сряда, 6 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 8-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2020г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 11.06.2020г.

По т.1. от дневния ред: „ОС-398/30.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2020г. и при резервна дата – 12.06.2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

   Р Е Ш Е Н И Е

 № 156/27.05.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 12.06.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3.Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Общината в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 12.06.2020 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4.Предвид необходимостта от присъствие на представител на Община Поморие на предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.2. от дневния ред:„ОС-409/08.05.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост находящи се в Микропазар „Хлебозавода“ – гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 157/27.05.2020г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 ал.1, чл. 83 ал. 1, т. 1, и чл. 84 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на следните имоти – публична общинска собственост:

1.Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – № 2 /за храни и безалкохолни напитки/ на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 242,20 лв. на месец без вкл.ДДС или 290,64лв. на месец с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

2.Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – № 3/за храни и безалкохолни напитки/ на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 242,20 лв. на месец без вкл.ДДС или 290,64лв. на месец с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

II.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ.

III.Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС.

   IV.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

   V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не повече от оставащите в срока на договора.

   VI.Схемите са неразделна част от настоящото решение.

   VII.Предвид настъпване на летния туристически сезон и кратките срокове, на основание чл.60  ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ ОС-411/11.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие което ще си проведе на 29.05.2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158/27.05.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на 29.05.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

2.Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3.Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” на Община Поморие за представител на Общината в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на 29.05.2020 г. от 14:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4.Предвид необходимост от присъствие на представител на Община Поморие на Общото събрание на Сдружение е нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.4. от дневния ред:„ ОС-414/12.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.553 по КККР на гр.Поморие, заедно с изграденото в него вълнозащитно съоръжение за акваторията, инфраструктурата и съоръженията на Пристанище Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159/27.05.2020г.

                 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от Закона за общинската собственост за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.553 по КККР на гр. Поморие, заедно с изграденото в него вълнозащитно съоръжение за акваторията, инфраструктурата и съоръженията на Пристанище Поморие, собственост на Областна Администрация гр. Бургас, с площ от 7832кв.м., трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: За пристанище.

2.Възлага на кмета на община Поморие да направи искане, чрез Областния управител на Област Бургас до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземления имот посочен в т.1.

По т.5. от дневния ред:„ОС-415/13.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна условията по общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, т.1, чл.15а, чл.17, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия за договаряне:

1.Удължаване срока за погасяване на емисия BG2100027171/21.12.2017г. облигации на Община Поморие от 15 до 17 години.

2.Удължаване гратисния период до 2 години – 2020г. и 2021г.

По т.6. от дневния ред:„ ОС-418/14.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XIV кв.38 по плана на с.Страцин.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161/27.05.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XIV кв.38 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 30/820 идеални части от УПИ XIV кв.38 по плана на с.Страцин. целият на площ от 820кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6639/03.05.2019г. на съсобственика Атанаска Сергеева Стоянова, при цена 360,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.7. от дневния ред:„ ОС-420/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162/27.05.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.З от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

  1. Помещение – за лекарски кабинет на площ от 14 (четиринадесет) кв.м в едноетажна сграда със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., построена в УПИ IX (девет римско), кв.10 (десети) по плана на с. Дъбник, актувана с АПОС №4523/24.10.2008г., при граници на помещението: от три страни външен зид; от юг-лекарски кабинет.

По т.8. от дневния ред:„ ОС-421/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 163/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Помещение – за лекарски кабинет на площ от 14(четиринадесет) кв.м. в едноетажна сграда със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., построена в УПИ IX (девет римско), кв.10 (десети) по плана на с. Дъбник, актувана с АПОС №4523/24.10.2008г., при граници на помещението: от три страни външен зид; от юг-лекарски кабинет с начална тръжна цена 27,30 лв. на месец без вкл.ДДС.

По т.9. от дневния ред:„ ОС-422/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ VIII-23, масив 18, землище на с.Страцин.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 164/27.05.2020г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал. 1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.6. ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост част от улична регулация, цялата на площ от 758кв.м. придаваща се към VIII-23, масив 18, землище на с.Страцин, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-16- 376/07.02.2020г.на Кмета на община Поморие.

2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.10. от дневния ред:„ ОС-424/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 165/27.05.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

  1. Помещение – за лекарски кабинет на площ от 12 (дванадесет) кв.м. в едноетажна сграда със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., построена в УПИ IX (девет римско), кв.10 (десети) по плана на с.Дъбник, актувана с АПОС №4523/24.10.2008г., при граници на помещението: от две страни външен зид; от юг-коридор, от запад-лекарски кабинет.

По т.11. от дневния ред:„ОС-425/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 166/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2020г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

  1. Помещение – за лекарски кабинет на площ от 12(дванадесет) кв.м. в едноетажна сграда със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., построена в УПИ IX (девет римско), кв.10 (десети) по плана на с. Дъбник, актувана с АПОС №4523/24.10.2008г., при граници на помещението: от две страни външен зид: от юг-коридор, от запад-лекарски кабинет с начална тръжна цена 23.40 лв. на месец без вкл.ДДС.

По т.12. от дневния ред:„ ОС-426/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, към Министерството на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията”- Бургас, за нуждите на Пробационно звено – Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 167/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС чл. 18, ал. 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие :

1.Предоставя безвъзмездно управление в полза на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието”, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр.Бургас, за нуждите на Пробационно звено – Поморие, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 4374/2007г., а именно: помещение № 1 намиращо се в сградата на Микропазар „Хлебозавода” и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.504.104.3.1 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед № РД-18- 36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Поморие, п.к.8200, кв. „Свобода” бл.А, ет.1, обект 1, самостоятелния обект намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.504.104, с предназначение: за търговска дейност, с брой нива: 1, с площ по документ: 24,20кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.504.104.3.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

Управлението се предоставя за срок от 5 /пет/години от влизане на решението в сила.

2.Предоставеното помещение да се използва по предназначение – за дейността на Пробационно звено – Поморие. Предоставеното помещение не може да се преотдава под наем, да се преотстъпва за управление и ползване, както да се ползва съвместно по договор с трети лица.

3.Всички разходи във връзка с управлението на имота: текущи ремонти, такси, консумативи и др. са за сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, към Министерството на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията”- Бургас.

4.Възлага на Кмета на Община Поморие да извърши необходимите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор за безвъзмездно управление.

 По т.13. от дневния ред:„ ОС-427/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно премахване на Търговска зона на ул. „Княз Борис I“, позиция № 73.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 168/27.05.2020г.

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие Общински съвет – Поморие приема премахването на позиция № 73 – маси за консумация 68 кв.м. в Търговска зона  „Княз Борис I”.

II.Приложената схемата е неразделна част от настоящото решение.

III.Предвид настъпване на летния туристически сезон и кратките срокове, на основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ ОС-436/19.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие:

1.Възлага на Кмета на община Поморие да учреди на Ловно – рибарско дружество „Гларус”, с ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, област Бургас, община Поморие, ул.’’ Княз Борис I“ №55, представлявано от г-н Дончо Неделчев Дончев безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху 1350кв.м. (хиляда триста и петдесет квадратни метра) с координатни точки: 1. X 4726961.44, Y 666085.99: 2. X 4726986.21, Y 666086.97; 3. X 4726990.70, Y666108.21; 4. X 4726983.83, Y 666116.62; 5. X 4726968.04, Y 666126.05; 6. X 4726939.45, Y 666116.28, представляващ част от поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 35033.24.344 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, целия на площ от 438951кв.м. (четиристотин тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и един квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост №5883/11.02.2016г., за нуждите на Ловна дружина гр. Каблешково съгласно схемата, която е неразделна част от решението.

  1. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху описания в т. 1 недвижим имот.

По т.15. от дневния ред: „ОС-399/30.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемател, който е ограничил или преустановил дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“ АД, което ще си проведе на 28.05.2020г. и при резервна дата – 12.06.2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 170/27.05.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Общински съвет – Поморие дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определена в договора наемна цена на ЕТ „Гого-05-Пенка Драганова“, представлявано от Пенка Драганова, поради ограничаване или преустановяване дейността му вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определената в договора наемна цена за периода на въведеното със закон извънредно положение.

По т.16. от дневния ред: „ОС-417/13.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за именуване на терен за озеленяване, представляващ УПИ1-5101 в кв.240 по плана на гу.Поморие, местност Малкото езеро, на името на генерал — майор Александър Михайлович Лермонтов – освободител на гр. Поморие от времето на Руско-турската освободителна война.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 171/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие теренът за озеленяване, представляващ УПИ I-5101 в кв.240 по плана на гр.Поморие, местност Малкото солено езеро, да се именува на името на генерал – майор Александър Михайлович Лермонтов – ръководител на Драгунския полк, за да се увековечи паметта му като освободител на гр.Поморие от времето на Руско-турската освободителна война.

По т.17. от дневния ред:„ ОС-428/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно задължения към ОП „СУОИ“ по договори за наем и разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия на открито (маси за консумация).“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 172/27.05.2020г.

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие, взема решение да предостави едномесечен срок за изпълнение на задълженията на „СиТи-ЕмВи“ ООД, за поставянето на щендер за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., за сума в размер на 443, 52 лв.; „Таня Фрукт“ ЕООД за поставянето на щендер за периода 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. за сума в размер на 134, 64 лв.; ЕТ „Натали-63-Наталия Минева“ за поставянето на хладилни съоръжения за периода 01.09.2019 г. до 15.09.2019 г. за сума в размер на 128, 70 лв.; „Иво 94“ за поставянето на хладилни съоръжения за периода 01.08.2019 г. до 10.09.2019 г. за сума в размер на 528 лв.; „Аквариус-Поморие“ ЕООД за поставяне на маси за периода 01.05.2019 г. до 30.09.2019 г. за сума в размер на 2 671, 68 лв.; „Хоризонт“ АД за поставяне на маси за периода 01.11.2019 г. до 31.12.2019 г. за сума в размер на 813, 12 лв.; „Вичев Я и Ж“ ЕООД за поставяне на маси и хладилна витрина за периода 16.08.2019 г. до 30.09.2019 г. за сума в размер на 2 088, 90 лв.; „Сънрайс 2016“ ЕООД по договор за наем на земя общинска собственост за периода 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. за сума в размер на 5 637, 60 лв.; „Мак Естима“ ЕООД по договор за наем на земя общинска собственост за периода 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. за сума в размер на 3 202, 68 лв.; „Виа Макензи“ ЕООД по договор за наем на земя общинска собственост за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. за сума в размер на 497, 04 лв.

Едномесечният срок започва да тече от влизане в сила на настоящото решение.

II.Общински съвет – Поморие, взема решение да упълномощи Кмета на Община Поморие при неизпълнение на задълженията в посочения срок от горепосочените юридически лица да прекрати правоотношенията, поради неспазване на задълженията по договор, както и да предприеме действия съответните позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти да отпаднат.

III.Общински съвет – Поморие, взема решение при неизпълнение на задълженията по издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия на открито, както и на Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие съответните търговски зони за разполагане на преместваеми обекти да отпаднат.

IV.Предвид настъпване на летния туристически сезон и кратките срокове, на основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-429/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 173/27.05.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

    Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие, като се предвиди урегулиран поземлен имот с отреждане за депо за неопасни битови отпадъци.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие, като се предвиди урегулиран поземлен имот с отреждане за депо за неопасни битови отпадъци.

Разрешава на Кмета на община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие, като се предвиди урегулиран поземлен имот с отреждане за депо за неопасни битови отпадъци.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.19. от дневния ред:„ОС-430/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I (идентификатор 57491.507.346 пo КККР), в кв.151, (идентификатор 57491.507.346 по КККР), част от улица с о.т. 96 и 110 и част от улица с о.т. 105-106-107-108а-109-109а по регулационния план на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 174/27.05.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв.151 (идентификатор 57491.507.346 по КККР), част от улица с о.т. 96 и 110 и част от улица с о.т.105, 106, 107, 108а, 109 и 109а по регулационния план на гр.Поморие, състоящо се в разделяне и обособяване на шест нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) със съответното отреждане: УПИ І с площ 541 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ VII с площ 478 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ VIII с площ 479 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ IX с площ 104 кв.м., с отреждане за КОО, УПИ X с площ 103 кв.м. с отреждане за КОО и УПИ ХI с площ 93 кв.м. с отреждане за КОО, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

По т.20. от дневния ред:„ОС-439/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Пепа Чанева Петрова за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Пепа Чанева Петрова от гр.Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.21. от дневния ред:„ОС-440/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иванка Колева Йорданова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 176/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Иванка Колева Йорданова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.22. от дневния ред:„ОС-441/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мариана Захариева Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 177/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Мариана Захариева Георгиева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.23. от дневния ред:„ ОС-442/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йордан Ангелов Андонов за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 178/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Йордан Ангелов Андонов от с.Порой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.24. от дневния ред:„ОС-443/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Галина Мирославова Радева за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 179/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Галина Мирославова Радева от с.Гълъбец, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.25.1. от дневния ред:„ОС-454/21.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 180/27.05.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.151, ал.З, т.5 от Закона за културното наследство и чл.19. ал.1 от Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България, Общински съвет – Поморие

1.Дава съгласие за провеждане на археологически проучвания — редовни разкопки на обект „Селищна могила“ в общински поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой, одобрени със заповед №РД-18-1314/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местност „Скритата могила“, със стар номер №000119, землище с.Порой, целия на площ от 3198653кв.м, с НТП: „дървопроизводителна гора“ за период посочен в Работната програма през 2020г.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.25.2. от дневния ред:„ОС-457/27.05.2020г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в Общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 181/27.05.2020г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да вземе участие в Общото събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”.

  1. Определя Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, а в случай, че същият отсъства определя инж.Кунчо Гайдов Заместник – кмет на Община Поморие за представител на общината в Общото събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”.

ІІІ. Упълномощава Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, а в случай, че същият отсъства упълномощава Кунчо Гайдов Заместник – кмет на Община Поморие да гласуват Решения по следния дневен ред:

1.Обсъждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2019г.

2.Обсъждане и одобряване на отчета за дейността на Сдружението за 2019г.

3.Вземане на решение за прехвърляне на средствата от депозитната сметка на СУО в разплащателната и закриването й.

4.Вземане на решение за ползване на част от събраните средства но Сдружението от членски внос и депозит, за осигуряване на финансов ресурс за упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на обект „Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – Запад” – Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтрирани води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка № 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата  Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка № 1”.

5.Други въпроси за разглеждане от името на Община Поморие и по собствена преценка.

ІV. Общински съвет – Поморие с оглед на това, че предстоящото Общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас” ще се проведе на 09.06.2020г. на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 8-мо заседание-27.05.20г. 357 KB 262