неделя, 24 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 19-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.05.2021г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-168/16.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа за пристанищни такси и услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 449/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема допълнение на Тарифа за пристанищни такси и услуги предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие в раздел VIII, чл.80 ал.1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 1. Да се създаде нова точка 1.2

1.2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса в размер на 300.00 лв. на линеен метър.

 1. Да се създаде нова точка 3.2

3.2. За използване на хале за съхранение на плавателни съдове заплащат такса в размер на 3.00 лв. на линеен метър на ден.

 1. Да се създаде нова точка 9.4

9.4. Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса от 12.00 лв.

4.Да се създаде нова точка 15

 1. Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на пристанището в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса в размер на 75.00 лв. на линеен метър.

По т.2. от дневния ред:„ОС-217/07.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общинско жилище в сграда с идентификатор 35033.501.702.1.9 по КК и КР на гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 450/28.04.2021г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.31 и чл.31а от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.702.1.9 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент със ЗП 66кв.м. и избено помещение с площ 6,76кв.м., находящ се в гр.Каблешково ул. „….“ №… бл… вх… ет… ап…, ведно с 5,47% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 35033.501.702 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ III кв.48 по регулационния план на гр.Каблешково, при граници подробно описани в АЧОС 6894/24.02.2021г. на наемателя Марийка Иванова Георгиева, при цена 25080,00лв. /без ДДС/.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.3. от дневния ред:„ОС-221/09.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно делегиране права на Кмета на Община да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 451/28.04.2021г.

 1. Съгласно чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР № РД 50-10/25.01.2017 г., Заповед № 19-19-2-01-3/31.03.2021 г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 111 922,00 лв. (сто и единадесет хиляди деветстотин двадесет и два лева), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017 г. и Заповед № 19-19-2-01-3/31.03.2021 г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-222/09.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № РД50-71/18.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 452/28.04.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № РД50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355-0003-C01 „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 55 800,00 лв. (петдесет и пет хиляди и осемстотин лева), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение на Договор №РД50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355-0003-C01 „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.5. от дневния ред:„ОС-224/12.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – помещение – публична общинска собственост, находящо се в двуетажна сграда в УПИ ХIV, кв.29 по регулационния план на с.Горица.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 453/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., както следва:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Помещение – публична общинска собственост с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м, находящо се в югозападната част на първи етаж на масивна, двуетажна сграда със ЗП 300(триста) кв.м., изградена в УПИ ХIV (четиринадесет римско), кв.29(двадесет и девети) по регулационния план на с.Горица, актувана с АПОС №59/10.10.1997г. при граници на помещението: от юг, запад и север – външен зид, от изток – стълбище.

По т.6. от дневния ред:„ОС-225/12.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост помещение – публична общинска собственост, находящо се в двуетажна сграда в УПИ ХIV, кв.29 по регулационния план на с.Горица.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 454/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г. Общински съвет – Поморие

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цена, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:
 2. Помещение – публична общинска собственост с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., находящо се в югозападната част на първи етаж на масивна, двуетажна сграда със ЗП 300 (триста) кв.м., изградена в УПИ XIV (четиринадесет римско), кв.29 (двадесет и девети) по регулационния план на с.Горица, актувана с АПОС №59/10.10.1997г. при граници на помещението: от юг, запад и север – външен зид, от изток – стълбище с начална тръжна цена 117,00лв. на месец без вкл.ДДС.

По т.7. от дневния ред:„ОС-238/15.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в УПИ III, кв.31 и УПИ IV, кв.31 в с.Лъка.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 455/28.04.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба урез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
4041/06.03.2006г. с.Лъка

кв.31 УПИ III

450кв.м. 11250,00лв.
4042/06.03.2006г. с.Лъка

кв.31 УПИ IV

450кв.м. 11250,00лв.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-239/15.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 456/28.04.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 329/10.12.2020г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следните имоти :

 

Землище Местност Поземлен имот НТП Площ
по с кв.м
ред идентификатор
1 Габерово Оранжериите 14057.9.122 нива 4426
2 Гълъбец Летището 18229.6.59 лозе 6246
3 Гълъбец Летището 18229.6.95 лозе 19025
4 Гълъбец Язовира 18229.10.20 нива 5927
5 Гълъбец Тополите 18229.1.81 Овощна градина 58291
6 Гълъбец Тополите 18229.1.82 Овощна градина 59919
7 Александрово Стопански

двор

00271.7.81 нива 1433
8 Александрово Стопански

двор

00271.7.61 нива 5188
9 Белодол Разсадника 27440.16.140 Друг вид тр. насаждение 85052
10 Каблешково Бадемите 35033.18.495 Неизползвана

нива

76467
11 Порой Църквата 57790.127.30 Изоставена орна земя 2084

По т.9. от дневния ред:„ОС-241/16.04.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявления от Д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева за освобождаването ѝ като управител и представляващ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД и за освобождаването ѝ от длъжността лекар-ендокринолог към Вътрешно отделение на  „МБАЛ – ПОМОРИЕ“ ЕООД.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 457/28.04.2021г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.11 и чл.15, ал.1 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие прекратява правомощията на управителя на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД ЕИК:********* -Д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева без да се освобождава от отговорност при доказани вреди на дружеството.

2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да прекрати Договор за възлагане на управлението изх. Рег. №Д-279 от 04.04.2016г. с Д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде освободена Д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева от длъжността лекар-ендокринолог към Вътрешно отделение на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД.

4.Решенията на Общински съвет – Поморие по т.1. и т.3. да се считат след влизане в сила на настоящото решение.

По т.10. от дневния ред:„ОС-242/16.04.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2020г. на читалищата на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 458/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществяваните читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2020г. на читалищата на Община Поморие, както следва:

-НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

-НЧ „Просвета -1906” с.Козичино;

-НЧ „Иван Спасов -1908” с.Страцин;

-НЧ „Георги Илиев Маджаров – 1924” с.Бата;

-НЧ „Любен Каравелов – 1978” с.Дъбник;

-НЧ „Христо Ботев – 1963” с.Медово;

-НЧ „Светлина -1939” гр.Поморие;

-НЧ „Атанас  Манчев -1920” гр.Каблешково;

-НЧ „Поука – 1907” с.Горица;

-НЧ „Самообразование 1928” с.Гълъбец;

-НЧ „Светлина – 1934” гр.Ахелой;

-НЧ „Здравец – 2013” с.Александрово;

-НЧ „Възраждане – Доброван -2013” с.Бата;

-НЧ „Просвета -1928” с.Порой;

-НЧ „Просвета 1888” гр.Поморие.

По т.11. от дневния ред:„ОС-245/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане  на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 459/28.04.2021г.

I.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл.19 ал. и ал.3, чл.23, ал.1 и ал.2, чл.83 ал.1, т.1 и т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем,  на   следните  обекти и терени  съгласно приложената схема, както следва:

 

 1. Магазин на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „А” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр.Поморие при начална тръжна месечна  наемна цена в размер на 280,90лв. без вкл.ДДС или 337,08лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.
 2. Магазин на площ от 24,71 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр.Поморие при начална тръжна месечна  наемна цена в размер на 247,10лв. без вкл. ДДС или 296,52лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.
 3. Магазин на площ от 17,57 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 175,70 лв. без вкл. ДДС или 210,84 лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.
 4. Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, разположен в Сграда „Б” на Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр.Поморие при начална месечна  наемна цена в размер на 126,20лв. без вкл. ДДС или 151,44лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/години.
 5. Помещение находящо се в ТЦ „Алеко Константинов” – гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ,  с предназначение за продажба на промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл. ДДС или 173,28лв. с вкл. ДДС за срок от 7/седем/години.
 6. Терен на площ 140,00кв.м – петно № 2 за стациониране на преместваем обект в ТЗ „Ахелой“ в кв.11 по ЗП на гр.Ахелой  при начална тръжна цена месечна наемна цена 532,00лв. без вкл. ДДС или начална тръжна месечна цена   638,40лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/ години.
 7. Терен на площ 22,00кв.м –петно № 3 за стациониране на преместваем обект в ТЗ „Ахелой“ в кв.11 по ЗП на гр.Ахелой при начална тръжна цена месечна наемна цена 83,60лв. без вкл .ДДС или начална тръжна месечна цена 100,32лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/ години.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;                      

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

ІV. Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 1. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VІ. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VII. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

VІІI. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

По т.12. от дневния ред:„ОС-246/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони  разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 460/28.04.2021г.

І. Общински съвет – Поморие  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.3 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 и  чл.83 ал.1, т.1 и т.2, и чл.84 ал.1 и ал.2  от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти, за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки съгласно приложената  схема, както следва:

Тяло А

1.Павилион № 11 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл. ДДС или 151,20 лв. с вкл. ДДС.

 

2.Павилион № 12 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл. ДДС или 151,20 лв. с вкл. ДДС.

 

3.Павилион № 15 на площ от 8.21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,20 лв. без вкл. ДДС или 197,04 лв. с вкл. ДДС.

Тяло Б

1.Павилион № 1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

 

2.Павилион № 2 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

 

3.Павилион № 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв. с вкл. ДДС.

 

4.Павилион № 5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв. с вкл. ДДС.

 

5.Павилион № 7 на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв. с вкл. ДДС.

 

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение – промишлени стоки,сувенири и бижутерия.

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

3.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 1. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на 3/ три/ месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
 2. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие

VII. Схемите са  неразделна част от настоящото решение.

По т.13. от дневния ред:„ОС-247/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др. дейности на открито в гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 461/28.04.2021г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито  на територията на гр.Поморие, както следва:

 1.   1. Търговска зона „Старо казино” находяща се в УПИ V кв. 3 по плана на гр. Поморие, в която да се извършва търговия на:

1.1.позиция №204 – атракционни съоръжения – клатушки, хокей, баскетбол, снайпер, круша, чукчета, джаги – 12кв.м.

1.2. позиция  № 208 –  сладолед – 6кв.м.

 1.         2.  Търговска зона „Скобелев”, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Скобелев”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Княз Борис І”/ до о.т. 531 /кръстовище с ул. „Партиарх Евтимий”/ в която да се извършва търговия на:

2.1. позиции №  258 – сребърна бижутерия-3кв.м.

2.2. позиция № 259 –  сребърна бижутерия-3кв.м.

2.3. позиция № 259А –  художник-3кв.м.

2.4. позиция № 260 – художник -3кв.м

2.5. позиция № 408 – художник -3кв.м

2.6. позиция № 261- ретро-фото-9кв.м

ІІ. За общинските терени, включени в схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито по т. 1  и  т. 2 ,  на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.1 и ал.3 от Наредба №1, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаването им  под наем, за срок от 5/пет/ години, при следните условия:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица – търговци регистрирани по ТЗ.
 2. Определя първоначална тръжна годишна наемна цена за следните места:
 • позиция № 204 – атракционни съоръжения -12кв.м-3960.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 208 –  сладолед  –                            6кв.м.- 3000.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 258 – сребърна бижутерия –         3кв.м.-3000.00лв.без вкл.ДДС;
 • позиция № 259 – сребърна бижутерия –          3кв.м- 3000.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 259А –  художник  –                         3кв.м.-1200.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 260 – художник –                            3кв.м -1200.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 408 художник –                              3кв.м.- 1200.00лв. без вкл.ДДС;
 • позиция № 261 – ретро фото –                          9кв.м.- 4800.00лв.без вкл.ДДС;
 1. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:

3.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.

3.2. Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.

3.3  Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.

 1.   Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата –  до 15.00 часа, на последния работен ден преди датата на  търга;

– втора дата – до 15.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата;

 1. Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС,  определена в т.2., който се внася в срока по т.4.
 2. Стъпка за наддаване 10 процента от началната годишна наемна  цена без вкл. ДДС.
 3. Спечелилите публично оповестения търг ежегодно внасят гаранционни вноски за  електроенергия , както следва:
 • атракционни съоръжения – 200.00лв.
 • сладолед –                                  400.00лв.
 • сребърна бижутерия –            120.00лв.
 • художник –                                120.00лв.
 • ретро фото –                             450.00лв.

Част от  гаранцията  се възстановява в срок до 30.11. на текущата година, след приспадане на ползваната ел.енергия през годината и ако са погасени всички задължения към ОП “СУОИ” и Община Поморие .

 1. Спечелилите търга заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 100.00 лв. без вкл. ДДС.

ІІІ. Търговците извършващи търговска дейност пред обектите си, във Временните търговски  зони – ЦГЧ и бул. „Яворов” заплащат съответните наеми  по средна тръжна цена за 1кв.м., достигната след втората дата на търга.

 1. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.
 2. V. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-248/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 462/28.04.2021г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в ПИ 57491.501.455 по КК на гр.Поморие.

          1.1. позиция № 223 А- хладилни витрини – 4кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Искър”  в ПИ 00833.502.95 по КК на  гр.Ахелой.           

2.1. позиция № 1 –  сергия 4.50 кв.м;

2.2. позиция № 2 –  сергия 4.50 кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Симеон“   в  ПИ 00833.502.45 по КК на гр.Ахелой.

         3.1. кафе машина – 1.00 кв.м.

 1. 4. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Ахелой“ в ПИ 00833.5.489 по КК на гр.Ахелой.

4.1 щанд за плодове и зеленчуци – 4кв.м.; 

 1. 5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Порой“ – с.Порой.

5.1 маси за консумация  и сладолед машина – 3кв.м.;

 1. 6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Симеон“ в ПИ 00833.501.383 по КК на гр.Ахелой.

6.1 машини за  скрежина, сладолед, пуканки и царевица – 4кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в ПИ 57491.501.455 по КК на гр.Поморие.

         7.1. позиция № 219А – хладилни витрини-8кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Свети Георги“  в ПИ 57491.507.360по КК на гр.Поморие.

         8.1 позиция № 126А – детско съоръжение – електромеханична люлка-9кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Яворов“  в ПИ 57491.503.473 по КК на гр.Поморие.

9.1 позиция № 202А – детско съоръжение – електромеханична люлка-9кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Старо Казино“ в ПИ 57491.503.2 по КК на гр.Поморие.

10.1 позиция № 300 – детско съоръжение – електромеханична люлка -2бр.- 18кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в ПИ 57491.501.222 по КК на гр.Поморие.

          11.1. позиция № 309А – 3бр.клатушки и машина за играчки – 4кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Яворов“ в ПИ 57491.503.473 по КК на гр.Поморие.

          12.1 позиция № 187А – детско съоръжение – електромеханична люлка-9кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Морска“  в ПИ 57491.509.40 по КК на гр.Поморие.

          13.1 позиция № 330А – детско съоръжение – електромеханична люлка-9кв.м.;

 1. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

ІІI.  Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

         По т.15. от дневния ред:„ОС-250/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подготви искане за кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД с цел реализацията на проект по Приоритетна ОС 3 „НАТУРА2000 и Биоразнообразие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 463/28.04.2021г.

Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ.“, Приоритетна ОС 3 „НАТУРА2000 и Биоразнообразие“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 537 296 лв. (петстотин тридесет и седем хиляди, двеста деветдесет и шест лева);

1.2. Валута на дълга – лева

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.4. Условия за погасяване:

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-3.008-0001-C01, Д-34-41 от 22.05.2020 г. и/или от собствени бюджетни средства.

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, с изключение на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-3.008-0001-C01, Д-34-41 от 22.05.2020 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” – Главна дирекция „ОПОС” и СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог и

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.16. от дневния ред:„ОС-252/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схема за поставяне на комбинирано детско съоръжение R-01 с настилка каучукови плочи с размер 40/40/2 и навес в ПИ 57491.501.222 по КК на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 464/28.04.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6, одобрява схема за разполагане на преместваем обект – комбинирано детско съоръжение R-01 с настилка каучукови плочи с размер 40/40/2 и навес в ПИ 57491.501.222 по КК на гр.Поморие.

По т.17. от дневния ред:„ОС-255/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. – сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“, както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 465/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., както следва:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем:

 1. Сгради с идентификатори: 57491.503.579.1 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 42 кв.м., 57491.503.579.2 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 13 кв.м., 57491.503.579.4 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 3 кв.м., 57491.503.579.5 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 11 кв.м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“ със застроена площ 650 кв.м., ведно със сутерен на площ от 460 кв.м., както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр.Поморие с площ 102 кв.м.

Предвид настъпването на летния туристически сезон и подготовката на общинския имот за него на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-254/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот-частна общинска собственост – самостоятелен обект находящ се в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 в УПИ V, кв.71 по КК и КР на гр. Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 466/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.24, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно вещно право на ползване в полза на Политическа партия „Възраждане”, регистрирана по ф. д. №720/2014г., дата на регистрация 02.02.2015г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ”Христо Ботев” №111, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, върху следния имот – частна общинска собственост със срок до провеждане на следващи парламентарни избори, а именно:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.5/пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, пет/ по КК и КР на гр.Поморие, в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ V/пет римско/, кв.71 /седемдесет и първи/ по плана на гр.Поморие, с площ 16,71 кв.м., актувано с АОС №6816/15.07.2020г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.502.249.3.4; под обекта: 57491.502.249.3.1; над обекта: няма.
 2. Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

По т.19. от дневния ред:„ОС-253/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“, както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 467/28.04.2021г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г., Общински съвет – Поморие

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години при начална годишна наемна цена 6 000.00лв., без ДДС и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

Сгради с идентификатори: 57491.503.579.1 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 42 кв.м., 57491.503.579.2 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 13 кв.м., 57491.503.579.4 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 3 кв.м., 57491.503.579.5 по КК и КР на гр.Поморие със застроена площ 11 кв.м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“ със застроена площ 650 кв.м., ведно със сутерен на площ 460 кв.м., както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр.Поморие с площ 102 кв. м.

 1. Цената е формирана на база калкулирани разходи и се плаща на три равни вноски:

– Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.

– Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.

– Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.

 1. Обектът, предмет на търга да се ползва по график с Народно читалище „Просвета 1888“ Поморие, съобразно културния календар на Община Поморие за съответната година.
 2. Предвид настъпването на летния туристически сезон и подготовката на общинския имот за него на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.20. от дневния ред:„ОС-256/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 399/25.02.2021г. на Общински съвет – Поморие, прието на седемнадесето заседание, проведено на 25.02.2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 468/28.04.2021г.

 1. На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие допълва свое решение № 399/25.02.2021 г., както следва:

При поставянето на преместваеми обекти в имот – публична общинска собственост с идентификатор 57491.502.255 по кадастралната карта на гр.Поморие (кв.70 УПИ III по регулационния план на гр.Поморие) за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие на Общински съвет – Поморие, т.е. схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост се изработват служебно от техническата служба на общината, по Заповед на Кмета или Решение на Общинския съвет, като същите се приемат от Общинския съвет след съгласуване с Главния архитект на общината.

 1. Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 399/25.02.2021г. на Общински съвет – Поморие, прието на седемнадесето заседание, проведено на 25.02.2021 г.

III. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

По т.21. от дневния ред:„ОС-257/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 00833.3.114 по КККР на гр. Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 469/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска собственост във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.78а от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1.Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 00833.3.114 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3909кв.м., с променен начин на трайно ползване – от „пасище“ в „друг вид земеделска земя“, находящ се в местността „Кюнчето”, актуван с АПОС №5485/15.05.2013г. на Кмета на община Поморие.

2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.22. от дневния ред:„ОС-167/16.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 470/28.04.2021г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.7 от Правилника за дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет Поморие утвърждава новия състав на Обществен съвет по спорт за 2021 г., както следва:

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2021 г.

 1. Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие
 2. Аделина Чолева – Ст. експерт „Спорт и младежки дейности“ в Община

Поморие

 1. Георги Вражев – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие
 2. Диана Благоева – Учител по физкултура – СУ „Иван Вазов“ – Поморие
 3. Стоян Джисов – Председател на ОХК „Поморие“

 По т.23. от дневния ред:„ОС-177/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: ,,Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. ,,Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по к.к. на с.Бата, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 471/28.04.2021г.

     Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по к.к. на с.Бата, община Поморие“, като трасето и сервитута ще  засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Габерово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.53 (нива на Огнян Атанасов Ботев), ПИ 02810.14.92 (дере, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.95 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.110 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 02810.18.114 (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, държавна публична собственост-МЗХ); в землището на с.Габерово –  ПИ 14057.1.17 (друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост-МЗГ-ДЛ/ДДС), ПИ 14057.1.19 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.20 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост), ПИ 14057.1.21 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост); с дължина на участъка, предвиден за  реконструкция, L=2 264 m и DN 600 mm.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.24. от дневния ред:„ОС-178/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 472/28.04.2021г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Бата и с.Медово, община Поморие, както следва: в землището на с.Бата – ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост); в землището на с.Медово –  ПИ 47651.5.94 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.95 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 47651.5.100 (водно течение, река, държавна публична собственост), ПИ 47651.6.22 (нива на Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.23 (нива на Минчо Димитров Маринов), ПИ 47651.6.24 (нива на  Божанка Маринова Катрафилова), ПИ 47651.6.26 (нива на „Серес“ ЕАД), ПИ 47651.6.30 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 47651.7.122 (друг вид дървопроизводителна гора, общинска публична собственост); с дължина на участъка, предвиден за реконструкция, L=652 m и DN 500 mm.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.25. от дневния ред:„ОС-179/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово – с.Бата – с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с.Бата, м.Помпена станция, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 473/28.04.2021г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, м.Помпена станция, Община Поморие“, като ще засегне поземлени имоти, както следва: в землището на с.Бата: ПИ 02810.14.27 (нива на Димитър Ат.Стоилов, Зои К.Иванова, Зоя Ив.Калпакчиева, Мария Т.Ванчева, Вълчо Д.Бакаров, Радка К.Камбурова, Тодор Ат.Стоилов, Милка Д.Бакарова, Щиляна Т.Вълчанова, Невена П.Бакарова, Иван Д.Георгиев), ПИ 02810.14.98 (водно съоръжение, държавна частна собственост, МЗХ-ХМС), ПИ 02810.14.99 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.107 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.15.47 (нива на Младен Ст.Иванов), ПИ 02810.15.65 (нива на Денка Т.Найденова), ПИ 02810.15.66 (нива на Огнян Иванов Желев), ПИ 02810.15.82 (нива на Колю В.Куманов), ПИ 02810.15.83 (нива на Димитрина В.Вълчанова), ПИ 02810.15.120 (нива на Васила Ив.Димитрова), ПИ 02810.15.128, ПИ 02810.15.145, ПИ 02810.15.146 (ниви на Даниел О.Ламбиев), ПИ 02810.15.151, ПИ 02810.15.155 (селскостопански път, общинска публична собственост); в землището на с.Медово: ПИ 47651.5.1 (нива на Кремена Г.Кралчева, Галин Г.Кралчев), ПИ 47651.5.2 (нива на Донка В.Няголова, Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.4 (нива на н-ци Велико Ив.Тодоров), ПИ 47651.5.6 (нива на н-ци Колю Д.Тодоров), ПИ 47651.5.7 (нива на Венетка Ат.Митрева), ПИ 47651.5.9 (нива на н-ци Ганю Д.Тодоров), ПИ 47651.5.46 (нива на Димитър Н.Димитров), ПИ 47651.5.47 (нива на Иван Н. Димитров), ПИ 47651.5.48 (нива на Ирина Н. Георгиева), ПИ 47651.5.55 (нива на Петранка Г.Иванова), ПИ 47651.5.75 (нива на Стойка Т.Тончева), ПИ 47651.5.76 (нива на Кера Т.Казакова), ПИ 47651.5.78 (нива на Марин Д.Маринов), ПИ 47651.5.79 (нива на Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.86 (урбанизирана територия на „АЙЛ ЪФ ГОЛД“ ООД), ПИ 47651.5.94, ПИ 47651.5.97, ПИ 47651.5.99 (селскостопански път, общинска публична собственост) ПИ 47651.5.98 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, държавна частна собственост-МЗГ-ХМС).

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.26. от дневния ред:„ОС-187/24.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: Пътна връзка до ПИ 00271.2.210 пo КК на с.Александрово, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 474/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК на с.Александрово, община Поморие“, като трасето и сервитута ще засегнат  поземлен имот (ПИ) 00271.2.211 (пасище, общинска публична собственост) по КК на с.Александрово, община Поморие, с площ за отчуждаване 0,242 дка.

 По т.27. от дневния ред:„ОС-194/25.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 475/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

По т.28. от дневния ред:„ОС-233/13.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разсрочване или отсрочване на задължения за местни данъци и такси към Община Поморие на „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ” ООД.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 476/28.04.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет – Поморие ДАВА съгласие за отсрочване до 31.07.2022г. задълженията на „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ” ООД за данък върху недвижимите имоти за 2020г. в размер 178 773,11лв., от които главница – 167 778,33лв и лихва – 10 994,78лв. и такса битови отпадъци за 2020г. в размер на 119 174,16лв., от които главница – 112 178,58лв. и лихва – 6 995,58лв.
 2. Приложената Справка №458306/21.04.2021г. да се счита неразделна част от настоящото решение.

По т.29. от дневния ред:„ОС-234/14.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Поморие за периода 2021-2030г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 477/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност, Общински съвет – Поморие приема Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Поморие за периода 2021-2030г., неразделна част от настоящото решение.

По т.30. от дневния ред:„ОС-235/14.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 478/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема План-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2021 г.

 По т.31. от дневния ред:„ОС-243/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 479/28.04.2021г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.84, ал.1, от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Поморие разкрива социална услуга „Асистентска подкрепа”, като делегирана държавна дейност с държавно финансиране, с капацитет 53 места (брой на потребители), считано от 01.05.2021 г.

2.Социалната услуга ще се предоставя в Община Поморие

3.Социалната услуга ще се администрира и ръководи от служителите на Общинско предприятие „Социално обслужване”.

4.Общински съвет – Поморие дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва – 53 лични асистенти и 1 социален работник за администриране на услугата.

5.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да извърши необходимите законови действия, свързани с откриване на услугата „Асистентска подкрепа“.

6.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.32. от дневния ред:„ОС-244/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализиране на схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от стъкло на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 480/28.04.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Поморие приема актуализирани схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой, община Поморие.
 2. Приетите актуализирани схеми да се считат неразделна част от настоящото решение.

 По т.33. от дневния ред:„ОС-261/20.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие като партньор на Тьов Аймак, Монголия по покана на Европейска комисия за представяне на проектни предложения „Местни власти: Партньорство за устойчиви градове” 2021 (EuropeAid/171273/DH /АСТ/Multi).“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 481/28.04.2021г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение като партньор на водещата организация – Тьов Аймак, Монголия по покана „Местни власти: Партньорства за устойчиви градове 2021” (EuropeAid/171273/DH /АСТ/Multi), финансирана от Европейската комисия.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.
 3. Общински съвет- Поморие одобрява проект на споразумение за партньорство между Община Поморие и Тьов Аймак, Монголия.
 4. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 5. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.34. от дневния ред:„ ОС-262/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Тодорка Димитрова   от с.Бата, общ.Поморие за медицински нужди“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 482/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Тодорка Христова Димитрова от с.Бата, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.35. от дневния ред:„ОС-263/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефан Борисов  от  гр.Каблешково, общ. Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 483/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Стефан Колев Борисов от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

 По т.36. от дневния ред:„ОС-264/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Борис Величков  от  гр.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 484/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Борис Михайлов Величков от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.37. от дневния ред:„ОС-265/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ангел Андонов от с.Порой, общ.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 485/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Ангел Митков Андонов от с.Порой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.38. от дневния ред:„ОС-266/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Станка Демирева   с настоящ адрес с.Козичино, общ.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 486/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Станка Георгиева Демирева с настоящ адрес с.Козичино, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.39. от дневния ред:„ОС-267/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Асен Калчев  от с.Гълъбец, общ.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 487/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Асен Михайлов Калчев от от с.Гълъбец, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.40. от дневния ред:„ОС-268/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Осман Ахмед   от  с.Гълъбец, общ.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 488/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Осман Асан Ахмед от с.Гълъбец, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.41. от дневния ред:„ОС-269/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юсеин Хасан  от с.Страцин, общ.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 489/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Юсеин Иляз Хасан от с.Страцин, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.42. от дневния ред:„ОС-270/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Манол Карталов  от гр.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 490/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Манол Андонов Карталов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.43. от дневния ред:„ОС-271/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Петър Христов  от гр.Ахелой, общ.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 491/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Петър Николов Христов от гр. Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.44. от дневния ред:„ОС-272/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Здравка Масларова от гр.Каблешково, общ.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 492/28.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Здравка Петрова Масларова от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 19-то заседание-28.04.2021г 476 KB 101