сряда, 27 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 9-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 17.07.2020г.

 По т.1. от дневния ред: „ОС-478/01.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот УПИ XVII-221, кв.25 по план на с.Гълъбец.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

  Р Е Ш Е Н И Е

 № 182/30.06.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие отказва да закупи 1/2ид.ч. /една втора идеална част/ от притежаваните от Ахмед Махмуд Осман 1315/1370 /хиляда триста и петнадесет от хиляда триста и седемдесет/ кв.м. в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XVII-221 /седемнадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и един/, кв.25 /двадесет и пети/ по плана на с. Гълъбец, целия на площ от 1370кв.м. /хиляда триста и седемдесет квадратни метра/, при граници на УПИ: от изток – УПИ XXI-207, УПИ XXVIII-207, УПИ XIX-207, от запад – УПИ XVIII-222 и улица, от север – УПИ XXII-206, от юг – УПИ XVI-220, от изток – УПИ VI-4, за сумата от 2 000,00лв. (с думи: две хиляди лева).

 По т.2. от дневния ред: „ОС-483/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Козичино.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет – Поморие, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.79 ал.1 и ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот от общинския поземлен фонд както следва:

Поземлен имот с идентификатор 37753.34.28 в землището на с. Козичино в местността „Белнище” на площ от 22.751 дка с НТП – изоставена орна земя, категория на земята – пета за създаване на овощни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021г.

I.Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

-първите /четири/ стопански години – гратисен период,

-от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 41 /четиридесет и един/ лв. на дка,

-за останалия период на договора за аренда – 61 /шестдесет и един/ лв. на дка.

II.Определя депозит за участие в търга в размер на 20 лв./дка;

III.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20 лв./дка., за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за аренда следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването ѝ.

IV.В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени овощните насаждения.

V.Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.

По т.3. от дневния ред: „ОС-484/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2020-2021г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 184/30.06.2020г.

I.Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1, т.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и чл.41 от Закона за горите Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2020-2021г./ на следния обект:

1.Дивечови ниви от поземлен имот с идентификатор 27440.1.5 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв. /десет хиляди двеста и деветдесет лева/ за година.

II.Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

По т.4. от дневния ред: „ОС-485/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2020-2021г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 185/30.06.2020г.

                 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с Решение №30/20.12.2019 г. и Решение №76/12.03.2020 г. на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет – Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година/2020-2021 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

по

ред

Поземлен имот

НТП

 

землище Площ

/дка/

Наемна цена- лв./дка за година
 1  27440.2.60- нива  с. Белодол 2.047 35.00
2  27440.4.23- нива  с. Белодол 3.427 35.00
3

 

 

 

 27440.6.76- нива   35.00
 с. Белодол 3.960 35.00
4   27440.6.88- нива  с. Белодол 2.372 35.00
5  27440.6.97- нива  с. Белодол 1.735 35.00
6  27440.6.153-изост. орна земя  с. Белодол 2.955 35.00
7  27440.7.17-нива  с. Белодол 0.510 35.00
8  27440.7.24-нива  с. Белодол 1.024 35.00
9  27440.7.60-нива  с. Белодол 2.654 35.00
10  27440.7.98-нива  с. Белодол 2.027 35.00
11  47651.8.44-нива  с. Медово 4.654 35.00
12  47651.8.65-нива  с. Медово 4.041 35.00
13  27440.14.28-нива  с. Белодол 1.504 35.00
14  27440.14.43-нива  с. Белодол 2.030 35.00
   15  27440.14.113-изост. орна земя  с. Белодол 1.698 35.00
16 00833.1.105-нива  гр. Ахелой 2.999 35.00
17 00833.2.160-нива  гр. Ахелой 2.099 35.00
18 00833.4.337-нива  гр. Ахелой 4.000 35.00
19 00833.8.46-нива  гр. Ахелой 4.011 35.00
20 02810.19.105-изост. орна земя   с. Бата 2.076 35.00
21 02810.19.143-нива  с. Бата 1.415 35.00
22 02810.3.125-нива  с. Бата 1.001 35.00
23 02810.12.52-нива  с. Бата 1.777 35.00
24 02810.17.74-нива  с. Бата 3.923 35.00
25 16064.8.79-нива  с. Горица 2.001 35.00
26 16064.110.29-нива  с. Горица 3.001 35.00
27 16064.5.51-нива  с. Горица 1.931 35.00
28 16064.7.234-нива  с. Горица 3.027 35.00
29 16064.8.85-нива  с. Горица 3.192 35.00
30 16064.100.53-нива  с. Горица 1.500 35.00
31 16064.110.43-нива  с. Горица 2.100 35.00
32 69746.4.43-нива  с. Страцин 2.405 35.00
33 69746.3.85-нива  с. Страцин 2.278 35.00
34 69746.3.86-нива  с. Страцин 3.253 35.00
35 69746.8.349-изост. орна земя  с. Страцин 0.827 35.00
36 69746.3.97-изост. орна земя  с. Страцин 4.373 35.00
37 69746.3.99-изост. орна земя  с. Страцин 3.195 35.00
38 69746.6.94-нива  с. Страцин 2.607 35.00
39 69746.141.15-нива  с. Страцин 3.793 35.00
40 69746.150.127-нива  с. Страцин 0.997 35.00
41 69746.3.103-изост. орна земя  с. Страцин 0.960 35.00
42 18229.9.76-нива  с. Гълъбец 3.530 35.00
43 38769.8.100-нива  с. Косовец 3.319 35.00
44 38769.1.22-нива  с. Косовец 3.487 35.00
45 38769.3.10-нива  с. Косовец 4.849 35.00
46 38769.4.23-нива  с. Косовец 4.028 35.00
47 38769.4.24-нива   с. Косовец 3.999 35.00
48 38769.4.25-нива  с. Косовец 3.499 35.00
49 38769.6.13-нива  с. Косовец 3.189 35.00
50 38769.1.56-нива  с. Медово 3.266 35.00
51 38769.2.156-нива  с. Медово 2.514 35.00
52 38769.2.163-нива   с. Медово 3.742 35.00
53 38769.3.47-нива  с. Медово 4.795 35.00
54 38769.7.9-нива  с. Медово 2.227 35.00
55 38769.7.15-нива  с. Медово 3.067 35.00
56 38769.7.61-нива  с. Медово 0.950 35.00

 

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава седма от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

По т.5. от дневния ред: „ОС-492/03.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б „к” от ЗМДТ и чл.26, ал.4 от Закона за Нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие както следва:

1.Създава се нова подточка 8.1 с текст „За паркиране на кемпер на Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса от 18.00 лв. на денонощие, като в тази такса не се включват разходите за ток и вода.’“

2.Създава се нова подточка 8.2 с текст „За паркиране на леки автомобили на територията на Рибарско пристанище Поморие за срок от един месец се заплаща такса от 60 лв.”

3.Точка 9 се изменя както следва „Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар заплащат сумата от 12.00 лв. за използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня. При престой на автомобил с колесар и ползване на рампите в рамките на едно денонощие се заплаща такса от 15.00 лв.”

4.Създава се нова подточка 9.1 с текст „Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове, за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат сумата от 80.00 лв.”

5.Създава се нова подточка 9.2 с текст „Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат сумата от 150.00 лв.”

6.Създава се нова подточка 16.1 с текст „За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Поморие се заплаща цена от 0,15 лв. на кг. с вкл.ДДС.”

7.Създава се нова точка 17 с текст „За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса от 24 лв.

8.Изменя се параграф §1 от преходните и заключителни разпоредби със следния текст „ На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по т. 1 и 2 от Тарифата /заплащат 10%/.

9.Изменя се параграф §2 от преходните и заключителни разпоредби със следния текст „ На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Поморие, се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по т. 2 от Тарифата /заплащат 10%/.”

10.Създава се нов параграф §3 от преходните и заключителни разпоредби със следния текст „Когато собственик на плавателния съд е юридическо лице, за да се възползва от правата си по §2 и §3 е необходимо собственика и лицето, което представлява дружеството да са с постоянен адрес на територията на Община Поморие.“

11.На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

По т.6. от дневния ред: „ОС-493/03.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 187/30.06.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.З от Закона за общинската собственост и чл.18 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление за срок от 10 (десет) години в полза на Районен съд – Поморие с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Поморие, ул.“Калоян” №1, с председател Нася Япаджиева върху следния имот — публична общинска собственост, а именно:

– самостоятелен обект с площ 291 кв.м, с идентификатор: 57491.502.205.6.2 по КККР на гр. Поморие, представляващ втори етаж на сграда с идентификатор 57491.502.205.6 по КККР на гр. Поморие при граници на обекта: от североизток – външен зид и сграда с идентификатор 57491.502.206.1 по КККР на гр. Поморие; от югоизток – външен зид и сграда с идентификатор 57491.502.205.2 по КККР на гр. Поморие; от северозапад – външен зид; от югозапад – външен зид.

– самостоятелен обект с площ 215 кв.м, с идентификатор: 57491.502.205.6.3 по КККР на гр. Поморие, представляващ трети етаж на сграда с идентификатор 57491.502.205.6 по КККР на гр. Поморие при граници на обекта: от четири страни външен зид.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на управление.
 2. Настоящото решение отменя решение №132/29.04.2020г. на Общински съвет – Поморие.

По т.7. от дневния ред: „ОС-505/10.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 188/30.06.2020г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г., като:

– Към глава II т.1 се добавят следните имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска

собственост

Местонахождение на имота Вид на имота Площ  
6765/09.12.2019г. с. Лъка

кв.31 УПИ VIII

Дворно място 510кв.м.  
6766/209.12.2019г. с. Лъка

кв.29 УПИ XV

Дворно място 550кв.м.  
6699/04.11.2019г. гр. Ахелой    
6753/25.11.2019г. ПИ с идентификатор Дворно място 854кв.м.
  00833.502.158    
       
6799/02.06.20220г. Сгради с идентификатор Сгради  
  00833.502.158.1   60кв.м.
  00833.502.15 8.2   58кв.м.
  00833.502.158.3   59кв.м.

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-510/12.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване на такси по Приложение № 1, т. 1,2, 3,4, 5,6 и 7 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 189/30.06.2020г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т.7, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66 от в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за срок от два месеца, след отмяна на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание, Общински съвет – Поморие:

1.1. Намалява с 20% такса за поставяне маси на открито по, Приложение 1, т.4 от Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, на лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, които към 01.06.2020 г. нямат задължения към ОП „СУОИ”-Поморие.

1.2. Намалява с 20% таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Приложение 1, т.1, т.2, т.З, т.5, т.7, т.8, от Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, на лица в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, които към 01.06.2020 г. нямат задължения към ОП „СУОИ”- Поморие.

2.Обстоятелствата по т.1.1 и т.1.2 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.

3.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения на Общински съвет-Поморие, с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-518/16.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемателите на РИЕ които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 190/30.06.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Общински съвет – Поморие взема решение за намаляване размера на вноските за наем в размер на 50% от определена в договорите наемна цена на наемателите на РИЕ (посочени в Приложение № 1), които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

2.Обстоятелствата по т. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.

3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие, с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение.

 По т.10. от дневния ред: „ОС-519/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект „Рекултивация на общинска депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие“ по процедура за подбор на проекти, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2014-2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 191/30.06.2020г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие“ по процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.010 – „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 (ОПОС) – Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, със седалище в гр. София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 349 363,19 лв. (триста четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и три лева и деветнадесет стотинки), представляваща авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на одобрената от Управляващия орган на ОПОС безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, по проект: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие по процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.010 – „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.“

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.11. от дневния ред: „ОС-521/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – обект в сграда с идентификатор 35033.501.984.1.1 по КК и КР на гр.Каблешково.“ с 0 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 19 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 192/30.06.2020г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.984.1.1 по КК и КР на гр.Каблешково, поради липса на ясни критерии кои са правоимащите лица по Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие.

Предлага на Общинска  администрация да прецизира  Наредба  №17, с цел по – ясни критерии, определящи кандидатите за закупуване на общински жилища.

По т.12. от дневния ред: „ОС-522/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Проект за изменение на приложение №1 /Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 193/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

В т.6.9. на Приложение №1 /Тарифа №1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие, изразът „500,00лв. на месец/за 1 брой“ се заменя с израза „150,00лв. на месец/за 1 брой“.

 По т.13. от дневния ред: „ОС-523/17.06.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, стелажи, шендери, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против”, 1 – направил отвод от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 194/30.06.2020г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет — Поморие за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане  и за  рекламната  дейност    на територията на Община Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Патриарх Евтимий”.

1.1.позиция № 1- маси за консумация -7кв.м.;

2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна”.

2.1.позиция № 309А – хладилни витрини 2кв.м.;

2.2.позиция № 309Б – стелажи -3 кв.м;

3.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в Търговска зона „ Рибарска ”.

3.1. позиция № 294А – стелажи и щендери -15 кв.м.;

4.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в Търговска зона „ Цар Иван Александър ”.

4.1. позиция № 299Б – стелажи -6 кв.м.;

5.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в Търговска зона „ Крайбрежна ”.

 1. 1. позиция № 147Б – хладилна витрина -3 кв.м.;

6.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в Търговска зона „ Княз Борис I”.

6.1. позиция № 68Б- щендери-1,5кв.м.

7.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, в Търговска зона „ Професор Стоянов”.

 1. 1. позиция № 225А – кафе машина – 1 кв.м.;
 2. 2. позиция № 235А – промишлени стоки – 3 кв.м.;

II.Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

III.Във връзка с началото на летния туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Обшински съвет – Поморие.

По т.14. от дневния ред: „ОС-527/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Атанас Манчев – 1920“ гр.Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 195/30.06.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §6 от ПРЗ на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.5 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Атанас Манчев – 1920“ гр.Каблешково с председател Васил Дойчев Белев, върху следните имоти – частна общинска собственост, а именно:
 • Поземлен имот с идентификатор 35033.20.36 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Показателя“, Начин на трайно ползване: Нива, Площ: 18 563кв.м.; Номер по предходен план: 020036, при граници: ПИ с идентификатори 35033.20.522, 35033.20.434, 35033.20.516, актуван с Акт за частна общинска собственост №6803/15.06.2020г.
 • Поземлен имот с идентификатор 35033.4.149 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Показателя“, Начин на трайно ползване: Нива, Площ: 27 433кв.м.; Номер по предходен план: 004149, при граници: ПИ с идентификатори 5033.4.153, 35033.4.297, 35033.4.551, 35033.4.152, актуван с Акт за частна общинска собственост №6804/15.06.2020г.
 1. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на ползване в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.15. от дневния ред: „ОС-528/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002“ с.Лъка.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 196/30.06.2020г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §6 от ПРЗ на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.5 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Възраждане-Лъка-2002“ с.Лъка с председател Мариета Николаева Александрова, върху следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

 • Поземлен имот с идентификатор 44425.9.44 по КККР на с.Лъка,

одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Мартиново“, Начин на трайно ползване: Ливада, Площ: 23 424кв.м.; Номер по предходен план: 009044, при граници: ПИ с идентификатори 44425.9.62, 44425.9.45, 44425.6.63, 44425.5.99, 44425.9.59, 44425.9.58, актуван с Акт за частна общинска собственост №6805/15.06.2020г.

 • Поземлен имот с идентификатор 44425.8.8 по КККР на с.Лъка, одобрени

Със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Крумов парцел“, Начин на трайно ползване: Нива, Площ: 10 847кв.м.; Номер по предходен план: 008008, при граници: ПИ с идентификатори 44425.8.7, 44425.9.62, 44425.8.33, 44425.8.31, актуван с Акт за частна общинска собственост №6807/15.06.2020г.

 • Поземлен имот с идентификатор 44425.11.14 по КККР на с.Лъка,

одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Момина чешма“, Начин на трайно ползване: Ливада, Площ: 3716кв.м.; Номер по предходен план: 011014, при граници: ПИ с идентификатори 44425.11.204, 44425.11.13, 44425.11.4, 44425.11.3, 44425.11.2, 44425.11.121, 44425.11.120, актуван с Акт за частна общинска собственост №6806/15.06.2020г.

 1. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на ползване в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.16. от дневния ред: „ОС-531/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възможност за разходване на натрупаните средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63. ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 197/30.06.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и §41, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, и съгласно Указание на Министъра на околната среда и водите изх.№ 05-08-1603/15.06.2020г. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия за отпускане на средства в размер до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО, за финансиране на мерки по чл.63, ал.4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО, съгласно § 41 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето.

2.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 от АПК, поради необходимостта от спешно предприемане на мерки с оглед защита на обществения интерес, за да се осигури животът и здравето на гражданите, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.17. от дневния ред: „ОС-538/22.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие община Поморие да придобие безвъзмездно от „Благоустройствени строежиЕООД, изградените сгради и съоръжения, попадащи в границите на поземлени имоти с идентификатори 35691.1.117 по КККР на с. Каменар и 35033.12.134 по КККР на гр. Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 198/30.06.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие:

1.Дава съгласие община Поморие да придобие безвъзмездно от „Благоустройствени строежи“ ЕООД, изградените сгради и съоръжения, попадащи в границите на поземлени имоти с идентификатори 35691.1.117 по КККР на с. Каменар и 35033.12.134 по КККР на гр. Каблешково, след като бъдат предоставени необходимите документи, легитимиращи дарителя като собственик на сградите и съоръженията.

2.Възлага на кмета на община Поморие да сключи договор за придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имотите и съоръженията описани в т. 1., след като бъдат предоставени необходимите документи, легитимиращи  дарителя  като собственик на сградите и съоръженията.

По т.18. от дневния ред: „ОС-545/24.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие „Медицински център 1“ ЕООД, като наемател на общински недвижим имот да преотдаде част от него за временно възмездно ползване на трето лице.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 199/30.06.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.234 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл.12 от Договор вх.рег.№Д-310/10.06.2019г. за възлагане на управление на „Медицински център 1“ ЕООД Общински съвет – Поморие дава съгласие „Медицински център 1“ ЕООД – гр.Поморие, с ЕИК *********, чрез управителя си д-р Христина Атанасова да преотдаде хирургическия кабинет с прилежащата му манипулационна, за временно възмездно ползване на пренаемателя д-р Анатоли Пацов, при условията на договора за наем на общински имот и при цена не по – ниска от наемната цена за кв.м., съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение към Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение, за да се осигури животът и здравето на гражданите и да се защитят особено важни обществени интереси.

 По т.19. от дневния ред: „ОС-466/28.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за определяне състав на комисия изпълняваща функциите на инспекторат за осъществяване на контрол и производство по установяване конфликт на интереси по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ за кметства гр.Каблешково, гр.Ахелой, с.Гълъбец, с.Бата, с.Белодол, с.Габерово, с.Горица, с.Дъбник, с.Порой, с.Страцин.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 200/30.06.2020г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, Общински съвет – Поморие взема решение проверката на декларациите и производствата за установяване конфликт на интереси по ЗПКОНПИ и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в кметства гр.Каблешково, гр.Ахелой, с.Гълъбец, с.Бата, с.Белодол, с.Габерово, с.Горица, с.Дъбник, с.Порой, с.Страцин да се осъществява от Комисията в общинска администрация – Поморие, формирана със Заповед № РД-16-783/12.05.2020 г. на Кмета на Община Поморие.

2.Заповед №РД-16-783/12.05.2020г. на Кмета на Община Поморие да се счита неразделна част от настоящото решение.

По т.20. от дневния ред: „ОС-475/29.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти на улица „Янтра“, по плана на с.Лъка, община Поморие, област Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 201/30.06.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по-пълното идентифициране на поземлени имоти, дава съгласие за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти на улица „Янтра“, по плана на с.Лъка, като се определят следните адреси, както следва:

 

УЛ. „ЯНТРА”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ

забележка
7 V76  
13 6         ХХ28  
15 6 XXI31  
17 6 VII31  
19 6 VI37  
21 6 V36  
23 6 IV 38  
25 6 Ш53  
27 5 IX50  
29 5 VIII49  
31 5 VII48  
33 5 VI47  
35 5 V 46  
37 5 IV45  
2 19 II114  
4 19 IIIl14  
6 20 I74  
8 21 XVIII70  
10 21 XIX69  
12 21 XX142  
14 21 ХХI29  
16 21 XXII141  
18 21 XXVIII31  
20 21 XXVII31  
22 21 XXIII31  
24 21 XXIV39  
26 21 XXVI55  
28 21 I54  
30 22 II52  
32 22 I51  

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-476/29.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в с.КаменарРазширение, община Поморие, област Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 202/30.06.2020г.

           Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по- пълното идентифициране на поземлени имоти по кадастралния план на с.Каменар – Разширение, община Поморие, област Бургас, дава съгласие за наименования на продължение на съществуващи улици: „Люляк“ и „Миньорска”, както и нови улици: „Изгрев“, „Хризантема“ и „Иглика“, като се определят адреси за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти, както следва:

 

УЛ. „ЛЮЛЯК”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ

забележка
23 27 IV1182,1183  
25 27 VI 1178,1181  
27 27 IIIl177  
29   V 1174  
31   1173  
33   1170  
35   1169  
37 27 II1166  
39 27 I1165  
41   1163  
43   1260  
45   1259  
2 26 IIIl187  
4   1188  
6 26 II1189a  
 
8 26 I1189  
10 21а I1190  
12   1191  
14   1192  
16   1193  
18   1194  
20   1195  
22   1196  
24   1197  
26   1198  

 

 

                                               УЛ. „МИНЬОРСКА”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ

забележка
12 24        I1211  
14          1210  
16   1206  
18   1205  
20   1204  
22   1203  
24   1186  
26   1185  
28   1184  
30   1132  
32   1133  
34   1134  
36   1135  
38   1140  
40   1143  
42   1144  
44   1146  
46   1149  
48   1150  

 

 

УЛ. „ИЗГРЕВ”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ

забележка
1   1209  
3 30 I1208  
5   1207  
7   1200  
9   1199  
11 21а II1190  

 

ул. „ХРИЗАНТЕМА”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ забележка
2   1202  
4   1201  

 

ул. „ИГЛИКА”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/ УПИ забележка
2   1180  
4   1179  
6   1176
8   1175  
10   1172  
12   1171  
14   1168  
16   1167  
18   1164  
20   1255  
22   1256  
24   1257  
26 27 VII1258  
1   1136  
3   1137  
5   1138  
7   1139  
9   1141  
11   1142  
13   1145  
15   1145а  
17   1147  
19   1148  
21 29 I1151  

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-498/05.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин. местност „ Старо село “, община Поморие“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

203/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през ПИ 69746.4.104 /полски път, общинска публична собственост/, с дължина на целия кабел около 128,30 м, само в земеделска територия – 54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен – устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през ПИ 69746.4.104 /полски път, общинска публична собственост/, с дължина на целия кабел около 128,30 м, само в земеделска територия -54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през ПИ 69746.4.104 /полски път, общинска публична собственост/, с дължина на целия кабел около 128,30 м, само в земеделска територия -54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка.

Разрешава на Юмед Юсеин Мехмед, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност „Старо село“, и сервитут, преминаващи през ПИ 69746.4.104 /полски път, общинска публична собственост/, с дължина на целия кабел около 128,30 м, само в земеделска територия – 54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.23. от дневния ред: „ОС-503/10.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за подробен устройствен планпарцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Улично осветление “ в ПИ 57491.19.568 по КК на гр.Поморие, местност „Лахана“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

204/30.06.2020г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Улично осветление“ в поземлен имот (ПИ) 57491.19.568 по КК на гр.Поморие, местност „Лахана“ и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 57491.19.568 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на трасето около 330 м, с площ на сервитута – 700 кв.м.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.24. от дневния ред: „ОС-514/15.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за поправка на решение № 173/ 27.05.2020г. на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36. ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие. “ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

205/30.06.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА:

Поправя решение № 173/27.05.2020г. на Общински съвет гр.Поморие, като навсякъде в текста вместо: „подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР)“, следва да се чете „подробен  устройствен  план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“.

Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение №173/ 27.05.2020г.

По т.25. от дневния ред: „ОС-515/16.06.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019-2023г./ за периода 01.11.2019г. – 31.05.2020г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

206/30.06.2020г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.11.2019г – 31.05.2020г., който е неразделна част от настоящото решение.

По т.26. от дневния ред: „ОС-525/18.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I (ПИ 47651.10.59) по КК на с.Медово, местност „Над село“, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

207/30.06.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

    Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие, състоящо се в разделянето на УПИ I (ПИ 47651.10.59) на три части, като се обособяват следните самостоятелни урегулирани имота: УПИ V, с площ 5053 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.59, като се запазва лицето на улица и правото на преминаване през имота, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VI, с площ 3229 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.66, с площ 2263 кв.м., с придаваеми 966 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VII, с площ 2735 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VIII, за изградения в ПИ 47651.10.88 водоем, с осигурени необходими задължителни отстояния, с площ 428 кв.м., от които придаваеми 169 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За водоем“; както и обособяване на улица за осигуряване на достъп до УПИ VII, цялата с площ 976 кв.м., образувана от ПИ 47651.10.75, с площ 754 кв.м. и част от ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м.

Застрояване в УПИ V, VI и VII ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност – до 60 %, височина – до (10)3, Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие, състоящо се в разделянето на УПИ I (ПИ 47651.10.59) на три части, като се обособяват следните самостоятелни урегулирани имота: УПИ V, с площ 5053 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.59, като се запазва лицето на улица и правото на преминаване през имота, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VI, с площ 3229 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.66, с площ 2263 кв.м., с придаваеми 966 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VII, с площ 2735 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VIII, за изградения в ПИ 47651.10.88 водоем, с осигурени необходими задължителни отстояния, с площ 428 кв.м., от които придаваеми 169 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За водоем“; както и обособяване на улица за осигуряване на достъп до УПИ VII, цялата с площ 976 кв.м., образувана от ПИ 47651.10.75, с площ 754 кв.м. и част от ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м.

Застрояване в УПИ V, VI и VII ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност – до 60 %, височина – до (10)3, Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите.

Разрешава на „ЕРКА“ ЕООД, в качеството му на собственик на УПИ I (ПИ 47651.10.59) по КК на с.Медово, община Поморие, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I (ПИ 47651.10.59), ПИ 47651.10.95, ПИ 47651.10.75, ПИ 47651.10.88 и ПИ 47651.10.66 по КК на с.Медово, община Поморие, състоящо се в разделянето на УПИ I (ПИ 47651.10.59) на три части, като се обособяват следните самостоятелни урегулирани имота: УПИ V, с площ 5053 кв.м.,  образуван от ПИ 47651.10.59, като се запазва лицето на улица и правото на преминаване през имота, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VI, с площ 3229 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.66, с площ 2263 кв.м., с придаваеми 966 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VII, с площ 2735 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VIII, за изградения в ПИ 47651.10.88 водоем, с осигурени необходими задължителни отстояния, с площ 428 кв.м., от които придаваеми 169 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За водоем“; както и обособяване на улица за осигуряване на достъп до УПИ VII, цялата с площ 976 кв.м., образувана от ПИ 47651.10.75, с площ 754 кв.м. и част от ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м.

Застрояване в УПИ V, VI и VII ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност – до 60 %, височина – до (10)3, Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.27. от дневния ред: „ОС-530/19.06.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Община Поморие”, по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, финансирана от Фонд “Социална закрила“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

208/30.06.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Община Поморие” по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, финансирана от Фонд “Социална закрила“.

2.Общински съвет – Поморие Възлага на Кмета на Община Поморие да подготви и внесе проектното предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.28. от дневния ред: „ОС-542/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Демир Йорданов Янков за медицински нужди. “с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

209/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Демир Йорданов Янков от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.29. от дневния ред: „ОС-543/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йовка Желязкова Иванова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

210/30.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Йовка Желязкова Иванова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.30. от дневния ред: „ОС-544/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Руска Йорданова Янева за медицински нужди.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

211/30.06.2020г.

На основани чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Руска Йорданова Янева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 9-то заседание-30.06.2020г. – 477 KB 188