сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.11.2019г.

/МАНДАТ 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.11.2019г.

По т.1 от дневния ред: “Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 1/01.11.2019г.

         На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за Председател на Общинския съвет, мандат 2019-2023г.

 

По т.2 от дневния ред: “Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него”  се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 2/01.11.2019г.

            На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която да изготви  проект за Правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него в състав:

КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА

ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА

ИВА  ДИМИТРОВА КУСЕВА

БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ

 

                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ