неделя, 26 март 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 18-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.03.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА –  05.04.2021г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-80/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.5 в УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 415/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава XI се добавя следния имот – частна общинска собственост за провеждане на процедура за учредяване на право на ползване:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.5/пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, пет/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ V/пет римско/, кв.71 /седемдесет и първи/ по плана на гр. Поморие, с площ 16,71кв.м., актувано с АОС 6816/15.07.2020г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.249.3.4; Под обекта: 57491.502.249.3.1; Над обекта: няма.

По т.2. от дневния ред:„ОС-112/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №1202/11.07.2019 г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019г., по докладна записка с вх. peг. № ОС-489/28.06.2019г. от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 416/18.03.2021г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след установена техническа грешка, изразяваща се в грешно изписване на наименованието на Проекта в Решение №1202/11.07.2019г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019г., Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Изменя Решение №1202/11.07.2019 г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019 г., в частта, в която е изписано наименованието на Проекта, както следва:

– Вместо израза „ ….Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”…“

– Да се чете „…Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, Община Поморие ”…“

 1. В останалата си част Решение №1202/11.07.2019 г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019 г. остава непроменено.
 2. Настоящото Решение да се счита неразделна част от Решение №1202/11.07.2019 г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019г.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-116/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в УПИ I, кв.269 ПИ 57491.501.421 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 417/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
4805/11.11.2009г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269 УПИ I

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

705кв.м. 56400,00лв.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-117/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.249 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 418/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на

имота

Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6760/06.12.2019г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.249

9525кв.м. 885820,00лв.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-118/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.131 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 419/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5470/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.131

410кв.м. 31 160,00лв.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-119/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.64 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 420/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

5468/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

2402кв.м. 91280,00лв.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-120/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.505.104 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 421/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5984/29.03.2016г. гр.Поморие

ПИ 57491.505.104

566кв.м. 37920,00лв.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-121/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.506.527 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 422/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

5227/01.03.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.506.527

658кв.м. 46060,00лв.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-122/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.506.526 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 423/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5226/01.03.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.506.526

524кв.м. 30920,00лв.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-123/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.166 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 424/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

5550/04.12.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.166

1484кв.м. 81620,00лв.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-127/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна условията по общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 425/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1 ,т.6 и т.10 и чл.52, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, т.1, чл.15а, чл.17, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия за договаряне:

 1. Промяна на условията за предсрочно погасяване на главницата, като към действащите условия се добави възможност в случай на частично погасяване на главницата със съответното плащане се намалява дължимата главница на купонното плащане за съответната година, в която е извършено частично погасяване.
 2. Промяна срока за предизвестие при предсрочно погасяване на част от главницата по облигационния заем от 30 на 5 работни дни.

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.12. от дневния ред:„ОС-128/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2021-2024 година в частта за местни дейности на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 426/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 64/22.01.2021г. на Министерски съвет и БЮ № 1 от 10.02.2021г. на Министерство на финансите с Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022г. – 2024г., Общински съвет – Поморие одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2021-2024 година съгласно приложения, които са неразделна част от настоящото решение.

По т.13. от дневния ред:„ОС-131/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 427/18.03.2021г.

 1. Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие”, по процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 235 480,30 лв., (двеста тридесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева и тридесет стотинки), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“ по процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021.

По т.14. от дневния ред:„ОС-132/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“ по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 428/18.03.2021г.

 1. Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, по процедура за подбор на проекти BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор на Програма ООСКП, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 131 476,07 лв., (сто тридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и седем стотинки), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект: “Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води” по процедура за подбор на проекти по BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-136/08.03.2021г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на позиции за разполагане на преместваеми обекти – АТМ – и/банкомати на територията на Община Поморие и провеждане на явен търг.“ с 0 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 18 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 429/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка с № ОС-136/08.03.2021г. от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на позиции за разполагане на преместваеми обекти – АТМ – и/банкомати на територията на Община Поморие и провеждане на явен търг.

По т.16. от дневния ред:„ОС-137/08.03.2021г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.“ със 17 гласа „за”, 1 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 430/18.03.2021г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба №6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Княз Борис I“.

1.1. позиция № 73 Б – маси за консумация – 28кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Яворов”.

2.1. позиция № 200 Б – маси за консумация – 50кв.м.;

2.2. позиция № 255 Д – маси за консумация – 30кв.м.;

2.3. позиция № 255 Ж – вендинг машина за вода -1 кв.м.;

2.4. позиция № 255 Е – маси за консумация – 20кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Солна”.

3.1. позиция № 30 А – 2бр. клатушки;

II.Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

III. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

По т.17. от дневния ред:„ОС-139/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно включване на Исторически музей – Поморие, към делегираните от държавата дейности, финансирани с натурални и стойностни показатели.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 431/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Поморие приема за основателни мотивите за финансиране на Исторически музей /ИМ/ – Поморие като делегирана от държавата дейност с натурални и стойностни показатели;
 2. За нормалното функциониране на ИМ – Поморие да бъдат отпуснати 5 субсидирани бройки от държавата, считано от 01.01.2022г.
 3. Исторически музей – Поморие да получи допълнително държавно финансиране за стопанисваните 1 569,70 кв.м. закрити и 26 981 кв.м. открити площи, считано от 01.01.2022г.
 4. Упълномощава кмета на Община Поморие да предприеме необходимите действия пред Министерство на финансите и Министерство на културата за изпълнение на взетите от Общински съвет – Поморие решения.

По т.18. от дневния ред:„ОС-140/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в УПИ III – 292, кв.31 и УПИ IV – 293, кв.31 в с.Лъка.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 432/18.03.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
4041/06.03.2006г. с.Лъка

кв.31 УПИ III-292

Дворно място 450кв.м.
4042/06.03.2006г. с.Лъка

кв.31 УПИ IV-293

Дворно място 450кв.м.

По т.19. от дневния ред:„ ОС-141/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост /дарение/ на общински недвижими имот в полза на Мюсюлманско изповедание.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 433/18.03.2021г.

 1. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.42, ал.1, т.3, ал.2 и чл.55, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дарява /прехвърля безвъзмездно правото на собственост/ върху УПИ I – за джамия, в кв.22 по действащия регулационен план на с.Порой, целият на площ от 2110кв.м. в полза на Мюсюлманско изповедание ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София. ул. „Братя Миладинови“ 27, представлявано от Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имота описан в т.1 от настоящото решение.

По т.20. от дневния ред:„ОС-142/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с.Порой /стар номер 000119/.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 434/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.151, ал.3, т.5 от Закона за културното наследство и чл.19, ал.1 от Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България, Общински съвет – Поморие:

Дава съгласие за провеждане на археологически проучвания – редовни разкопки на обект „Селищна могила“ в общински поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с.Порой, одобрени със заповед №РД-18-1314/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местност „Скритата могила“, със стар номер №000119, землище с.Порой, целия на площ от 3198653кв.м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“ за период посочен в Работната програма през 2021г.

По т.21. от дневния ред:„ОС-144/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на жилищна сграда, салма, пристройка и надстройка на жилищна сграда и склад, изградени в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-254, кв.28 по регулационния план на с. Гълъбец, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 435/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи ЖИЛИЩНА СГРАДА на площ от 20,00кв.м. /двадесет квадратни метра/, САЛМА на площ от 25,00кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И СКЛАД с РЗП 225,91 кв.м. /двеста двадесет и пет цяло и деветдесет и един квадратни метра/, изградени в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХШ-254 /тринадесети, римско, отреден за имот планоснимачен номер двеста петдесет и четири/, в квартал 28 /двадесет и осми/ по регулационния план на с.Гълъбец, урегулиран от 1240кв.м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/, при граници: от север – УПИ VI-248, от изток – УПИ Х-252, XI-253, XII-253, от юг – улица, от запад – УПИ XIV-255, собственост на Младен Христов Тодоров, Еленка Младенова Тодорова и Стефка Христова Куцарова, за сумата от 8 000,00лв. /с думи: осем хиляди лева/.

По т.22. от дневния ред:„ОС-150/10.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 436/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за събиране и транспортиране на биоотпадъци на обща стойност в размер на 452 000 лв. (с думи: четиристотин петдесет и две хиляди лева) с ДДС, както следва: 2 броя мотометачни машини за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване на единична стойност 180 000 лв. (с думи: сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС, всяка от тях и 1 брой мобилна барабанна дробилка на дървесина и биоотпадъци, на стойност 92 000 лв. ( с думи: деветдесет и две хиляди лева) с ДДС.

По т.23. от дневния ред:„ОС-104/24.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 437/18.03.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2020г.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-105/24.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 438/18.03.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2020г.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-107/01.03.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019-2023г./ за периода 01.06.2020г. – 31.12.2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 439/18.03.2021г.

                На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.06.2020г. – 31.12.2020г., който е неразделна част от настоящото решение.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-109/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2020г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 440/18.03.2021г.

               На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2020г.

 По т.27. от дневния ред:„ОС-110/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2021г. – 2027г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 441/18.03.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема Програма за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2021г. – 2027г.

 По т.28. от дневния ред:„ ОС-111/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001 – 6.002 „Патронажна грижа +” по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 442/18.03.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 6.002 „Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 По т.29. от дневния ред:„ОС-129/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане допълнение на Приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ – гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 443/18.03.2021г.

          I.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Стопанисване и управление на общински имоти“ – Поморие, Общински съвет – Поморие приема следните изменения в Приложение № 1 в Правилника на ОП „СУОИ“, както следва:

1.В структурата на ОП „СУОИ“ – Поморие, числеността на служителите да бъде увеличена с 10/десет/ щатни бройки на длъжност „Охранител- денонощна невъоръжена охрана“. Тези 10 щатни бройки „Охранител денонощна невъоръжена охрана“ да се добавят в Приложение №1 като нова т.9.

2.Общата численост на персонала на общинското предприятие става 47 щатни бройки.

3.Възлага на директора на ОП „СУОИ” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

4.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

II.Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес и недопускане на неговото прекъсване, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.30. от дневния ред:„ОС-145/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с.Бата, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 444/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7/2003г. за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПИ 02810.14.109 по КККР на с.Бата (държавна частна собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), състоящ се в урегулирането му в УПИ I, в м.14, с площ 16551 кв.м., с отреждане „За помпена станция“. Застрояването в новообразувания УПИ е свободно, показано с ограничителни линии на застрояване и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т“ – техническа инфраструктура: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и предвидено паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.31. от дневния ред:„ОС-146/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 445/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, общинска собственост, както следва: в землището на с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост; с обща площ с ограничение в ползването – 2,842 дка; в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост; площ с ограничение в ползването – 1,754 дка.

               На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:  „Трасе на кабелна линия 20kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.74 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,890 дка; в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище, частна собственост, ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,013 дка.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.74 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,890 дка; в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище, частна собственост, ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,013 дка.

Разрешава на „ВиК“ ЕАД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.74 – нива, частна собственост, ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,890 дка; в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище, частна собственост, ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,013 дка.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.32. от дневния ред:„ОС-147/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 47651.143.6 по КККР на с.Медово, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 446/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7/2003г. за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 47651.143.6 по КККР на с.Медово, Община Поморие, като от ПИ 47651.143.6 (общинска публична собственост, НТП пасище), целият на площ 31826 кв.м., се урегулира УПИ I143.8, в нов кв.143, с площ 4000 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, с достъп до него от общински път на североизток – ПИ с идентификатор 47651.143.5 по КККР на с.Медово. Застрояването в новообразувания УПИ е свободно, показано с ограничителни линии на застрояване и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т“ – техническа инфраструктура: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.33. от дневния ред:„ОС-148/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 447/18.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7/2003г. за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, (държавна публична собственост, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение), целият на площ 30667 кв.м., състоящ се в урегулирането на имота в УПИ I, в м.2, с площ 30667 кв.м., с отреждане „За помпена станция“. Застрояването в новообразувания УПИ е свободно и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Т“ – техническа инфраструктура, показано с ограничителни линии на застрояване: Плътност на застрояване – до 40%, Коефициент на интензивност – до 1,0, Минимална озеленена площ – 40%, Височина – до 10 м/1ет./ и предвидено паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.35.1. от дневния ред:„ОС-176/17.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проектно предложение в сектор „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“, направление „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители” с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 448/18.03.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за безвъзмездна помощ за финансиране по направление „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкдия/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за безвъзмездна помощ за финансиране с проектно предложение „Подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи на територията на село Лъка и село Каменар, Община Поморие”.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 18-то заседание-18.03.2021г 384 KB 97