петък, 24 март 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 15-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2020г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 29.12.2020г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-820/27.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно мотивирано искане от Началника на Общинска служба по земеделие гр.Поморие за обезщетяване със земя от общинския поземлен фонд.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 310/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10б. от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с влязла в сила Заповед №РД-18-6303/10.07.2020г. на Началника на СГКК – гр.Бургас, издадено Решение №463/23.09.2020г. на Общинска служба „Земеделие“ гр.Поморие и Мотивирано искане с вх.рег.№24-58-30/13.10.2020г. на Общинска служба „Земеделие“ гр. Поморие, Общински съвет – Поморие:

Дава съгласие да се обезщети Георги Неделчев Георгиев, със следния имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02810.3.215 /нула, две, осем, едно, нула, точка, три, точка, две, едно, пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, целият на площ от 1223кв.м. /хиляда двеста двадесет и три квадратни метра/, с начин на трайно ползване: „неизползваема нива“, находящ се в местността: „Болгара“, IV категория, със стар номер: 000061 /нула, нула, нула, нула, шест, едно/, землище с. Бата.

По т.2. от дневния ред: „ОС-827/29.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 311/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, във връзка с чл. 37„в“, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, чл.79, ал.7, т.5 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер на 35 лв./дка за година.

Предвид краткия срок Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ОС-830/02.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и отмяна на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета с Решение №426 по Протокол №3/05.03.2003г. на Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 312/10.12.2020г.

На основание чл.9 във връзка с чл.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 • 1. ОТМЕНЯ Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета с Решение №426 по Протокол № 3/05.03.2003г. на Общински съвет – Поморие и приетите Тарифи към нея: Тарифа №1, приета с Решение №1237/21.08.2019г.; Тарифа №2, приета с Решение №426/05.03.2003г.; Тарифа №3, приета с Решение №312/27.09.2016г.; Тарифа №4, приета с Решение № 208/28.04.2016г. и Тарифа №5, приета с Решение №354/26.10.2016г.
 • 2. ПРИЕМА НОВА Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
 • 3. Приема предложеното от вносителя изменение на член 30, ал.2 от в Глава Втора, Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за общински социални услуги, обосновано в докладна записка ОС- 880/24.11.2020г. в проекта на новата Наредба №11.
 • 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021г.

По т.4. от дневния ред:„ ОС-835/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ XVI, кв.50 по плана на с.Бата.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 313/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Иван Ангелов Дражев, с постоянен адрес: с.Бата, Община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 50кв.м. в УПИ XVI, кв.50 по плана на с.Бата, целия на площ от 562кв.м. и актуван с АЧОС №6756/04.12.2019г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 512,00лв.

По т.5. от дневния ред:„ОС-836/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ II, кв.41 по плана на с.Козичино.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 314/10.12.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ II кв.41 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 50/2025 идеални части от УПИ II кв.41 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2025кв.м,, при граници подробно описани в АЧОС 6843/14.10.2020г. на съсобствениците Станка Пейкова Йовчева, Стоян Пейков Демирев, Стоян Атанасов Стоянов, Събка Атанасова Стоянова, при цена 550,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.6. от дневния ред:„ОС-837/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ XIX, кв.50 по плана на с.Бата.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 315/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Тодор Ангелов Дражев, с постоянен адрес: с. Бата, Община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 50кв.м. в УПИ XIX, кв.50 по плана на с.Бата, целия на площ от 589кв.м. и актуван с АЧОС №6757/04.12.2019г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 516,00лв.

По т.7. от дневния ред:„ОС-841/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр. Ахелой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 316/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл. 37п, ал.1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ да се учреди на Димитър Иванов Димитров, с постоянен адрес: гр. Ахелой, ул. „…“ №… право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 00833.9.70 в землището на гр. Ахелой с начин на трайно ползване – Пасище, на площ от 700 кв. м. при годишна наемна цена 60лв. /шестдесег лева/. Имотът се намира в местността „Герена“. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

По т.8. от дневния ред:„ОС-855/11.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ XVII, кв.82 по регулационния план на гр.Каблешково.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 317/10.12.2020г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.31 и чл.31а от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.984.1.1 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент със ЗП 60,20кв.м. и избено помещение с площ 16,32кв.м., находящ се в гр.Каблешково ул. „…” … вх… ет…, ведно с 25% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 35033.501.984 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ XVII кв.82 по регулационния план на гр.Каблешково, при граници подробно описани в АЧОС 6791/25.03.2020г. на наемателката Радка Димова Колева, при цена 22920,00лв./без ДДС/, съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.9. от дневния ред:„ОС-865/18.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на решение № 284, взето с Протокол № 14 от 15.10.2020г. на Общински съвет – Поморие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 318/10.12.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

1.Изменя свое Решение №284, взето с Протокол № 14 от 15.10.2020г., като в диспозитивната част на същото в началото на т. 1 добавя следния текст: „Съответният на Община Поморие дял от съсобствено…“

2.В останалата си част Решение № 284 взето с Протокол № 14 от 15.10.2020г. на Общински съвет – Поморие остава непроменено.

3.Настоящото Решение да се счита неразделна част от Решение № 284 взето с Протокол № 14 от 15.10.2020г. на Общински съвет – Поморие.

По т.10. от дневния ред:„ОС-866/20.11.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 319/10.12.2020г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 7 от ЗОС и чл.19 ал. 1, ал. 3 и ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр.Поморие, за разполагане на преместваем обект, за срок от 6 /шест/години, както следва:

1.Терен с площ 11 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 6 /шест/ години при начална тръжна цена на месец 66,00лв. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 79,20лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 1. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
 2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
 • първа дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
 • втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга.

III. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС.

 1. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
 2. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
 3. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.11. от дневния ред:„ОС-867/20.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ I, кв.31 по плана на с.Порой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 320/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Мехмедали Мехмед Ахмед, с постоянен адрес: с. Порой, Община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 200кв.м. в УПИ I, кв.31 по плана на с.Порой, целия на площ от 1000кв.м. и актуван с АЧОС №6841/09.10.2020г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1730,00лв.

По т.12. от дневния ред:„ОС-868/20.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ I, кв.30 по плана на с.Порой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 321/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Кериме Адем Назиф, с постоянен адрес: с. Порой, Община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 200кв.м. в УПИ I, кв.30 по плана на с.Порой, целия на площ от 730кв.м. и актуван с АЧОС №827/01.06.2000г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1630,00лв.

По т.13. от дневния ред:„ ОС-876/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на Договор за сътрудничество между Община Поморие и СНЦ „Зелени Балкани“ и одобряване на предложения проект на договор.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 322/10.12.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие за сключване на Договор за сътрудничество със СНЦ „Зелени Балкани“ и одобрява предложения проект на договор с предложените корекции и допълнения:

– Изречението в проекта на договор: „Сдружение с нестопанска цел „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Скопие“ №1, офис 10, представлявано от Златка Илиева Николова, Евгени Божидаров Даков и Георги Руменов Стойчев, с начин на представляване: заедно и поотделно, от друга страна…” да се чете: „Сдружение с нестопанска цел „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Скопие“ №1, офис 10, представлявано от председателя на УС – Златка Илиева Николова, от друга страна…”

В чл.2, т.1 на проекта на договор да се чете: „Да предостави безвъзмездно на Община Поморие експозицията от 14 (четиринадесет) двустранни изложбени табла за „Биоразнообразието на Поморийското езеро“, създадена по проект „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видовете и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийското езеро“ с номер на проекта – 58301-60-487.”

В чл.3, т.3 на проекта на договор да се чете: „С цел обезпечаване природозащитните, консервационни и образователни дейности, разписани като ангажимент на Зелени Балкани – да предостави на организацията за ползване т.нар. доброволческа стая (намираща се на втория етаж), в която да е възможно съхраняването на инвентар, оборудване и консумативи за ежегодните работни ваканции, както и друго оборудване на организацията, насочено към опазване и проучване на Поморийското езеро. Същата да се ползва в официално работно време на Посетителски център, след уведомяване на служител в него.”

– В общи и заключителни разпоредби на проекта на договор да се добави нов чл.8 с текст: „Три (3) месеца преди изтичане на договора, страните трябва да обсъдят и решат въпросите по удължаване на договора и управлението на материалните активи. Общински съвет – Поморие да гласува своето решение и да информира СНЦ „Зелени Балкани“ не по-малко от месец преди края на договора.”

 1. Упълномощава Кмета на Община Поморие да подпише одобрения договор.

По т.14. от дневния ред:„ОС-879/24.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2021г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 323/10.12.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси одобрява План – сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2021г. съгласно Приложение план – сметка, което е неразделна част от решението.

По т.15. от дневния ред:„ОС-881/24.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

324/10.12.2020г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 122 515,55 лева (сто двадесет и две хиляди петстотин и петнадесет лева и петдесет и пет стотинки).

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение е в размер на до 110% от стойността на сумата на авансовото плащане за 2021 г. по проект № BG14MFOP001-4.002-0008-С02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“.

По т.16. от дневния ред:„ОС-882/25.11.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“ – Поморие, относно ползване на дървесина в горските територии собственост на Община Поморие през 2021г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

325/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.5, ал.1 ,т.2 и чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2021г. в горските територии собственост на Община Поморие в размер на 4 480 м3 ст. маса с клони дървесина в т.число:

– Чрез добив и продажба на добитата широколистна дървесина на структури на Община Поморие по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 480 м3 ст.маса с клони

– Чрез добив и продажба на местно население по списъци изготвени от кметовете на населените места по цени утвърдени от Общински Съвет – Поморие – 4 000 м3 ст.маса с клони

По т.17. от дневния ред:„ОС-885/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.313, поземлен имот с идентификатор 57491.501.403 и сграда с идентификатор 57491.501.403.4 всичките по КККР на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

326/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.15, чл.18, ал.1 и чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

I.Общински съвет – Поморие, учредява безвъзмездно право на управление, за срок от 5 години, в полза на Общински културен институт – Исторически музей – Поморие, представляван от Антон Дацев Карабашев – Директор, върху следните имоти и вещи, общинска собственост:

1.Поземлен имот с идентификатор 57491.503.313 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на плош от 1891кв.м., с начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 57491.503.313.1 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 395кв.м., брой етажи: 3, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, актувани с Акт за публична общинска собственост №5052/13.06.2011г. на Кмета на община Поморие.

2.Поземлен имот с идентификатор 57491.501.403 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 25086кв.м., с начин на трайно ползване: Солница, заедно с изградените в него сгради: сграда с идентификатор 57491.501.403.1 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 165кв.м., брой етажи: 1, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, сграда с идентификатор 57491.501.403.2 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 21кв.м., брой етажи: 1, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, актувани с Акт за публична общинска собственост №4955/03.02.2011г. на Кмета на община Поморие, заедно с находящите се в него инфраструктурни обекти, съоръжения и оборудване, подробно описани в Приложение – опис имущество.

3.Сграда с идентификатор 57491.501.403.4 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 100кв.м., брой етажи: 2, с начин на трайно ползване: друг вид обществена сграда, актувана с Акт за публична общинска собственост №5035/26.04.2011г. на Кмета на община Поморие, при условията на сключения между Община Поморие и СНЦ ,,Зелени Балкани“ Договор за сътрудничество.

II.Възлага на Кмета на община Поморие да издаде заповед за учредяване на безвъзмездно право на управление на описаните в пункт I имоти и вещи.

По т.18. от дневния ред:„ ОС-886/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

327/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021 г.

По т.19. от дневния ред:„ ОС-888/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1140/10.02.2020 г. и Анекс №1/21.05.2020 г. към него.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

328/10.12.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1140/10.02.2020 г. и Анекс №1/21.05.2020 г. към него, като дължимата на 25.12.2020 г. главница в размер на 223 959,83 лева става дължима и платима на 25.06.2021 г.:

 • Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 25.06.2021 г., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Предвид кратките срокове и настъпващия падеж на 25.12.2020 г., Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.20. от дневния ред:„ ОС-889/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

329/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на стратегията за 2020-2023г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти -общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2021г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г.

По т.21. от дневния ред:„ ОС-816/22.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за допускане, одобряване и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, гр.Ахелой, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

330/10.12.2020г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.109, ал.3, т.5 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, община Поморие, обхващащ: ПИ 00833.17.99, общинска публична собственост, с площ 9340 кв.м., и част, с площ 11404 кв.м. от ПИ 00833.17.105, стопански двор, собственост на ДПФ-МЗГ, по КККР на гр.Ахелой.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, община Поморие, обхващащ: ПИ 00833.17.99, общинска публична собственост, с площ 9340 кв.м., и част, с площ 11404 кв.м. от ПИ 00833.17.105, стопански двор, собственост на ДПФ-МЗГ, по КККР на гр.Ахелой.

Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, община Поморие, обхващащ: ПИ 00833.17.99, общинска публична собственост, с площ 9340 кв.м., и част, с площ 11404 кв.м. от ПИ 00833.17.105, стопански двор, собственост на ДПФ-МЗГ, по КККР на гр.Ахелой.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2

от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.22. от дневния ред:„ОС-822/27.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира” с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

331/10.12.2020г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”, и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.17.259, полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.17.188, нива на Деспа С. Лимберова, и ПИ 57491.17.134, собственост на Любомир Георгиев Бозвелиев, с дължина на водопровода 150 м.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Буpгас.

По т.23. от дневния ред:„ОС-829/30.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избор на Наблюдателна комисия, във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

332/10.12.2020г.

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 и 3 от ЗИНЗПС, Общински съвет – Поморие:

1.Създава наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение

на наказанията и задържането под стража в състав от 5 /пет/ членове.

2.Определя следните свои представители в Наблюдателната комисия към Общински съвет – Поморие;

Поедседател: Катя Аргирова Христофорова

Членове: Ива Димитрова Кусева

Петя Янева Арнаудова

Останалият състав на комисията, следва да се попълни с определен от Областна служба „Изпълнение на наказанията“ /ОС „ИН“/ – Бургас – Сектор „Пробация”, пробационен служител и с определен представител на затвора.

Възлага на председателя на Общински съвет – Поморие да уведоми Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Затвор – Бургас и ОС „ИН“ – Бургас – Сектор „Пробация” за взетото решение с цел излъчване на представители.

Окончателния състав на наблюдателната комисия следва да бъде утвърден от Председателя на общинския съвет, след излъчване на представителите от Затвор – Бургас и ОС „ИН” – Бургас – Сектор „Пробация”.

По т.24. от дневния ред:„ОС-839/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX (ПИ с ид.57491.501.679 по КК), в кв.97 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

333/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. чл. 131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ IX, кв.97 по плана на гр.Поморие, състоящо се в разделянето на УПИ IX – за озеленяване (ПИ 57491.501.679 по КК) на два нови УПИ: IX, с площ от 105 кв.м., с отреждане „за озеленяване“ и XX, с площ 41 кв.м., с отреждане „за трафопост“. Застрояване в УПИ XX ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жс): плътност – до 60%, височина – до 1ет.(4м), Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%.

По т.25. от дневния ред:„ОС-840/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) за УПИ XII (ПИ с ид. 57491.506.134 пo КК), в кв.170 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

334/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ XII, кв.170 по плана на гр.Поморие, отреден за „жилищно строителство и озеленяване“, състоящо се в обособяване на 16 нови урегулирани поземлени имоти: от XVII до XXXII, с площи от 143 кв.м. до 232 кв.м., с две задънени улици, с ширина 7 м, и ситуиране на задължителни линии на свързано застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина Жм: К плътност ≤60%; К интензивност ≤1,2; максимална височина ≤2 (≤7м); минимално озеленяване – 40% и паркиране в имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

По т.26. от дневния ред:„ОС-842/05.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура по проект „Красива България“ през 2021г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

335/10.12.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по Проект „Красива България” 2021 г.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласието си, при одобрение на проектното предложение по проект „Красива България” 2021г., за съфинансиране от страна на Община Поморие. Община Поморие ще преведе съфинансиращата вноска в размер на 106 948,00 лв., която е 50 % от стойността на проектното предложение по мярка М02, по банкова сметка на МТСП не по-късно от 10 дни след подписване на съответното споразумение с МТСП.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове, за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.27. от дневния ред:„ ОС-847/09.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна на структурата и състава на ОП „ОГСС“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

336/10.12.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС“ – Поморие, Общински съвет – Поморие приема изменение на структурата и състава на ОП „ОГСС“ по Приложение №1 към чл.16, ал.2 от Правилника за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие, считано от 01.01.2021г. както следва:

           Приложение №1                                                                   Приложение №1

Преди промяната                                                                            След промяната

 

1.Директор                              1 бр.                                                1.Директор                                 1 бр.

2.Главен счетоводител            1 бр.                                           2.Главен счетоводител             1 бр.

3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР         1 бр.                                           3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР         1 бр.

4.Счетоводител – Касиер, Домакин                                       4. Счетоводител – Касиер, Домакин

Деловодител                             1 бр.                                                  Деловодител                             1 бр.

Дейност: Горско стопанство                                        Дейност: Горско стопанство

5.Лесоинженер                         1 бр.                                              5.Лесоинженер                          1 бр.

6.Лесничей                                1 бр.                                              6.Лесничей                                1 бр.

7.Горски стражари                   3 бр.                                             7.Горски стражари                    3 бр.

 

Дейност: Селско стопанство                                            Дейност: Селско стопанство

8.Агроном                                 1 бр.                                               8.Агроном                                 1 бр.

9.Полски пъдари                      2 бр.                                           9.Полски пъдари                       2 бр.

 

Дейност: Озеленяване                                                     Дейност: Озеленяване

10.Агроном                               1 бр.                                          10.Агроном                                1 бр.

11.Озеленител                          3 бр.                                         11.Озеленител                           2 бр.

12.Работник – озеленяване    35 бр.                                     12.Работник – озеленяване     34 бр.

13.Шофьори                              3 бр.                                         13.Шофьори                                3 бр.

14.Водач специален автомобил 2 бр.

 

Обща численост                    54 бр.                                Обща численост                     54 бр.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-859/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

337/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,069 дка; с дължина на водопровода L=99 м.

                 На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:  „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,069 дка; с дължина на водопровода L=99 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,069 дка; с дължина на водопровода L=99 м.

Разрешава на „МПМ 7“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,069 дка; с дължина на водопровода L=99 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.29. от дневния ред:„ОС-860/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

338/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на: кабели 0,4 kV ще засегнат ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; с дължина на кабелите L=90 м и с площ с ограничение на ползването – 0,193 дка; кабели 20 kV ще засегнат ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,010 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,008 дка; с дължина на кабелите L=6 м.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:  „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на: кабели 0,4 kV ще засегнат ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; с дължина на кабелите L=90 м и с площ с ограничение на ползването – 0,193 дка; кабели 20 kV ще засегнат ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,010 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,008 дка; с дължина на кабелите L=6 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на: кабели 0,4 kV ще засегнат ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; с дължина на кабелите L=90 м и с площ с ограничение на ползването – 0,193 дка; кабели 20 kV ще засегнат ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,010 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,008 дка; с дължина на кабелите L=6 м.

Разрешава на „МПМ 7“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“, като трасето и сервитутът на: кабели 0,4 kV ще засегнат ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; с дължина на кабелите L=90 м и с площ с ограничение на ползването – 0,193 дка; кабели 20 kV ще засегнат ПИ 57491.18.689 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,010 дка, и ПИ 57491.18.790 – за второстепенна улица, общинска частна собственост; площ с ограничение на ползването – 0,008 дка; с дължина на кабелите L=6 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.30. от дневния ред:„ОС-861/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел.захранване за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност Старо село, община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

339/10.12.2020г.

          Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност Старо село, община Поморие“, и сервитут, преминащи през ПИ 69746.4.104 /полски път, общинска публична собственост/, с дължина на целия кабел – 128,30 м, само в земеделска територия – 54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.31. от дневния ред:„ОС-862/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.7.309 по КККР на гр.Поморие, местност Спирка лоза, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

340/10.12.2020г.

                Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

    Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 57491.7.309 по КККР на гр.Поморие, м-ст Спирка лоза, община Поморие.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 57491.7.309 по КККР на гр.Поморие, м-ст Спирка лоза, община Поморие, с показатели на режима на застрояване: плътност на застрояване –  20%; интензивност на застрояване – 0,4; етажност –до 3 ет.(10м); начин на застрояване – свободно; с обща площ на застрояване – до 5756 кв.м. (10 %), обща допустима площ на застрояване – 1151,2 кв.м. (20 %); при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им;

                Разрешава на Трендафил Тодоров Стефанов в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 57491.7.309 по КККР на гр.Поморие, м-ст Спирка лоза, община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.32. от дневния ред:„ОС-863/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І-5221 /ПИ 57491.501.322 по КК/, отреден за курортно и жилищно строителство, в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

341/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I-5221 /ПИ 57491.501.322 по КК/, отреден за курортно и жилищно строителство, в кв.255 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на нови самостоятелни УПИ: ХVIII- за трафопост, с площ 213 кв.м., ХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 936 кв.м., ХХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 876 кв.м., ХХI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 1500 кв.м., ХХII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 670 кв.м., ХХIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 848 кв.м., ХХIV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 699 кв.м., ХХV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 723 кв.м., ХХVI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 606 кв.м., ХХVII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 748 кв.м., ХХVIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 916 кв.м., ХХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 785 кв.м., ХХХ-за улица, с площ 347 кв.м. Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за зона Жс: К плътност – 70%, К интензивност – 2; максимална етажност Н≤5ет.(15); минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота.

 По т.33. от дневния ред:„ОС-871/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, МЯРКА 9: „СОЦИАЛНО -ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

342/10.12.2020г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет — Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение в качеството си на водещ бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.115 “МИГ Поморие — Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, и одобрява партньорство с Народно читалище „ПРОСВЕТА 1888″ гр. ПОМОРИЕ, Община Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.34. от дневния ред:„ОС-874/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения от опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

343/10.12.2020г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения до клиенти от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“ да преминат през поземлени имоти: ПИ 00833.7.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.7.417 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.412 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.388 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.7.464 /път от републиканска пътна мрежа, изключителна държавна собственост/, ПИ 00833.10.448 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 00833.11.418 /път от републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.11.372 /селскостопански път, общинска частна собственост/, ПИ 00833.6.104 /пасище, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.3 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.2 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.502.1 /път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост/, ПИ 00833.501.468 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.355 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.325 /ниско застрояване, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.291 /второстепенна улица, общинска частна собственост/, ПИ 00833.501.272 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.229 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.226 /второстепенна улица, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.228 /друг обществен обект, комплекс, общинска публична собственост/, ПИ 00833.501.217 /второстепенна улица, общинска публична собственост/; с обща площ, засегната от сервитутната зона – 3533 кв.м., с дължина на трасето – 3533 м.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.35. от дневния ред:„ОС-877/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на проект за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Поморие, одобрен със заповед №РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ I /ПИ57491.502.570 по КК/ в кв.197.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

344/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Поморие, одобрен със заповед №РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ I /ПИ 57491.502.570 по КК/ в кв.197, като се предвиди обособяването на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, със съответното отреждане и площи, както следва: УПИ XVI570 – „за църква“, с площ около 261 кв.м., УПИ XVII570 – „за жилищно строителство“, с площ около 538 кв.м., с установяване на свързано застрояване, указано със задължителни и ограничителни линии, с градоустройствени показатели за устройствена зона ,,Жс“: плътност и Кинг – не се нормират, височина – до 15м., до 5ет., озеленяване – мин. 20%, паркиране в рамките на имотите. Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство по изработване на проект за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Поморие, одобрен със заповед №РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ I /ПИ 57491.502.570 по КК/ в кв.197.

По т.36. от дневния ред:„ОС-884/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2021г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

345/10.12.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2021 г. както следва:

 

  Минимални цени на километър Максимални цени на километър
Дневна 1.95 лв./км 2.45 лв./км
Нощна 2.45 лв./км 2.95 лв./км

 По т.37. от дневния ред:„ОС-890/25.11.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

346/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  както следва:

 • 1. Създава се нов чл. 17а със следния текст:

Чл. 17а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Поморие predsedatel@ospomorie.bg, в което посочва начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 • 2. Създава се нов чл. 17б а със следния текст:

Чл. 17б. Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 17а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

 • 3. Създава се нов чл. 41а със следния текст:

Чл. 41а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Поморие predsedatel@ospomorie.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

 • 4. Създава се нов чл. 41б със следния текст:

Чл. 41б. Когато заседанията на комисиите се провеждат по реда на чл. 41а, по същия ред се уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината, който осигурява присъствието на представители на администрацията.

Предвид необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, свързани с дейността на общинския съвет и неговите комисии, се налага предварително изпълнение на настоящото решение.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

По т.38. от дневния ред:„ОС-891/26.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Ловно рибарско дружество „Гларус”, гр.Поморие с проектно предложение „Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие” по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ ,,Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

347/10.12.2020г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта „Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие“, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.39. от дневния ред:„ОС-892/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лидия Миланова Манолова за медицински нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

348/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Лидия Миланова Манолова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 610,00 /шестстотин и десет/ лева.

 По т.40. от дневния ред:„ОС-893/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хаджер Муса Якуб за медицински нужди и рехабилитация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

349/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Хаджер Муса Якуб от с.Габерово еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 610,00 /шестстотин и десет/ лева.

 По т.41. от дневния ред:„ ОС-894/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Спаска Ангелова Симонова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

350/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Спаска Ангелова Симонова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 610,00 /шестстотин и десет/ лева.

 По т.42. от дневния ред:„ ОС-895/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Костадинка Милчева Атанасова за медицински нужди за детето Стефка Костадинова Атанасова.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

351/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Костадинка Милчева Атанасова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди за детето Стефка Костадинова Атанасова в размер на 610,00 /шестстотин и десет/ лева.

 По т.43.1. от дневния ред: „ОС-906/01.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

352/10.12.2020г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8, и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.23, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие, дава своето съгласие да се дарят на МБАЛ Поморие – 20 000 лв., на УМБАЛ Бургас – 15 000 лв. и на УМБАЛ „Дева Мария” Бургас – 15 000 лв., като средствата се осигурят от дофинансирането на дейност 122 „Общинска администрация”, § 01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала” от бюджета на община Поморие.

2.Средствата да се изразходват за лечение на пациенти заболели от Ковид -19.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.43.2. от дневния ред: „ОС-910/04.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на второстепенни разпоредители с бюджет /ВРБ/.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

353/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.10, ал.11 и ал.13 от ЗПФ

1.Считано от 01.01.2021г., се прекратяват правомощията на второстепенни разпоредители с бюджет на директорите на следните ДГ:

 • ДГ “Детелина” гр. Поморие;
 • ДГ “Веселушко” гр. Поморие;
 • ДГ “Радост” гр. Каблешково;
 • ДГ “Теменуга” гр. Ахелой;
 • ДГ “Детски свят” с. Гълъбец;
 • ДГ “Мир” с. Дъбник;
 • ДГ “Сребърно звънче” с. Страцин;

2.Считано от 01.01.2021г., се възлагат правомощия на второстепенен разпоредител с бюджет на директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Поморие, която приема функциите и дейността на горепосочените ВРБ.

3.Предвид горното по т.2 – считано от 01.01.2021г. увеличава щата на Дирекция „Хуманитарни дейности“, с 3 ( три ) щатни бройки, които да обслужват оперативно ВРБ.

4.Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия за изпълнение на взетите решения в тримесечен срок считано от 01.01.2021г.

По т.43.3. от дневния ред: „ОС-911/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори №№ 44425.12.24. 44425.12.25 и 44425.12.26 в местност Вилите, землище с.Лъка, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

354/10.12.2020г.

            Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, (3), т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ: 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 в местност Вилите, землище с.Лъка, община  Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

                 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и скица с предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ: 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 в местност Вилите, землище с.Лъка, община Поморие, съобразно което поземлените имоти ще се урегулират по кадастралните граници и ще се отредят за техническа инфраструктура, като достъп до тях ще се осигури през ПИ 44425.3.53 (територия на транспорта) до ПИ 44425.9.62 (територия на транспорта, път от републиканската пътна мрежа). Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т“ – техническа инфраструктура, показано с ограничителни линии на застрояване: Плътност на застрояване – до 80%, Коефициент на интензивност – до 1,5, Минимална озеленена площ – не се нормира, Височина – в съответствие с технологичните изисквания и предвидено паркиране в имота.

                  Разрешава на „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ: 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 в местност Вилите, землище с.Лъка, община  Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.43.4. от дневния ред: „ОС-912/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до поземлен имот (ПИ) 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

355/10.12.2020г.

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Александрово, Община Поморие, която ще засегне ПИ 00271.2.211 (общинска публична собственост, НТП пасище), в землището на с.Александрово, с площ за отчуждаване – 0,243 дка, и срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

 По т.43.5. от дневния ред: „ОС-913/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот (ПИ) 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

356/10.12.2020г.

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 00271.2.210 по КККР на с.Александрово (държавна публична собственост, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение), целият на площ 30667 кв.м., като се урегулира в УПИ I, в м.2, с площ 30667 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ:

                 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и скица с предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 00271.2.210 по КККР на с.Александрово (държавна публична собственост, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение), целият на площ 30667 кв.м., да се урегулира в УПИ I, в м.2, с площ 30667 кв.м., с отреждане „За помпена станция“. Застрояването в новообразувания УПИ ще е свободно и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т”- техническа инфраструктура, показано с ограничителни линии на застрояване: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и предвидено паркиране в имота.

                  Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 00271.2.210 по КККР на с.Александрово (държавна публична собственост, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение).

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.43.6. от дневния ред: „ОС-914/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен планплан за регулация и застрояване) за поземлен имот (ПИ) 47651.143,6 по КККР на с.Медово, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

357/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от ПИ 47651.143.6 (публична общинска собственост, НТП пасище), по КККР на с.Медово, Община Поморие, със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ:

                 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и скица с предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ  47651.143.6 по КККР на с.Медово, Община Поморие, като от ПИ 47651.143.6 (общинска публична собственост, НТП пасище), целият на площ 31826 кв.м., ще се урегулира УПИ I, в нов кв.143, с площ 4000 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, със ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т”- техническа инфраструктура: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и  паркиране в имота.

                  Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 47651.143.6 по КККР на с.Медово, Община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.43.7. от дневния ред: „ ОС-919/08.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпускане на временен безлихвен заем.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

358/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.104, ал.1, т.4 и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие, дава своето съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III906, Каблешково-Бургас/-Каменар-Поморие“ финансиран от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” в размер на 298 064,75 лв. за срок до 31.12.2020 г. Средствата да се отпуснат от проект „Реконструкция и рехабилитация на вододснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин”.

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.43.8. от дневния ред: „ОС-920/09.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот (ПИ) 02810.14.109 по КККР на с.Бата, Община  Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

359/10.12.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 02810.14.109 по КККР на с.Бата (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), целият на площ 16551 кв.м., като се урегулира в УПИ I, в м.2, с площ 16551 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ:

                 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и скица с предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 02810.14.109 по КККР на с.Бата (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), целият на площ 30667 кв.м., да се урегулира в УПИ I, в м.2, с площ 16551 кв.м., с отреждане „За помпена станция“. Застрояването в новообразувания УПИ ще е свободно и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т”- техническа инфраструктура, показано с ограничителни линии на застрояване: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и предвидено паркиране в имота.

                  Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 02810.14.109 по КККР на с.Бата (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение).

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.43.9. от дневния ред: „ОС-921/10.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до поземлен имот (ПИ) 02810.14.109 по КККР на с.Бата, Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

360/10.12.2020г.

      На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, Община Поморие, която ще засегне имоти, чатна и държавна частна, както и общинска публична собственост ПИ 02810.14.99, ПИ 02810.14.107, ПИ 02810.14.151, ПИ 02810.14.155 (НТП за селскостопански, горски ведомствен път), ПИ 02810.14.108 (НТП пасище) по КККР на с.Бата, ПИ 47651.5.94, ПИ 47651.5.97, ПИ 47651.5.99 (НТП за селскостопански, горски ведомствен път) по КККР на с.Медово, и срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, Община Поморие.

Разрешава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас да възложи изработването на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за пътна връзка до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, Община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 15-то заседание-10.12.20 519 KB 252