събота, 3 юни 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 20-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 14.06.2021г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-277/26.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ XIV-277, 278, кв.5 по регулационния план на с.Горица.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 493/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост

1.Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост част от улична регулация, цялата на площ от 63кв.м. придаваща се към УПИ XIV-277, 278, кв.5 по плана на с. Горица съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-16-267/12.03.2021г. на Кмета на община Поморие.

2.Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.2. от дневния ред:„ОС-298/11.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в с.Каменар в УПИ I, кв.36, в УПИ II, кв.36 и в м-т „Разширение“ имот пл.№1094.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 494/27.05.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
6867/20.11.2020г. 6902/31.03.2021г.

 

с.Каменар

кв.36 УПИ I

 

Дворно място 520кв.м.
6868/20.11.2020г. 6903/31.03.2021г. с.Каменар

кв.36 УПИ II

Дворно място 520кв.м.
694/09.05.2000г. с.Каменар

м-т „Разширение“

Имот №1094

Дворно място 350кв.м.

По т.3. от дневния ред:„ОС-306/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 495/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие:

 1. Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1
 2. Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 2
 3. Дава съгласие да бъде направено дарение в размер на 3 000 лв. на Сдружение „Световна академия по вдигане на тежести – Иван Абаджиев“ с ЕИК ********* и седалище: България, обл. Бургас, община Малко Търново, с.Граматиково за изграждане на зала за вдигане на тежести, в която да развиват дейността си.

Приложенията са неразделна част от решението.

По т.4. от дневния ред:„ОС-307/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2021 година.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 496/27.05.2021г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 4, от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията Общински съвет – Поморие дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2021 година с нов раздел XII, както следва:

XII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

  №

по

ред

   Обект от първостепенно значение
  1. „Обект: ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 444425.2.54, 44425.2.56, 44425.2.99, 44425.3.88, 44425.2.29, 44425.2.36, 44425.3.89 в землището на с.Лъка, община Поморие, с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ”
 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-310/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ ХIII-139, в кв.22 по регулационния план на с.Александрово.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 497/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да изкупи 920/930кв.м. /деветстотин и двадесет от деветстотин и тридесет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 930кв.м. /деветстотин и тридесет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХIII-139 /тринадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто тридесет и девети/, в квартал 22 /двадесет и втори/ по регулационния план на с. Александрово, при граници: от североизток – УПИ XIV-140, II-135, от югоизток – УПИ IV-137, от югозапад – УПИ ХII-139, от северозапад – улица, УПИ I-140, собственост на Божана Костадинова Тодорова, Катя Иванова Мишева и Кети Иванова Николова за сумата от 24000 евро /двадесет и четири хиляди евро/.

По т.6. от дневния ред:„ОС-311/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ Х-281, в кв.32 по регулационния план на с.Страцин.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 498/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да изкупи 977/1010кв.м. /деветстотин седемдесет и седем от хиляда и десет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 1010кв.м. /хиляда и десет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х-281 /десети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста осемдесет и първи/, в квартал 32 /тридесет и втори/ по регулационния план на с. Страцин, при граници: от север – УПИ IX-281, от изток – улица, от юг – улица, от запад – УПИ XI-280 и УПИ XIV-278, собственост на Иванка Георгиева Янчева, за сумата от 5 000,00лв. /с думи: пет хиляди лева/.

По т.7. от дневния ред:„ ОС-312/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – седем броя помещения с обща площ 100,80кв.м., находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 499/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021 г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

Седем броя помещения с обща площ 100,80кв.м. /сто цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, актувана с АОС №6135/09.05.2017г., с идентификатор 57491.501.687.1 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем, точка, едно/ по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 17.01.2017г., построена в поземлен имот с идентификатор 57491.501.687/ пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, седем / по КК и КР на гр. Поморие, представляващи:

– Помещение – лекарски кабинет, с площ 14.40 кв. м /четиринадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, находящо се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.

– Помещение – лекарски кабинет, с площ 14.40 кв. м /четиринадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, находящо се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.

– Три броя помещения, представляващи хирургически кабинет, с площ 43.20 кв. м /четиридесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от север коридор, от запад стълбище и коридор, от юг външен зид, от изток неврологичен кабинет.

– Две съседни помещения за регистратура с площ 28,80 кв. м /двадесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници на помещенията: от север – външен зид, от изток – лекарски кабинет, от юг – коридор, от запад -лекарски кабинет.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-313/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на членовете на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 16.00ч.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 500/27.05.2021г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в общо събрание на членовете на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 16:00ч. в заседателната зала на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.
 2. Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя инж. Кунчо Гайдов – зам.-кмет „СИТУП“ за представител на Община Поморие в общо събрание на членовете на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 16:00ч. в заседателната зала на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на общо събрание на членовете на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“.

По т.9. от дневния ред:„ОС-314/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 15.00ч.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 501/27.05.2021г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.
 2. Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя инж. Кунчо Гайдов – зам.-кмет „СИТУП“ за представител на Община Поморие в общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“.

По т.10. от дневния ред:„ОС-318/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 502/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие реши:

 1. Приема Методика за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от общински фонд „Култура“ за съфинансиране на културни проекти на територията на община Поморие“
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими последващи действия за изпълнение на настоящото решение.
 3. Предвид кратките срокове за кандидатстване, предвидени в §1 от Допълнителни разпоредби към „Методика за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от общински фонд „Култура“ за съфинансиране на културни проекти на територията на община Поморие“, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.11. от дневния ред:„ОС-321/18.05.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 503/27.05.2021г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Яворов“ в ПИ 57491.503.343 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 2020 А – автомат за пакетирани стоки – 1кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I” в ПИ 57491.502.523 по КК на гр.Поморие.

2.1. позиция № 77 Г – сладолед – 3кв.м;

2.2. позиция № 77 Д – скрежина – 1 кв.м;

2.3. позиция № 68 А – детски клатушки – 2бр. – 2кв.м.;

2.4. позиция № 68 Б – детска въртележка – 3кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.503.478 по КК на гр.Поморие.

3.1. позиция № 51А – детски клатушки – 3бр. – 3кв.м.;

3.2. позиция № 51 Б – детски кранчета – 2бр. – 2кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в ПИ 57491.501.230 по КК на гр.Поморие.

4.1.позиция № 312 Б – детски клатушки – 4бр. – 4кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Морска“ в ПИ 57491.507.351 по КК на гр.Поморие.

5.1. позиция № 330 Б – маси за консумация – 65кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Петко Каравелов“ в ПИ 57491.501.230 по КК на гр. Поморие.

6.1. позиция № 1 – маси за консумация – 25кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Петър“ в ПИ 57491.501.491 по КК на гр. Поморие.

7.1. позиция № 301 Б – маси за консумация – 8кв.м.;

7.2. позиция № 301 В – хладилни витрини – 2кв.м.;

II.Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

III. Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т.12. от дневния ред:„ОС-324/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на общински имот в горска територия в землището на гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 504/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.43а, ал.1 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5/пет/ стопански години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, както и първоначалната тръжна цена на следния имот:

 

№ по ред Имот с идентификатор

НТП

землище Площ

/кв.м/

Първоначална тръжна цена

лв. за година

Стъпка на наддаване
1 35033.130.9

Друг вид дървопроизводителна гора-поляна с храсти

гр. Каблешково 50601 465.53 10% от опре-делената ПТЦ

До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят едновременно  на следните условия:

1.са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

2.обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ.

3.обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

По т.13. от дневния ред:„ОС-325/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2021-2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 505/27.05.2021г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1, т.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2021-2022 г./ на следния обект:

1.Дивечови ниви от поземлен имот с идентификатор 27440.1.5 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв. /десет хиляди  двеста и деветдесет лева/ за година.

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

По т.14. от дневния ред:„ОС-326/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на земеделски земи.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 506/27.05.2021г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г., на Общински съвет – Поморие, чл.79, ал.1 и ал.6 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2021/2022 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред Поземлени имот

НТП

землище Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване
1 47651.2.11-нива С. Медово 16.996 35.00 10% от определената ПТЦ
2 47651.3.77-нива С. Медово 15.319 35.00 10% от определената ПТЦ
3 47651.3.113-нива С. Медово 10.049 35.00 10% от определената ПТЦ
4 47651.11.59-нива С. Медово 10.003 35.00 10% от определената ПТЦ
5 47651.10.71-нива С. Медово 21.336 35.00 10% от определената ПТЦ
6 35033.23.340-нива Гр. Каблешково 10.077 35.00 10% от определената ПТЦ
7 35033.23.387-нива Гр. Каблешково 25.778 35.00 10% от определената ПТЦ
8 37753.71.12-нива С. Козичино 3.970 35.00 10% от определената ПТЦ
9 37753.61.3-нива С. Козичино 2.337 35.00 10% от определената ПТЦ
10 37753.61.2-нива С. Козичино 7.387 35.00 10% от определената ПТЦ
11 37753.61.1-нива С. Козичино 5.119 35.00 10% от определената ПТЦ
12 37753.59.10-изоставена орна земя С. Козичино 6.868 35.00 10% от определената ПТЦ
13 37753.61.6-изоставена орна земя С. Козичино 19.988 35.00 10% от определената ПТЦ
14 37753.33.20-нива С. Козичино 11.160 35.00 10% от определената ПТЦ
15 37753.102.4-нива С. Козичино 50.537 35.00 10% от определената ПТЦ
16 37753.79.5-изоставена орна земя С. Козичино 9.990 35.00 10% от определената ПТЦ
17 37753.61.5-изоставена орна земя С. Козичино 13.066 35.00 10% от определената ПТЦ
18 14057.9.122-нива С. Габерово 4.426 35.00 10% от определената ПТЦ
19 18229.6.59-лозе С. Гълъбец 6.246 49.00 10% от определената ПТЦ
20 18229.6.95-лозе С. Гълъбец 19.025 49.00 10% от определената ПТЦ
21 18229.10.20-нива С. Гълъбец 5.927 35.00 10% от определената ПТЦ
22 18229.1.81-овощна градина С. Гълъбец 58.291 66.00 10% от определената ПТЦ
23 18229.1.82-овощна градина С. Гълъбец 59.919 66.00 10% от определената ПТЦ
24 00271.7.61-нива С. Александрово 5.188 35.00 10% от определената ПТЦ
25 27440.16.140-друг вид тр. насаждение С. Белодол 85.052 37.00 10% от определената ПТЦ
26 35033.18.495-неизползвана нива Гр. Каблешково 76.467 35.00 10% от определената ПТЦ
27 57790.127.30-изоставена орна земя С. Порой 2.084 35.00 10% от определената ПТЦ

II. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването ѝ.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-327/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2021-2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 507/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.79, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с Решение №329/10.12.2020г. на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет – Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година /2021-2022 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

№ по ред Поземлен имот

НТП

землище Площ

/дка/

Наемна цена-

лв./дка за година

1 27440.6.153 –  изоставена орна земя с.Белодол 2.955 35.00
2 27440.14.113 –  изоставена орна земя с.Белодол 1.698 35.00
3 27440.2.60 –  нива с.Белодол 2.047 35.00
4 27440.14.43 –  нива с.Белодол 2.030 35.00
5 27440.6.76 –  нива с.Белодол 3.960 35.00
6 27440.6.88 – нива с. Белодол 2.372 35.00
7 27440.6.97 – нива с. Белодол 1.735 35.00
8 27440.7.17 – нива с. Белодол 0.510 35.00
9 27440.7.24 – нива с. Белодол 1.024 35.00
10 27440.7.60 – нива с. Белодол 2.654 35.00
11 27440.7.98 – нива с. Белодол 2.027 35.00
12 27440.4.23 – нива с. Белодол 3.427 35.00
13 27440.14.28 – нива с. Белодол 1.504 35.00
14 69746.3.97 – изоставена орна земя С. Страцин 4.373 35.00
15 69746.3.99 – изоставена орна земя С. Страцин 3.195 35.00
16 69746.4.43 – нива С. Страцин 2.405 35.00
17 69746.6.94 – нива С. Страцин 2.607 35.00
18 69746.3.85 – нива С. Страцин 2.278 35.00
19 69746.3.86 – нива С. Страцин 3.253 35.00
20 69746.8.349 – изоставена орна земя С. Страцин 0.827 35.00
21 69746.141.15 – нива С. Страцин 3.793 35.00
22 69746.150.127 – нива С. Страцин 0.997 35.00
23 69746.3.103 – изоставена орна земя С. Страцин 0.960 35.00
24 38769.3.10 –  нива С. Косовец 4.849 35.00
25 38769.4.23 – нива С. Косовец 4.028 35.00
26 38769.4.24 – нива С. Косовец 3.999 35.00
27 38769.1.22 – нива С. Косовец 3.487 35.00
28 38769.8.100 – нива С. Косовец 3.319 35.00
29 38769.4.25 –  нива С. Косовец 3.499 35.00
30 38769.6.13 – нива С. Косовец 3.189 35.00
31 18229.9.76 – нива С. Гълъбец 3.530 35.00
32 47651.8.44 – нива С. Медово 4.654 35.00
33 47651.8.65 – нива С. Медово 4.041 35.00
34 47651.1.56 – нива С. Медово 3.266 35.00
35 47651.2.156 – нива С. Медово 2.514 35.00
36 47651.2.163 – нива С. Медово 3.742 35.00
37 47651.3.47 – нива С. Медово 4.795 35.00
38 00833.1.105 – нива Гр. Ахелой 2.999 35.00
39 00833.2.160 – нива Гр. Ахелой 2.099 35.00
40 00833.4.337 – нива Гр. Ахелой 4.000 35.00
41 00833.8.46 – нива Гр. Ахелой 4.011 35.00
42 02810.19.105 – изоставена нива С. Бата 2.076 35.00
43 02810.19.143 – нива С. Бата 1.415 35.00
44 02810.3.125 – нива С. Бата 1.001 35.00
45 02810.12.52 – нива С. Бата 1.777 35.00
46 02810.17.74 – нива С. Бата 3.923 35.00
47 16064.8.79 – нива С. Горица 2.001 35.00
48 16064.110.29 – нива С. Горица 3.001 35.00
49 16064.5.51 – нива С. Горица 1.931 35.00
50 16064.7.234 – нива С. Горица 3.027 35.00
51 16064.8.85 – нива С. Горица 3.192 35.00
52 16064.100.53 – нива С. Горица 1.500 35.00
53 16064.110.43 – нива С. Горица 2.100 35.00
54 57790.81.31 –  нива С. Порой 4.444 35.00
55 57790.81.4 – нива С. Порой 3.496 35.00
56 57790.8.101 – изоставена орна земя С. Порой 3.674 35.00
57 00271.7.81 – нива С. Александрово 1.433 35.00

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава седма от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие.

По т.16. от дневния ред:„ ОС-329/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Каменар  – в УПИ I, кв.36, в УПИ II, кв.36 и в м-т „Разширение“ имот пл.№1094.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 508/27.05.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6902/31.03.2021г. 6867/20.11.2020г. с. Каменар

кв.36, УПИ I

520кв.м. 17 160,00лв.
6903/31.03.2021г. 6868/20.11.2020г. с. Каменар

кв.36, УПИ II

520кв.м. 17 160,00лв.
694/09.05.2000г. с. Каменар

м-т „Разширение“

имот пл.№1094

350кв.м. 10 850,00лв.

По т.17. от дневния ред:„ОС-330/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-1 в кв.11 по плана на с.Лъка, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 509/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-1 в кв.11 по регулационния план на с. Лъка, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ и ЕЛЕНКА ГАВРАИЛОВА РОЕВА и ДИАН ДОЙЧЕВ РОЕВ, чрез продажба на 13/517кв.м. /тринадесет от петстотин и седемнадесет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 517кв.м. /петстотин и седемнадесет квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XVI-1 /шестнадесети, римско, отреден за имот планоснимачен номер първи/ в квартал 11 /единадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Лъка, при граници подробно описани в Акт №6800/08.06.2020г. за частна общинска собственост, вписан на 09.06.2020г., акт №157, том 3, вх.рег. №893 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 455,00лв. (четиристотин петдесет и пет лева), без ДДС.

По т.18. от дневния ред:„ОС-333/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 510/27.05.2021г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие:

1.Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Поморие, ул. Търговска № 4.

2.Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3.Определя Янчо Илиев – Зам.–кмет „БФ” на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на Хоризонт АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00ч. в гр. Поморие, ул. Търговска № 4, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на „Хоризонт” АД като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД.

По т.19. от дневния ред:„ОС-336/19.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г.дворно място и сгради в гр.Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 511/27.05.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна Местонахождение на имота Вид на имота Площ
общинска

собственост

6699/04.11.2019г. гр.Ахелой
6753/25.11.2019г. Поземлен имот с Дворно място и 854кв.м.
6799/02.06.2020г. идентификатор

00833.502.158

 

 

сгради
Сгради с идентификатори: 00833.502.158.1 60кв.м.
00833.502.158.2

 

 

58кв.м.
00833.502.158.3 59кв.м.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-299/12.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен, устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 00833.17.99 и част от поземлен имот с идентификатор 00833.17.105 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие за разширение на гробищен парк „Ахелой“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 512/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, община Поморие, обхващащ: ПИ 00833.17.99, общинска публична собственост, с площ 9340 кв.м., и част, с площ 11402 кв.м. от ПИ 00833.17.105, стопански двор, собственост на ДПФ-МЗГ, по КККР на гр.Ахелой, предвиждащ обособяване на четири урегулирани поземлени имота, в нов кв.100, с площи и отреждане, както следва: УПИ I, с площ 9340 кв.м. – за гробищен парк, УПИ II, с площ 10748 кв.м. – за гробищен парк, УПИ III, с площ 367 кв.м. – за каменоделска дейност и УПИ IV, с площ 287 кв.м. – за параклис. Застрояването в УПИ III и IV е свободно, показано със задължителни линии на застрояване и ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – до 60%, Коефициент на интензивност – до 1,2, Минимална озеленена площ – до 40%, Етажност – до 3м/1ет./, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-301/12.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 9 за управление дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с Решение №584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 513/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, във връзка с Постановление №420/31.12.2020г. на Министерски съвет, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1.Чл.44 се отменя и се добавя нов чл.44, със следното съдържание:

 Чл.44. Кметът на  община Поморие:

 1. Определя местата за предаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), върху общински имоти на територията на общината, в съответствие с програмата за управление на отпадъците и настоящата наредба, в случаите, когато икономическите оператори не са изградили площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектоване на ИУМПС.
 2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7и ал. 8 от Закона за движението по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което контролните органи, определени от кмета на община Поморие със заповед, уведомяват звеното „Пътна полиция“ на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.
 3. Извършва дейностите по ал. 1 и ал. 2 като сключва договор с:

а) организации по оползотворяване на ИУМПС и/или

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално

в) издава заповед за състава на контролния орган (комисия) по чл.46а, ал.1 от настоящата наредба

 1. Чл.45 се отменя и се добавя нов чл.45, със следното съдържание:

Чл. 45. (1) Дейностите по съхраняване и третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да:

 1. осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;
 2. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;
 3. водят отчетни книги по Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за регистъра за приетите автомобили, заверен в КАТ;
 4. водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор КАТ на МВР Бургас;
 5. уведомяват в срок до 3 дни направление Пътна полиция, сектор КАТ на МВР Бургас и съответното РПУ, на територията, на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;
 6. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането ИУМПС за временно съхранение;
 7. освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т. 6, в случаите, когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното съхранение, както и глобата (имуществената санкция);
 8. предоставят информация за количеството и броя ИУМПС, които са събрани и третирани през отчетния период, както и наличието на отчетни документи за тях.

 3.Чл.46 се отменя и се добавя нов чл.46, със следното съдържание:

Чл. 46. (1) Собственикът на ИУМПС може да го съхранява само в имот частна собственост.

(2) В случай че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС или в имот частна собственост.

(3) Когато собственик на ИУМПС не изпълни задълженията си по ал. 2, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата.

 1. Добавя се нов Чл.46 а., със следното съдържание:

Чл. 46 а. (1) Кметът на общината назначава комисия от минимум 5 служителя на Общинската администрация за установяване на ИУМПС, собствеността на терена  върху който се напира ИУМПС и собствеността на ИУМПС. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец – Приложение № 1.

(2) За установяване на собственика на ИУМПС  и неговия адрес се изисква служебна справка с писмо до сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР

(3) Комисията съставя констативен протокол за общото състояние на ИУМПС в 3 екземпляра, съгласно образец – Приложение № 2, в който се отбелязва датата на поставяне на стикер-предписание по ал. 1. Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на АПК, като при поискване от собственика или от упълномощено от него лице, им се предоставя екземпляр от протокола.

(4)Тримесечния срок за доброволното преместване на ИУМПС, започва да тече от уведомяването на собственика/собствениците по реда на АПК.

(5) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.

(6) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за общо състояние на ИУМПС по ал. 2, кметът на община Поморие или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. Заповедта се издава не по-късно от 1 (един) месец от изтичането на срока по ал.3.

(7) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, за сметка на собственика.

(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал. 3, контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.

 1. Добавя се нов Чл. 46 б., със следното съдържание:

Чл. 46 б. Забранява се:

 1. разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост;
 2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

 6.Точка 7 в Параграф 1 от „Допълнителните разпоредби“ се отменя и се добавя нова точка 7, със следното съдържание:

„Изоставено регистрирано моторно превозно средство“ е излязло от употреба моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

 1. Точка 8 в Параграф 1 от „Допълнителните разпоредби“ се отменя и се добавя нова точка 8, със следното съдържание:

„Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в това число:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

8. Добавя се Приложение №1:

Приложение № 1

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№………………/………………ГОДИНА

Днес………………….. година, на основание на…………………………………………………………….,

уведомяваме собственика на:

МПС:……………………………………………………………………………………………………………………………………

ВИД:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

МАРКА:……………………………………………………………………………………………………………………………….

ЦВЯТ НА МПС:…………………………………………………………………………………………………………………..

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/: ……………………………………………..

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:……………………………………………………………………………………………………

/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

в срок от 3 /три/ месеца да освободи заеманото от собственото му ИУМПС място общинска собственост, като се премести в имот частна собственост.

Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост – не спира изпълнението на настоящото предписание.

При неспазване на посочения срок ИУМПС ще бъде принудително преместено, за сметка на собственика от…………………………………………………………………………………………………………………

лицензиран оператор на адрес: …………………………………………………………………………………………….

и разкомплектовано ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.

 

КОМИСИЯ:

 

1………………………………………………………………………………………………….

/…………………………………………………………….. /

 

2…………………………………………………………………………………………………..

/…………………………………………………………….. /

 

3………………………………………………………………………………………………….

/…………………………………………………………….. /

 9.Добавя се Приложение №2:

 Приложение № 2

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ……………./……………. г.

ЗА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес …………………..  година,  в гр. Поморие ,  комисия,  назначена на основание на ………………………………………………………….. връзка с ………………………………………………….., в състав:

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

На длъжност ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

На длъжност ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

На длъжност ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

постави стикер-предписание с №…………………………………………………от дата …………………., и

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба ИУМПС, като установи следното:

МПС: ……………………………………………………. ВИД: …………………..МАРКА:………………………………

ЦВЯТ НА МПС: ……………………………………  РЕГИСТРАЦИОНЕН:…………………………………….

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ: ………………………………………………………………………………………………..

/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

МЯСТО, НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА: …………………………………………………………………….

 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

Външно състояние на превозното средство

 1. Наличие на двигател: ……………………………………………………………………………………………………….
 2. Наличие на скоростна кутия:     …………………………………………………………………………………………
 3. Състояние на купето /кабината, каросерията/:……………………………………………………………………
 4. Наличие на врати: …………………………………………………………………………………………………………….
 5. Наличие на калници: ………………………………………………………………………………………………………..
 6. Наличие на капаци: ………………………………………………………………………………………………………….
 7. Наличие на седалки: …………………………………………………………………………………………………………
 8. Наличие на арматурно табло: ……………………………………………………………………………………………
 9. Наличие на стъкла: …………………………………………………………………………………………………………..
 10. Състояние на каросерията: ……………………………………………………………………………………………..
 11. Осветителни тела:

а. Фарове: ………………………………………………………………………………………………………………….

б. Габарити и мигачи-предни: ……………………………………………………………………………………

в. Стоп, габарит и мигачи-задни: ……………………………………………………………………………….

 1. Наличие и състояние на колелата и гумите: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Допълнителни данни по показания на свидетелите: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Становище на комисията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра.

КОМИСИЯ:

 

1 …………………………………………………………………………………………………………/……………………………../

2 …………………………………………………………………………………………………………/……………………………../

3 …………………………………………………………………………………………………………/……………………………../

По т.22. от дневния ред:„ОС-308/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП „Железен“, гр.Каблешково, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 514/27.05.2021г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12, ал.2 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“, като трасето и сервитута на кабели 20 kV ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35033.501.1490 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.438 – за селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.482 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с дължина на кабелите L=890,14 м, от които 477,09 м – в земеделска територия, 270,67 м – в територия на транспорта и 142,38 м – в урбанизирана територия; с площи на ограничение на имотите 1426,38 кв.м., от които 763,22 кв.м. – в земеделска територия, 435,20 кв.м. – в територия на транспорта и 227,96 кв.м. – в урбанизирана територия.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.23. от дневния ред:„ОС-319/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разрешение на Общински съвет – Поморие кметът на Община Поморие да подпише писмо за подкрепа на проект „Управление на рибарството и екосистемите за Черно море“, както и решение на Общински съвет – Поморие Община Поморие да участва в изпълнението на проекта чрез изпълнените дейности по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 515/27.05.2021г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да подпише писмо за подкрепа на проект „Управление на рибарството и екосистемите за Черно море” (FishEBM BS) изпълняван от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към Световната организация по прехрана и земеделие, финансиран от Глобален екологичен фонд – фонд на Световната банка.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.24. от дневния ред:„ОС-320/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFОP001-4.084 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 516/27.05.2021г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.084 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-328/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 517/27.05.2021г.

           Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, (3), т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти (ПИ): 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

             Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие, съобразно което поземлените имоти ще се обединят в един урегулиран поземлен имот, с отреждане „За фотоволтаична централа“, в предимно производствена зона, като при възможност се осигури транспортно-комуникационна връзка от републикански път III-6009 или през ПИ 35033.7.441, с НТП – за селскостопански път, ведомствен път.

              Разрешава на „БАМЕЛ“ ООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.26. от дневния ред:„ОС-331/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ VI-за трафопост, в кв.196 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 518/27.05.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ VI-за трафопост, в кв.196 по плана на гр.Поморие, като се отреди нов УПИ VI-за трафопост, с площ 32,8 кв.м.

 По т.27. от дневния ред:„ОС-332/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветник, който ще вземе участие в комисия, която да установи, дали е реализирано отстъпеното право на строеж върху имотиобщинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 519/27.05.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисия, която да установи, дали е реализирано отстъпеното право на строеж върху имоти – общинска собственост, съгласно приетите решения на Общински съвет – Поморие, а именно:

Катя Аргирова Христофорова – зам.-председател на Общински съвет – Поморие и Председател на комисията по законност и обществен ред;

Николай Драгомиров Буковинов – общински съветник;

Невзат Ахмед Топал – общински съветник,

като останалите общински съветници да бъдат резерви.

По т.28. от дневния ред:„ОС-335/19.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от ЗУТ за обект „Реконструкция, реставрация, пристройка и надстройка на недвижима културна ценност“ в УПИ I762, кв.8 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 520/27.05.2021г.

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение и дава съгласие да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от ЗУТ за обект: „Реконструкция, реставрация, пристройка и надстройка на недвижима културна ценност“ в УПИ I762 /ПИ 57491.503.12 по КК/,  кв.8 по плана на гр.Поморие, съдържащ части:

 1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план (ПУП-ПЗ и РУП) за УПИ I762 /ПИ 57491.503.12 по КК/, кв.8/ПИ 57491.503.12 по КК/, със съответното свързано застрояване, указано със задължителни линии, с градоустройствени показатели за устройствена зона „Жс“: Плътност – 70%, Кинт. – 2,0, височина Н=11,5м /3+М/, озеленяване – мин. 30%.
 2. Идеен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, реставрация, пристройка и надстройка на недвижима културна ценност“ в УПИ I762, /ПИ 57491.503.12 по КК/, кв.8 по плана на гр.Поморие.

По т.29. от дневния ред:„ОС-342/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоянка Янева от гр.Ахелой, общ.Поморие за медицински нужди.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 521/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Стоянка Теофилова Янева от гр.Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.30. от дневния ред:„ОС-343/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитринка Колева  от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 522/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Димитринка Петкова Колева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

По т.31. от дневния ред:„ОС-344/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мариана Стоянова  от гр.Поморие за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 523/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Мариана Калева Стоянова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 По т.32. от дневния ред:„ОС-345/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Чолаков   от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 524/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Николов Чолаков от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 20-то заседание-27.05.2021 483 KB 78