сряда, 6 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 5-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.03.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 30.03.2020г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-206/11.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 70/12.03.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба № 1 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

1.Част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 (нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, осем) по кадастралната карта на гр. Ахелой, изградена в УПИ III (три римско), кв.11 (единадесет) по плана на гр. Ахелой, актуван с АПОС №1622/27.12.2000г. с площ 1 (един) кв.м. за разполагане на 1 брой терминално устройство.

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-208/11.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на членството на Община Поморие в Българския съюз по балнеология и СПА туризъм /БСБСПА/” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 71/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се прекрати участието на Община Поморие като член на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” с молба за доброволно напускане с едномесечно предизвестие до Управителния съвет на Сдружението съгласно чл.18, ал.1, т.1 от Устава на БСБСПА.

 

По т.3 от дневния ред: „ОС-216/18.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на очевидна техническа грешка в изписването на Решение № 57 на Общински съвет – Поморие, взето на заседание с протокол № 4/06.02.2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 72/12.03.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Поморие допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 на свое решение №57, взето на заседание с протокол № 4 от 06.02.2020г. в частта му, както следва:

Вместо „…имот – публична общинска собственост…”, да се чете: „…имот – частна общинска собственост…”

2.Настоящото решение е неразделна част от Решение № 57/06.02.2020г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-218/18.02.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Прекратяване на съсобственост между община Поморие и ЮЛ чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 35033.501.1565 и 35033.501.156 по КККР на гр.Каблешково” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 73/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 и чл.56 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

 1. Дава съгласие да се извърши доброволна делба между община Поморие и „НЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ СТАЙЛ“ ЕООД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 201712485, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №5, представлявано от Веселина Димитрова Грудова, в качеството си на управител, на недвижими имоти, представляващи нов поземлен имот с идентификатор 35033.501.1566 по КККР на гр.Каблешково, идентичен с УПИ I-259 в кв.13 по регулационния план на гр.Каблешково и нов поземлен имот с идентификатор 35033.501.1565 по КККР на гр.Каблешково по влязъл в сила ПУП-ПРЗ на бивш УПИ I-259 в кв.13 по регулационния план на гр.Каблешково, одобрен със Заповед №РД-16-1392/31.10.2019г. на Кмета на община Поморие, при следните условия:

1.1. Община Поморие получава в дял и става изключителен собственик на новообразувания поземлен имот с идентификатор 35033.501.1565 по КККР на гр.Каблешково, целият на площ от 136кв.м. (сто тридесет и шест квадратни метра), с отреждане „за второстепенна улица“, при граници – поземлени имоти с идентификатор: 35033.501.1454, 35033.501.1566, 35033.501.1567, 35033.501.1568, 35033.501.1459, с пазарна стойност 4 490,00лв. (четири хиляди четиристотин и деветдесет лева), без ДДС. Данъчната оценка на гореописания имот е в размер на 611,10лв. (шестстотин и единадесет лева и десет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.рег.№5207026569/03.01.2020г., издадено от Дирекция „ПМДТ“ при община Поморие;

1.2. „НЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ СТАЙЛ“ ЕООД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 201712485, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №5, представлявано от Веселина Димитрова Грудова, в качеството си на управител получава в дял и става изключителен собственик на новообразувания поземлен имот с идентификатор35033.501.1566 по КККР на гр.Каблешково, идентичен с УПИ I-259 в кв.13 по регулационния план на гр.Каблешково, целият на площ 725кв.м. (седемстотин двадесет и пет квадратни метра), с отреждане „за жилищно строителство“, при граници – поземлени имоти с идентификатор: 35033.501.1454, 35033.501.1458, 35033.501.1567, 35033.501.1568, 35033.501.1565, с пазарна стойност 23 920,00лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева), без ДДС. Данъчната оценка на гореописания имот е в размер на 3 257,80лв. (три хиляди двеста петдесет и седем лева и осемдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.рег.№5207026570/03.01.2020г., издадено от Дирекция „ПМДТ“ при община Поморие.

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 1. Възлага на Кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба.

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-221/19.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване от заплащане на такси, дължими по Наредба № 6 и Наредба № 11, във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас, представен за финансиране по процедура BG161M1OP002-1.016 „Израждане на ВиК инфраструктура”, приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

   № 74/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.2, ал.3 и чл.8, ал.1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет  – Поморие:

Освобождава от заплащане на такси за технически услуги по Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както и от такси за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са публична общинска собственост по Наредба №6 за реда и  условията  за  поставяне    на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане  и за  рекламната  дейност  на територията на община Поморие изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, представен за финансиране по процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-225/24.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване в полза на община Поморие през поземлен имот с идентификатор 57491.13.353 по КККР на гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 75/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.192, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет  – Поморие:

 1. Дава съгласие Михаил Николов Михалев да учреди в полза на община Поморие възмездно право на преминаване през собствения му поземлен имот с идентификатор 57491.13.353 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, три, точка, три, пет, три) по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, на площ от 1546кв.м., с НТП: нива, находящ се в местност „Хонят“, със стар №013353, при съседи: 57491.13.146, 57491.13.568, 57491.13.360 и 57491.13.591, съгласно схема за право на преминаване, изработена служебно от община Поморие.
 2. Община Поморие да заплати на Михаил Николов Михалев сумата в размер на 240,00лв. (двеста и четиридесет лева), без ДДС, представляваща цена на правото на преминаване и сервитут през поземлен имот 57491.13.353 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, три, точка, три, пет, три) по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно експертна оценка, изготвена от инж. Спас Костовски, лицензиран оценител на недвижими имоти.
 3. Възлага на кмета на община Поморие да сключи писмен договор с нотариална заверка на подписите по реда на чл.192, ал.1 от Закона за устройство на територията с Михаил Николов Михалев за учредяване право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 57491.13.353 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, три, точка, три, пет, три) по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

По т.7 от дневния ред: „ОС-226/24.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 76/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие актуализира програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 30/20.12.2019г. на общинска съвет – Поморие, като я допълва със следните имоти:

№ по ред Землище Местност Поземлен имот № НТП Площ кв.м.
1 Медово Драката 47651.7.9 нива 2227
2 Медово Драката 47651.7.15 нива 3067
3 Медово Драката 47651.7.61 нива 950

 

По т.8 от дневния ред: „ОС-236/25.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Ахелой” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 77/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5644/01.12.2014г. гр.Ахелой

ПИ 00833.501.539

878кв.м. 62340,00лв.

 

По т.9 от дневния ред: „ОС-237/25.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 78/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
2704/23.04.2004г. с.Козичино

кв.30  УПИ Х

 

Дворно място

485кв.м.

Фурна – масивна сграда със ЗП 150кв.м.

5820,00лв.

 

3830,00лв.

      Общо:9650,00лв.

 

По т.10 от дневния ред: „ОС-239/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 79/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
536/28.03.2000г. с.Медово

УПИ I кв.1

675кв.м. 14850,00лв.
539/28.03.2000г. с.Медово

УПИ IV кв.1

925кв.м. 20350,00лв.
542/28.03.2000г. с.Медово

УПИ XX кв.1

660кв.м. 14520,00лв.

 

По т.11 от дневния ред: „ОС-240/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Белодол” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 80/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
1061/29.08.2000г. с.Белодол

УПИ І кв.1

1030кв.м. 15450,00лв.
1063/29.08.2000г. с.Белодол

УПИ V кв.1

1065кв.м. 15970,00лв.

 

По т.12 от дневния ред: „ОС-241/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 81/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
760/19.05.2000г. с.Порой

УПИ I кв.33

800кв.м. 12000,00лв.
823/31.05.2000г. с.Порой

УПИ VІ кв.32

800кв.м. 12000,00лв.
824/31.05.2000г. с.Порой

УПИ VІІ кв.32

800кв.м. 12000,00лв.
825/31.05.2000г. с.Порой

УПИ VІІІ кв.32

800кв.м. 12000,00лв.

 

По т.13 от дневния ред: „ОС-242/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 82/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5980/24.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1152

УПИ I кв.18

792кв.м. 22970,00лв.
6151/15.06.2017г. гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V кв.18

775кв.м. 22475,00лв.
6106/02.03.2017г. гр.Каблешково

35033.501.397

УПИ I кв.7

843кв.м. 24450,00лв.
5970/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.459

УПИ I кв.19

673кв.м. 19520,00лв.
5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ II кв.19

672кв.м. 19490,00лв.
5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ III кв.19

687кв.м. 19920,00лв.
5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ IV кв.19

686кв.м. 19890,00лв.
5974/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1162

УПИ V кв.19

733кв.м. 21260,00лв.
5975/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1163

УПИ VI кв.19

730кв.м. 21170,00лв.
5976/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1164

УПИ VII кв.19

685кв.м. 19870,00лв.
5977/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1165

УПИ VIII кв.19

703кв.м. 20390,00лв.
5978/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1166

УПИ IX кв.19

669кв.м. 19400,00лв.
5979/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1167

УПИ X кв.19

760кв.м. 22040,00лв.

 

По т.14 от дневния ред: „ОС-244/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХV, кв.2 по плана на с.Каменар” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 83/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХV кв.2 по плана на с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 262/862 идеални части от УПИ ХV кв.2 по плана на с.Каменар, целият на площ от 862кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1632/21.12.2000г. на съсобствениците Неделчо Панайотов Чолаков, Мария Петкова Димитрова и Николай Петков Димитров, при цена 5500,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.15 от дневния ред: „ОС-245/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.12 по плана на с.Габерово” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 84/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І кв.12 по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет  – Поморие, дава съгласие да се продадат 496/1127 идеални части от УПИ І кв.12 по плана на с.Габерово, целият на площ от 1127кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6777/03.02.2020г. на съсобствениците Селиме Смаилова Мехмедова, Юмигюл Реджеб Четин, Хасан Реджеб Мехмед и Юсеин Реджеб Мехмед, при цена 5950,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.16 от дневния ред: „ОС-246/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.16 по пална на с.Медово” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 85/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V кв.16 по плана на с.Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 22/752 идеални части от УПИ V кв.16 по плана на с.Медово, целият на площ от 752кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6774/30.01.2020г. на съсобствениците Николай Иванов Димитров и Райна Василева Сечкова-Димитрова, при цена 616,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.17 от дневния ред: „ОС-247/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Страцин” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 86/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6403/01.11.2018г. с.Страцин

Неурегулиран поземлен имот №192

1570кв.м. 17270,00лв.

 

По т.18 от дневния ред: „ОС-248/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 87/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5927/15.03.2016г. гр.Поморие

ПИ 57491.8.316

За вилна сграда

4 418кв.м.

26500,00лв.

 

По т.19 от дневния ред: „ОС-249/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

   № 88/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6624/22.04.2019г. с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

947кв.м. 11360,00лв.
709/09.05.2000г. с.Бата

кв.42  УПИ ХІ

1147кв.м. 12620,00лв.

 

По т.20 от дневния ред: „ОС-250/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 89/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6634/23.04.2019г. с.Горица

УПИ VI кв.19

1007кв.м. 22150,00лв.
6635/23.04.2019г. с.Горица

УПИ I кв.18

468кв.м. 10300,00лв.
11/09.01.1997г. с.Горица

УПИ V кв.18

500кв.м. 11000,00лв.
12/09.01.1997г. с.Горица

УПИ VI кв.18

680кв.м. 14960,00лв.

 

По т.21 от дневния ред: „ОС-251/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 90/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6768/12.12.2019г. с.Каменар

М-т „Разширението”

Имот пл.№1003

562кв.м. 11800,00лв.
6769/12.12.2019г. с.Каменар

М-т „Разширението”

Имот пл.№1168

242кв.м. 5080,00лв.
6770/12.12.2019г. с.Каменар

М-т „Разширението”

Имот пл.№1170

247кв.м. 5190,00лв.

 

По т.22 от дневния ред: „ОС-252/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 91/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
4040/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ II-291 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4041/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ III-292 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4042/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ IV-293 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4043/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ V-294 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4044/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VI-295 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4045/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VII-296 кв.31

450кв.м. 9900,00лв.
4134/15.03.2006г. с.Лъка

УПИ VII-425 кв.40

458кв.м. 10080,00лв.

 

По т.23 от дневния ред: „ОС-253/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 92/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5468/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

2402кв.м. 123700,00лв.
5550/04.12.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.166

1484кв.м. 103430,00лв.
5226/01.03.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.506.526

524кв.м. 42440,00лв.
5227/01.03.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.506.527

658кв.м. 59220,00лв.
4805/11.11.2009г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269  УПИ І

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

706кв.м. 57100,00лв.
5984/29.03.2016г. гр.Поморие

ПИ 57491.505.104

566кв.м. 45850,00лв.
5470/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.131

410кв.м. 37310,00лв.
6698/04.11.2019г. гр.Поморие

ПИ 57491.509.70

241кв.м. 21930,00лв.
6760/06.12.2019г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.249

9525кв.м. 1000100,00лв.
5259/13.06.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.3

Сгради с идентификатори:

57491.501.3.1

57491.501.3.2

57491.501.3.3

57491.501.3.4

57491.501.3.7

57491.501.3.8

57491.501.3.9

57491.501.3.10

57491.501.3.11

57491.501.3.13

57491.501.3.14

57491.501.3.17

57491.501.3.12

57491.501.3.18

57491.501.3.19

57491.501.3.20

57491.501.3.6

57491.501.3.16

1575кв.м.

 

 

 

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

4кв.м.

28кв.м.

700870,00лв.

 

 

 

1680,00лв.

1680,00лв.

1680,00лв.

1680,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1830,00лв.

1900,00лв.

1900,00лв.

1900,00лв.

1900,00лв.

368,00лв.

2510,00лв.

6323/07.08.2018г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.701

5 891кв.м. 2827680,00лв.

 

По т.24 от дневния ред: „ОС-254/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 93/12.03.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6629/22.04.2019г. с.Александрово

УПИ IV кв.23

936кв.м. 18630,00лв.
991/17.08.2000г. с.Александрово

УПИ V кв.23

760кв.м. 15120,00лв.
6630/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VI кв.23

797кв.м. 15860,00лв.
6631/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VII кв.23

718кв.м. 14290,00лв.
6632/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ XX кв.9

707кв.м. 14070,00лв.
6633/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ XXI кв.9

789кв.м. 15700,00лв.

 

По т.25.  от дневния ред: „ОС-259/27.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот УПИ V-3 в кв.18 по регулационния план на с.Дъбник” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 94/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  чл.33 от Закона за собствеността и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет  – Поморие,  отказва да закупи двуетажна жилищна сграда, със застроена на площ от 95кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, състояща се от първи жилищен етаж, в който са разположени гараж, коридор, три складови помещения и мокро домакинско помещение и втори жилищен етаж, в който е разположено едно самостоятелно жилище, която сграда е изградена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/  V-3 /пети, римско, отреден за имот планоснимачен номер трети/, в кв.18 /осемнадесети/ по регулационния план на с. Дъбник, урегулиран от 504кв.м. /петстотин и четири квадратни метра/, при граници на УПИ: от североизток – улица, от северозапад – УПИ IV-2, от югозапад – край на регулацията на селото, от югоизток – УПИ VI-4, собственост на Осман Осман Смаил и Фатме Мехмед Смаил, за сумата от 90 000,00лв. (с думи: деветдесет хиляди лева).

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-261/28.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на приложение № 1 /Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/  към Наредба № 6” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 95/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1, от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

В т.6.10. на Приложение № 1 /Тарифа № 1  за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/  към  Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, изразът „200,00лв. на месец/за 1 брой“ се заменя с израза 50,00лв. на месец/за 1 брой“.

 

По т.27 от дневния ред: „ОС-264/28.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, което ще се проведе на 30.03.2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

  Р Е Ш Е Н И Е :

  № 96/12.03.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предлагам, Общински съвет – Поморие определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на 30.03.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

2.Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3.Определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” на Община Поморие за представител на Общината в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на 30.03.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

4.Предвид необходимост от присъствие на представител на Община Поморие на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.28. от дневния ред: ОС-268/02.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение от „Черноморски злато” АД” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 97/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с входирано предложение с вх. рег. № 30-25-2 от 24.02.2020г. от „Черноморско злато” АД, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме действия по прекратяване на договор „Договор за прехвърляне на права и задължения по договор за аренда на земеделска земя № 51, том. I, вх. рег: № 139 от 22.02.1999 г. на парт. книга том 139, стр. 126, на Служба по вписванията -при ПРС“ с ЮЖНА ЛОЗА ЕООД, ЕИК: 102661713, след пълното погасяване на всички задължения на дружеството към Община Поморие, като в сключения анекс да се заложи цена от 49,00лв/дка за година.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-269/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без провеждане на търг и5ли конкурс на поземлен имот с идентификатор 02810.27.24 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед РД 18-1471/09.08.2018г. на изпълнителен директор на АГКК” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 98/12.03.2020г.

 1. Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.2, и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.30, ал.5 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл.28, ал.1.т.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя без търг или конкурс на „Теленор България” ЕАД под наем, за срок от 5 години, поземлен имот с идентификатор 02810.27.24 по КК и КР на с Бата, одобрени с заповед РД-18-1471/09.08.2018 г., местност „Летището”, с площ от 500 кв.м, с начин на трайно ползване пасище, осма категория, при граници на имота: поземлен имот 02810.27.22 по КК и КР на с Бата при месечна цена 300,00лв., без вкл.ДДС, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение за използване на монтирани телекомуникационни съоръжения.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за наем.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-270/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 99/12.03.2020г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване, със срок до прекратяване на служебното си правоотношение, но не по-дълъг от 5г. на Белин Георгиев Георгиев, работещ като енорийски свещеник при църква „Св. Рождество Богородично” в гр.Поморие на длъжност председател на църковното настоятелство при тази църква, във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №16, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.16 по КККР на гр.Поморие, находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 32,30кв.м., в сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.

 1. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

По т.31. от дневния ред: „ОС-271/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий” с.Страцин и ОУ„Св.П.Хилендарски” гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 100/12.03.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал. 1, т. 10, чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Поморие, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Постановление №128 от 29. 06. 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет гр. Поморие предоставя безвъзмездно за управление движими вещи, както следва:
 2. В полза на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково, община Поморие, с Директор – Мария Янева, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ1301 РВ.
 3. В полза на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, община Поморие, с Директор – Айдън Хасан, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „HYUNDAI”, модел „COUNTY“, с 15+1 места, с регистрационен номер А0343 НС.
 4. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаните в т.I превозни средства на директорите на съответните институции.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2019 – 2020 година.

 1. МПС-та – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използват съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
 2. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.
 3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет гр. Поморие, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено важни държавни или обществени интереси.

 

По т.32 от дневния ред: „ОС-272/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  определяне на представител  на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 06.04.2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 101/12.03.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, предлагам, Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 06.04.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 22.04.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

 1. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.
 2. Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „ОКТХДС” за представител на Общината в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 06.04.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 22.04.2020 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД.

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-278/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на място в с.Козичино за поставяне на паметник на загиналите във войните” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 102/12.03.2020г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за военните паметници, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се изгради и постави паметник на загиналите във войните от с.Козичино в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ, кв.29 по регулационния план на с.Козичино, публична общинска собственост, съгласно акт за публична общинска собственост № 318/17.08.1999г.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т. 34. От дневния ред: „ОС-279/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно преобразуване чрез сливане на детски градини в община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

            Р Е Ш Е Н И Е :

            № 103/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местното администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

  1.Общински съвет – Поморие преобразува чрез сливане 2 (две) общински детски градини в 1 (една), както следва:

1.1.Детска градина „Веселушко“ с адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I “ № 173 с Детска градина „Слънчо” с адрес:  гр. Поморие, ул. „Марица” № 5.

1.2.След сливането преобразуваната детска градина е ДГ „Веселушко“ с:

– основна сграда с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I “ № 173 и втора сграда /филиал/ с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Марица” № 5;

– общ брой групи за учебната 2019/2020 г. – 6 (4 в основната сграда и 2 във втора сграда /филиал/) и общ брой деца 162;

– обща численост на персонала – 28 щатни бройки;

– във филиала на ул.”Марица” №5 да се създаде възможност за сформиране на яслена група.

 1. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДГ „Слънчо” гр. Поморие за стопанисване и управление на ДГ „Веселушко“ с адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I “ № 173.
 2. Задължителната учебна документация ще се съхранява в основната сграда на ДГ „Веселушко” с  адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I “ № 173.
 3. Променя числеността на персонала в дейност „Образование” от 29 /двадесет и девет/ щатни бройки преди сливането на 28 /двадесет и осем / щатни бройки след сливането, като промяната е в освобождаването на една щатна бройка за длъжността „директор“ от ДГ „Слънчо” гр. Поморие , ул. „Марица” № 5.

5.Трудовите правоотношения със служителите от ДГ „Слънчо” гр. Поморие преминаващи на работа във филиала на ДГ „Веселушко” гр. Поморие   да се уредят при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

 1. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини, посочени по т. 1, се извършва съгласно действащите правила за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Поморие.

7.Завишава се бюджета на ДГ „Веселушко” гр. Поморие с неизразходените средства от бюджета на ДГ „Слънчо” гр. Поморие.

 1. До три месеца от влизане в сила на настоящото решение, да бъде насрочен конкурс за избор на директор на ДГ „Веселушко” гр.Поморие.

9.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед за преобразуване чрез сливане на двете общински детски градини, посочени в т. 1.

 

По т.35. от дневния ред: „ОС-155/14.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 104/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1Чл. 7, ал. 1 се изменя така:

(1)С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 • 2. В чл. 9а:

а) в ал.2, изречение второ след думите „възложителя на строежа” се добавя „в двумесечен срок”;

б) в ал.7 се създава изречение второ: Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители.”

 • 3. Чл. 17, ал.4 се изменя така:

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 • 4. Чл. 20 се отменя.
 • 5. В чл. 25, ал.1 думите „по чл.25” се заменят с „по чл.24”.
 • 6. Чл. 30, ал.2 се отменя.
 • 7. Чл. 32, ал.4 се изменя така:

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

 • 8. Чл. 37 се създават нови ал.3 и 4:

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и  заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 • 9. Чл. 40, ал.2 се създава нова т.5:

5.са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4.

 • 10. Чл. 40, ал.3 се изменя така:

(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

 • 11. В чл. 48:

а) в ал.1 думите „приложение № 1 към Глава втора, раздел V” се заменят с „приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ”:

б) в ал.1, т.2 след думите „на регистрация” се добавя „при доставки на услуги по чл.97а и”.

 • 12. В чл. 51:

а) в ал.1, 3, 4, 5 и 8 думите „раздел V” навсякъде се заменят с „раздел VІ”.

б) Създава се ал.6:

(6)Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

 • 13. В чл. 52, ал.1, т.2, т.3, и т.4 думите „раздел V” навсякъде се заменят с „раздел VІ”.
 • 14. В чл. 57, ал.3 думите „средства за подслон и” отпадат.
 • 15. В чл. 58:

а) ал.2 се изменя така:

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

б) създава се нова ал. 3:

(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а.

в) досегашните ал. 4 и ал.5 се отменят.

г) създава се нова ал.4:

(4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

 1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, или
 2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация от Единната система за туристическа информация.

д) досегашната ал. 3 става ал.5.

 • 16. В чл. 64:

а) ал.1 се изменя така:

(1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ= ГДТППхБМ, където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 б) ал.2 се изменя така:

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

НВДТПП= ПДТППхОМ , където

БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 • 17. В Приложение №1 към чл. 56 т.1 се изменя така:

„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта”

                                           

Преходни и заключителни разпоредби

 • 18. За 2020 г. за местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2от Закона за местните данъци и такси за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди.
 • 19. За имущества, придобити безвъзмездно през 2019 г., с изключение на случаите, предвидени в чл. 49, ал. 2 и 4от Закона за местните данъци и такси, за които не е платен данък при придобиването им, данъчно задължените лица подават декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020 г.
 • 20. Наредбата влиза в сила от 01.01.2020г.

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-205/10.02.2020г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2  от ЗУПГМЖСВ при община Поморие, относно утвърждаване състава ва МК по ЗУПГМЖСВ при Община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 105/12.03.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, Общински съвет – Поморие определя състава на комисията, както следва:

Председател:

Хубавина Лазарова Япаджиева – Гл.юрисконсулт на Община Поморие – тел.0882 420022

Членове:

1.Нели Кръстева Панева – гл.специалист архивар в отдел „ПНО” – представител на гражданите – тел.0887 994997

2.Ива Димитрова Кусева – общински съветник – тел. 0882 420115

3.Илиан Христов Щерев  –общински съветник- , тел.0876 249226

4.Мария Петрова Агорастиева – ст.експерт в отзел „ОСТУП” – тел.0882 420025

2.Състава на комисията и актуалните телефонни номера да бъдат представени за утвърждаване от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд (НЖКФ) в 7 (седем) дневен срок от влизане на решението в сила.

 

По т.37 от дневния ред: „ОС-235/25.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „”Външно ел.захранване на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут” в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, м.”Кошарите, подобект: Кабели 0,4 kV” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 106/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут“ в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, местност „Кошарите“, Подобект: Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.676 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 226,87 м и площи на ограничение – 272,24 кв.м.

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване (ВЕЗ) на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут“ в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, местност „Кошарите“, Подобект:  Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.676 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 226,87 м и площи на ограничение – 272,24 кв.м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване (ВЕЗ) на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут“ в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, местност „Кошарите“, Подобект:  Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.676 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 226,87 м и площи на ограничение – 272,24 кв.м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване (ВЕЗ) на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут“ в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, местност „Кошарите“, Подобект:  Кабели 0,4 kV“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.676 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.681 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина около 226,87 м и площи на ограничение – 272,24 кв.м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.38 от дневния ред: „ОС-238/25.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, м.”Старо село” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 107/12.03.2020г.

                На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 69746.4.104 /селскостопански път, общинска публична собственост/, с дължина на водопровода, само по селскостопанския път – 63 м.

           На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 69746.4.104 /селскостопански път, общинска публична собственост/, с дължина на водопровода, само по селскостопанския път – 63 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 69746.4.104 /селскостопански път, общинска публична собственост/, с дължина на водопровода, само по селскостопанския път – 63 м.

Разрешава на Юмед Юсеин Мехмед, в качеството му на собственик,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 69746.4.104 /селскостопански път, общинска публична собственост/, с дължина на водопровода, само по селскостопанския път – 63 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.39. от дневния ред: „ОС-243/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на маршрут за движение на пътно превозно средство с атрактивна цел на територията на гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 108/12.03.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  чл.24г от Закона за автомобилните превози и Решение на Общинска комисия по безопасност на движението при община Поморие по т.1 от Протокол №1/12.02.2020г., Общински съвет  – Поморие:

1.Отменя Решение №1045/26.06.2014г. на Общински съвет гр. Поморие по т.32 от дневния ред от 39-то заседание, проведено на 26.06.2014г.

2.Приема и одобрява представените проекти за маршрути за движение по схема за движение с превозно средство с атракционна цел в гр. Поморие, маршрут №1 и маршрут №2, и маршрутни разписания към тях.

3.Възлага на кмета на община Поморие да утвърди маршрутните разписания и маршрутите за движение по схема и да възложи изпълнението им съгласно действащата наредба.

 

По т.40. от дневния ред: „ОС-266/02.03.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.018 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 109/12.03.2020г.

       1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.018 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.41. от дневния ред: „ОС-267/02.03.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води”, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 110/12.03.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., съгласно утвърдени насоки за кандидатстване.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-273/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2019г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 111/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2019г.

 

По т.43. от дневния ред: „ОС-274/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2019г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 112/12.03.2020г.

На основание чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Поморие приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2019г.

 

По т.44. от дневния ред: „ОС-276/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 113/12.03.2020г.

1.Н основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.45. от дневния ред: „ОС-280/05.03.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Слави Костадинов Стрезов за медицински нужди и лечение” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 114/12.03.2020г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Слави Костадинов Стрезов с адрес: гр.Поморие, ул.”Морска” № 24 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева.

 

По т.46. от дневния ред: „ОС-281/05.03.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Недка Илиева Йорданова за медицински нужди и физиотерапия на детето ѝ Емилия Емилова Драгнева” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 115/12.03.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Недка Илиева Йорданова с адрес: гр.Ахелой, ул.”Слънчев бряг” № 4 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за медицински нужди и физиотерапия на детето Емилия Емилова Драгнева.

 

По т.47.1. от дневния ред: „ОС-291/10.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, решение на ОбС – Поморие за кандидатстване по проектно предложение „Ремонт на материалната база на: Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Горица, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Поморие и осигуряване на достъпна среда в Преходно жилище за деца и лица с.Бата” пред Фонд „Социална закрила”, както и осигуряване на съфинансиране по проекта” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 116/12.03.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение „Ремонт на материалната база на: Дом за пълнолетни лица с физически уреждания с. Горица, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Поморие, и  осигуряване на достъпна среда в Преходно жилище за деца и лица с. Бата” пред Фонд „Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика.

2.Общински съвет – Поморие поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта, за сметка на бюджета на община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие Възлага на Кмета на Община Поморие да подготви и внесе проектното предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.47.2. от дневния ред: „ОС-289/09.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие”, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка със стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 117/12.03.2020г.

           1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД 50-10/25.01.2017г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 104 841,69 лв. (сто и четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и шестдесет и девет ст.), представляващо 100% (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016г. и Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017г.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 5-то заседание-12.03.20г. 580 KB 271