Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 4-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 24.02.2020г.

По т .1.от дневния ред: „ОС-177/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2020г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 49/06.02.2020г.

            1.На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2020 г.,ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на  Закона за държавния бюджет на РБългария за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общинският съвет – Поморие приема бюджета на Община Поморие за 2020 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 29 318 611 лв. (съгласно Приложение №1), в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 523 608 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 14 004 801 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 518 807  лв., разпределен съгл. Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 15 926 528 лв. в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 890 500 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 036 028 лв.,

1.1.2.3 Бюджетни взаимоотношения (-1 332 331), съгласно Приложение № 1

1.1.2.3.1 Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 820 400 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.1 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  119 500 лв.

1.1.2.3.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 700 900 лв.

1.1.2.3.2.Трансфери между бюджетни сметки в размер на (- 1 187 631) лв.

1.1.2.3.3.Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (- 965 100) лв.

1.1.2.4.Финансиране   200 806 лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

1.1.2.4.1. Финансиране от други бюджетни организации (РИОСВ) в размер на   360 000 лв.

1.1.2.4.2 Погашения на общински ценни книжа в размер на  (-1 368 000) лв.

1.1.2.5.3.Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 208 806 лв., разпределен съгласно Приложение № 2, в т.ч. с целеви характер 1 083 140 лв.

1.2.По разходите в размер на 29 318 611 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 14 523 608 лв.,

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 412 749 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 13 382 254 лв.;

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 13 215 лв.

1.3. Утвърждава  бюджетно салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на (- 719 613) лв.

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 2 427 260 лв., съгласно   Приложение № 4

2.1. Приема рзчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, сгласно Приложение № 5

2.2. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 6

3.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делагирани бюджети, съгласно  Приложение № 7

4Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1.1. Членски внос   16 600 лв.

4.1.2. Обезщетения и помощи по решение на ОС в размер на   10 000 лв.

4.1.3. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  46 800 лв.

4.1.5. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 144 000 лв. за срок до 31.12.2020 г.

4.2. Субсидии за :

4.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 8/

4.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел  51 000 лв., съгласно Приложение № 9

4.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 40 000 лв.

– ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1.от Закона за народните читалища

4.3.От кредита на дейност “Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска “Програма за детето”.

4.4.Културен календар на община Поморие за 2020г. в размер на 206000 лв. по Приложение №10.

4.5. Спортен календар за 2020 година – 86 500лв. съгласно Приложение № 11

4.6. За юридически лица с нестопанска цел – РУП гр. Поморие  9 000 лв. , Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие 3 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.т. 4.1-4.6.

4.7. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

5.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

5.4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:

-За деца от 3 до 5 години в ЦДГ и ОДЗ  700 лв.

-За деца в подготвителни групи към ЦДГ и ОДЗ в размер на 700 лв.

-За деца в яслена група към ОДЗ в размер на 700 лв.

6.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

6.1.За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на  трудовата им дейност, съгласно Приложение № 12
6.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и         квалификаци, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 12

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 6. и   размера  на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

6.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБК, може със Заповед да определи служителите по т. 6.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

7.Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение №13

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. съгласно Приложение № 6

9.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., съгласно Приложение № 14

10.Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 15

11.Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г. –  16 632 000 лв.

12.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината в размер до 21 765 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 3 015 000 лв.

13.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер до 22 720 000 лв. като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 8 700 000 лв.

14.Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 981 763 лв., съгласно Приложение № 16

15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г в размер на 138 506 лв.

16.Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

16.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

17.Възлага на кмета:

17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

17.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

17.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

18.Упълномощава кмета:

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на обшинския план за развитие

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

18.4. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и  други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

18.4.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

18.4.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.4.3.При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

18.4.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

19.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 работни дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет

20.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17.

21.В Приложение № 4 – Капиталова програма от § 51-00, дейност 714 – Ахелой ОР спортна площадка се взимат 5 000лв., които отиват в § 51-00, дейност 714 – Каблешково ОР спортна площадка.

22.В приложените № 8 т.1 – Субсидиране на клубовете в Община Поморие, по решение на Общински съвет – Поморие отпада футболен клуб „Сокол” с.Порой, като предвидената сума от 3500лв. да се разпредели, както следва:

– В Приложение № 8  – т.2.Субсидиране на спортни клубове по наредба 1000лв.

– В Приложение № 11 – „Турнир по спортни танци Поморие „Купа Поморие” 2500лв.

23.В Приложение № 9 – Субсидиране на организации с нестопанска цел да се добави „Фондация 25 века Поморие” със сумата от 500лв., която да бъде взета от „Организация на слепите” /Приложение № 9/ 250лв. и от „Организация на инвалидите” 250лв.

24.В Приложение № 10 – Културен календар  към Раздел ІІІ – Културни събития от международно значение да се добави мероприятието „Корабът на изкуствата” със сумата от 10 000лв., която да бъде взета от следните мероприятия:

От раздел І – Културни събития от национално значение:

-Възкресение Христово „На Великден заедно”   – изложба базар Великденски хора Великденски обредни хлябове 1500лв.

– 24 май – Ден на славянската писменост, българска просвета и култура – шествие 1000лв.

– Участие на читалищните състави от Община Поморие във фестивали и гастроли 3000лв.

От раздел ІІ-Културни събития от регионално и местно значение:

-Гергьовден – празник на гр.Поморие 2000лв.

-Ден на музиката „Море и ритъм” 1500лв.

От Раздел ІІІ. – Културни събития от международно значение:

-Международна детска изложба „Децата рисуват цветята, морето, света” 1000лв.

25.Да се добави към раздел ІІІ. – Културни събития от международно значение мероприятието „75 години от победата над хитлерофашизма и Ден на Европа” със сумата от 100лв., която да бъде взета от Раздел І – Културни събития от национално значение. – „Участие на читалищните състави от Община Поморие във фестивали и гастроли.

По т.2. от дневния ред: „ОС-87/09.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 50/06.02.2020г.

         На основание чл. 10, ал. 2 от Закон за нормативните актове и чл.21, ал.1, т.7, ал.2, пр. 2, и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, както следва:

Раздел III ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

Към чл. 22, ал. 4 се създава нова т. 4 със следния текст:

Деца от уязвими групи, включени в провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. /целеви помощи за отопление съобразно вида отопление/ и чрез фонд „Социална закрила” /еднократни помощи/.

Чл. 22, ал. 5, старият текст става т.1, а като т.2 се добавя следния текст:

Средствата за заплащане на такси за освободените по чл. 22, ал. 4, т. 4 деца се осигуряват от проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по бюджетите на детските градини в дължимите от родителите размери.

Чл. 23, ал. 3, т. 1 се изменя по следния начин:

Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 заплащат месечна такса в размер на 60 % от разходите за приготвяне и транспорт на храна, включващи сбор от разходите за хранителни продукти, консумирания хляб и съответната част от разхода за доставка на готовата храна до домовете и разходите за ел. енергия и вода.

Чл. 23, ал. 3, т. 2 се изменя по следния начин:

Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 4 заплащат месечна такса в размер на действителните месечни разходи за хранителни продукти, консумирания хляб и съответната част от разхода за доставка на готовата храна до домовете и разходите за ел.енергия и вода.

Раздел VI. ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

Към наименованието на раздела се добавят думите „предоставяни от Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“.

Чл. 34, ал. 1 се изменя изцяло и придобива следния вид:

Размерът на таксите на техническите услуги са посочени в Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМД, която е неразделна част от тази наредба.

Раздел VII ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ се изменя и допълва както следва:

Чл. 36, ал. 1 се изменя по следния начин:

(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 1. за издаване на удостоверение за наследници: 7,00лв.
 2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена: 5,00лв.
 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт: 4,00лв.
 4. за издаване на дубликат на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт: 7,00лв.
 5. за издаване на удостоверение за семейно положение 7,00лв.
 6. за издаване на удостоверение за родствени връзки: 7,00лв.

7.за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен адрес или настоящ адрес: 5,00лв.

 1. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина: 9,00лв.
 2. за всички др. видове удостоверения по искане на граждани: 5,00лв.
 3. за заверени копия и преписи на документи – на страница: 3,00лв.
 4. издаване удостоверение за родените от майката – деца: 5.00 лв.
 5. удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужд гражданин: 7.00 лв.
 6. удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец за чужбина: 9.00лв.
 7. Комплектуване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове: 52.00лв.
 8. Многоезично удостоверение за раждане, брак и смърт – 7.00 лв.
 9. Удостоверение за припознаване на дете – 7.00 лв.
 10. Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в Република България – 8.00 лв.

Чл. 36а, ал. 1, т. 7 се изменя по следния начин:

 1. за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка – 10,00лв.

Към чл. 36а, ал. 1 се добавя нова т. 10 със следния текст:

Т. 10 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 2,00 лв.

Раздел IX ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН се изменя и допълва както следва:

Чл. 49 се отменя и се приема нов със следното съдържание:

Такси за категоризиране на    Места за настаняване Такси за категоризиране на  Заведения за хранене и развлечения
Такси за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели и мотели:

а) до 30 стаи – 500 лв.

б) от 31 до 150 стаи – 1 200 лв.

в) от 151 до 300 стаи – 1 900 лв.

г) от 301 до 500 стаи – 2 800 лв.

д) над 500 стаи – 5 000 лв.

 

Такси за категоризиране на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/

а) до 20 места за сядане – 150 лв.

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.

г) от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.

д) над 300 места за сядане – 2 000 лв.

Такси за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.

г) от 61 до 100 стаи – 2 000 лв.

д) над 100 стаи – 4 000 лв.

Такси за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло  – 10 лв. на легло

б) за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване Такси за потвърждаване на категория на заведения за хранене и развлечения
Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас А – хотели и мотели:

а) до 30 стаи – 450 лв.

б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.

в) от 151 до 300 стаи – 1 700 лв.

г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.

д) над 500 стаи – 4 500 лв.

 

Такси за потвърждаване на категория  на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/

а) до 20 места за сядане – 130 лв.

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.

г) от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.

д) над 300 места за сядане – 1 800 лв.

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.

г) от 61 до 100 стаи – 1 800 лв.

д) над 100 стаи – 3 600 лв.

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло  – 9 лв. на легло

б) за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой

За промяна на категорията на туристически обект в по-висока от определената му, се заплаща дължимата такса при нова категоризация.
За промяна на категорията на туристически обект в по-ниска от определената му, се заплаща такса 100 лв.
За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и преиздаване на удостоверението – 150 лв.
За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти без преиздаване на удостоверението – 50 лв.
За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.
За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект – 50 лв.
При подаването на заявлението се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се изменя и допълва по следния начин:

Раздел А Платени услуги в обреден дом се изменя и допълва както следва: Наименованието на услугата по т.З е следното:

„Сключване на граждански брак без ритуал“

Т. 5 се изменя и придобива следния вид:

„Сключване на граждански брак с ритуал:

– в зала – 100,00 лв.

– извън зала /изнесен ритуал/ – 200,00 лв.“

Раздел Г ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ се отменя и се приема нов със следното съдържание:

Раздел „Г“. Цени на технически услуги, предоставяни от Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”.

 

Наименование на услугата Цена

/в лева/

1.

 

 

 

Издаване на скица за недвижим имот:
·       град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; 30,00лв.
·        град, село /бърза/ след съгл. със съответното техн. лице; 40,00лв.
·        град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. 50,00лв.
2. Извадка от кадастрален или регулационен план:
·       град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; 30,00лв.
·        град, село /бърза/ след съгл. със съответното техн. лице; 40,00лв.
·        град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. 50,00лв
3. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:
·       град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; 40,00лв.
·        град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. 100,00лв.
4. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца. 15,00лв.
5. Издаване на Скица – Виза за проучване и проектиране. 100,00лв.
6. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (Образец 2):
·        за сгради – на кв.м. застроена площ /ЗП/; 0,70лв.
·        за линейни обекти и огради до 100м.; 50,00лв.
·        за линейни обекти и огради от 100м. до 500м.; 150,00лв.
·        за линейни обекти и огради от 500м. до 1000м.; 250,00лв.
·        за линейни обекти над 1000м.

 

250,00лв.+ 0,15лв./м. допълн.
7. Издаване на:
1.     Удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /УПИ/; Удостоверения по чл.181 от ЗУТ (груб строеж); Удостоверение за степен на завършеност.  

 

 

 

·         обикновена след съгл. със съответното техн. лице; 50,00лв.
·         бърза след съгл. със съответното техн. лице; 75,00лв.
·         експресна след съгл. със съответното техн. лице. 100,00лв.
2.      Констативен протокол във връзка с чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ 100,00лв.
8. Издаване на Удостоверение за административен адрес. 50,00лв.
9. Издаване на Удостоверение за търпимост по чл.16 от ЗУТ
·        до 50 кв.м.; 200,00лв.
·         от 50 кв.м до 100кв.м.; 300,00лв.
·         над 100 кв.м. 400,00лв.
10. За заверяване преписи от документи и на копия от планове и документация към тях, но не по-малко от 10,00лв.
·        формат А4; 1,00лв./лист
·         формат А3; 2,00лв./лист
·         над формат А3. 5,00лв./лист
11. За издаване на разрешение по чл.56, ал.2 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане), за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други:
·         за обекти до 15 кв.м.; 100,00лв.
·         за обекти над 15 кв.м. 150,00лв.
12. За издаване на разрешения по чл.57, ал.1 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане) за поставяне на рекламно и монументално – съоръжения:
·        табла за обяви, реклами и др.; 50,00лв.
·         билбордове. 100,00лв.
13. Издаване на разрешение за строеж /РС/ без одобряване на инвестиционни проекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ. 100,00лв.
14. За издаване на разрешение за строеж /РС/:
1.    Нови сгради, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях се заплаща такса за обекти от:
·        четвърта категория (ІV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/; 250,00лв.
·         пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ/; 150,00лв.
·         шеста категория (VI категория) /чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ/; 50,00лв.
·         ІІІ, ІІ, І категории /чл.137, ал.1, от т.1 до т.4 от ЗУТ/; 500,00лв.
·         за базови мобилни оператори; 1200,00лв.
·         за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени до 100м.; 300,00лв.
·        за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени от 100м. до 500м.; 600,00лв.

 

·        за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени над 500м.;

 

 

800,00лв.+ 0,60лв./л.м допълн.
·         за одобрен комплексен инвестиционен проект

 

 

 

 

Завишени с 30% спрямо предвидените такси по общия ред.
2.      Когато разрешението за строеж /РС/ се издава едновременно за няколко от посочените по–горе видове обекти. Сбор от сумата на таксите за всеки отделен обект
15. За презаверка на строително разрешение /РС/ с изтекъл срок. 50% от таксата за издаване РС
16. За промени в инвестиционните намерения и/или промени по време на строителството от одобрения инвестиционен проект на вече издадено РС (по чл.154 от ЗУТ). 50% от предвидените такси по общия ред
17. Съгласуване и одобряване на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ. 50% от предвидените такси по общия ред
18. Процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки и преписки за попълване и поправка на кадастрален план от ОЕСУТ:
·         до 3 парцела; 100,00лв.
·         над 3 парцела. 200,00лв.
19. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (за фази: технически проект и/или работен проект), които са основание за издаване на РС (чл.142, ал.6, т.1 и чл.145, ал.1 от ЗУТ):
·        проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.; 2,00лв./кв.м

РЗП

·        проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.; 1,50лв./кв.м

РЗП

·        проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени;

 

2,50лв./кв.м

РЗП

·        проекти за фотоволтанични централи и ветрогенератори; 500,00лв.
·        проекти на базови станции на мобилни оператори; 1500,00лв.
·        проекти за оранжерии:

·                   до 100кв.м.

·                   от 100кв.м. до 200кв.м.

·                   над 200кв.м.

 

 

 

50,00лв.

100,00лв.

150,00лв.+ 0,20лв./м2 допълн.

·        проекти за самостоятелни сградни инсталации /ОВ, ЕЛ, ВиК/ – за всеки вид инсталация поотделно, но не по-малко от 50лв.

 

50% от таксите по т.19
·        проекти с изтекъл срок, но не по-малко от 30,00лв.

 

30% от таксите по т.19
20. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за фаза идеен проект):
·        проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.; 2,50лв./кв.м

РЗП

·        проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.; 1,00лв./кв.м

РЗП

21. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които са основание за издаване на РС (чл.145, ал.1 от ЗУТ), когато са придружени с оценка за съответствие (комплексен доклад) по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ:
1.      Проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради; преустройство и реконструкция на сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 50,00лв.:
·            за фази: технически проект и/или работен проект; 1,00лв./кв.м

РЗП

·            за идеен проект; 1,00лв./кв.м

РЗП

2.      Проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени; трафопостове; за фотоволтаични централи и ветрогенератори; 350,00лв.
3.      Проекти на базови станции на мобилни оператори. 1500,00лв.
22. Разглеждане, съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от ЗУТ):
·        проект за подробен устройствен план;

·        инвестиционен проект.

Завишени с 30% спрямо цените за съответните етапи.
23. Задание за допускане и изработване на подробен устройствен план /ПУП/:
·         за урбанизирани и земеделски територии; 150,00лв.
·         за парцеларни планове. 200,00лв.
24. Разглеждане, съгласуване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/:
·         за урбанизирани територии; 150,00лв.
·         за парцеларни планове и земеделски територии. 400,00лв.
25. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/:
1.      За обекти от четвърта категория (IV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/:
·         до 1000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 350,00лв.
·        от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 600,00лв.
·        за жилищни и смесени сгради със средно застрояване от 5000 кв.м. до 10 000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 1000,00лв.
·        за жилищни и смесени сгради със средно застрояване над 10 000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 1500,00лв.
·        за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар и физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване. 1500,00лв.
2.      За обекти от пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от /ЗУТ/:
·         до 100 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 150,00лв.
·        от 100 кв.м. до 500 кв.м РЗП. и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 300,00лв.
·        от 500 кв.м. до 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; 400,00лв.
·        за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради над 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване. 600,00лв.
3.      За обекти на инженерната инфраструктура от четвърта (IV-та) и пета (V-та) категории. 300,00лв.
26. Становища за изпълнение на технически условия:
·        становище за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – съгласно ТУП и/или ОУП (за един имот); 100,00лв.
·        становище за изпълнение на техническите условия при жилищни и нежилищни сгради; 150,00лв.
·        становище за изпълнение на техн. условия при инженерни обекти. 250,00лв.
27. Удостоверение за попълване на кадастрален план (инфраструктурни обекти и нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ). 50,00лв.
28. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа. 100,00лв.
29. Регистрация на технически паспорти. 20,00лв.
30. Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни планове. 50,00лв.
31. Проверка на имотни граници, строителни линии и нива по сигнали и/или жалби. 100,00лв.
32. Такса за преминаване на извънгабаритни товари в територията на община Поморие. 200,00лв.
33. Съгласуване на проекти за организация на движението:
·         за постоянни; 80,00лв.
·         за временни. 50,00лв.
34. Заверка на молба – декларация за признаване правото на собственост, върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка. 50,00лв.
35. Удостоверения, издаване от отдел ОСТУП. 20,00лв.
36. Широкоформатно сканиране:
·         черно – бяло (лв./кв.м.); 4,50лв./кв.м
·         цветно (лв./кв.м.). 7,00лв./кв.м
37. Утвърждаване на маршрутно разписание за срок от една година: 60,00лв.
38. Утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за срок от една година: 60,00лв.
39. Презаверка на утвърден маршрут за движение/маршрутно разписание за срок от една година: 25,00лв.

 

Раздел „Д“. Цени на услуги, предоставяни от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” при община Поморие.

Наименование на услугата Цена без ДДС

/в лева/

1.

 

 

 

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
·         Едра строителна дървесина /куб.м/ 1,20лв. /(м3)
·         Средна строителна дървесина /куб.м/ 1,40лв./(м3)
·         Дребна строителна дървесина /куб.м/ 1,70лв. /(м3)
·         Дърва за огрев /куб.м/ 1,70лв. /(м3)
2.

 

 

 

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
·         Едра строителна дървесина /куб.м/ 0,65лв. /(м3)
·         Средна строителна дървесина /куб.м/ 0,75лв. /(м3)
·         Дребна строителна дървесина /куб.м/ 0,85лв. /(м3)
·         Дърва за огрев /куб.м/ 0,50лв. /(м3)
3. За извлечения от картни листове за 1 /един/ брой: 7,00лв.
4. За извадки от лесоустройствен проект за 1 /един/ брой: 5,00лв.
5. За изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1/един/ брой: 10,00лв.
6.

 

 

 

За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
·         Едра строителна дървесина /куб.м/ 0,40лв./(м3)
·         Средна строителна дървесина /куб.м/ 0,50лв. /(м3)
·         Дребна строителна дървесина /куб.м/ 0,60лв. /(м3)
·         Дърва за огрев /куб.м/ 0,50лв. /(м3)

По т.3. от дневния ред: „ОС-140/08.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 51/06.02.2020г.

           1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.65, ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на Обшина Поморие да учреди на Ловно – рибарско дружество „Гларус” с ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ул.” Княз Борис I” №55 безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години върху следния недвижим имот, общинска собственост:

– недвижим имот, частна общинска собственост с идентификатор 57491.16.647, по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Кротиря” с площ 1500 (хиляда и петстотин) кв.м., актуван с АОС 5365/29.01.2013 г.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

3.Настоящото решение отменя решение №1235/21.08.2019 г. на Общински съвет-Поморие.

По т.4. от дневния ред: „ОС-144/09.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот-публична общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 52/06.02.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.18 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление в полза на  НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РЗОК – БУРГАС с ЕИК 121858220, управлявана от Дечо Петров Дечев за офис, обслужващ населението от Община Поморие, върху следния имот – публична общинска собственост за срок от пет години, а именно:

– Помещение – кабинет, на площ от 14.40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м. на втори етаж на триетажна сграда публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК със ЗП 1231 (хиляда двеста тридесет и един) кв.м,  актувана с АПОС №6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет, от запад – външен зид, от север – външен зид, от юг коридор.

 1. Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на управление.

По т.5. от дневния ред: „ОС-165/21.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 53/06.02.2020г.

          1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.03.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3.Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Общината в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.03.2020 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

По т.6. от дневния ред: „ОС-166/21.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средство натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирана техника за отпадъци” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 54/06.02.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за събиране и транспортиране на биоотпадъци на обща стойност в размер на 360 000 /триста и шестдесет хиляди лева/ с ДДС, както следва: 2 броя мотометачви машини за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване на единична стойност 180 000 (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС, всяка от тях.

По т.7. от дневния ред: „ОС-167/21.01.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 55/06.02.2020г.

        І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 и ал. 3 от ЗОС  и във връзка с чл. 23, ал. 2 и чл. 83 ал. 1, т. 2, и чл. 84 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем на петно № 2 в търговска зона”Пиргос”, кв.116 по плана на гр.Поморие с площ 50 кв.м,разположено в терен – частна общинска собственост, за стациониране на автомивка, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 500,00лв. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 600,00лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

– В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ» – Поморие, при подаване на документите за участие в търга.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VІ. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.8. от дневния ред: „ОС-173/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за ползване на имот публична общинска собственост с цел заустване на отпадъчни води” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 56/06.02.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, както и чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие дава съгласие на „Завод за технически въглени” гр.Каблешково, община Поморие, ЕИК 205453953 за заустване на заявените количества отпадъчни води от предприятието в поземлен имот с идентификатор 35033.14.300 по КК на гр.Каблешково, представляващ дере публична общинска собственост, при спазване на условията и ограниченията поставени от компетентния държавен орган – Басейнова дирекция „Черноморски район” – гр.Варна след приключване на административната процедура по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

По т.9. от дневния ред: „ОС-179/27.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 57/06.02.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП, чл.14, ал.4 от ЗОС и чл. 24, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, Общински съвет-Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на политическа партия”Движение за права и свободи”, регистрирана със Съдебно Решение от 08.08.2016г.на Софийски градски съд – ТО и вписан в Регистъра на Политическите партии под №52, том 2, стр.26, по ф.д.№2574/1990г. със седалище гр.София Район „Възраждане”, бул.”Александър Стамболийски №45А, с председател Мустафа Сали Карадайъ, с ЕГН **********  представляван от Ахмед Сюлейман Мехмед – председател на Областен съвет на ДПС-Бургас с пълномощно №55/30.08.2016г., с ЕГН **********, представляван от Бейхан Али Мустафа -председател на Общински съвет на ДПС-Поморие с пълномощно N02-08/11.05.2016г., с ЕГН **********  за офис, обслужващ населението от Община Поморие, върху следния имот – публична общинска собственост със срок до провеждане на следващи парламентарни избори, а именно:

– самостоятелно помещение с идентификатор 57491.502.206.1.10(пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет нула две, точка, две, нула, шест точка, едно, точка, едно, нула), по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-6681-22.08.2016г. на началник на СГКК-Бургас на площ от 19(деветнадесет) кв.м, находящо се на втори етаж на сграда с идентификатор  57491.502.206.1(пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет нула две, точка, две, нула, шест точка, едно) по КК и КР на гр.Поморие одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, (по предходен план УПИ VII(седем римско), кв.69(шестдесет и девет) по регулационния план на гр. Поморие), актувана с  АОС №6043/31.10.2016 г. при граници на помещението – от югоизток помещение, от северозапад – калкан, от югозапад – коридор, от североизток – външен зид.

 1. Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на ползване.

По т.10. от дневния ред: „ОС-180/27.01.2020г.  – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 58/06.02.2020г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  – Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.:

І.Към глава XI се добавят следните имоти за провеждане на процедура за безвъзмездно право на ползване или за безвъзмездно управление:

1.Помещение с обща площ от 14 кв.м, на втори етаж от двуетажна сграда, актувана с АОС №2227/10.01.2003г. с идентификатор 57491.502.249.3 по кадастралната карта на гр.Поморие, построена в общински поземлен имот с идентификатор 57491.502.249 по кадастралната карта на гр.Поморие, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие, при граници на помещението: от северозапад – калкан, от североизток – коридор, от югоизток помещение, от югозапад външен зид ведно с право на ползване върху общите части.

 1. Помещение с обща площ от 14 кв.м, на втори етаж от двуетажна сграда, актувана с АОС №2227/10.01.2003г. с идентификатор 57491.502.249.3 по кадастралната карта на гр.Поморие, построена в общински поземлен имот с идентификатор 57491.502.249 по кадастралната карта на гр.Поморие, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие, при граници на помещението: от северозапад – стълбище, от североизток – външен зид, от югоизток помещение, от югозапад коридор ведно с право на ползване върху общите части.

По т.11.от дневния ред: „ОС-182/28.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 59/06.02.2020г.

         І.На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация но ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2019 г.;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2019 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред: На основание чл.198б, т. 1 от Закона за водите, Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да отправи предложение към Министъра на регионалното развитие и благоустройството, проект „Интегриран воден проект за област Бургас” да бъде определен като обект с национално значение и национален обект.

 1. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – заместник кмет на Община Поморие за представител на община Поморие в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

По т.12. от дневния ред: „ОС-184/29.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно   отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд  за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021г.” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 60/06.02.2020г.

        На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4,  ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2020-2021 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.
 2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
 3. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

Задължения на общината:

– Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

– Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

– Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

         Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

– Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

– Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

– Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

– Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

– Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

– При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

– Да не се извършва паша нощем и без пастир.

– Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

– Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

– Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

– Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

– Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

– Да не ограждат наетите мери и пасища.

– Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни, отглеждани в населено място, независимо от техния вид и възраст.

– Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

– Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

– Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна наемна цена за стопанската 2020-2021 г. за мери, пасища и ливади за имотите от Приложение 1.

1.1. Средната годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

-с. Бата-7,90 лв./дка

-с. Горица – 7,20 лв./дка

-гр. Каблешково- 9,20 лв./дка

-с. Козичино- 6,20 лв./дка

-с. Лъка- 9,00 лв./дка

-с. Габерово- 7,30 лв./дка

-с. Дъбник- 7,20 лв./дка

-с. Страцин- 7,70 лв./дка

-с. Медово-9.80 лв./дка

-с. Каменар-10.30 лв./дка

1.2. Средната годишна наемна цена, определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 9.40 лв./дка, а за землище в с. Горица-9.80 лв./дка.

 1. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
 2. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.

По т.13 от дневния ред: „ОС-186/30.01.2020г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр.Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина добита от имоти собственост на Община Поморие през 2020г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

61/06.02.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.2 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински свет – Поморие приема:

1.Добавя в ценоразписа за продажба на дървесина добита на временен склад, считано от 01.01.2020г. нов сортимент, както следва:

– дървесен чипс добит от остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване и от дървета в урбанизираните територии – 60лв./тон без ДДС доставено до контрагента.

По т. 14 от дневния ред: „ОС-95/10.12.2019г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2  от ЗУПГМЖСВ, относно разпределяне на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие” се прие следното

  Р Е Ш Е Н И Е :

62/06.02.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема набраните средства за режийни разноски в размер на 450,23лв. (четиристотин и петдесет лева и двадесет и три стотинки)  за извършваните дейности от МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ да се разпределят на членовете на комисията, както следва:

1.За председателя на МК – 35% от набраните средства;

2.За секретаря на МК – 30% от набраните средства;

3.За членовете на МК по 10% от набраните средства;

4.Останалите 5% от средствата да се разпределят за канцеларски материали, пощенски разходи и други консумативи за нуждите на комисията.

По т.15 от дневния ред: „ОС-108/16.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП  за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на две жилищни сгради в ПИ  00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м.”Пречиствателната”, подобект 20 kV” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 63/06.02.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на две жилищни сгради в ПИ 00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м. „Пречиствателната“, община Поморие, Подобект  20kV“, и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 00833.5.397 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето около 12,12м и площи на ограничение – 13,23 кв.м.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на две жилищни сгради в ПИ 00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м. „Пречиствателната“, община Поморие, Подобект  20kV“, и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 00833.5.397 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето около 12,12м и площи на ограничение – 13,23 кв.м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на две жилищни сгради в ПИ 00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м. „Пречиствателната“, община Поморие, Подобект 20kV“, и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 00833.5.397 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето около 12,12м и площи на ограничение – 13,23 кв.м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на две жилищни сгради в ПИ 00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м. „Пречиствателната“, община Поморие, Подобект  20kV“, и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 00833.5.397- селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето около 12,12м и площи на ограничение – 13,23 кв.м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.16 от дневния ред: „ОС-131/02.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел.захранване на жилищна сграда – северна и южна секция” в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.Кротиря”, подобект: кабели 0,4 kV” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 64/06.02.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на жилищна сграда – северна и южна секция“ в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.„Кротиря“, община Поморие, Подобект: Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.561– селскостопански път, частна собственост; с дължина около 103,16м и площи на ограничение – 104,24 кв.м.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на жилищна сграда – северна и южна секция“ в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.„Кротиря“, община Поморие, Подобект: Кабели  0,4kV“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.561– селскостопански път, частна собственост; с дължина около 103,16 м и площи на ограничение – 104,24 кв.м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на жилищна сграда – северна и южна секция“ в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.„Кротиря“, община Поморие, Подобект: Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.561– селскостопански път, частна собственост; с дължина около 103,16 м и площи на ограничение – 104,24 кв.м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на жилищна сграда – северна и южна секция“ в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.„Кротиря“, община Поморие, Подобект: Кабели  0,4kV“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.561– селскостопански път, частна собственост; с дължина около 103,16 м и площи на ограничение – 104,24 кв.м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.17 от дневния ред: „ОС-136/03.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Поморие” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 65/06.02.2020г.

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Поморие утвърждава маршрутните разписания от общинската транспортна схема, а именно:

Маршрутно разписание (допълнение) на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия № 1 в периода 01.06. до 15.09. – лятно, в часовете: 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 20.00; 20.30.; 21.30; 22.00; 23.00; 23.45.

Маршрутно разписание (допълнение) на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия № 2 в периода 01.06. до 15.09. – лятно в часовете: 19.30.

2.Неразделна част от настоящото решение са и маршрутните разписания изготвени във формата на Приложение 1 към чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

По т.18 от дневния ред: „ОС-139/08.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 66/06.02.2020г.

              На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс, и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26, и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, както следва:

 1. В чл.24, ал.1 изразът „могат да се отдават под наем” се заменя с израза „да се предоставят безвъзмездно”;
 2. В чл.24, ал.3, изразът „договор за наем със срок до провеждане на следващи парламентарни избори” се заменя с израза „договор за безвъзмездно предоставяне”;
 3. Чл.24, ал.5 се отменя и се приема нова ал.5 – „Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии”
 4. Добавя се нова ал.6 на чл.24 „Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на Общината или упълномощено от него лице, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно.
 5. Чл.25 се отменя и се добавя нов чл.25, със следното съдържание:

Чл.25, ал.1 „Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на местната власт или на общинската администрация, или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации, от кмета на Общината без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

ал.2 „Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината.”

ал.3„При наличие на подходящи помещения Кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със срок до 10 години при условията и по реда на ал. 1 след решение на общинския съвет.

ал.4 Предоставените помещения на синдикалните организации или части от тях не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

ал.5   При констатиране на нарушение, наемните правоотношения се прекратяват със заповед на кмета на общината или упълномощено от него лице. В заповедта се посочва основанието, събраните доказателства за нарушения и срока за освобождаване на помещението, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

 1. В чл.2 т.12 от Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – Приложение №1, изразът „клубове на партии” се отменя.

По т. 19 от дневния ред: „ОС-147/10.01.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 67/06.02.2020г.

      I .На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Поморие определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд – Бургас  и Апелативен съд – Бургас както следва:

1.Ева Димитрова Кафадарова

2.Красимира Стоянов Стоянова-Иванова

3.Петя Янакиева Георгиева

4.Ивелина Атанасова Атанасова

5.Нина Колева Михалева

6.Катерина Ганчева Иванова

ІІ.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.20 от дневния ред: „ОС-175/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на общински съвет във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително-монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 68/06.02.2020г.

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително – монтажни работи:

1.За гр. Поморие и гр. Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/ намиращи се извън границите на населеното място – от 15.06.2020 г . до 15.09.2020 г .

2.Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

– обект “Детска ясла в УПИ IV, кв.11 по плана на гр.Ахелой, община Поморие”;

– обект „Енергийна ефективност в административна сграда за обществено обслужване – гр.Поморие” по оперативна програма „Региони в растеж”  2014 – 2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони;

– обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап” по мярка1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодко стоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020;

– обект „Основен ремонт на ул.” Рила”, ул.” Струма „ и ул.” Искър” в гр.Ахелой, община Поморие по програма за развитие на селските райони;

– обект „Възстановително – ремонтни работи за общинска сграда  – Дом на изкуствата и танцова зала”.

По т.21 от дневния ред: „ОС-176/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на обществения съвет по спорт към Община Поморие за 2020г.” се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

№ 69/06.02.2020г.

          На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,   чл. 6 и  чл. 7 от Правилника за  дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет – Поморие утвърждава новия състав на Обществен съвет по спорт за 2020 г., както следва:

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2020 г.

 1. Иван Алексиев               – Кмет на Община Поморие
 2. Аделина Чолева            – Старши експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Поморие
 3. Атанас Атанасов             – Регионален експерт към ММС
 4. Станислав Ангелов       – Фитнес инструктор в „Evolution Gym”
 5. Георги Вражев                – Треньор по борба в СК по борба „Спартак”
 6. Георги Гуменов              – Председател и треньор на ОМСК „Циклон” – Поморие
 7. Диана Благоева              – Учител по физкултура – СУ „Иван Вазов” – Поморие
 8. Неделчо Стайков            – Общински съветник
 9. Стоян Джисов                  – Председател на  ОХК „Поморие”

 

 

                                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 4-то заседание-06.02.20г. 525 KB 68