понеделник, 2 октомври 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 21-ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-364/04.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД – гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 525/07.06.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с § 1а от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.63, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл.15, ал.2, т.1 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

  1. Общински съвет – Поморие изменя и допълва т.2 от решение №457/28.04.2021 г., както следва: Общински съвет – Поморие, възлага на Кмета на Община Поморие да прекрати, както следва: договор за възлагане на управлението на МБАЛ-Поморие ЕООД с изх. per. № Д-279/04.04.2016 г., Анекс към договор за възлагане на управление на МБАЛ-Поморие ЕООД с изх. per. № Д-171/30.03.2017 г., договор за възлагане на управлението на МБАЛ-Поморие ЕООД с изх. per. № 94Ж-269-1/12.07.2016 г. и Анекс към договор за възлагане на управление на МБАЛ-Поморие ЕООД с изх. per. № 94Ж- 269-1/12.07.2019 г. с д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева, считано от 07.06.2021 г.

 

  1. Общински съвет – Поморие изменя и допълва т.3 от решение №457/28.04.2021 г., както следва: Общински съвет – Поморие, дава съгласие да бъде освободена д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева от длъжността лекар-ендокринолог към Вътрешно отделение на МБАЛ-Поморие ЕООД, считано от 07.06.2021 г.

 

  1. Общински съвет – Поморие избира Кирил Асенов Хинов, за временно изпълняващ длъжността “Управител” на „МБАЛ – Поморие” ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече от 90 дни от подписване на договора за възлагане на управлението на „МБАЛ – Поморие ЕООД”.

 

  1. Общински съвет – Поморие определя месечно възнаграждение на временно изпълняващият длъжността управител на „МБАЛ – Поморие” ЕООД, в размер на 280 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000г, за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

  1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – Поморие” ЕООД с временно изпълняващия длъжността Кирил Асенов Хинов.

 

  1. Общински съвет – Поморие одобрява представеният проект на договор за възлагане на управление на МБАЛ-Поморие ЕООД.

 

  1. След прекратяване на правомощията на управителя на МБАЛ-Поморие д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева, същата да бъде заличена от Търговския регистър при Агенция по вписванията като управляващ и представляващ „МБАЛ – Поморие” ЕООД.

 

  1. Общински съвет – Поморие задължава избраният временно изпълняващ длъжността Управител на МБАЛ-Поморие ЕООД, след сключване на договора за управление, да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата по промяната в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

 

  1. Настоящото решение да се счита неразделна част от решение №457/28.04.2021г. на Общински съвет – Поморие.

 

  1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси.

 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 21-во заседание - 07.06.2021г. 160 KB 101