сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 16-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.01.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 15.02.2021г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-934/16.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35033.12.134 по КККР на гр. Каблешково и поземлен имот с идентификатор 35691.1.117 по КККР на с. Каменар.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 361/28.01.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.54 от ЗДС, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35033.12.134 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 59890 кв.м., начин на трайно ползване „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“ и поземлен имот с идентификатор 35691.1.117 по КК и КР на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 121292 кв.м., начин на трайно ползване „За кариера за суровини за строителство и промишлеността в скален масив“.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да направи искане, чрез Областния управител на Област Бургас до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлените имоти посочени в т.1.

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-937/21.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение на ТП „Български пощи” АД – Бургас в ТЦ „Свети Георги“ – гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 362/28.01.2021г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.2 от ЗОС и чл.30 от Закона за пощенските услуги Общински съвет – Поморие предоставя на РУ Югоизточен регион – Бургас – Български пощи ЕАД, помещение разположено в ТЦ „Свети Георги”, УПИ IX, кв.150 по кадастралната карта на гр. Поморие, АОС № 4997/14.03.2011г., с площ от 83.29 кв.м. закрита площ, за възмездно ползване с месечен наем в размер на 666,32 лв. без вкл. ДДС или 799,84 лв. с вкл.ДДС за срок от 5 /пет/ години, и такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от наемна цена на месец, което да се използва за извършване на универсални пощенски услуги на населението.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси.
 3. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие, след влизане на решението в сила да издаде заповед и сключи договор за наем с РУ Югоизточен регион – Бургас – Български пощи ЕАД.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-940/23.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 57491.9.139 по КККР на гр.Поморие, местност „Заешка поляна“. с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 363/28.01.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи 21269/22729кв.м. /двадесет и една хиляди двеста шестдесет и девет от двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и девет квадратни метра; в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.9.139 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, девет, точка, едно, три, девет/ по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целия на площ от 22729кв.м. /двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и девет квадратни метра/, находящ се в местността „Заешка поляна“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 009139 по КВС на гр.Поморие, при съседи: 57491.9.138, 57491.9.154, 57491.9.66, 57491.9.274. 57491.9.267, 57491.9.45, 57491.9.46, за сумата от 25000,00лв. (с думи: двадесет и пет хиляди лева).

По т.4. от дневния ред:„ОС-02/04.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в имот пл.№1113, местност „Разширение“, с.Каменар.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 364/28.01.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в имот пл.№1113, местност „Разширение”, с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 80/580 идеални части от имот пл.№1113, местност „Разширение”, с.Каменар, целият на площ от 580кв.м„ при граници подробно описани в АЧОС 6853/16.11.2020г. на съсобствениците Таня Неделчева Атанасова и Величко Иванов Атанасов, при цена от 20,00лв./кв.м. /без ДДС/.

По т.5. от дневния ред:„ОС-05/05.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2021 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 365/28.01.2021г.

 1. На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – зам.- кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 09.02.2021 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 26.02.2021 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3.Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2021 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 26.02.2021 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид краткия срок до датата на провеждане на извънредното общо събрание Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.6. от дневния ред:„ОС-11/11.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на  Община Поморие, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост в УПИ VIII-49, кв.18 по плана на с.Габерово.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 366/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-49 в кв.18 по плана на с.Габерово, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие ОБЩИНА ПОМОРИЕ да продаде на КАДРИЕ ЕРЕДЖЕБ МУРАД, СЕВИЕ ЕРЕДЖЕБ ПОТУР и ХАЛИЛ ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VIII-49 /осми, римско, отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и девети/ в квартал 18 /осемнадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Габерово целият на площ от 191кв.м., при граници подробно описани в Акт №6670/04.07.2019г. за частна общинска собственост, вписан на 08.07.2019г., акт №188, том 6, вх.рег.№1848, дв.вх.рег. №1848 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие за сумата от 2480,00лв. (две хиляди четиристотин и осемдесет лева), без ДДС.

По т.7. от дневния ред:„ОС-15/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XXVII кв.7 по плана на с.Каменар.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 367/28.01.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XXVII кв.7 по плана на с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 171/621 идеални части от УПИ XXVII кв.7 по плана на с.Каменар, целият на площ от 621кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6854/19.11.2020г. на съсобственика ООД „ДЖЕЙ. АЙ. ЕС. ЕМ. 18”, при цена 3420,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.8. от дневния ред:„ОС-16/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ X кв.47 по регулационния план на гр.Каблешково.“ с 15 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 368/28.01.2021г.

                 1.Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.31 и чл.31а от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие, Общински съвет  -Поморие дава съгласие да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.9 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент със ЗП 65,90кв.м. и избено помещение с площ 14кв.м., находящ се в гр.Каблешково ул. „…“ №…  бл…. вх…. ет…. ап…, ведно с 12,80% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 35033.501.195 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ X кв.47 по регулационния план на гр.Каблешково, при граници подробно описани в АЧОС 6873/15.12.2020г. на наемателя Ахмед Халил Солак, при цена 17 590,00лв. /без ДДС/.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.9. от дневния ред:„ОС-17/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 369/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие:

1.Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за Капиталови разходи по бюджета ма Община Поморие, съгл. Приложение №1

2.Одобрява промените по Приложение №2 за Финансиране на бюджетното салдо и трансфери между бюджети.

Приложенията са неразделна част от решението.

По т.10. от дневния ред:„ОС-19/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на т.3. от Решение № 127/29.04.2020г. на Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 370/28.01.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Общински съвет – Поморие отменя т.3. от Решение № 127/29.04.2020г.
 2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение №127/29.04.2020г.

По т.11. от дневния ред:„ОС-21/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ II, кв.1 по плана на с.Порой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 371/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Ахмед Смаил Ахмед, с постоянен и настоящ адрес: област Бургас, община Поморие, с. Порой, ул. „……..“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед №РД-16-1395/25.08.2020г. на кмета на Община Поморие, съгласно чл.9 ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 190кв.м. /сто и деветдесет квадратни метра/ в УПИ II /втори, римско/, кв.1 /първи/ по плана на с. Порой, целият на площ от 670кв.м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост №794/26.05.2000г.

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1410,00лв. /хиляда четиристотин и десет лева/.

По т.12. от дневния ред:„ОС-22/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпорежване с имоти, общинска собственост за 2021г. помещения за лекарски кабинети в сграда Здравен дом в УПИ II, кв.50 по плана на гр.Каблешково.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 372/28.01.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Помещения-за лекарски кабинети на площ от 45/четиридесет и пет/ жв.м в сграда – Здравен дом с идентификатор 35033.501.668.1 /три, пет, нула, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, шест, шест, осем, точка, едно/ по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г., УПИ II/две римско/, кв.50/петдесет/ по плана на гр.Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г., със ЗП 158 /сто петдесет и осем/ кв.м при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет; от север – стълбище.

По т.13. от дневния ред:„ОС-23/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 373/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021 г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север външен зид, от юг – коридор, от запад помещение, отдадено на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, от изток лекарски кабинет с начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл.ДДС.

2.Помещение – лекарски кабинет с площ 39,60 кв.м. в едноетажна сграда, находяща се в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АОС №4865/14.01.2010 г. при граници на помещението: от север – помещение, от запад – чакалня, от юг – външен зид, от изток – фурна с начална тръжна цена 102,96лв. на месец без вкл.ДДС.

3.Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16кв.м., във фоайето на сграда – ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой с идентификатор 00833.501.558.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой, УПИ II, кв.11 по плана на гр.Ахелой, актувана с АОС №322/17.08.1999г. с начална тръжна цена 60.00лв. на месец без вкл.ДДС.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-30/19.01.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие с искане за предложение за одит.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 374/28.01.2021г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 146 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие дава съгласие Марияна Костадинова Апостолова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856 да извърши одит на „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД за 2020г.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението предвид необходимостта от започване на незабавен одит на „ МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД.

По т.15. от дневния ред:„ОС-31/20.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване, управление и ползване на движимо имущество собственост на Община Поморие, представляващо мултипараметричен монитор /checkpoint cardio/ модел СРС – 2 бр. на Медицински център I ЕООД, гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 375/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1, от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие предоставя за стопанисване, управление и ползване на движимо имущество собственост на Община Поморие, представляващо мултипараметричен монитор /checkpoint cardio/ модел CPC със сериен №19:10:05:53 /3800600000755/ с инв. № 2049007 и мултипараметричен монитор /checkpoint cardio/ модел CPC със сериен №19:10:05:55 /3800600000755/ с инв. № 2049008 на Медицински център I ЕООД, град Поморие.

По т.16. от дневния ред:„ОС-32/20.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за извършване на саниране на частта от съсобствена с Община Поморие сграда, в която се помещава Териториално отделение – Поморие към Районна прокуратура – Бургас, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.502.305 по КККР на гр. Поморие, с административен адрес: ул. „Княз Борис I“ №75“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 376/28.01.2021г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие дава съгласие за извършване на саниране на частта от сградата, предоставена на Окръжна прокуратура – Бургас, в която се помещава Териториално отделение – Поморие към Районна прокуратура – Бургас, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.502.305 по КККР на гр. Поморие, с административен адрес: ул.“Княз Борис 1“ №75.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да сключи партньорско споразумение с Окръжна прокуратура – Бургас за саниране на недвижимия имот описан в т.1 от настоящото решение.

По т.17. от дневния ред:„ ОС-915/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, допускане, одобряване и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за разширяване границите на гробищен парк „Каблешково“, гр.Каблешково, Община  Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 377/28.01.2021г.

                 Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Каблешково“, гр.Каблешково, Община Поморие, обхващащ поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Каблешково: ПИ 35033.24.305- /общинска публична собственост, НТП гробищен парк/, ПИ 35033.24.19- /общинска публична собственост, НТП селскостопански път/, ПИ 35033.24.20-/общинска публична собственост, НТП пасище/, ПИ 35033.24.22 – /общинска частна собственост, НТП пасище/ и ПИ 35033.24.241-/общинска публична собственост, НТП пасище/.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

                 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и скица с предложение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Каблешково“, гр.Каблешково, Община Поморие, обхващащ поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Каблешково: ПИ 35033.24.305- /общинска публична собственост, НТП гробищен парк/, ПИ 35033.24.19- /общинска публична собственост, НТП селскостопански път/, ПИ 35033.24.20-/общинска публична собственост, НТП пасище/, ПИ 35033.24.22 – /общинска частна собственост, НТП пасище/ и ПИ 35033.24.241-/общинска публична собственост, НТП пасище/, състоящо се в обособяване на УПИ I – за гробищен парк, в нов кв.100.

                  Разрешава на Кмета на община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Каблешково“, гр.Каблешково, Община Поморие, обхващащ поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Каблешково: ПИ 35033.24.305- /общинска публична собственост, НТП гробищен парк/, ПИ 35033.24.19- /общинска публична собственост, НТП селскостопански път/, ПИ 35033.24.20-/общинска публична собственост, НТП пасище/, ПИ 35033.24.22 – /общинска частна собственост, НТП пасище/ и ПИ 35033.24.241-/общинска публична собственост, НТП пасище/.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.18. от дневния ред:„ ОС-916/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменениe и допълнениe в Наредба № 18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, приета с Решение №1163/11.06.2019 г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 378/28.01.2021г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие приема предложените изменения и допълнения в Наредба № 18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, приета с Решение №1163/11.06.2019 г. и изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие, както следва:

I.Глава VII от настоящата Наредба, с наименование „Контрол и санкции” се променя на Глава VIII., с наименование „Контрол и санкции”

1.Създава се нова глава VII с наименование „Методика за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка”;

2.Новосъздадената Глава VII е със следното съдържание:

Част 1. : Общи положения

Част 2. : Условия и критерии за финансово подпомагане

Част 3.: Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка;

 1. Новата номерация на членовете в Глава VII, с наименование „Методика за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка” са от чл. 40 до чл. 54, вкл.;
 2. Новите тексове на членовете с номерация от 40 до 54, вкл., са както следва:

Част 1. Общи положения

Чл. 40. Методиката за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка  (наричана по-долу, за краткост „Методика“) уреждат предприетите мерки и действията, от страна на Община Поморие за финансиране на спортните клубове, при обоснована необходимост.

Чл. 41. Методиката е предназначена за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие по време на извънредна обстановка.

Чл. 42. Методиката се състои от следните части:

Част 1. : Общи положения

Част 2. : Условия и критерии за финансово подпомагане

Част 3. : Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка

Част 2. Условия и критерии за финансово подпомагане

Чл. 43. По реда на тази Методика се финансират само спортни клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:

 1. Да са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
 2. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да са вписани в Регистър на лицензираните спортни федерации и спортните клубове, воден от Министерството на младежта и спорта;
 3. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри на Министерството на младежта и спорта (ММС) или придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;
 4. Да водят тренировъчен процес, при спазване на разпоредбите и въведените мерки по време на извънредното положение.
 5. Спортни клубове, които са участвали в държавни първенства в периода на извънредното положение, включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация
 6. Да имат и да поддържат поне една детско-юношеска формация, от една възрастова група, с не по-малко от 10 деца (без брой деца от подготвителни групи)
 7. Да са изпълнили задълженията си към Община Поморие по предходно финансово подпомагане;
 8. Да нямат наложена действаща санкция по реда на Глава VIII, от настоящата Наредба;
 9. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.

Чл. 44. Финансово подпомагане по тази Методика не се предоставя на:

 1. Спортни клубове, на които Община Поморие е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие или договорът им е прекратен по тяхна вина;
 2. Спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
 3. Спортни клубове регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
 4. Спортни клубове, практикуващи демонстративни и хоби-спортове;
 5. Спортни клубове за хора с увреждания;
 6. Спортни клубове за ветерани;
 7. Професионални спортни клубове и спортни клубове, участващи в професионални лиги;
 8. Спортни клубове, реализиращи собствени приходи от ползване на общински обекти.

Чл. 45. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:

 1. Да имат обособена организационна структура, по отношение на дейностите в областта на детско-юношеските школи;
 2. Участия в Международни, Държавни, зонални първенства, Национални купи, в периода на извънредното положение;
 3. Участие в Балкански, Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри, в периода на извънредното положение;
 4. Спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца, извън учебния процес по видове спор, в периода на извънредното положение;
 5. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар, в периода на извънредното положение;
 6. Активно участие в организацията и провеждането на общински/масови спортни мероприятия, в периода на извънредното положение;

Чл. 46. Условия и критерии за финансово подпомагане са задължителни по време на извънредна обстановка.

Част 3. Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка

Чл. 47. Дейността на спортните клубове през последните три години, както и тяхното финансиране за същия период са определящи за размера на тяхната субсидия, по време на извънредна обстановка.

Чл. 48. (1) Оценяването на спортните клубове се извършва въз основа на Критерии, упоменати в чл. 49, от тази Методика;

(2) Всеки критерий, по който се извършва оценката на спортен клуб носи определен процент;

Чл. 49. (1) Оценката на всеки СК, изразена в проценти, се определя по следните критерии:

 1. Критерий 1 (К-1) : Обхват на спортуващите деца, ученици и младежи в спортни клубове, т.е. брой на практикуващи, брой възрастови групи (без броя на децата от подготвителните групи, което променлива величина)

– 25 %

 1. Критерий 2 (К-2) : Участници в държавни първенства в периода на извънредното положение, включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация

– 10 %

 1. Критерий 3 (К-3) :  Организиране и провеждане на традиционни за Община Поморие спортни прояви от Общински Спортен календар за съответна година

–   8 %

 1. Критерий 4 (К-4) : Социалната значимост на вида спорт, разширяване обхвата на масово спортуващите, организирани чрез спортни клубове – масовост на съответния вид спорт

–  7 %

(2) Размерът на финансовото подпомагане, за периода на извънредно положение (период без състезателна дейност) се изчислява по формула, а именно:

  f 2021  = (а + b + c)  x ………. %,       където:     – (а + b + c) – Среден размер на получените

3                                                           3        субсидии през ’17 г., ’18 г., ’19 г.

– %                  –  Оценка на СК, по Критерии, изразена в %

– а                    –  Субсидия за 2017 г.

– b                    –  Субсидия за 2018 г.

– c                    –  Субсидия за 2019 г.

– f 2021           –  Финансиране за 2021

Чл.50.Спортен клуб събрал под от 20 %, получава фиксирана парична сума, в размер на 400,00 лева.

Чл.51. Определените средства за финансово подпомагане се  предоставят, чрез банков превод, в български лева, по посочена от спортните клубове банкова сметка.

Чл.52. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Методика, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните средства, съгласно утвърдените от Кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, Приложение № 8.

Чл.53.  Определените субсидии ще се предоставят на спортните клубове само при финансова възможност, съобразна с изпълнението на общинския бюджет.

Чл.54. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, то финансовите средства за подпомагане на спортните клубове ще бъдат редуцирани или спрени.

II. Новата номерация на членовете в Глава VIII., с наименование „Контрол и санкции” от Проекта на  Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, са както следва:

 1. Членовете от чл.40 до чл.45 вкл., стара номерация се променят и стават съответно: чл.55 до чл.60 вкл., нова номерация;
 2. Променя се наименованието на дирекция „ОКТХДС”, в текста на чл. 55, на дирекция „Хуманитарни дейности”- ресорна дирекция, а именно:

Чл.55. Община Поморие, чрез дирекциите „Хуманитарни дейности”-ресорна дирекция и „БФСД”, упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

 1. Текстовете на членовете от новата номерация, са както следва:

ГЛАВА ОСМА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

         Чл.55. Община Поморие, чрез дирекциите „Хуманитарни дейности”-ресорна дирекция и „БФСД”, упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

         Чл.56. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за срок от 1 (една) година.

         Чл.57. Спортни клубове, не отчели финансови средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.

         Чл.58. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно със законната лихва от датата на получаване.

Чл.59. При нарушение на изискванията на тази Наредба, Община Поморие има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. След прекратяване изпълнението на договора за финансово подпомагане, субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКС, по равно между спортни клубове със създадени ДЮШ, като обособени структури към тях, с цел подпомагане на детско – юношеския спорт;

         Чл.60. Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от звеното „Вътрешен одит” на Община Поморие.

 III. Изменение

 1. Отпада т. 2 на „Съкращения”, с текст: Дирекция „ОКТХДС” – Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”
 2. Променя се номерацията на следващите съкращения, както следва:

Съкращения:

 1. БПГ – Бюджет за преходната година
 2. ДЮШ – Детско – юношеска школа
 3. ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация
 1. ЗФВС – Закон за физическото възпитание и спорт
 2. ММС – Министерството на младежта и спорта
 3. ОЕКС – Общинска експертна комисия по спорта
 4. Об. С. – Общински съвет – Поморие
 5. ЧФ – Частично финансиране
 6. СТ – Събрани точки
 7. ОБТ – Общ брой събрани точки
 8. ДСК – Държавен спортен календар
 9. МСК – Международен спортен календар
 10. СК – Спортен клуб
 11. ОИ – Олимпийски игри
 12. МОИ – Младежки олимпийски игри
 13. СП – Световни първенства
 14. ЕП – Европейски първенства
 15. МТ – Международни турнири
 16. БП – Балканско първенство
 17. БФС – Български Футболен Съюз

21.ОС-БФС -Областен съвет на Български Футболен Съюз

 IV.В „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” в §1. да се добавят номерата на решенията на Общински съвет – Поморие по приемане и изменение на наредбата, в §3. Текста да се чете: „Наредбата влиза в сила от влизането в сила на настоящото решение.“

V.В „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ да се добавят:

Нова т.6. с текст: При невъзможност за прилагане на Механизма за оценка /Точкуване/ на спортните резултати от Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, поради форсмажорни обстоятелства, разпределението на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортни клубове се извършва по Методика за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка.

Нова т.7. с текст: Под форсмажорни обстоятелства се разбират такива събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, природни бедствия и катастрофи, ембарго, стачки, пандемия, извънредно положение, правителствени и административни ограничения, водещи до затваряне на спортните обекти, до преустановяване провеждането на Държавни и международни първенства, всякакъв вид масови мероприятия, до преустановяване на спортно-състезателна дейност и други подобни събития и действия, които са непредвидими, непредотвратими и нерегулируеми.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-944/30.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на Кмета на Община Поморие да поиска от Министерство на земеделието, храните и горите имотите, предмет на съдебния спор по гр. д. № 2073/2015 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, както и имотите предмет на съдебния спор по гр. д. 499/2012 г. по описа на Поморийски районен съд.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 379/28.01.2021г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за държаната собственост, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да поиска от Министерство на земеделието, храните и горите имотите, предмет на съдебния спор по гр. д. № 2073/2015 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, както и имотите предмет на съдебния спор по гр. д. 499/2012 г. по описа на Поморийски районен съд, както следва:

Имот №     местност                       начин тр.ползв.          площ дка

000005       широката нива              широколист.гора          14.082

000064       балов връх                       горски път                    7.124

000308       равнината                         поляна                          2.096

000313       равнината                         поляна                          6.038

400001       бодуров трап                   иглолистна гора           46.303

400002       бодуров трап                иглолистна гора           36.579

400003       бодуров трап                иглолистна гора           4.181

400004       бодуров трап                иглолистна гора           6.277

400005       бодуров трап                иглолистна гора           47.913

400006       бодуров трап                поляна                          10.146

400007       бодуров трап                поляна                          3.457

400008       бодуров трап                иглолистна гора           6.350

400009       бодуров трап                поляна                          7.791

400010       бодуров трап                поляна                          7.526

400011       русков трап                  широкол.гора               5351.189

400012       лещака                          иглолистна гора           17.730

400013       лещака                          иглолистна гора           27.403

400014       лещака                          поляна                          7.452

400015       лещака                          горски път                    11.335

400016       лещака                          поляна                          3.403

400017       лещака                          поляна                          1.994

400018       лещака                          иглолистна гора           22.123

400019       лещака                          поляна                          36.551

400020       локвата                         поляна                          10.444

400021       локвата                         поляна                          13.419

400022       дренака                         поляна                          1.728

400023       дренака                         поляна                          4.198

400024       дренака                         нелесопр.голина           13.197

400025       дренака                         иглолистна гора           50.489

400026       дренака                         нелесопр.голина           9.537

400027       локвата                         широкол.гора               698.342

400028       дренака                         иглолистна гора           358.092

400029       локвата                         широкол.гора               821.287

400030       локвата                         горски път                    9.498

400031       дренака                         поляна                          3.243

400032       дренака                         поляна                          1.517

400033       локвата                         иглолистна гора           77.737

400034       локвата                         широкол.гора               311.948

400035       локвата                         иглолистна гора           245.242

400037       локвата                         залесена терит.             127.261

400041       рогачева чука               залесена терит.             4615.789

400042       рогачева чука               залесена терит.             1550.321

400043       широката нива              залесена терит.             1459.042

400044       богдана                         поляна       .                  7.060

400047       широката нива              широкол.гора               1482.582

400049       широката нива              залесена терит.             4260.915

400050       широката нива              горски път                    24.153

400051       ливадите                       широкол.гора               504.177

400052       балов връх                    горски път                    8.974

400053       идиля                            залесена терит.             646.815

400055       балов връх                    залесена терит.             1776.461

400056       сокарджа лимана          залесена терит.             214.960

400057       сокарджа лимана          залесена терит.             599.431

400058       сокарджа лимана          широкол.гора               244.918

400059       сокарджа лимана          горски път                    5.037

400060       сокарджа лимана          горски път                    3.523

400061       сокарджа лимана          залесена терит.             581.213

400062       сокарджа лимана          широкол.гора               190.058

400063       сокарджа лимана          залесена терит.             1909.807

400064       сокарджа лимана          широкол.гора               174.117

400068       саднята                         залесена терит.             221.984

400070       рогачева чука               горски път                    6.967

400075       идиля                            широкол.гора               282.594

400076       саднята                         широкол.гора               60.140

400079       саднята                         широкол.гора               44.516

400082       рамаданица                   залесена терит.             315.089

400086       сокарджа лимана          широкол.гора               121.701

400087       сокарджа лимана          широкол.гора               146.605

400107       рогачева чука               широкол.гора               47.694

400108       рогачева чука               широкол.гора               640.935

400109       кози рид                        залесена терит.             467.094

400110       кози рид                        залесена терит.             3228.509

400111       дренка                          залесена терит.             2120.593

400112       дренка                          залесена терит.             344.425

400115       дренка                          залесена терит.             4.662

400116       дренка                          залесена терит.             1349.723

400117       церите                           залесена терит.             856.118

400118       церите                           залесена терит.             1652.343

400119       балов връх                    залесена терит.             3872.938

400120       балов връх                    залесена терит.             17.426 да бъдат предоставени за управление и ползване на Община Поморие, за задоволяване на обществени потребности от местно значение и преодоляване на последствията от COVID кризата, за срок до 10 години , но не по-малко от 5 години.

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.20. от дневния ред:„ОС-10/07.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XIII277 и поземлен имот 278 в кв.5 по плана на с.Горица.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 380/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ XIII277 и поземлен имот 278 в кв.5 по плана на с.Горица, състоящо се в обособяване на нов УПИ XIV277,278 в кв.5, урегулиран от 965 кв.м., от които 699 кв.м. от УПИ XIII277, 203 кв.м. от ПИ 278 и 63 кв.м. от улична регулация; като частта от ПИ 278, попадаща в УПИ I, кв.62 по плана на с.Горица се заменя с придаваемата част в новообразувания УПИ XIV277,278 в кв.5 по плана на селото, с площ 63 кв.м. Ситуират се задължителни линии на свободно застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина Жм: К плътност -60%; К интензивност -1,2; максимална височина -3ет.(10м); минимално озеленяване – 40% и паркиране в имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-12/11.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на кв.16 по регулационния план на с. Страцин, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 381/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на кв.16 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в обособяването на нов УПИ XV, в кв.16, с отреждане „за трафопост“.

 По т.22. от дневния ред:„ОС-25/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на План за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988 г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185 и УПИ І кв.196.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 382/28.01.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 ЗУТ, Общински съвет – Поморие, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на План за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр. Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988 г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185 и УПИ І кв.196.
 2. Одобрява Задание по чл.125 ЗУТ и Скица с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ І в кв.196 по плана на гр.Поморие, състоящо се в заличаване на описаните по-горе урегулирани поземлени имоти и квартали и обособяване на осем нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти: VІ, VІІ, VIII, IХ, Х, ХI, ХII и ХІІІ, в нов кв.116, със съответното отреждане и приблизителни площи, както следват: УПИ VІ – за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 6800 кв.м., УПИ VІІ – за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 30116 кв.м., УПИ VIII – за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 3552 кв.м., УПИ IХ – за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 14371 кв.м., УПИ Х – за техническа инфраструктура, 2302 кв.м., УПИ ХI – за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 16946 кв.м., УПИ ХII – за спортен комплекс, 28883 кв.м. и УПИ ХІІІ – за спирка 58 кв.м., при свободно застрояване в новообразуваните УПИ, указано с ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели за зона „Ц“: плътност – до 60 %, височина – до (15м)5ет., Кинт – до 2,0, озеленяване – мин.30%, паркиране в рамките на имотите, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
 3. Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се измени деистващ Регулационен и застроителен план на гр. Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185 и УПИ І кв.196.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр. Бургас.

 По т.23. от дневния ред:„ОС-26/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 383/28.01.2021г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, засягащи поземлени имоти, както следва: в землище на с.Белодол: ПИ 27440.10.99-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2-полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.3-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.11.4-полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.63 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 27440.14.135 – път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 27440.10.26 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път, общинска публична собственост; в землище на с.Бата:  ПИ 02810.3.207- път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 02810.4.89-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.5.162-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.6.98-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.7.283-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.9.93- полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.12.88-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.13.135-път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 02810.23.206-полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.23.207-път IV кл., общинска публична собственост, ПИ 02810.23.235-  полски път, общинска публична собственост, ПИ 02810.26.14 – пасища, мери, общинска публична собственост; в землище с.Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.8.66 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Горица: ПИ 16064.81.45 – път IVкл., общинска публична собственост; в землище с.Гълъбец: ПИ 18229.1.203 – път IVкл., общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Дъбник: ПИ 24253.3.26 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр.Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476– полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.510 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.512 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.11.132 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.12.138 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.29 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.298 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV кл., общинска публична собственост; в землище с.Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Медово: ПИ 47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.5.119 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV кл., общинска публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.10.95 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Порой: ПИ 57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.387 – пасища, мери, общинска публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.81.15 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.91.15 – полски път, общинска публична собственост; в землище с.Страцин:  ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.101- полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.150.90 – път IVкл., общинска публична собственост; ПИ 69746.150.115 – път IVкл., общинска публична собственост.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.24. от дневния ред:„ОС-27/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I в кв.255 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 384/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ I5221 /ПИ 57491.501.322 по КК/, отреден за курортно и жилищно строителство, в кв.255 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на нови самостоятелни УПИ: ХVIII- за трафопост, с площ 213 кв.м., ХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 936 кв.м., ХХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 876 кв.м., ХХI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 1500 кв.м., ХХII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 670 кв.м., ХХIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 848 кв.м., ХХIV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 699 кв.м., ХХV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 723 кв.м., ХХVI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 606 кв.м., ХХVII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 748 кв.м., ХХVIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 916 кв.м., ХХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 785 кв.м., ХХХ-за улица, с площ 347 кв.м. Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за зона Жс: К плътност – 70%, К интензивност – 2; максимална етажност Н≤5ет.(15); минимално озеленяване – 30% и паркиране в имотите.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-34/21.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) на УПИ I /ПИ 57491.502.570 по КК/в кв.197 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 385/28.01.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМ чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в частта му на УПИ I /ПИ 57491.502.570 по КК/ в кв.197 по плана на гр.Поморие, с отреждане „за обществено, жилищно строителство и магазини“, състоящ се в обособяването на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, със съответното отреждане и площи, както следва: УПИ XVI570 – „за църква”, с площ 262 кв.м., УПИ XVII570 – „за жилищно строителство“, с площ 538 кв.м., с установяване на свързано застрояване, указано със задължителни и ограничителни линии, с градоустройствени показатели за устройствена зона „Жс”: плътност и Кинт – не се нормират, височина – до 15м., до 5ет., озеленяване – мин. 20% и паркиране в рамките на имотите.

По т.26.1. от дневния ред:„ОС-39/26.01.2021г. – Предложение от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Декларация против издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море – гр.Поморие, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 386/28.01.2021г.

                 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.50 и сл. и чл.64 от Закона за водите:

 1.Общински съвет – Поморие приема Декларация против издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море – гр.Поморие, община Поморие

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 ПРОТИВ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ  И ИЗГРАЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ – ФЕРМА ЗА КУЛТИВИРАНА ЧЕРНА МИДА В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ ГР.ПОМОРИЕ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 Относно  инвестиционно намерение на Ем Джи Солюшън ЕООД – гр.София за издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море гр.Поморие, община Поморие

           Предвид защита интересите на местната общност, занимаваща се с туризъм и туристически услуги;

          Предвид защита интересите на местните рибарски сдружения, прехранващи се с риболов;

          Предвид защита на интересите на местните морски и яхт клубове;

          Предвид защита интересите на община Поморие като екологично чиста туристическа дестинация;

           Считайки, че акваторията на гр.Поморие от началото на Източния плаж (първия вълнолом) до края на Централния плаж (Военния санаториум) е неподходящо място за разполагане на съоръженията на ферма за култивирана черна мида

           Ние, Общинските съветници от Общински съвет – Поморие, изразявайки становището на местната общност с настоящата Декларация изказваме своето становище:

           1.Възразяваме срещу издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море гр.Поморие, община Поморие на Ем Джи Солюшън ЕООД – гр.София.

          2.Призоваваме Министерството на околната среда и водите на Република България, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район да откаже издаването на разрешително за ползване на воден обект Черно море в акваторията на гр.Поморие.

          3.Призоваваме Народното събрание и Министерски съвет на Република България да предприемат законодателна инициатива за изменение на Закона за водите в посока активно участие на местната общност и местната администрация при издаване на разрешителни за ползване на воден обект.

 1. Възлага на Председателя на Общински съвет – Поморие да изпрати Декларацията до Народното събрание, Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите на Република България, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – гр.Варна, Областен управител на област Бургас, и всички др. институции, които прецени, както и до национални и местни медии.

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 16-то заседание- 28.01.2021г. 473 KB 250