.09.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост находящи се в Микропазар „Хлебозавода”-гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 282/15.10.2020г.

       I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 ал.1, чл. 83 ал. 1, т. 1, и чл. 84 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на следните имоти – публична общинска собственост :

1.Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв. „Свобода”, бл.А, ет.1, обект 2 на площ 24,20 кв.м в сграда актувана с АОС 6143/25.05.2017г. с идентификатор 57491.504.104, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 145,20 лв. на месец без вкл.ДДС или 174,24лв. на месец с вкл.ДДС. съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

2.Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.3 по кадастратната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв. „Свобода“, бл. А, ет.1. обект 3 на площ 24,20 кв.м в сграда актувана с АОС 6143/25.05.2017г. с идентификатор 57491.504.104, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 145,20 лв. на месец без вкл.ДДС иди 174.24лв. на месец с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

II.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ.

          III. Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС.

          IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

          V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

           VI.Схемите са неразделна част от настоящото решение.

По т.5. от дневния ред:„ОС-765/25.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 283/15.10.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава XI се добавя следния имот за провеждане на процедура за учредяване право на ползване:

1.Помещение с площ 82 кв.м с идентификатор №57491.502.305.1, сервизно помещение с площ 55кв.м с идентификатор 57491.502.305.2 и 30.583% от общите части на недвижим имот, представляващ партерен магазинен етаж по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувани с АЧОС №5018/11.04.2011г.

По т.6. от дневния ред:„ОС-766/25.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 284/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.21, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Обшина Поморие да учреди на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ” ЕООД безвъзмездно право на ползване за срок до 31.12.2021г., с предназначение за аптека върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

 1. Помещение с площ 82 кв.м с идентификатор №57491.502.305.1, сервизно помещение с площ 55 кв.м, с идентификатор 57491.502.305.2 и 30.583% от общите части на недвижим имот, представляващ партерен магазинен етаж по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувани с АЧОС №5018/11.04.2011г.

По т.7. от дневния ред:„ ОС-768/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г. – дворни места в с.Порой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 285/15.10.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

1. Към глава III се добавя се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди:

Акт за частна общинска собственост  Местонахождение на имота Вид на имота Площ
827/01.06.2000г. с. Порой

УПИ I, кв.30

Дворно място 730 кв.м.
765/19.05.2000г. с. Порой

УПИ I, кв.31

Дворно място 1000 кв.м.

       По т.8. от дневния ред:„ОС-769/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ ХI кв.7 по плана на с.Лъка.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 286/15.10.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XI кв.7 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 5/821 идеални части от УПИ XI кв.7 по плана на с.Лъка, целият на площ от 821кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6117/30.03.2017г. на съсобствениците Марийка Христова Ганева и Иван Христов Спасов, при цена 115,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.9. от дневния ред:„ОС-770/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в имот пл.№1197, местност „Разширение“, с.Каменар.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 287/15.10.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в имот пл.№1197, местност „Разширение”, с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 250/640 идеални части от имот пл.№1197, местност „Разширение”, с.Каменар, целият на площ от 640кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 4901/23.06.2010г. на съсобствениците Петър Димитров Попов и Керка Тодорова Попова, при цена от 20,00лв. на кв.м. /без ДДС/.

По т.10. от дневния ред:„ОС-771/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ II кв.15 по плана на с.Каменар.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 288/15.10.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ II кв.15 по плана на с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 137/1294 идеални части от УПИ II кв.15 по плана на с.Каменар, целият на площ от 1294кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6827/19.08.2020г. на съсобствениците Георги Кирилов Опнаков, Катин Кирилов Опнаков и Мара Кирилова Мишева, при цена 2740,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.11. от дневния ред:„ОС-772/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.160 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 289/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Галина Михова Михайлова и Мария Михова Милева, като законни наследници на Михо Георгиев Чолаков, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47651.10.160 /четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, нула, точка, едно, шест, нула/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 118кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Над село“, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 47651.10.56, с номер по предходен план: 010056 по КВС на с.Медово, при съседи: 47651.10.166, 47651.10.165, 47651.10.164, 47651.10.161, 47651.10.7, 47651.10.159.

II.Да се сключи договор за дарение между Галина Михова Михайлова и Мария Михова Милева, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.1.

По т.12. от дневния ред:„ОС-774/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 69746.18.23 по КККР на с.Страцин, съответстващ на УПИ VIII-23 в масив 18, находящ се в землището на с.Страцин, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 69746.18.23 по КККР на с.Страцин, одобрени със Заповед №РД-18-1315/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на УПИ VIII-23 в масив 18, находящ се в землището на с.Страцин, целият на площ от 8700кв.м., Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ и ХРИСТО ДИМИТРОВ ГОЧЕВ, чрез продажба на 758/8700кв.м. /седемстотин петдесет и осем от осем хиляди и седемстотин квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО място, цялото на площ от 8700кв.м. /осем хиляди и седемстотин квадратни метра/, съставляващи общинската част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69746.18.23 /шест, девет, седем, четири, шест, точка, едно, осем, точка, две, три/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Страцин, одобрени със Заповед №РД-18-1315/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съответстващ на УПИ VIII-23 в масив 18, находящ се в землището на с.Страцин, при граници подробно описани в Акт №6822/03.08.2020г. за частна общинска собственост, вписан на 11.08.2020г., том 5, №131, вх.рег. №1603 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, при цена от 6,00лв. на кв.м. без ДДС.

По т.13. от дневния ред:„ОС-775/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.161 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 291/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Недялка Георгиева Димитрова, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47651.10.161 /четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, нула, точка, едно, шест, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 106кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Над село“, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 47651.10.57, с номер по предходен план: 010057 по КВС на с.Медово, при съседи: 47651.10.165, 47651.10.164, 47651.10.162, 47651.10.7, 47651.10.160.

II.Да се сключи договор за дарение между Недялка Георгиева Димитрова, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.1.

По т.14. от дневния ред:„ОС-776/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.162 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 292/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Любомир Пришляк, с ЛНЧ 1002******, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47651.10.162 /четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, нула, точка, едно, шест, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 144кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Над село“, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 47651.10.86, с номер по предходен план: 010086 по КВС на с.Медово, при съседи: 47651.10.164, 47651.10.163, 47651.10.7, 47651.10.161.

II.Да се сключи договор за дарение между Любомир Пришляк, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.1.

По т.15. от дневния ред:„ ОС-777/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.159 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 293/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Детелина Георгиева Вълчева-Недева, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47651.10.159 /четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, нула, точка, едно, пет, девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 116кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Над село“, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 47651.10.11, с номер по предходен план: 010011 по КВС на с.Медово, при съседи: 47651.10.157, 47651.10.166, 47651.10.165, 47651.10.160, 47651.10.7, 47651.10.158.

II.Да се сключи договор за дарение между Детелина Георгиева Вълчева-Недева, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.1.

По т.16. от дневния ред:„ОС-778/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.158 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 294/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от „ЕРКА“ ЕООД, с ЕИК: 1028*****, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47651.10.158 /четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, нула, точка, едно, пет, осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 228кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Над село“, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 47651.10.59, с номер по предходен план: 010059 по КВС на с.Медово, при съседи: 47651.10.157, 47651.10.166, 47651.10.159, 47651.10.7, 47651.888.9901.

II.Да се сключи договор за дарение между „ЕРКА“ ЕООД, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.1.

По т.17. от дневния ред:„ОС-782/02.10.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 295/15.10.2020г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал.1 и ал.3, чл.23, ал.1 и чл.83 ал.1, т. 1 и т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, на следните обекти и терени съгласно приложената схема, както следва:

1.Магазин на площ от 16,18 кв.м. закрита площ, с предназначение за цветя разположен в Сграда „А” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ I – 5018 по плана на гр. Поморие при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 161,80 лв. без вкл.ДДС или 194,16 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

2.Магазин на площ от 17,57 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ I- 5018 по плана на гр. Поморие при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 175,70 лв. без вкл.ДДС или 210,84 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

3.Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ, разположен в ТЦ „Свети Георги“ при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

4.Помещение находящо се в ТЦ Свети Георги” на площ от 83.29 кв.м. закрита площ, с предназначение за поща при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 832,90лв. без вкл. ДДС или 999,48 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

5.Помещение находящо се в ТЦ „Свети Георги” на площ от 10.96 кв.м. закрита площ, с предназначение за промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 109,60лв. без вкл.ДДС или 131,52 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

6.Помещение находящо се в ТЦ „Свети Георги” на площ от 10.01 кв.м. закрита площ, с предназначение за парфюмерия при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,10лв. без вкл.ДДС или 120,20 лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

7.Помещение находящо се в ТЦ „Алеко Константинов” на площ от 11.22 кв.м. закрита площ, с предназначение за продажба на закуски при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 112,20лв. без вкл.ДДС или 134,64 лв.с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.

8.Терен на площ 27,00кв.м -петно № 1 за стациониране на преместваем обект в ТЗ „Порой“ в кв.11, УПИ II по плана на с.Порой при начална тръжна месечна наемна цена 81,00лв. без вкл.ДДС или 97,20лв. с вкл.ДДС за срок от 8/осем/ години.

9.Терен на площ 16,00кв.м -петно № 2 за стациониране на преместваем обект в ТЗ „Бата“ в кв.20, УПИ VIII по плана на с.Бата при начална тръжна цена месечна наемна цена 48,00лв. без вкл.ДДС или 57,60лв. с вкл.ДДС за срок от 8/осем/ години.

II.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица -търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа един работен ден преди датата на търга;

III.Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

IV.Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VI.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VII.Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-786/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 296/15.10.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

1.Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север външен зид, от юг – коридор, от запад помещение, отдадено на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, от изток лекарски кабинет.

По т.19. от дневния ред:„ОС-787/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – помещение в сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 297/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр.Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север външен зид, от юг – коридор, от запад помещение, отдадено на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, от изток лекарски кабинет с начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл.ДДС.

По т.20. от дневния ред:„ОС-789/05.10.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект – маси за консумация на територията на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 298/15.10.2020г.

       I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, приема схема за разполагане на преместваем обект на територията на гр.Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Яворов”.

1.1. позиция № 255Г- маси за консумация – 40кв.м.;

       II.Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

        По т.21. от дневния ред:„ОС-792/07.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 299/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие:

1.Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1

2.Одобрява промените по Приложение №2 за Финансиране на бюджетното салдо и възстановени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС.

3.Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № № 3,4, като в Приложение №4 – плана на дейност 714 §45-00 „Субсидии за спортни клубове по точковата система“ да се намали със 700лв., вместо предложените 6 000лв. и съответно увеличението на дейност 714 §10-98 да бъде със 700лв. вместо предложените 6 000лв.

4.Приема промените по Културен календар – Приложение №5 и Спортен календар – Приложение №6, в което плана на мероприятие „Кънтри крос – Рън България“ да се актуализира с 10 000лв. вместо предложените 15 300лв.

Приложенията са неразделна част от решението.

По т.22. от дневния ред:„ОС-793/07.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 година в частта за местни дейности на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 300/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение №64/31.01.2020г. на Министерски съвет и БЮ №4/01.09.2020г. – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022-2023г., Общински съвет – Поморие одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2020 – 2023 година съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

По т.23. от дневния ред:„ОС-744/17.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие, приета с Решение №1073/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №1062/13.06.2019г. на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 301/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26, и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

        1.Добавя се нов Чл.31а. Общинско жилище може да бъде продавано на неговия наемател, без търг или конкурс, ако са налице следните условия:

1.да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди съгласно чл.5 от настоящата Наредба, а именно:

а) наемателят или член от семейството му да е с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на община Поморие повече от пет години без прекъсване;

б) наемателят или член от семейството му не притежават жилище или идеални части от такъв имот, годен за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на община Поморие;

в)  наемателят или член от семейството му не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на общината;

г)  наемателят или член от семейството му не притежават обекти предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива;

д) наемателят или член от семейството му не са прехвърляли имоти по т. „б“, „в“ или „г“ на други лица през последните пет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на община Поморие;

е)  наемателят или член от семейството му не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на лицата, съгласно нормите по чл. 17 от тази Наредба;

ж) срещу наемателят или член от семейството му не е изпълнена процедура по чл.65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му;

з)  наемателят или член от семейството му не е носител на право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обособена част от такъв имот, както и не са извършили отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване през последните 10 години.

2.да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 5 (пет) години без прекъсване;

3.да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;

4.да няма задължения за наем и консумативни разноски;

5.да няма задължения към общинския бюджет.

       2.Добавя се нов Чл. 31б. (1) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани на служители от общинската администрация, настанени по реда на глава четвърта.

(2) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани без търг или конкурс на настанените във тях служители, които отговарят на следните условия:

 1. да отговарят на условията за настаняване във ведомствено жилище по реда на чл.28 от настоящата Наредба;
 2. да имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация от датата на настаняването;
 3. да са направили писмено искане за закупуване до кмета на общината;
 4. да нямат неизплатени задължения за наем и консумативни разноски;
 5. да нямат задължения към общинския бюджет.

        По т.24. от дневния ред:„ОС-773/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“, като трасето и сервитута на кабели 20 kV ще засегнат ПИ 35033.7.438 – за селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на кабелите L=890,14 м, от които 477,09 м – в земеделска територия; с площи на ограничение на имотите 1426,38 кв.м., от които 763,22 кв.м. – в земеделска територия.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“, като трасето и сервитута на кабели 20 kV ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35033.501.1490 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – за селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.482 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с дължина на кабелите L=890,14 м, от които 477,09 м – в земеделска територия, 270,67 м – в територия на транспорта и 142,38 м – в урбанизирана територия; с площи на ограничение на имотите 1426,38 кв.м., от които 763,22 кв.м. – в земеделска територия, 435,20 кв.м. – в територия на транспорта и 277,96 кв.м. – в урбанизирана територия.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“, като трасето и сервитута на кабели 20 kV ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35033.501.1490 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – за селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.482 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с дължина на кабелите L=890,14 м, от които 477,09 м – в земеделска територия, 270,67 м – в територия на транспорта и 142,38 м – в урбанизирана територия; с площи на ограничение на имотите 1426,38 кв.м., от които 763,22 кв.м. – в земеделска територия, 435,20 кв.м. – в територия на транспорта и 277,96 кв.м. – в урбанизирана територия.

Разрешава на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“, като трасето и сервитута на кабели 20 kV ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35033.501.1490 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – за селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.482 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с дължина на кабелите L=890,14 м, от които 477,09 м – в земеделска територия, 270,67 м – в територия на транспорта и 142,38 м – в урбанизирана територия; с площи на ограничение на имотите 1426,38 кв.м., от които 763,22 кв.м. – в земеделска територия, 435,20 кв.м. – в територия на транспорта и 277,96 кв.м. – в урбанизирана територия.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

          По т.25. от дневния ред:„ОС-781/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 303/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 11 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за движение по пътищата, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26, и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

На ред двадесет и първи от чл.5, ал.3 на Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Поморие, вместо б. „б“ да се чете б. “д“.

       По т.26. от дневния ред:„ОС-783/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 304/15.10.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпили докладни записки за дофинансиране на маломерни и слети паралелки от директорите на учебните заведения от Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2020/2021г., като от 15.09.2020г. до 14.09.2021г. в училищата с маломерни паралелки да сс дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение.

2.На основание чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение №2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

         По т.27. от дневния ред:„ОС-784/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2020/2021 година.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 305/15.10.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2019/2020 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета е ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7, чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

            По т.28. от дневния ред:„ОС-790/06.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I-252, в кв.39 по плана на с.Бата, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 306/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ I-252, в кв.39 по регулационния план на с.Бата, отреден за „детски ясли“, състоящо се в промяна отреждането на УПИ I-252 – за „детски ясли“  в УПИ I-360 – за „озеленяване“.

           По т.29. от дневния ред:„ОС-791/06.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 307/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, от ЗУТ и чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува скица с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват: УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на осем нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XIII, в кв.116, със съответното отреждане и приблизителни площи, както следват: УПИ VI – за жилищно строителство и общ. обсл. дейности, с площ 6800 кв.м., УПИ VII – за жилищно строителство и общ. обсл. дейности, с площ 30116 кв.м., УПИ VIII – за жилищно строителство и общ. обсл. дейности, с площ 3552 кв.м., УПИ IX – за жилищно строителство и общ. обсл. дейности, с площ 14371 кв.м., УПИ X – за техническа инфраструктура, с площ 2302 кв.м., УПИ XI – за жилищно строителство и общ. обсл. дейности, с площ 16946 кв.м., УПИ XII – за спортен комплекс, с площ 28883 кв.м. и УПИ XIII – за спирка, с площ 58 кв.м., при допускане на свободно застрояване в новообразуваните УПИ, показано с ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели за зона „Ц“: плътност – до 60 %, височина – до (15м)5ет., Кинт – до 2,0, озеленяване – мин.30%, паркиране в рамките на имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

          По т.30. от дневния ред:„ОС-796/08.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 308/15.10.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землище на с.Белодол: ПИ 27440.10.99-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.3-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.63 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 27440.10.26 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Александрово: ПИ 00271.6.246  – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с.Бата:  ПИ 02810.3.207- път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.4.89-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.6.98-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.7.283-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93- полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.12.88-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.13.135-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.207-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.235-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост; в землище с.Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV, общинска публична собственост; в землище с.Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IV, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Дъбник: ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр.Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476– полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV кл., общинска публична собственост; в землище с.Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Медово: ПИ 47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.5.119 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Порой: ПИ 57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.91.15 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Страцин:  ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.101- полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IV, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV, общинска публична собственост; със срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години след влизане в сила на настоящото решение.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землище на с.Белодол: ПИ 27440.10.99-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.3-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.63 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 27440.10.26 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Александрово: ПИ 00271.6.246  – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с.Бата:  ПИ 02810.3.207- път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.4.89-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.6.98-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.7.283-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93- полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.12.88-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.13.135-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.207-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.235-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост; в землище с.Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV, общинска публична собственост; с обща площ за отчуждаване- 1,986 дка; в землище с.Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IV, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Дъбник: ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр.Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476– полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV кл., общинска публична собственост; в землище с.Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Медово: ПИ 47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.5.119 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Порой: ПИ 57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.91.15 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Страцин:  ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.101- полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IV, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV, общинска публична собственост.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землище на с.Белодол: ПИ 27440.10.99-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.3-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.63 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 27440.10.26 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Александрово: ПИ 00271.6.246  – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с.Бата:  ПИ 02810.3.207- път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.4.89-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.6.98-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.7.283-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93- полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.12.88-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.13.135-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.207-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.235-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост; в землище с.Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV, общинска публична собственост; в землище с.Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IV, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Дъбник: ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр.Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476– полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV кл., общинска публична собственост; в землище с.Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Медово: ПИ 47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.5.119 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Порой: ПИ 57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.91.15 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Страцин:  ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.101- полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IV, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV, общинска публична собственост

Разрешава на „Вижън плюс“ ООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землище на с.Белодол: ПИ 27440.10.99-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.3-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.63 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 27440.10.26 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Александрово: ПИ 00271.6.246  – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с.Бата:  ПИ 02810.3.207- път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.4.89-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.6.98-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.7.283-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93- полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.12.88-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.13.135-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.207-път IV кл.,  общинска публична собственост, ПИ 02810.23.235-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост; в землище с.Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV, общинска публична собственост; в землище с.Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IV, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Дъбник: ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр.Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476– полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV кл., общинска публична собственост; в землище с.Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Медово: ПИ 47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.5.119 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Порой: ПИ 57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.91.15 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Страцин:  ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.101- полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IV, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV, общинска публична собственост.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

         Предвид кратките срокове за кандидатстване на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.31.1. от дневния ред:„ ОС-805/14.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 17.11.2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 309/15.10.2020г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие:

1.Определя Янчо Илиев – зам.- кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД. което ще се проведе на 17.11.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 02.12.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3.Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „ОКТХДС“ за представител на Общината в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 17.11.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 02.12.2020 г. от 11:00 ч„ при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД“ в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас“ АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 14-то заседание-15.10.2020г 441 KB 174