сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 15.03.2021г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-73/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2021г.“ с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 387/25.02.2021г.

 1. На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общинският съвет – Поморие приема бюджета на Община Поморие за 2021 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 32 956 647 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 554 115 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 16 277 287 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 276  828 лв., разпределен съгл.

Приложение № 2.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 14 572 874 лв., в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 730 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 842 874 лв.,

1.1.2.3 Бюджетни взаимоотношения 686 692 лв., съгласно Приложение № 1

1.1.2.3.1 Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 1 253 700 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.1 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 128 800 лв.

1.1.2.3.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер

на 789 900 лв.

1.1.2.3.1.3 Трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на

335 000 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.3.1. Текущ ремонт на улици –   180 000 лв.

1.1.2.3.1.3.2. Текущ ремонт на пътища – 155 000 лв.

1.1.2.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (- 1 045 559) лв.

1.1.2.3.3.Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на 478

551 лв.

1.1.2.4.Финансиране   142 966 лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

1.1.2.4.1. Финансиране от други бюджетни организации (РИОСВ) в размер на  

84 000 лв.

1.1.2.4.2 Погашения на общински ценни книжа в размер на  (-1 468 000) лв.

1.1.2.4.3 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната в размер на

(-265 065) лв.

1.1.2.4.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 792 031 лв., разпределен съгласно Приложение № 2, в т.ч. с целеви характер 1 792 031 лв.

1.2.По разходите в размер на 32 956 647 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 17 554 115 лв.,

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 301 148 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 14 101 384 лв.;

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 1 223 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на (- 1 419 794) лв.

1.3.1.Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение № 2.

1.3.2.Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо

1 419 794 лв.

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2021 г. в размер на 3 761 093 лв., съгласно   Приложение № 4.

2.1. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4а.

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 789 900 лв., съгласно Приложение № 5.

2.3. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях

национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 6.

 1. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7.

3.1. Одобрява заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник-кметове и кметски наместник съгл. Приложение №8.

 1. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1.1. Членски внос   12 600 лв.

4.1.2. Обезщетения и помощи по решение на ОС в размер на 10 000 лв.

4.1.3. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  6 000 лв.

4.1.5. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 144 000 лв. за срок до 31.12.2021 г.

4.2. Субсидии за :

4.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/.

4.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел 31 500 лв., съгласно Приложение № 10.

4.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 25 000 лв.

– ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1.от Закона за народните читалища.

4.3. От кредита на дейност “Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска “Програма за детето”.

4.4. Културен календар на община Поморие за 2021г. в размер на 177700 лв. по

Приложение №11.

4.5. Спортен календар за 2021 година – 55 000лв., съгласно Приложение № 12.

4.6. За юридически лица с нестопанска цел – РУП гр. Поморие  9 000 лв., Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие  3 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.т. 4.1-4.6.

4.7. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 1. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

5.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска

администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и 1% от издръжката

на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински

съвет.

5.4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:

-За деца от 3 до 5 години в ЦДГ и ОДЗ  620 лв.

-За деца в подготвителни групи към ЦДГ и ОДЗ в размер на 620 лв.

-За деца в яслена група към ОДЗ в размер на 620 лв.

5.5. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 14.

 1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

6.1. За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение №16.
6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификаци, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 16.

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 6. и размера  на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

6.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБ, може със Заповед да определи служителите по т. 6.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 1. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение №13
 2.  Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., съгласно Приложение № 6.
 3. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2021 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 17.
 4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г. и 2024 г., съгласно Приложение № 18.
 5. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджет, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №15.
 6. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие съгласно Приложение № 19.
 7. Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2021г. – 17 258 526 лв.
 8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. по бюджета на общината в размер до 21765 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 2 815 000 лв.
 9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г., в размер до 22720 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 6 514 000 лв.
 10.  Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 1 381 760 лв., съгласно Приложение № 20.
 11.  Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 201 853 лв.
 12. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

19.Възлага на кмета:

19.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20.Упълномощава кмета:

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20.4. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и  други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

20.4.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.

20.4.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.4.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ.

20.4.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 работни дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

22.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 21.

            По т.2. от дневния ред:„ОС-58/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I, кв.1 в с.Белодол.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 388/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота  

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
1061/29.08.2000г. с.Белодол

УПИ I кв.1

1030кв.м. 10176,00лв.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-59/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ I кв.1, УПИ IV кв.1, УПИ XX кв.1 в с.Медово.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 389/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
536/28.03.2000г. с.Медово

УПИ I кв.1

675кв.м.

 

13800,00лв.
539/28.03.2000г. с.Медово

УПИ IV кв.1

925кв.м. 18906,00лв.
542/28.03,2000г. с.Медово

УПИ XX кв.1

660кв.м. 13490,00лв.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-60/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ VI кв.19, УПИ I кв.18 в с.Горица.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 390/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6634/23.04.2019г. с.Горица

УПИ VI кв.19

1007кв.м. 21026,00лв.
6635/23.04.2019г. с.Горица

УПИ I кв.18

468кв.м. 9770,00лв.

_________________

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-61/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ I кв.33, УПИ V кв.33 в с.Порой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 391/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
760/19.05.2000г. с.Порой

УПИ I кв.33

800кв.м. 10088,00лв.
764/19.05.2000г. с.Порой

УПИ V кв.33

1000кв.м. 10530,00лв.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-62/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ ХХI кв.50, УПИ ХI кв.42 в с.Бата.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 392/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска

собственост

Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6624/22.04.2019г. с.Бата

кв.50 УПИ XXI

947кв.м. 10526,00лв.
709/09.05.2000г. с.Бата

кв.42 УПИ XI

1147кв.м. 12080,00лв.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-63/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ V кв.18, УПИ I кв.7, УПИ I кв.19 в гр.Каблешково.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 393/25.02.2021г.

 

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска, както следва:

 

Акт за частна общинска

собственост

Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6151/15.06.2017г. гр.Каблешково 35033.501.1157

УПИ V кв.18

775кв.м. 21755,00лв.
6106/02.03.2017г. гр.Каблешково 35033.501.397

УПИ I кв.7

843кв.м. 23660,00лв.
5970/23.03.2016г. гр.Каблешково 35033.501.459

УПИ I кв.19

673кв.м. 18890,00лв.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-65/09.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №888/27.09.2018г. взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27.09.2018г. по докладна записка с вх. №ОС-481/07.08.2018г. от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 394/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след установена техническа грешка, изразяваща се в цифровото изписване на урегулиран поземлен имот, допусната в Решение №888/27.09.2018г., взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27.09.2018г., Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Изменя Решение №888/27.09.2018г., взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27.09.2018г., като навсякъде в решението:

– Вместо израза „…УПИ VII…“,

– Да се чете „…УПИ X…“.

 1. В останалата си част Решение №888/27.09.2018г., взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27.09.2018г. остава непроменено.
 2. Акт за частна общинска собственост с № 900 заменя Акт за частна общинска собственост с № 897.
 3. Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение №888/27.09.2018г. взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27.09.2018г.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-66/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинската част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 57491.503.215.1 в УПИ II, кв.42а по регулационния план на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 395/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да учреди на Сдружение „Българо – гръцко дружество „Анхиало”, Булстат *********, със седалище и адрес на управление обл.Бургас, гр.Поморие, п.к. 8200, ул. „Витоша” №3, представлявано от Стефка Николова Аликова безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години, с предназначение за осъществяване на културно-възпитателна и просветна дейност и работа с деца, изучаващи гръцки език върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

1.Общинската част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 57491.503.215.1 / пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, три, точка, две, едно, пет, точка, едно/ по КК и КР на гр. Поморие, състояща се от три стаи на втори етаж, две от които са с изложение – изток и една с изложение – север, всички на площ от 35,160 /тридесет и пет цяло и сто и шестдесет/ кв.м., представляващи 35,160/199 /тридесет и пет цяло и сто и шестдесет от сто деветдесет и девет/ идеални части от сградата, находяща в поземлен имот с идентификатор 57491.503.215 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, три, точка, две, едно, пет/, УПИ II, кв. 42а по регулационния план на гр. Поморие, актувана с АОС №5408/06.02.2013г.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-67/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ II-323, кв.19 по плана на с.Страцин.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 396/25.02.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ II-323, кв.19 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 95/1660 идеални части от УПИ II-323, кв.19 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1660 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6638/03.05.2019г. на съсобственика Ерол Мурад Хюсеин, при цена 1230,00 лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост. Данъчната оценка на имота е 388,10лв.

По т.11. от дневния ред:„ОС-68/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 397/25.02.2021г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4,  ал.13 и ал. 14  от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител , Общинския съвет:

 1.  Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2021-2022 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящата докладна.
 2. Дава съгласие за предоставяне на мери , пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
 3.  Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

Задължения на общината:

– Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери , пасища и ливади за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

– Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите , пасищата и ливадите.

– Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

– Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

– Да не променят предназначението на пасищата , мерите и ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

– Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

– Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

– Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

– При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

– Да не се извършва паша нощем и без пастир.

– Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

– Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

– Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

– Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

– Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

– Да не ограждат наетите мери и пасища.

– Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.

– Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

– Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

– Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна  наемна цена за стопанската  2021-2022 г. за мери, пасища и ливади  за имотите от  Приложение 1.

4.1. Средната  годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

-с. Бата-7,80 лв./дка

-с. Горица – 7,20 лв./дка

-гр. Каблешково- 9,20 лв./дка

-с. Козичино- 6,20 лв./дка

-с. Лъка- 9,00 лв./дка

-с. Габерово- 7,30 лв./дка

-с. Дъбник- 7,20 лв./дка

-с. Страцин- 7,70 лв./дка

-с. Медово-9.80 лв./дка

-с. Каменар-10.30 лв./дка

-с. Гълъбец-7.40 лв./дка

-с. Порой-8.00 лв./дка

-гр. Ахелой-8.30 лв./дка

-с.Белодол-7.00 лв./дка

-с. Александрово-8.00 лв./дка

-с. Косовец-7.00 лв./дка

4.2. Средната годишна  наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 9.40 лв./дка, а за землище в с. Горица-9.80 лв./дка.

5.Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.

6.Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

7.Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.

8.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37и, ал. 3 и ал. 5, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-69/11.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за публична общинска собственост на сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КККР на гр. Поморие, със стар идентификатор 57491.503.470.3.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 398/25.02.2021г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и с чл.6, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №1012/28.12.2018г. на Общински съвет – Поморие

1.Общински съвет – Поморие обявява за публична общинска собственост сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 102кв.м., със стар идентификатор 57491.503.470.3, актувана с Акт за частна общинска собственост №5229/01.03.2012г. на Кмета на община Поморие, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КККР на гр.Поморие, със стар идентификатор 57491.503.470, идентичен с УПИ III, кв.18а по регулационния план на гр. Поморие.

2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-71/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост с идентификатор 57491.502.255 по кадастралната карта на гр.Поморие в кв.70, УПИ III по регулационния план на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 399/25.02.2021г.

         I.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на поземлен имот с идентификатор 57491.502.255 по кадастралната карта на гр.Поморие /кв.70 УПИ III по регулационния план на гр. Поморие/ при начална годишна наемна цена 10 000 /десет хиляди/ лв. без ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна годишна наемна цена без вкл. ДДС.

II.Специфични условия:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по Търговския закон.

III. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

IV.Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:

 • Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
 • Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.
 • Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.

V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната годишна наемна цена.

VI.Схемата е неразделна част от настоящото решение.

VII. Предвид настъпване на летния туристически сезон и подготовката на общинския имот за него, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.14. от дневния ред:„ ОС-56/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 16.03.2021 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 400/25.02.2021г.

 1. На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 16.03.2021 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 31.03.2021 г. от 11:00 ч„ в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 16.03.2021 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 31.03.2021 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид краткия срок до датата на провеждане на извънредното общо събрание, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-74/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обособяване на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие като юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 401/25.02.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 , ал.1, ал.2 и чл. 8, ал.1. и ал.2 от ЗЗРК, Общински съвет – Поморие реши:

1.Обособява ГХГ „Дечко Стоев“ като юридическо лице със собствен БУЛСТАТ.

2.Приема Проект на „Правилник за устройството и дейността на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие“, който влиза в сила след съгласуване с министъра на културата, в изпълнение на чл.29, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗКН.

3.Упълномощава кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия за регистрацията на ГХГ „Дечко Стоев“ като юридическо лице, със собствен БУЛСТАТ.

4.Упълномощава кмета на Община Поморие да определи и предприеме действия за вписване в Регистъра на културните организации по чл.14, ал.4 от ЗЗРК.

5.Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

Предвид кратките срокове за кандидатстване на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-76/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 в УПИ Х, кв.73 по плана на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 402/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава XI се добавя следния имот – публична общинска собственост за провеждане па процедура за учредяване на право на управление:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, седем, шест, точка, едно, точка, две, три/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.502.476.1 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, седем, шест, точка, едно/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ Х /десет римско/, кв.73 /седемдесет и трети/ по плана на гр.Поморие, с площ 53,57 кв.м., актувано с АОС 6876/11.02.2021г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.24; Под обекта: няма; Над обекта: 57491.502.476.1.11.

По т.17. от дневния ред:„ ОС-77/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 в УПИ Х, кв.73 по плана на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 403/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да учреди на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС, Булстат *************, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул.„Стефан Стамболов” № 126, представлявано от Енчо Жеков, директор на ТП на НОИ – Бургас, съгласно издадена в гр.София Заповед №71016-40-636/25.09.2020г., безвъзмездно право на управление за срок от 5/пет/ години, върху недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, седем, шест, точка, едно, точка, две, три/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.502.476.1 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две. точка, четири, седем, шест, точка, едно/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ Х /десет римско/, кв.73 /седемдесет и трети/ по плана на гр. Поморие, с площ 53,57 кв.м., актувано с АОС 6876/11.02.2021 г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.24; Под обекта: няма; Над обекта: 57491.502.476.1.11.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-78/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – овощна градина гр.Ахелой и за вилна сграда гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 404/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6834/24.09.2020г. гр. Ахелой

ПИ 00833.12.7

Овощна градина

4 996кв.м.

9300,00лв.
5927/15.03.2016г. гр.Поморие

ПИ 57491.8.316

За вилна сграда

4 418кв.м.

22090,00лв.

 

По т.19. от дневния ред:„ ОС-79/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 00833.501.539 гр.Ахелой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 405/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5644/01.12.2014г. гр. Ахелой

ПИ 00833.501.539

878кв.м. 57070,00лв.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-81/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 406/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6629/22.04.2019г. с.Александрово

УПИ IV кв.23

936кв.м. 17780,00лв.
991/17.08.2000г. с.Александрово

УПИ V кв.23

760кв.м. 14440,00лв.
6633/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ XXI кв.9

789кв.м. 14990,00лв.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-82/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 407/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна

 общинска

собственост

Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

4058/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ I

332кв.м. 25,00лв./кв.м.
4059/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ II

304кв.м. 25,00лв./кв.м.
4060/06.03.2006г с.Лъка

кв.33 УПИ III

326кв.м. 25,00лв./кв.м.
4062/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ V

346кв.м. 25,00лв./кв.м.
4063/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ VI

277кв.м. 25,00лв./кв.м.
4064/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ VII

500кв.м. 25,00лв./кв.м.
4065/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ VIII

355кв.м. 25,00лв./кв.м.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-83/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за реализацията на проект: „Традиции – вчера, днес и утре“.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 408/25.02.2021г.

Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Традиции – вчера, днес и утре“ с № СВ005.2.21.086 по административен договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-176/23.07.2019г., одобрен за финансиране по покана за набиране на проектни предложения №2014TC16I5CB005-2018-2 по Програмата Интеррег – ИПП за Трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020г., приоритетна ос 2: Устойчив туризъм, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – 235 528,00 (двеста тридесет и пет хиляди петстотин двадесет и осем лева)
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 • Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

– Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-176/23.07.2019 г. и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-176/23.07.2019 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

– Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Поморие, по която постъпват средствата по проект „Традиции – вчера, днес и утре“ с № СВ005.2.21.086 по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-176/23.07.2019 г.;

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-84/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственостс.Каменар.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 409/25.02.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6855/19.11.2020г. с.Каменар

кв.7 УПИ XXV

521кв.м. 25,00лв./кв.м.
6856/19.11.2020г. с.Каменар

кв.7 УПИ XXVI

537кв.м. 25,00лв./кв.м.
6858/19.11.2020г. с. Каменар

кв.7 УПИ XXX

469кв.м. 25,00лв./кв.м.
6860/19.11.2020г. с. Каменар

кв.9 УПИ XXVII

525кв.м. 25,00лв./кв.м.
6861/19.11.2020г. с.Каменар

кв.9 УПИ XXVIII

515кв.м. 25,00лв./кв.м.
6862/19.11.2020г. с.Каменар

кв.9 УПИ XXIX

457кв.м. 25,00лв./кв.м.
6863/19.11.2020г. с.Каменар

кв.31 УПИ I

702кв.м. 25,00лв./кв.м.
6864/19.11.2020г. с.Каменар

кв.31 УПИ II

707кв.м. 25,00лв./кв.м.
6865/19.11.2020г. с.Каменар

кв.32 УПИ I

481кв.м. 25,00лв./кв.м.
6866/19.11.2020г. с.Каменар

кв.32 УПИ II

483кв.м. 25,00лв./кв.м.
6848/12.11.2020г. с. Каменар

кв.21а УПИ III

625кв.м. 25,00лв./кв.м.
6849/12.11.2020г. с.Каменар

кв.21а УПИ IV

626кв.м. 25,00лв./кв.м.
6461/03.12.2018г. с. Каменар

м-т „Разширението“

имот пл.№1257

262кв.м. 25,00лв./кв.м.

 

По т.24. от дневния ред:„ОС-86/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за подновяване на разглеждането на искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за предоставяне на средства за финансиране на превантивни дейности относно реконструкция и доизграждането на ВиК съоръжения по ул. „Черковна” и ул. „Солна” на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 410/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие реши:

1.Общински съвет – Поморие на основание чл.10, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, дава съгласието си Община Поморие да внесе искане с изх. per. № 09-01-113/20.05.2019 г. от Кмет на Община Поморие до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за подновяване на разглеждането за финансиране.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение при спазване на изискванията на Глава трета, Раздел I „Финансиране на превантивни дейности“ от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

3.Общински съвет – Поморие в изпълнение на чл.13, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, дава гаранция при положително решение за предоставяне на средства за финансиране на превантивни дейности относно „Аварийна реконструкция и доизграждане на отводнителни канали и съоръжения по ул. „Черковна“ и ул. „Солна“ в ЦГЧ на гр. Поморие“ да осигури 30 на сто от необходимите за изпълнението на проекта финансови средства, възлизащи на 431 993 лева с ДДС.

По т.25. от дневния ред:„ОС-42/28.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.95, 47651.10.75, 47651.10.88, 47651.10.66 и УПИ I (ПИ 47651.10.59) по кадастралната карта на с.Медово, местност „Над село“, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 411/25.02.2021г.

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.95, 47651.10.75, 47651.10.88, 47651.10.66 и УПИ I (ПИ 47651.10.157, представляващ бивш ПИ 47651.10.59)  по кадастралната карта на с.Медово, местност „Над село“, община Поморие, състоящо се в следното: разделя се УПИ I (ПИ 47651.10.59) на три части, като се обособяват следните самостоятелни урегулирани имота в кв.40: УПИ V, с площ 4823 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.59, като се запазва лицето на улица и правото на преминаване през имота, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VI, с площ 3229 кв.м., образуван от ПИ 47651.10.66, с площ 2263 кв.м., с придаваеми 966 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; УПИ VII, с площ 2735 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За жилищно строителство и КОО“; обособява се УПИ VIII, за изградения в ПИ 47651.10.88 водоем, с осигурени необходими задължителни отстояния, с площ 428 кв.м., от които придаваеми 169 кв.м. от ПИ 47651.10.59, с отреждане „За водоем“ и се обособява улица за осигуряване достъп до УПИ VII и УПИ VIII, цялата с площ 976 кв.м., образувана от ПИ 47651.10.75, с площ 754 кв.м. и част от ПИ 47651.10.95, с площ 222 кв.м. Застрояване в УПИ V, VI и VII ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за устройствена зона (Жм): плътност – до 60 %, височина – до (10м)3ет., Кинт – до 1,2, озеленяване – над 40%, паркиране в рамките на имотите.

 

По т.26. от дневния ред:„ОС-52/02.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз.Порой в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с.Оризаре, Община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11. 156 по КК на с.Медово, Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 412/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод  от основен изпускател на яз. „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор  47651.11.156 по КК на с.Медово, община Поморие“, както и устройствени план-схеми за частта от трасето, преминаващи през имоти с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, намиращи се в с.Александрово, Община Поморие“, като трасето и сервитутът ще засегнат  поземлени имоти – общинска собственост, в землищата на с.Медово и с.Александрово, както следва: в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.75 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.9.76 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.9.77 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.11.155 и ПИ 479651.11.156 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.4, (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.5 (за селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.143.6 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.152.22 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.152.33 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.243.23 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.243.24 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Александрово: ПИ 00271.1.29 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 00271.1.157 (за местен път, общинска публична собственост), ПИ 00271.2.207 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 00271.8.50 и ПИ 00271.8.57 (пасища, общинска публична собственост), ПИ 00271.8.58 (за местен път, общинска публична собственост), ПИ 00271.8.59, ПИ 00271.8.60 и ПИ 00271.8.62 (селскостопански пътища, общинска публична собственост).

 

По т.27. от дневния ред:„ОС-70/11.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет във връзка с чл.15, aл. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 413/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително – монтажни работи:

1.За гр.Поморие и гр.Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/ намиращи се извън границите на населеното място – от 15.06.2021 г. до 15.09.2021 г.

2.Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап” по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020,

обект „Основен ремонт на ул. „Искър” в гр.Ахелой, община Поморие“ по програма за развитие на селските райони 2014-2020, обект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр.Ахелой, община Поморие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020,

обект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр.Ахелой, община Поморие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, обект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център – гр.Ахелой, община Поморие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020,

обект „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 /ПИ 57491.503.90/, гр.Поморие, община Поморие“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020,

обект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев”, гр.Поморие и на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие с адрес: ул. „Солна” №9 и кв. „Свобода” №14“ по Оперативна програма региони в растеж 2014-2020,

обект „Изпълнение на мерки по „Енергийна ефективност в периферните райони -3” за СУ „Иван Вазов”, жилищна сграда на ул. „Солна” №9, жилищна сграда в кв. „Свобода” №13, гр.Поморие, община Поморие“ по Оперативна програма региони в растеж 2014-2020,

обект „Основен ремонт на ул. „Минзухар” в гр.Ахелой, община Поморие“,

обект „Основен ремонтна спортна площадка до руски паметник, гр.Поморие, община Поморие“,

обект „Основен ремонт покрив на читалище „Светлина”, гр.Ахелой, община Поморие“,

обект „Благоустрояване на ул. „Изгрев” гр.Ахелой, община Поморие“,

обект „Благоустрояване на ул. „Шипка” гр.Поморие, община Поморие“,

обект „Благоустрояване на ул. „Арда” гр.Поморие, община Поморие“,

обект „Благоустрояване на ул. „Велека” гр.Поморие, община Поморие“,

обект „Светофарна уредба на кръстовище ул. „Солна” и ул. „Европа” гр.Поморие, община Поморие“.

 

По т.28.1. от дневния ред:„ОС-97/18.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 414/25.02.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

I.УПЪЛНОМОЩАВА Иван Алексиев – кмет на община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2020 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2021 г. ;

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – заместник-кмет на Община Поморие за представител на община Поморие в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

ІІІ. Общински съвет – Поморие с оглед на това, че предстоящото Общо събрание Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас ще се проведе на 12.03.2021г. на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 17-то заседание - 25.02.2021г 432 KB 160