неделя, 24 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 6-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-315/24.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 118/25.03.2020г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и Заповед № Р – 37 / 26.02.2020год . на Министър – председателя на Република България и съгласно Заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването предлагам Общински съвет – Поморие РЕШИ:

1.Освобождава от такса по чл. 19 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие за периода от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното положение, лицата по Приложение № 1 към настоящата Докладна записка.

2.Освобождава от такса по чл. 19  от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие за периода от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното положение лицата по Приложение № 2 към настоящата Докладна записка.

3.Освобождава от постоянна такса по чл. 22 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие за периода на наложената карантина в Детските ясли и Детските градини на територията на Община Поморие родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Поморие.

  1. Изпълнението на постановените мерки е свързано със защита на значими обществените интереси, в ситуация на обявено извънредно положение и поради това, като и на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 6-то извънредно заседание 146 KB 249