петък, 29 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 7-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.04.2020г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 18.05.2020г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-293/11.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 119/29.04.2020г.

На основание чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове чл.21, ал.2, пр.2 и 4 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, както следва:

 

Раздел Е Образование, култура, религиозни дейности

 

Общински музей се отменя и се приема нов със следното съдържание:

 

 1. Цена на входен билет за:

 

        1.1. Общински исторически музей

 • За възрастни
 • За учащи и пенсионери
 • Семеен билет
 • Деца до 7 г. и хора с увреждания
 

4.00 лв.

2.00 лв.

8.00лв.

безплатно

        1.2. Музей на солта

 • За възрастни
 • За учащи и пенсионери
 • Семеен билет
 • Деца до 7 г. и хора с увреждания
 

3.00 лв.

2.00 лв.

8.00лв.

безплатно

        1.3. Куполна гробница

 • За възрастни
 • За учащи и пенсионери
 • Чужди граждани
 • Семеен билет
 • Деца до 7 г. и хора с увреждания
 

4.00 лв.

2.00 лв.

5.00 лв.

8.00 лв.

безплатно

       1.4. Керамично ателие:

 • Групови занятия
 • Индивидуални занятия
 

6.00 лв.

10.00 лв.

       1.5. Детска програма ,,Млад откривател”- за начинаещи

 • Група до 5 деца
 • Група над 5 деца

 

 

6.00 лв.

5.00 лв.

       1.6. Детска програма ,,Млад откривател”- второ ниво

 • Група до 5 деца
 • Група над 5 деца
 

6.00 лв.

5.00 лв.

        На: 3-ти Март – Национален празник на РБългария;

6-ти Май- Гергьовден

Нощ на музеите

Европейски дни на наследството в България- м. септември

Свободен достъп

Свободен достъп

 

 

 

2. Пакетна цена за туристи при посещение на: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница      
2.1.за посещение на 3 обекта: Общински исторически музей ; Музей на солта и Куполна гробница   /без осигурен транспорт/  8.00 лв. за възрастни

5.00 лв. за учащи и пенсионери

15.00 лв. семеен билет

2.2.за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Музей на солта /без осигурен транспорт/

2.3.за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Куполна гробница /без осигурен транспорт/

2.4.за посещение на 2 обекта : Музей на солта и Куполна гробница /без осигурен транспорт/

  6.00 лв. за възрастни

3.00 лв. за учащи и        пенсионери

2.5.за посещение на Общински исторически музей ; Музей на солта и Куполна гробница  /с осигурен транспорт/  и включени беседи на български език 12.00лв. за възрастни

6.00лв за учащи и пенсионери.

2.6.за групово посещение на Общински исторически музей и на Куполна гробница / група над 15 души/  3.00 лв. за възрастни

1.00 лв за учащи и пенсионери.

2.7.за групово посещение на Музей на солта / група над 15 души/ 2.00 лв. за възрастни

1.00 лв. за учащи и пенсионери.

2.8.за групово посещение на чуждестранни туристи в Куполна гробница/ група над 15 души/ 4.00 лв.
3.      При сключване на договор  за посещение на музеен обект    2.00 лв. за възрастни

1.00 лв. за учащи и пенсионери.

4. Такса беседи:
     4.1.на български език в 1 обект / за групи до 5 души/            10.00 лв.
     4.2.на български език в 1 обект / за групи над 5 души/            20.00 лв.
     4.3. тематична след предварителна заявка            15.00 лв.
     4.4. беседа на руски език за Общински исторически музей – след предварителна заявка             20.00 лв.
5. Заснемане на музейни експозиции:
       5.1. за любителско видео и фото заснемане            5.00 лв.
       5.2. професионално заснемане            100.00 лв.
6. Наем на зала в Общински исторически музей:
       6.1. Еднократно ползване на зала в музея 50.00 лв.
       6.2. Зала за изложба- на ден 10.00 лв.
7. Такси за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати:
     7.1за заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея 5.00лв. за първа страница и

2.00лв за всяка следваща страница

7.2.за извършване на експертна справка вкл. справка  за наличието на документи и културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея:

– за устна справка

– за писмена справка

-за предоставяне на изображения на културни ценности от фонда и експозицията на музея и територията на неговото регионално действие с цел, която не е научна

 

 

 

 

7.00 лв.

10.00 лв. на страница

50.00лв.за изображение

7.3. за издаване на удостоверение или справка за идентификация на движими вещи като предмет на  културни ценности:

– за една движима културна ценност;

– за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети;

– за колекция от движими културни ценности

 

 

15.00лв.

 

50.00лв.

100.00лв.

7.4. за издаване на удостоверение или справка за статута на паметник на културата:

-за срок от 7 дни

-за срок от 24 часа

 

10.00лв.

30.00лв.

7.5. за предоставяне на писмена информация относно регистрация и опазване на недвижими културни ценности на територията на Община Поморие 10.00 лв. за всяка страница
8.      Такса за отваряне на Общински исторически музей в извънработно време: 20.00 лв.

По т.2. от дневния ред: „ОС-295/12.03.2020г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за привеждане на раздел III от Наредба №11 на Общинския съвет  в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.“ с 3 гласа „за”, 14 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници:

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет – Поморие не приема проекта за решение от докладна записка ОС-295/12.03.2020г.

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-305/17.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 120/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 30/20.12.2019г. на общинска съвет – Поморие, като я допълва със следните имоти:

№ по ред Землище Местност Поземлен

имот №

НТП Площ кв.м.
1 Козичино Белнище 37753.34.28 Изоставена орна земя 22751

 

По т.4 от дневния ред: „ОС-322/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот в УПИ VII кв.161 по КК и КР на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 121/29.04.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 17340,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Емилия Стефанова Георгиева на 237,60/330 идеални части от общински поземлен имот с идентификатор

57491.506.51 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VII кв.161 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 330кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5063/21.06.2011г.

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-323/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VIII кв.12 по плана на с.Страцин.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 122/29.04.2020г.

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VIII кв.12 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 35/555 идеални части от УПИ VIII кв.12 по плана на с.Страцин, целият на площ от 555кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 4513/13.10.2008г. на съсобствениците Айше Мустафа Кралъ, Ахмед Муса Кралъ, Мустафа Муса Кралъ, Фатме Муса Христем, Осман Муса Кралъ, Сали Муса Кралъ и Иса Муса Кралъ, при цена 455,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-324/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VII кв.11 по плана на с.Лъка.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

   № 123/29.04.2020г.

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VII кв.11 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 65/1565 идеални части от УПИ VII кв.11 по плана на с.Лъка, целият на площ от 1565кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 4497/11.09.2008г. на съсобствениците Митка Кръстева Коева, Катя Стоянова Колева и Живко Стоянов Коев, при цена 1430,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-325/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХ кв.9 по плана на с.Гълъбец.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 124/29.04.2020г.

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХХ кв.9 по плана на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 10/710 идеални части от УПИ ХХ кв.9 по плана на с.Гълъбец, целият на площ от 710кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6655/03.06.2019г. на съсобственика Кирил Андреев Димитров, при цена 120,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-326/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVIII кв.13 по плана на с.Белодол.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 125/29.04.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХVIII кв.13 по плана на с.Белодол и съгласно оценка по чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 15/933 идеални части от УПИ ХVIII кв.13 по плана на с.Белодол, целият на площ от 933кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6788/12.03.2020г. на съсобственика Фатме Севдали Юсеин, при цена 195,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-330/27.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на едноетажна жилищна сграда и пристройка към тази сграда – магазин за промишлени стоки, изградени в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-83, кв.9 по регулационния план на с.Гълъбец, община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 126/29.04.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие отказва да закупи ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 100кв.м. /сто квадратни метра/ и пристройка към тази сграда – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ със застроена площ от 22,25кв.м. / двадесет и два цяло и двадесет и пет квадратни метра, изградени в общинско дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-83 /шести, римско, отреден за имот планоснимачен номер осемдесет и три/, в кв.9 /девети/ по регулационния план на с.Гълъбец, урегулиран от 895кв.м. /осемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, при граници на УПИ: от североизток – улица, от югоизток – УПИ VII-83, от югозапад УПИ XXIV-97, от северозапад – УПИ XXV-98 и УПИ V-82, собственост на Надежда Илчева Георгиева, за сумата от 9 000,00лв. (с думи: девет хиляди лева).

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-333/30.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Военно окръжие – Бургас, за нуждите на отдел Военен отчет – град Поморие, помещение, находящо се в сграда Микропазар „Хлебозавода” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 127/29.04.2020г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 18, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и искане с Вх.рег.№11-01-18/25.03.2020г. от Нася Япаджиева – Административен ръководител-Председател на РС-Поморие Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за  управление  на Военно окръжие – Бургас, за нуждите на отдел Военен отчет – Поморие,  обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 4374/2007г. а именно: помещение № 4 с площ от 24,2 кв.м., находящо се на  ул.” Княз Борис “І №96а – Микропазар “Хлебозавода”с идентификатор 57491.504.104.3.4 по кадастралната карта на гр.Поморие за срок от 5 /пет/години от влизане на Решението в сила.

2.Предоставеното помещение да се използва по предназначение – за   дейността на Военен отчет – Поморие. Предоставеното помещение не може да се преотдава под наем, да се преотстъпва за ползване, както да се ползва съвместно по договор с трети лица.

3.Всички разходи във връзка с управлението на имота: текущи ремонти, такси, консумативи и др. са за сметка на Военно окръжие -Бургас, за  отдел Военен отчет – Поморие.

4.Упълномощава Кмета на Община Поморие да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-345/02.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване от заплащане на месечна наемна цена на общинските жилища на територията на Община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 128/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Поморие освобождава от заплащане на наем за общински жилища, лицата по Приложение №1, към настоящата Докладна записка, за периода от 13.03.2020г. до отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение.

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-349/03.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права територията на Община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 129/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. В „Преходните и заключителни разпоредби” се създава нова преходна разпоредба със следното съдържание: 

„За 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година. Разпоредбата влиза в сила от 01.05.2020г.”

 Допуска се предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 • 2. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам предложеното допълнение и мотивите към него да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.Поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос, свързан както със запазването на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, така и с намаляване на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период, считам, че е налице изключителен случай, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА, и е наложително и целесъобразно срокът за провеждане на обществени консултации за приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие да бъде определен на 14 дни.

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-352/06.04.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и съоръжения на територията на гр.Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

  № 130/29.04.2020г.

         І.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.9  от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност  на територията на Община Поморие, приема  схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона  „ Яворов”.           

1.1. позиция № 255Б- маси за консумация -50кв.м.;

1.2. позиция 255В – маси за консумация – 95кв.м.

2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се  в Търговска зона  „Крайбрежна”.

          2.1. позиция № 147А – маси за консумация – 2кв.м.;

2.2. позиция № 148А – количка за царевица-1,5кв.м;

 1. 3. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост,   в Търговска зона  „ Княз Борис І”.        
 2. 1. позиция № 71 А– детски клатушки-3кв.м.;

 ІІ. Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-353/06.04.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Поморие и обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 131/29.04.2020г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.56 от ЗУТ определя нова търговска зона „ Цар Иван Александър” в гр.Поморие  находяща се  в  кв.231 УПИ І по плана на гр.Поморие с посоченото петно в приложената схема.

 1. Общински терен – петно №1 – от 100кв.м за стациониране на преместваем обект.
 2. Определя базисна наемна цена на кв.м на месец в размер на 6,00лв. без вкл.ДДС.

ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във  връзка с  чл.14, ал. 7 от ЗОС  и чл.19 ал. 1, ал.3 и ал.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр. Поморие, за разполагане на преместваем обект,  за срок от 8 /осем/години, както следва:

    1.Терен с площ 100 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Цар Иван Александър ”, петно № 1, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец  600,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 720,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

ІІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 1.  V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

          VІ. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-356/07.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 132/29.04.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет-Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление за срок от 5 (пет) години в полза на Районен съд – Поморие с ЕИК 000057446, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Бургас, ул.”Калоян” №1, с председател Нася Япаджиева върху следния имот – публична общинска собственост, а именно:

– самостоятелен обект с площ 291 кв.м, с идентификатор: 57491.502.205.6.2  по КККР на гр. Поморие, представляващ втори етаж на сграда с идентификатор  57491.502.205.6  по КККР на гр. Поморие при граници на обекта: от североизток – външен зид и сграда с идентификатор  57491.502.206.1 по КККР на гр. Поморие; от югоизток – външен зид и сграда с идентификатор 57491.502.205.2 по КККР на гр. Поморие; от северозапад – външен зид; от югозапад – външен зид.

– самостоятелен обект с площ 215 кв.м, с идентификатор: 57491.502.205.6.3  по КККР на гр. Поморие, представляващ трети етаж на сграда с идентификатор 57491.502.205.6 по КККР на гр. Поморие при граници на обекта: от четири страни външен зид.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на управление.

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-364/09.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост в УПИ VII, кв.47 по плана на с.Горица.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 133/29.04.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4, т.4, чл.49а от ЗОС и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Илияз Хасан Яман, с постоянен адрес с.Горица, ул. „Младост“ №18, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 200кв.м. /двеста квадратни метра/ в УПИ VII /седем римско/, кв.47 /четиридесет и седем/ по плана на с.Горица, целият имот с площ от 467кв.м. / четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/ и актуван с АЧОС №6725/06.11.2019г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 2 460,00лв. / две хиляде четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС.

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-365/09.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 134/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда  за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение №1.

2.Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение №2.

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-366/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 135/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на взето       Решение 3.2 във вр. с т.3.1 на Общото събрание на „Регионално сдружение за упрявление на отпадъците – регион Бургас“ Общински съвет – Поморие одобрява финансовото участие на Община Поморие за изпълнение на „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – запад“ – Клетка №2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“ в размер на 923 868,26лв., представляващо 11,56% от стойността на сключения договор с ДДС.

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие финансовия ресурс по т.1 да бъде осигурен от собствени средства, натрупани от община Поморие като отчисления по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

По т.19. от дневния ред: „ОС-369/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие”, относно промяна на решение №117/12.03.2020г. на Общински съвет – Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

    № 136/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие променя Решение №117/12.03.2020г. както следва:

в т.1 текстът

„подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД 50-10/25.01.2017г.“

се изменя на

„подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и Заповед № РД09-290 от 13.03.2020г.“,

в т.2 текстът

„по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016г. и Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017г.“

се изменя на

„подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и Заповед № РД09-290 от 13.03.2020г.“,

Настоящото решение е неразделна част от Решение №117/12.03.2020г.

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-381/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е :

   № 137/29.04.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:
 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 12кв.м., находящо се на първи етаж на сграда – ОУ” Св.Паисий Хилендарски” гр. Каблешково, построена в поземлен имот с идентификатор 35033.501.197 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр.Каблешково), актувани с АОС №2327/17.07.2003г. с начална тръжна цена 45.00лв на месец без вкл.ДДС.
 3. 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16кв.м., във фоайето на сграда – ОУ „Хр.Ботев” гр.Ахелой с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой, УПИ II, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АОС №322/17.08.1999г. с начална тръжна цена 60.00лв. на месец без вкл.ДДС.
 4. 3. Общински имот гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 със застроена площ 23,04кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие състоящ се от гаражно помещение, при граници: от североизток – гараж №6, от югоизток – склад №8 и коридор, от югозапад – външен зид, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6231/20.10.2017г. с начална тръжна цена 115,20лв. на месец без вкл. ДДС.
 5. 4. Общински имот гараж №6 с идентификатор 57491.501.134.1.29 със застроена площ 20,09кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от североизток – гараж №7, от югоизток – коридор, от югозапад – гараж №5, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6232/20.10.2017г. с начална тръжна цена 100,45лв. на месец без вкл. ДДС.
 6. 5. Помещение – за аптека на площ от 42 кв.м, находящ се на първи етаж на сграда в УПИ XIII, кв.6 по плана на с.Гълъбец, актувана с АПОС №338/25.08.1999г. при граници от североизток – външен зид, от югоизток зъболекарски кабинет, от югозапад – коридор, от северозапад – санитарно помещение, с начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС.
 7. 6. Помещение – зъболекарски кабинет с площ 37,52 кв.м. в едноетажна сграда, построена в УПИ II, кв.21 по плана на с. Страцин със застроена площ 108,24кв.м, актувана с АОС №4929/10.08.2010г., при граници: от североизток – външен зид; от югоизток – коридор; от югозапад – коридор; от северозапад – външен зид с начална тръжна цена 97,55лв. на месец без вкл. ДДС.
 8. Помещение – лекарски кабинет на площ от 27,52 кв.м на първи етаж на двуетажна сграда, в УПИ VI, кв.21 по плана на с. Страцин, актувана с АОС №1470/04.12.2000г. със ЗП 130кв.м., при граници на помещението: от североизток – коридор; от югоизток – помещение; от югозапад – външен зид; от северозапад – външен зид с  начална тръжна цена 71,55лв. на месец без вкл. ДДС.
 9. Имот – публична общинска собственост, представляващ две помещения за лекарски кабинет с обща площ 32.30 кв.м, част от приземен етаж на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. с начална тръжна цена 167,96 лв. на месец без вкл. ДДС.
 10. Част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по кадастралната карта на гр. Ахелой, изградена в УПИ III, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АПОС №1680/27.12.2000г. с площ 1 (един) кв.м. за разполагане на 1 брой терминално устройство с начална тръжна цена 150,00 лв. на месец без вкл. ДДС.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-329/27.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/,  УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26  /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/,   УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26  /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26  /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 138/29.04.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за  УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/,  УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26  /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/,   УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26 /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26 /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.668 – селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.18.750 – за второстепенна улица, общинска публична собственост. Дължината на водопровода е 430 м, като обект на настоящия проект е частта му от 399,61м, попадаща в имоти извън урбанизирана територия.

            На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за  УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/,  УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26  /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/, УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26  /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26 /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.668 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.18.396 – нива на „БАЛКАН ИНВЕСТ БГ“ ЕООД и „ЛОРЕНТ ГРУП БУЛГАРИ“ ЕООД; ПИ 57491.18.31 – нива на Лиляна Георгиева Начкова, Щерени Иванова Георгиева и Станка Георгиева Фиринг; ПИ 57491.18.485 – нива на Костадин Тодоров Сарайдаров и Кристиян Костадинов Сарайдаров; ПИ 57491.18.487 – нива на „БУЛГАРЦИБЕЛИС“ ООД; ПИ 57491.18.29 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.28 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.588 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.587 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.486 – урбанизирана територия на Явор Донков Стоев и ПИ 57491.18.750 – за второстепенна улица, общинска публична собственост. Дължината на водопровода е 430 м, като обект на настоящия проект е частта му от 399,61м, попадаща в имоти извън урбанизирана територия.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за  УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/, УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26 /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/, УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26  /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26  /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.668 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.18.396 – нива на „БАЛКАН ИНВЕСТ БГ“ ЕООД и „ЛОРЕНТ ГРУП БУЛГАРИ“ ЕООД; ПИ 57491.18.31 – нива на Лиляна Георгиева Начкова, Щерени Иванова Георгиева и Станка Георгиева Фиринг; ПИ 57491.18.485 – нива на Костадин Тодоров Сарайдаров и Кристиян Костадинов Сарайдаров; ПИ 57491.18.487 – нива на „БУЛГАРЦИБЕЛИС“ ООД; ПИ 57491.18.29 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.28 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.588 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.587 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.486 – урбанизирана територия на Явор Донков Стоев и ПИ 57491.18.750 – за второстепенна улица, общинска публична собственост. Дължината на водопровода е 430 м, като обект на настоящия проект е частта му от 399,61м, попадаща в имоти извън урбанизирана територия.

Разрешава на Рудольф Александрович Трунов, управител на „КЪЩА 10“ ООД, в качеството му на собственик,  да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за  УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/,  УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26  /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/,   УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26  /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26  /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.18.668 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.18.396 – нива на „БАЛКАН ИНВЕСТ БГ“ ЕООД и „ЛОРЕНТ ГРУП БУЛГАРИ“ ЕООД; ПИ 57491.18.31 – нива на Лиляна Георгиева Начкова, Щерени Иванова Георгиева и Станка Георгиева Фиринг; ПИ 57491.18.485 – нива на Костадин Тодоров Сарайдаров и Кристиян Костадинов Сарайдаров; ПИ 57491.18.487 – нива на „БУЛГАРЦИБЕЛИС“ ООД; ПИ 57491.18.29 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.28 – нива на „ДА ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД; ПИ 57491.18.588 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.587 – нива на „ПАНАГЮТА“ ООД; ПИ 57491.18.486 – урбанизирана територия на Явор Донков Стоев и ПИ 57491.18.750 – за второстепенна улица, общинска публична собственост. Дължината на водопровода е 430 м, като обект на настоящия проект е частта му от 399,61м, попадаща в имоти извън урбанизирана територия.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-357/07.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила за движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 139/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата и  § 11 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за движение по пътищата, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11 ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. ОТМЕНЯ чл.21, чл.21а и Приложение №1 към чл.21а, ал.2, Приложение №2 към чл.21а, ал.3, Приложение №3 към чл.21а, ал.3 и Приложение №4 към чл.21а, ал.3 от Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие.
 2. ПРИЕМА Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Поморие.

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-361/08.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно преобразуване на Основно училище „Паисий Хилендарски“ – град Каблешково община Поморие в Обединено училище.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 140/29.04.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 312, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 315, ал. 1 ЗПУО и чл. 6 от Наредба №9 от 19.08.2016 година, за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, поради трайни тенденции на намаление броя на децата, довела до невъзможност за финансиране на паралелките в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на делегираните бюджети, Общински съвет Поморие дава съгласие Основно училище „Паисий Хилендарски” – град Каблешково община Поморие с адрес на управление град Каблешково, община Поморие 8210 ул. „Климент Охридски“ №1 и ЕИК 000042743 да бъде преобразувано в Обединено училище „Паисий Хилендарски” – град Каблешково община Поморие с адрес на управление град Каблешково, община Поморие 8210 ул. „Климент Охридски“ №1 и ЕИК 000042743.

2.Възлага на Кмета на Община Поморие да отправи писмено предложение на Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище „Паисий Хилендарски” – град Каблешково община Поморие с адрес на управление град Каблешково, община Поморие 8210 ул. „Климент Охридски“ №1 и ЕИК 000042743 в Обединено училище „Паисий Хилендарски” – град Каблешково община Поморие с адрес на управление град Каблешково, община Поморие 8210 ул. „Климент Охридски“ №1 и ЕИК 000042743 считано от 01.09.2020 година.

3.Кмета на Община Поморие да направи мотивирано искане до началника на РУО гр. Бургас за експертна оценка и разрешение за разкриване  на професионална паралелка по професионално направление код 622030 – „ Работник в озеленяването“ специалност код 6220301 „Озеленяване и градинарство“ при дневна форма на обучение със срок на обучение 3 / три/ години, 1 / една / паралелка, при разширено изучаване на чужд език / английски език/.

4.Поради особено важни обществени интереси породени от тенденциите на влошаваща се епидемична обстановка на територията на Република България свързана с COVID 19 и удължаване срока на извънредното положение до 13.05.2020 година и интереси засягащи цялостната дейност на Община Поморие в сферата на образованието и спазване на срокове по одобряване на внесени пред Министъра на образованието и науката предложения за откриването, преобразуването и закриването на държавни и общински училища на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 1. Приложенията са неразделна част от настоящото решение:

Приложение 1: Докладна записка на директора на Основно училище „Паисий Хилендарски” – град Каблешково община Поморие

Приложение 2: Протокол № 3 / 11.12.2019 година от заседание на Педагогически съвет при към Основно училище  „Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково община Поморие.

Приложение 3: Становище от Ирена Момкова – Директор на Дирекция „Бюро по труда“  гр. Поморие.

Приложение 4: Становище от Станимир Кушев – Директор на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство“ гр. Поморие.

Приложение 5: Становище от инж. Димитър Козаров – Управител на фирма „Козарови“ ООД      с. Равда община Несебър.

Приложение 6: Становище от Димитър Пенев – Директор на ОП „Благоустройство, комунално стопанство и озеленяване“ гр. Несебър.

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-367/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на максимален брой пътни превозни средства с животинска тяга, извършващи атракционна дейност на територията на гр.Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 141/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

Определя максимален брой на пътни превозни средства с животинска тяга извършващи атракционна дейност на територията на гр. Поморие, както следва:

-5 /пет/ броя файтони

-7 /седем/ броя каручки.

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-368/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 142/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до българските общини за участие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Общински съвет – Поморие приема 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ) и  ангажира Община Поморие да продължи да ги прилага в дейността си.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да участва в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

3.Възлага на кмета на общината да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на общината в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-371/13.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, мярка 4  от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 143/29.04.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-372/13.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 144/29.04.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансирана от Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

      3.Предвид кратките срокове за окомплектоване на документация за кандидатстване по проекта на основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-373/14.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наеми на наемателите на РИЕ които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 145/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020г., Общински съвет – Поморие взема решение за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определена в договорите наемна цена на наемателите на РИЕ (посочени в Приложение №1), които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

2.Решението за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определената в договорите наемна цена да е със срока на действие на извънредното положение.

3.Решението за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определената в договорите наемна цена на наемателите на РИЕ да започне да действа след демонтиране на рекламните материали.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-376/14.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за временна отмяна на режима за платено преференциално паркиране по адрес, ползване на общински обществени паркинги срещу заплащане и принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства, регламентирани в Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 146/29.04.2020г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България, с което е удължен срока на обявеното извънредно положение на територията на страната до 13.05.2020г., Общински съвет – Поморие взема решение да се отмени временно платеното преференциално паркиране по адрес по чл.45а-45ж от Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие до края на 2020г.
 2. Общински съвет – Поморие взема решение да се отмени временно платеното паркиране на паркинги, както следва: Паркинг „Нео Анхиало“ – пред сградата на Община Поморие; Паркинг Бивш ресторант „Солници“ – гр.Поморие, до края на 2020г.
 3. Общински съвет – Поморие взема решение да се отмени временно принудителното преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства по чл.49-52 от Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие, до края на 2020г. като при констатирано нарушение за неправилно паркирани превозни средства ще се налагат санкции по Закона за движение по пътищата.
 4. Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да издаде заповед за прилагането на т.1, т.2 и т.3 от решението, след влизането му в сила.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-377/15.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в с.Каменар – Разширение, община Поморие, област Бургас.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 147/29.04.2020г.

           Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по-пълното идентифициране на поземлени имоти по кадастралния план на с.Каменар – Разширение, община Поморие, област Бургас, дава съгласие за наименования на нови улици „Люляк“ и „Незабравка”, както и продължение на съществуващи улици: „Цветница“, „З-ти март“ и „Миньорска“, като се определят адреси за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти, както следва:

 

УЛ. „ЛЮЛЯК”

 

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ № забележка
1 1104
3 1105
5 1106
7 1107
9 1108
11 1110
13 1113
15 1115
17 1116
19 1119
21 1122

 

УЛ. „НЕЗАБРАВКА”

 

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ № забележка
1 1109
3 1098
5 1097
7 1096
9 1092
11 1091
13 1090
15 1089
2 1082
4 1083

 

ул. „ЦВЕТНИЦА”

 

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ

забележка
17 1086
19 1085
21 1055
23 1044
16 1102
18 1101
20 1253
22 1103
24 1099
26 28 І1100
28 1095
30 1094
32 1093
34 1088
36 1087
38 1084
40 1075
42 23 V1064,1074
44 1063
46 23 ІІ1056
48 1054
50 1051
52 1050
54 1047
56 23 ІV1046
58 1045
60 1042
62 1043
64 1036
66 1035
68 1029
70 1028
72 1024
74 1022
76 1021
78 1020
80 1019
82 1018
84 1017
86 1016
88 1015
90 1014
92 1013

 

УЛ. „ЗТИ  МАРТ”

 

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ № забележка
29 1081
31 1080
33 1079
35 1078
37 1077
39 1072
41 1073
43 23 І1076
45 1065
47 23 VІІ1066
49 1071
51 1070
53 1069
55 1068
57 1067
59 23  ІІІ1062
61 1061
63 1060
65 1059
67 1058
69   1057  
71 1053
73 1052
75 1049
77 1048
79 1041
81 1040
83 1039
85 1038
87 1037
89 1034
91 1033
93 1032
95 1031
97 1030
99 1027
101 1026
103 1025
105 1023
107 1254
109 1012
111 1011
113 1010
115 23 1009
117 1008
119 1007
121 1006
123 1005
125 1004
127 1003
129 IV1002
131 III1002
133 II1001
135 I1001
38 1111
40 1112
42 1114
44 1117
46 1118
48 1123
50 31 I1261

 

УЛ. „МИНЬОРСКА”

 

по адм. адрес

кв. №

 

ПИ/ УПИ № забележка
15 1 VII43
17 1 VIII41
19 1 Х
21 1120
23 31 II1262
25 1126
27 1127
29 1128
31 1129
33 1130
35 1131

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-379/16.04.2020г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за удостояване на г-н Теодоси Василев Гуджуков със званието „Почетен гражданин на Поморие“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 148/29.04.2020г.

         На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към Община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява господин Теодоси Василев Гуджуков със званието „Почетен гражданин на Поморие“.

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-380/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Поморие за период 2020 – 2023г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 149/29.04.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници Общински съвет – Поморие приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Поморие за период 2020 – 2023г.

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-382/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 00833.6.446 по КК на гр.Ахелой, м.Бабата.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 150/29.04.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

    Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.6.446 по КК на гр.Ахелой, местност Бабата, като се урегулира нов УПИ, с площ 1495 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност –  до 60 %, височина – 3 ет.(10,00м), Кинт – до 1,2, озеленяване – мин. 40%.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.6.446 по КК на гр.Ахелой, местност Бабата, като се урегулира нов УПИ, с площ 1495 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност –  до 60 %, височина – 3 ет.(10,00м), Кинт – до 1,2, озеленяване – мин. 40%.

Разрешава на Цветан Илиев Кемеров, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 00833.6.446 по КК на гр.Ахелой, местност Бабата, като се урегулира нов УПИ, с площ 1495 кв.м. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност –  до 60 %, височина – 3 ет.(10,00м), Кинт – до 1,2, озеленяване – мин. 40%.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-383/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XIII в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 151/29.04.2020г.

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ XIII /ПИ 00833.501.569 по КК/ в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие, разделяне и обособяване на два нови УПИ: XXIII, с площ 566 кв.м. и XXIV, с площ 480 кв.м., с транспортен достъп до него, осъществен от задънена улица, с площ 4 кв.м.

 

По т.35. от дневния ред: „ОС-384/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемател, който е ограничил или преустановил дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 152/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение Общински съвет-Поморие дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определена в договора наемна цена на „Медицински център I – Поморие“ ЕООД, представлявано от д-р Христина Атанасова, поради ограничаване или преустановяване дейността му вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за намаляване размера на вноските за период до отмяна на въведеното със закон извънредно положение.

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-385/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура по учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на управление върху поземлен имот с идентификатор 00833.5.490 по КК на гр.Ахелой, община Поморие в полза на Община Поморие.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 153/29.04.2020г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15 от Закона за държавната собственост Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме действия по искане за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на управление върху поземлен имот с идентификатор 00833.5.490 по КК на гр.Ахелой, община Поморие, с начин на трайно ползване „за друг вид естествен ресурс за превантивна защита“ с площ 8757 кв.м. – публична държавна собственост, в полза на Община Поморие.

На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.37. от дневния ред: „ОС-387/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наематели в МБАЛ гр.Поморие, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 154/29.04.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение Общински съвет-Поморие дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем за срока на обявеното извънредно положение на територията на Република България в размер на 50% от определена в договора наемна цена на:

 

– „Амбулатория за първична медицинска помощ – Здраве 2000 – Групова практика“ ООД;

-„ИПСМП по акушерство и гинекология д-р Богданов”;

– „Акушер гинеколог д-р Маргарита Димитрова – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ” ЕООД;

– „Д-р Емилия Николаева Дражева”;

– „Д-р Мария Н. Христова – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ” ЕООД;

– ЕТ „Aмбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Надежда Фотева”;

– „Самостоятелна медико-техническа лаборатория Помодент” ООД;

– СМДЛ ”Гогов-Коруджиев-Лъджева” ООД;

– ”Невролог д-р Фотка Златанова – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ” ЕООД;

– „Д-р Христо А. Христов – Aмбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ” ЕООД;

– „Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по неврология – д-р Лалева” ЕООД;

– ”Д-р Станислав Петров Ангелов”;

– „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по кардиология-индивидуална практика –д-р Елена Дочева” ЕООД;

– “Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови –Младост” ООД;

– „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести – д-р Анна Камбурова” ЕООД;

-„Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ д-р Караилиева” ЕООД.

 

По т.38.1. от дневния ред: „ОС-392/27.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 155/29.04.2020г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие”, по процедура за подбор на проекти BG16M1OP002-3.008 – МИГ Поморие Мярка 6 „Подобряване природозащитното състояние  на  видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на миг Поморие“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда” 2014-2020 и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 (ОПОС) – Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 223 973,43 лв., (двеста двадесет и три хиляди девет стотин седемдесет и три лева и четиридесет и три стотинки), представляващо 20 % (двадесет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие” , процедура за подбор на проекти BG16M1OP002-3.008 – МИГ Поморие Мярка 6 „Подобряване природозащитното състояние на  видове в мрежата натура 2000 по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда” 2014-2020.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 7-мо заседание-29.04.20г. 526 KB 193