Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 22-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 14.07.2021г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-359/02.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот – дворно място в УПИ XI-268, в квартал 12 по регулационния план на с.Медово.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 526/29.06.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 във връзка с чл.66 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да изкупи 610/810кв.м. /шестстотин и десет от осемстотин и девет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 810кв.м. /осемстотин и десет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XI-268 /единадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста шестдесет и осми/, в квартал 12 /дванадесети/ по регулационния план на с. Медово, при граници: от изток – улица, северозапад – УПИ Х-269, североизток – УПИ XIV-38, юг – УПИ XV-266, югоизток – тупикова улица, ведно с построената в това дворно място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на площ от 65кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/, собственост на Иван Георгиев Станев, за сумата от 15000,00лв. /петнадесет хиляди лева/.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-374/10.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1199/15.10.2020г. и Анекс №1/25.02.2021г. към него, като дължимата на 25.09.2021г. главница в размер на 1 737 450,00 лева става дължима и платима на 25.03.2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 527/29.06.2021г.

Ha основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1199/15.10.2020 г. и Анекс №1/25.02.2021 г. към него, като дължимата на 25.09.2021 г. главница в размер на 1 737 450,00 лева става дължима и платима на 25.03.2022 г.:

 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Предвид кратките срокове и настъпващия падеж на 25.09.2021г., Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-379/14.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места по плана на с.Лъка.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 528/29.06.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
4048/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ I

Дворно място 349кв.м.
4049/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ II

Дворно място 349кв.м.
4050/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ III

Дворно място 349кв.м.
4051/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ IV

Дворно място 350кв.м.
4052/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ V

Дворно място 350кв.м.
4053/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VI

Дворно място 352кв.м.
4054/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VII

Дворно място 351кв.м.
4055/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VIII

Дворно място 351кв.м.
4056/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ IX

Дворно място 373кв.м.
4057/06.03.2006т. с.Лъка

кв.32 УПИ X

Дворно място 548кв.м.
4067/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ Х

Дворно място 314кв.м.
4068/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ XI

Дворно място 295кв.м.
4069/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ XII

Дворно място 318кв.м.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-389/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35691.6.38 по КККР на с. Каменар, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 529/29.06.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от Закона за държавната собственост за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35691.6.38 по КККР на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18- 1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, начин на трайно ползване: „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“, с площ от 5233кв.м., собственост на Областна Администрация гр. Бургас.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да направи искане, чрез Областния управител на Област Бургас до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземления имот посочен в т.1.

По т.5. от дневния ред:„ОС-390/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственостдворно място и сгради в гр.Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 530/29.06.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

 

6699/04.11.2019г.

6753/25.11.2019г.

6799/02.06.2020г.

гр.Ахелой

Поземлен имот с

идентификатор

00833.502.158

854кв.м. 58070,00лв.
Сгради с идентификатори: 00833.502.158.1

00833.502.158.2

00833.502.158.3

60кв.м.

58кв.м.

59кв.м.

19150,00лв.

18500,00лв.

18830,00лв.

Общо: 114550,00лв.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-391/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ IV, кв.37 по плана на с.Козичино.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 531/29.06.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IV кв.37 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 10/4760 идеални части от УПИ IV кв.37 по плана на с.Козичино, целият на площ от 4760кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6913/18.05.2021г. на съсобственика „Еркеч“ ЕООД, при цена 110,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.7. от дневния ред:„ОС-392/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ XII, кв.10 по плана на с.Гълъбец.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 532/29.06.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XII кв.10 по плана на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 11/589 идеални части от УПИ XII кв.10 по плана на с.Гълъбец, целият на площ от 589кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6917/28.05.2021г. на съсобственика Шинка Колева Христова, при цена 132,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.8. от дневния ред:„ОС-393/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.5 по плана на с.Габерово.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 533/29.06.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V кв.5 по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 41/884 идеални части от УПИ V кв.5 по плана на с.Габерово, целият на площ от 884кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6838/02.10.2020г. на съсобствениците Хасан Мехмедов Мехмедов и Хаджер Шабанова Мехмедова, при цена 740,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.9. от дневния ред:„ОС-394/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-167 в кв.40 по плана на с. Козичино, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 534/29.06.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ V-167 в кв.40 по сега действащия подробен устройствен план на с.Козичино, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна и ИВАН ДУШЕВ ПАИСКОВ и ПАИСКО ДУШЕВ ПАИСКОВ, от друга страна чрез продажба на 10/2645кв.м. /десет от две хиляди шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 2645кв.м. /две хиляди шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V-167 /пети, римско, отреден за имот планоснимачен номер сто шестдесет и седми/ в квартал 40 /четиридесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Козичино, при граници подробно описани в Акт №6911/12.05.2021 г. за частна общинска собственост, вписан на 13.05.2021г., акт №89, том 4, вх.рег. №1063, дв.вх.рег.№1055 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 110,00лв. (сто и десет лева), без ДДС.

По т.10. от дневния ред:„ОС-398/18.06.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2019г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 535/29.06.2021г.

        На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2019г.

По т.11. от дневния ред:„ОС-401/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворно място в гр.Поморие с идентификатор 57491.502.579.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 536/29.06.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

 1. Към глава II се добавя следния имот, който общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
6925/16.06.2021г. гр. Поморие,

Поземлен имот с

идентификатор

57491.502.579

Дворно място 538 кв.м.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-405/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2021 година.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 537/29.06.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г., както следва:

 

 1. Към глава IX. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавят следните имоти:
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.16.116 по КККР на гр.Поморие, м-т „Кротиря“, начин на трайно ползване: Нива, площ: 20004кв.м., актуван с АОС №6918/10.06.2021г.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.16.433 по КККР на гр.Поморие м-т „Кротиря“, начин на трайно ползване: Разсадник, площ: 6966кв.м., актуван с АОС №6919/10.06.2021г.
 • Поземлен имот с идентификатор 57491.16.434 по КККР на гр.Поморие м-т „Кротиря“, начин на трайно ползване: Разсадник, площ: 6963кв.м., актуван с АОС №6920/10.06.2021г.
 • УПИ I, кв.62 по плана на с.Горица, с площ 576кв.м., актуван с АОС №3/09.01.1997г.
 • УПИ XIV, кв.5 по плана на с.Горица, с площ 965, актуван с АОС №6922/15.06.2021г.

По т.13. от дневния ред:„ОС-406/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 538/29.06.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде предоставена сграда с идентификатор 57491.502.205.2 по КККР на гр.Поморие, брой етажи: 1, застроена площ: 177кв.м., предназначение: Административна, делова сграда, ведно с избено помещение на площ от 139кв.м., актувана с АПОС №6926/18.06.2021г., находяща се в ПИ с идентификатор 57491.502.205 по КККР на гр.Поморие /УПИ I, кв.69 по регулационни план на гр.Поморие/, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. изпълнителен директор на АГКК за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс -Поморие с идентификационен код по БУЛСТАТ *********, управлявано от Анета Драгнева-Данаилова за срок от 10 (десет) години.

По т.14. от дневния ред:„ОС-408/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Поморие с идентификатор 57491.502.579.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 539/29.06.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6925/16.06.2021 г. гр.Поморие

Поземлен имот с идентификатор 57491.502.579

538кв.м. 112980,00лв.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-410/21.06.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 540/29.06.2021г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 ал.1, ал.3 и ал.4 и чл.83, ал.1, т.1, и чл.84, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общински съвет -Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр.Поморие, за разполагане на преместваем обект, за срок от 4/четири/ години, както следва:

1.Терен с площ 10 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Иван Вазов“, петно № 4, кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 4 /четири / години при начална тръжна цена на месец 60,00лв. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

II.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и

физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

 1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
 • първа дата – до 16.00 часа. на последния работен ден преди датата на търга;
 • втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

III. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС.

IV.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VI.Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

VII. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

По т.16. от дневния ред:„ОС-413/21.06.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 541/29.06.2021г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6   на Общински съвет – Поморие, приема  схеми за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

        1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Европа “ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр.Поморие.

          1.1. позиция № 2 – маси за консумация –  96 кв.м.;

      2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Каблешково”  в ПИ 35033.501.1107 по КК на  гр.Каблешково.           

2.1. позиция № 1 – маси за консумация – 2 кв.м;

       3.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона„ Професор Стоянов „ в ПИ 57491.501.455 по по КК на гр.Поморие.

            3.1. позиция № 235 Б – маси за консумация – 2 кв.м. ;

3.2. позиция № 235 В – хл.съоръжения -1кв.м.;

       4. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Европа“ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр.Поморие.

4.1 позиция № 5 – маси за консумация  – 40кв.м.;

        5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Цар Петър “ в ПИ 57491.501.491 по КК на гр.Поморие.

5.1 позиция № 301 Д – стилажи – 5кв.м.;

        6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Рибарска“ в ПИ 57491.502.507 по КК на гр.Поморие.

6.1 позиция № 295 А – маси за консумация – 45кв.м.;

6.2. позиция № 295 Б – кафе машина и хладилна витрина – 1кв.м

       7.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис“ в ПИ 57491.503.478 по КК на гр.Поморие.

            7.1. позиция № 98 – 2бр. детски клатушки;

       8. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис“ в ПИ 57491.503.523 по КК на гр.Поморие.

            8.1. позиция № 74 А – 1бр. детски клатушки;

       9. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис“ в ПИ 57491.502.523 по КК на гр.Поморие.

            9.1. позиция № 66 А – промишлени стоки – 3 кв.м.;

       10.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Европа“ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр.Поморие.

            10.1. позиция № 3 – хладилни съоръжения – 12кв.м.;

       11. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Европа“ в ПИ 57491.501.457 по КК на гр.Поморие.

             11.1. позиция № 4 – стилажи – 2кв.м.;

11.2. позиция № 4А – промишлени стоки – 2кв.м;

11.3. позиция № 4Б – сладолед – 3кв.м.;

        12.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна“ в ПИ 57491.502.502 по КК на гр.Поморие.

12.1. позиция № 172 А – хладилни съоръжения – 3кв.м.;

12.2. позиция № 172 Б – стилажи – 1кв.м.;

        13.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна“ в ПИ 57491.503.508 по КК на гр.Поморие.

13.1 позиция № 148 А – хладилни съоръжения – 9 кв.м.;

        14.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона  „Гълъбец“ в ПИ 18229.4.256 по КК на с.Гълъбец.

          14.1. позиция № 1 – павилион – 30кв.м.;

         15.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна“ в ПИ 57491.502.502 по КК на гр.Поморие.

          15.1 позиция № 172 А – хладилни съоръжения – 3 кв.м;

15.2 позиция № 172 Б – стилажи – 1кв.м;

        16.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Петър“ в ПИ 57491.501.491 по КК на гр.Поморие.

          16.1. позиция № 301 Г – маси за консумация – 9 кв.м.;

         17. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Млекопреработване“ в ПИ 57491.509.38 по КК на гр.Поморие

17.1. позиция № 144 А – щендери и стилажи – 10кв.м;

17.2. позиция № 144 Б – стилажи – 3кв.м.;

17.3. позиция № 144 В – кафе машина – 1кв.м;

         18. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Крайбрежна“ в ПИ 57491.501.464 по КК на гр.Поморие

18.1. позиция № 303 Г – маси за консумация – 14кв.м;

         19. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.503.478 по КК на гр.Поморие

19.1. позиция  № 6 А – съоръжение – 2кв.м.;

19.2. позиция № 6 Б – грил – 1кв.м.;

           II. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

           ІІI. Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение.

По т.17. от дневния ред:„ ОС-414/21.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 542/29.06.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, във връзка с постъпило искане от ОМСК „Циклон“ за участие на състезатели от клуба на Европейско и Световно първенства, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се увеличи субсидията за ОМСК „Циклон“ с 3000 лв., целево за Кемала Парушева участничка в Optimist European Championship 2021, Пламен Божков и Даниела Гочева участници в Optimist World Championship 2021 по 1 000 лв., като средствата се осигурят от фонд „Култура“.

Предвид кратките срокове Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ ОС-388/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 32, 42 и 43 по плана на с.Страцин, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 543/29.06.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 32, 42 и 43 по плана на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в обособяване на нов УПИ XV – за трафопост, в кв.16 по плана на с.Страцин, община Поморие, с площ 44 кв.м., и застрояване, показано със задължителни линии на застрояване, при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм: К плътност – 40%. К интензивност – 1,0; максимална етажност до 1 ет.(3м); минимално озеленяване – 60%.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-407/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 544/29.06.2021г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.20. от дневния ред:„ОС-409/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2021/2022 година.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 545/29.06.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2021/2022 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

 1. Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР – ОДК за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се планират допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2021/2022 година, като от 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН. Предвид декларираната от директорите на учебните заведения непотребност от дофинансиране, същото да се осъществява само при доказано мотивирано предложение на директорите.

По т.21. от дневния ред:„ОС-416/21.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 546/29.06.2021г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие, Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.07.2021 г. както следва:

 

Преди промяната                                             След промяната

Приложение №1                                            Приложение №1

 

1.Директор                                1 бр.             1.Директор                              1 бр.

2.Главен счетоводител            1 бр.             2.Главен счетоводител             1 бр.

3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР         1 бр.            3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР          1 бр.

 1. Счетоводител – Касиер, Домакин 4. Счетоводител – Касиер, Домакин

Деловодител                             1 бр.            Деловодител                             1 бр.

 

Дейност: Горско стопанство                   Дейност: Горско стопанство

5.Лесоинженер                         1 бр.            5.Лесоинженер                          1 бр.

6.Лесничей                                1 бр.            6.Лесничей                                1 бр.

7.Горски стражари                   4 бр.            7.Горски стражари                    4 бр.

 

Дейност: Селско стопанство                   Дейност: Селско стопанство

8.Агроном                                 1 бр.            8.Агроном                                 1 бр.

9.Полски пъдари                      1 бр.            9.Полски пъдари                       1 бр.

 

Дейност: Озеленяване                               Дейност: Озеленяване

10.Агроном                               1 бр.            10.Агроном                                1 бр.

11.Старши озеленител             1 бр.            11.Старши озеленител             1 бр.

12.Озеленител                          2 бр.            12.Озеленител                           2 бр.

13.Работник – озеленяване    33 бр.           13.Работник – озеленяване     37 бр.

14.Шофьори                              3 бр.           14.Шофьори                                3 бр.

15.Водач специален автомобил 2 бр.        15.Водач специален автомобил 2 бр.

Обща численост                    54 бр.          Обща численост                     58 бр.

1.Възлага на Директора на ОП „ОГСС“ да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

2.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

3.Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес и недопускане на неговото прекъсване, на осн. чл. 60 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.22.1. от дневния ред:„ОС-423/28.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 29.06.2021 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 547/29.06.2021г.

 1. На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие избира Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 29.06.2021г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. „Солна” №5.
 2. Оправомощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

По т. 1 с „против“

По т. 2 с „против“

По т. 3 с „против“

 1. Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците „Кабланд” ООД.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд” ООД.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 22-ро заседание - 29.06.2021г. 343 KB 78