Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 23-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 17.08.2021г.

 По т.1. от дневния ред:„ ОС-437/05.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ VI кв.50 по плана на с.Козичино.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 548/30.07.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VI кв.50 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 17/3030 идеални части от УПИ VI кв.50 по плана на с.Козичино, целият на площ от 3030кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6923/16.06.2021г. на съсобствениците Бистра Янева Генова, Димитрина Янева Кръстева и Николина Янева Коева, при цена 200,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.2. от дневния ред:„ ОС-438/05.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот на НЧ „Възраждане – Лъка – 2002“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 549/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002” с Булстат *********, със седалище и адрес на управление с. Лъка, област Бургас, община Поморие, Кметство, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел и търговския регистър, представлявано от Мариета Николаева Александрова с ЕГН 7305******, като председател и Диана Николова Аладжова с ЕГН 6107****** – секретар, безвъзмездно право на управление за срок от 5/пет/ години, върху част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ:

Помещение на площ от 14,56 кв. м., находящо се на втори етаж на сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ XVII, кв.23, по плана на с.Лъка – Кметство, актувана с АОС №307/01.07.1999г., при граници на помещението: от северозапад – външен зид; от югозапад – помещение; от югоизток  – външен зид; от североизток  – външен зид.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-451/08.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на имот в УПИ I, кв.5 по плана на с.Каменар.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 550/30.07.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 26830,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Пенка Христова Петрова и Стоян Христов Мирчев на общински имот, съставляващ УПИ I кв.5 по регулационния план на с.Каменар, целия на площ от 813кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6921/10.06.2021г.

По т.4. от дневния ред:„ ОС-452/08.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продаж6а чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост по плана на с.Лъка.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 551/30.07.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл,21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен тьрг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

4048/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ I

349кв.м. 25,00лв./кв.м.
4049/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ II

349кв.м. 25,00лв./кв.м.
4050/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ III

349кв.м. 25,00лв./кв.м.
4051/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ IV

350кв.м. 25,00лв./кв.м.
4052/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ V

350кв.м. 25,00лв./кв.м.
4053/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VI

352кв.м. 25,00лв./кв.м.
4054/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VII

351кв.м. 25,00лв./кв.м.
4055/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ VIII

351кв.м. 25,00лв./кв.м.
4056/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ IX

373кв.м. 25,00лв./кв.м.
4057/06.03.2006г. с.Лъка

кв.32 УПИ X

548кв.м. 25,00лв./кв.м.
4067/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ X

314кв.м. 25,00лв./кв.м.
4068/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ XI

295кв.м. 25,00лв./кв.м.
4069/06.03.2006г. с.Лъка

кв.33 УПИ XII

318кв.м. 25,00лв./кв.м.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-473/15.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на позиция за разполагане на летен базар на изкуствата.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 552/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба №6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие реши:

Предоставя безвъзмездно за организацията и провеждането на Летен базар на изкуствата, част от Културен календар на Община Поморие за 2021г., позиция № 202 от търговска зона „Яворов“, за периода 15.07. – 30.09.2021г.

Предвид кратките срокове за кандидатстване на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.6. от дневния ред:„ОС-474/15.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на изменение и допълнение на раздел III „Такси за Общински музеи”, чл.67 и чл.68 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 553/30.07.2021г.

На основание чл.10, ал.2 от Закон за нормативните актове и чл.21, ал.1, т.7, и ал.2, пр. 2 и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във врьзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на раздел III „Такси за Общински музеи“, чл.67 и чл.68 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

I. Чл. 67, ал. 1 цените на входните билети за общинските музеи са, както следва:

 1. Създава се т.7 Входни такси за Посетителски център „Поморийско езеро”:

– Възрастен – 4,00 лв.

– Учащи и пенсионери – 2,00 лв.

– Семеен билет – 9,00 лв.

– Групови посещения над 10 души: цена на възрастен – 2,00 лв.; учащи и пенсионери – 1,00 лв.

– такса беседа на български език: – за групи над 10 човека, с предварителна заявка от туристическа фирма – 6,00лв.

II. Чл. 68 се изменя и допьлва както следва:

 1. Към Пакетните цени за туристи при посещение на: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница, се добавя обекта Посетителски центьр „Поморийско езеро“

2.Създава т.9: За посещение на два обекта: Музей на солта и Посетителски център „Поморийски езеро”

– Възрастен – 5,00 лв.

– Учащи и пенсионери – 3,00 лв.

– Семеен билет – 17,00 лв.

 1. Сьздава се т.10: За посещение на четири обекта: Исторически музей-Поморие, Музей на солта, Посетителски центьр „Поморийски езеро” и Куполна гробница:

– Възрастен – 10,00 лв.

– Учащи и пенсионери – 6,00 лв.

– Семеен билет – 15,00 лв.

III. Предвид предстоящият летен туристически сезон и това, че Посетителски център „Поморийско езеро” ще бъде посещаван от гостите и жителите на града, което ще доведе до допълнителен комфорт при отдиха и развлечението им, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.7. от дневния ред:„ ОС-481/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 554/30.07.2021г.

            Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  28 444, 42 (двадесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.8. от дневния ред:„ОС-482/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 555/30.07.2021г.

           Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 142 222,10 лева (сто четиридесет и две хиляди двеста двадесет и два лева и десет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 от 18.06.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.002-0004-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.9. от дневния ред:„ОС-483/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба на движими вещи – общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 556/30.07.2021г.

I.На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §4, ал.7, във вр. с ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл.35 ал.4, т.2 от Закона за общинската собственст, във вр. с чл.54 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД, без търг или конкурс следните движими вещи – общинска собственост, а именно:

 1. Бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ „Платинум 1“ 20/0,4kV 1x800kVA, разположен в поземлен имот с идентификатор 57491.509.70, местност „Кротиря“ по КККР на гр.Поморие, при цена 7680лв. /без ДДС/.
 2. Бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ „Платинум 2“ 20/0,4kV 2x800kVA, разположен в поземлен имот с идентификатор 57491.509.70 местност „Кротиря“ по КККР на гр.Поморие, при цена 9010лв. /без ДДС/.
 3. Тръбна кабелна мрежа в района на ТП „Платинум 1“ и ТП „Платинум 2“; Кабел 20kV от ЖР стълб на ВЕП 20кV „Малцинство“ до ТП „Преходен пункт“ за въвеждане в ТП „Платинум 1“; Кабел 20kV от ЖР стълб на ВЕП 20кV „Хладилник“ до ТП „Преходен пункт“ за въвеждане в ТП „Платинум 2“; Кабел 20kV от ТП „Преходен пункт“ до ТП „Помпа 7“ за въвеждане на ТП „Платинум 1“; Кабел 20kV от ТП „Преходен пункт“ до ТП „Помпа 7“ за въвеждане на ТП „Платинум 2“, при цена 3240лв. /без ДДС/.

II.Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за продажба с „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за гореописаните движими вещи.

По т.10. от дневния ред:„ОС-488/19.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Медицински център I” ЕООД гр.Поморие за 2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 557/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „Медицински център I” ЕООД гр.Поморие към 31.12. 2020г.

По т.11. от дневния ред:„ОС-490/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в гр.Каблешково.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 558/30.07.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за2021г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1159

кв.19 УПИ II

Дворно място 672кв.м.
5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1160

кв.19 УПИ III

Дворно място 687кв.м.
5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1161

кв.19 УПИ IV

Дворно място 686кв.м.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-491/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улица с осови точки 32, 42 и 43 по плана на с. Страцин, състоящо се в обособяване на нов УПИ XV в кв.16 по плана на с. Страцин.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 559/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост

 1. Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост част от улица с осови точки 32,42 и 43 по плана на с.Страцин, състоящо се в обособяване на нов УПИ XV в кв.16, с отреждане „за трафопост“, с площ 44кв.м., съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-16-1083/15.07.2021г. на Кмета на община Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.
 3. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-492/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, кв.41 по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 560/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СТРАДА на площ от 80,00кв.м. /осемдесет квадратни метра/, изградена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четвърти, римско/, в квартал 41 /четиридесет и първи/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин, урегулиран от 560кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/, при граници: от север – УПИ III, от изток – улица, от юг – УПИ V, от запад – край на регулация, собственост на Гюлфен Исмаил Кадир и Мийрем Хасан Емурла, за сумата от 6 000,00лв. думи: шест хиляди лева/.

По т.14. от дневния ред:„ОС-493/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба между Община Поморие и частно лице на поземлени имоти с идентификатори 57491.16.433, 57491.16.434 по КККР на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 561/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1 т.1 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Поморие и Димитър Атанасов Севастиянов върху ПИ с идентификатори 57491.16.433 и 57491.16.434 по КККР на гр.Поморие, одобрени с Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, чрез доброволна делба на новообразуваните самостоятелни поземлени имоти с проектни идентификатори ПИ 57491.16.799 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 6470кв.м.; ПИ 57491.16.773 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 191кв.м.; ПИ 57491.16.802 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 274кв.м.; ПИ 57491.16.803 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 30кв.м.; ПИ 57491.16.800 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 6556кв.м.; ПИ 57491.16.774 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 158кв.м.; ПИ 57491.16.804 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 249кв.м., съгласно скица проект №15-593220-02.07.2019г., издадена от СГКК гр.Бургас, както следва:

1.1. Димитър Атанасов Севастиянов получава в дял и става изключителен собственик на поземлени имоти с проектен идентификатор:

57491.16.799 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 6470кв.м. при граници: 57491.16.533, 57491.16.773, 57491.16.774, 57491.16.800, 57491.16.382, 57491.16.381. Пазарната цена на имота е в размер на 6670,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 2096,30лв.

57491.16.800 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 6556кв.м. при граници: 57491.16.773, 57491.16.774, 57491.16.775, 57491.16.801, 57491.16.383, 57491.16.382, 57491.16.799. Пазарната цена на имота е в размер на 6750,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 2124,10лв.

1.2. Община Поморие получава в дял и става изключителен собственик на поземлени имоти с проектни идентификатори:

57491.16.773 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 191кв.м. при граници: 57491.16.783, 57491.16.779, 57491.16.802, 57491.16.804, 57491.16.774, 57491.16.800, 57491.16.799, 57491.16.533. Пазарната цена на имота е в размер на 186,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 61,90лв.

57491.16.802 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 274кв.м. при граници: 57491.16.783, 57491.16.779, 57491.16.778, 57491.16.803, 57491.16.804, 57491.16.774, 57491.16.773. Пазарната цена на имота е в размер на 268,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 88,80лв.

57491.16.803 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 30кв.м. при граници: 57491.16.779, 57491.16.778, 57491.16.804, 57491.16.802. Пазарната цена на имота е в размер на 29,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 9,70лв.

57491.16.774 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 158кв.м. при граници: 57491.16.804, 57491.16.776, 57491.16.775, 57491.16.801, 57491.16.800, 57491.16.799, 57491.16.773, 57491.16.802. Пазарната цена на имота е в размер на 154,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 51,20лв.

57491.16.804 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК с проектна площ 249кв.м. при граници: 57491.16.778, 57491.16.787, 57491.16.776, 57491.16.775, 57491.16.774, 57491.16.773, 57491.16.802, 57491.16.803. Пазарната цена на имота е в размер на 243,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 80,70лв.

 1. Страните не си дължат насрещни престации.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за доброволна делба.

По т.15. от дневния ред:„ОС-494/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно замяна на част от поземлен имот №278, кв.5 по сега действащия подробен устройствен план на с. Горица, попадаща в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.62, собственост на Виолета Александрова Куртева и Пламен Александров Куртев с част от УПИ XIV-277, 278, кв.5 по сега действащия подробен устройствен план на с.Горица, собственост на община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 562/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.1, т.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Поморие, от една страна и Виолета Александрова Куртева, и Пламен Александров Куртев, от друга страна в част от поземлен имот №278 /двеста седемдесет и осем, арабско/, квартал 5 /пети, арабско/, попадаща в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първи, римско/, квартал 62 /шестдесет и втори/ и част от УПИ XIV-277,278 /четиринадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и седми, двеста седемдесет и осми/, квартал 5 /пети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Горица, чрез извършване на замяна, както следва:

1.1 Виолета Александрова Куртева и Пламен Александров Куртев прехвърлят в реален дял на община Поморие частта от 63кв.м. /шестдесет и три от квадратни метра/  от  поземлен имот №278 /двеста седемдесет и осем, арабско/, квартал 5 /пети/, целият на площ от 266кв.м. /двеста шестдесет и шест квадратни метра/, попадаща в УПИ I /първи, римско/, квартал 62 /шестдесет и втори/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Горица, с пазарна стойност 1450,00лв. /хидяда четиристотин и петдесет лева/.

1.2. Община Поморие прехвърля в реален дял на Виолета Александрова Куртева и Пламен Александров Куртев частта от 63кв.м. /шестдесет и три от квадратни метра/ от УПИ XIV-277, 278 /четиринадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и седми, двеста седемдесет и осми/, квартал 5 /пети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Горица, целият на площ от 965кв.м. /деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/, представляваща придаваема част от улична регулация, с пазарна стойност 1450,00лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/.

 1. Страните не си дължат насрещни престации.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.16. от дневния ред:„ОС-495/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ и УПИ VІІІ кв.19 по плана на с.Белодол.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 563/30.07.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІ и УПИ VІІІ кв.19 по плана на с.Белодол и съгласно оценки по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат:

200/2590 идеални части от УПИ VІІ кв.19 по плана на с.Белодол, целият на площ от 2590кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6934/12.07.2021г. на съсобственика Хасан Мустафа Алиосманолу, при цена 2600,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост;

6/1580 идеални части от УПИ VІІІ кв.19 по плана на с.Белодол, целият на площ от 1580кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6935/12.07.2021г. на съсобственика Хасан Мустафа Алиосманолу, при цена 78,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.17. от дневния ред:„ОС-496/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост със застроена площ 6,3кв.м. в УПИ XV, кв.16 по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин и право на прокарване за линеен обект „Кабел 20kV“ от съществуващ стълб 178/7 на ВЕЛ 20kV „Бата“ до нов БКТП 1х800kVА с трасе 10м. изцяло в УПИ XV, кв.16, ведно със сервитутна зона 17кв.м.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 564/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.58 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2 във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Поморие УЧРЕДЯВА в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

 

 1. Безсрочно ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на нов енергиен обект /трафопост/ тип „БКТП 1х800kVA, със застроена площ 6,3кв.м. /шест цяло и три квадратни метра/ в общински урегулиран поземлен имот XV /петнадесети/ в квартал 16 /шестнадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин, предвиден да се изгради съгласно одобрен проект, ведно със следващата го сервитутна зона, около енергийния обект в размер на 17кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, попадаща изцяло в имота.

 

 1. СЕРВИТУТНО ПРАВО, по смисъла на чл.64, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката ведно със сервитутната зона, определена съгласно Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, а именно:

Право на прокарване за линеен обект „Кабел 20kV, положен подземно през описания в т.1 урегулиран поземлен имот, по одобрено трасе с дължина 10м. /десет метра/, с начална точка – съществуващ стълб 178/7 на ВЕЛ 20kV „Бата“ и крайна точка – новоизграденият енергиен обект /трафопост/, тип БКТП 1х800kVА, ведно със сервитутна зона, в размер на 17кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, по протежението на електропровода.

 

 1. Стойността на правото на строеж, съгласно т.1 е в размер на 95,00лв. /деветдесет и пет лева/, без ДДС и стойността на обезщетението по чл.64, ал.4 от ЗЕ за сервитутното право е в размер на 102,00лв. (сто и два лева), без ДДС

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 1. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.18. от дневния ред:„ОС-497/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба между Община Поморие и частни лица на поземлен имот с идентификатор 57491.16.116 по КККР на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 565/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1 т.1 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Поморие, Андрея Костов Муладжиков и Николай Костов Муладжиков върху ПИ с идентификатор 57491.16.116 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на ИД на АГКК, чрез доброволна делба на новообразуваните самостоятелни поземлени имоти с проектни идентификатори ПИ 57491.16.801 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 19457кв.м.; ПИ 57491.16.775 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 365кв.м.; ПИ 57491.16.776 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 181кв.м., съгласно скица проект №15-593220-02.07.2019г., издадена от СГКК гр.Бургас, както следва:

1.1. Андрея Костов Муладжиков и Николай Костов Муладжиков получават в дял и стават изключителни собственици на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.16.801 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 19457кв.м. при граници: 57491.16.774, 57491.16.775, 57491.16.777, 57491.16.474, 57491.16.483, 57491.16.482, 57491.16.246, 57491.16.245, 57491.16.383, 57491.16.800. Пазарната цена на имота е в размер на 20380,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 3432,20лв.

1.2. Община Поморие получава в дял и става изключителен собственик на поземлени имоти с проектен идентификатор:

57491.16.775 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 365кв.м. при граници: 57491.16.787, 57491.16.777, 57491.16.474, 57491.16.801, 57491.16.800, 57491.16.774, 57491.16.804, 57491.16.776. Пазарната цена на имота е в размер на 357,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 64,40лв.

 

57491.16.776 по КККР на гр.Поморие с проектна площ 181кв.м. при граници: 57491.16.787, 57491.16.777, 57491.16.775, 57491.16.774, 57491.16.804. Пазарната цена на имота е в размер на 177,00лв., без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 31,90лв.

 1. Страните не си дължат насрещни престации.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за доброволна делба.

По т.19. от дневния ред:„ОС-502/22.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за безвъзмездно право на ползване на Центьр за подкрепа за личностно развитие – Общински Детски комплекс – Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 566/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.65, ал.4 от Наредба №l за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински сьвет – Поморие:

 1. Отменя свое Решение №538, прието на заседание, проведено на 29.06.2021г. по Протокол №22.
 2. Дава съгласие да бъде предоставена страда с идентификатор 57491.502.205.2 по КККР на гр. Поморие, брой етажи: 1, застроена площ: 177кв.м., предназначение: Административна, делова страда, ведно с избено помещение на площ от 139кв.м., актувана с АПОС №6926/18.06.2021г., находяща се в ПИ с идентификатор 57491.502.205 по КККР на гр. Поморие /УПИ I, кв.69 по регулационния план на гр. Поморие/, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. изпьлнителен директор на АГКК за безвъзмездно право на ползване на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие с идентификационен код по БУЛСТАТ ********* управлявано от Анета Драгнева-Данаилова за срок от 10 (десет) години.
 3. Дава право на Центьр за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие да предостави даденото право на ползване на сградата, описана в т.2 на МИГ Поморие, във връзка с изпьлнение на проект по проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водена от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 за срок от 10 (десет) години.
 4. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.
 5. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.20. от дневния ред:„ОС-453/09.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително сьгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, в кв. 6а по плана на с.Каменар, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 567/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински сьвет – Поморие приема скица с предложение и дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I, отреден за озеленяване и павилион, в кв.6а по плана на с.Каменар, община Поморие, предвиждаща разделяне на имота и обособяване на нови УПИ: I – за озеленяване, с площ 2602 кв.м. и II – за техническа инфраструктура, с площ 64кв.м.

По т.21. от дневния ред:„ОС-459/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане и утвърждаване на герб на гр. Каблешково, общ. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 568/30.07.2021г.

 1. На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие, утвърждава герб на гр.Каблешково, общ. Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси.

 По т.22. от дневния ред:„ ОС-460/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 569/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Процедура №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г., съгласно утвърдени Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

По т.23. от дневния ред:„ ОС-461/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 570/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.24. от дневния ред:„ ОС-462/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите местно развитие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 571/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно утвърдени Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 2. Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности” на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.25. от дневния ред:„ ОС-463/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 572/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Процедура №BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г., съгласно утвърдени Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура №BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

По т.26. от дневния ред:„ОС-464/13.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно администриране на проект „Патронажна грижа + в Община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 573/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласието си Общинско предприятие „Социално обслужване” да администрира дейностите по проект „Патронажна грижа +” в Община Поморие, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.27. от дневния ред:„ОС-477/16.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет –  Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 574/30.07.2021г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г., който е неразделна част от настоящото решение.

По т.28. от дневния ред:„ОС-479/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти BGCULTURE-2.002 „ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ финансирана чрез Програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 575/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура № BG BGCULTURE-2.002 „ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА финансирана по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.29. от дневния ред:„ ОС-480/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BGCULTURE-1.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 576/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Процедура № BGCULTURE-1.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на “Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г., съгласно утвърдени Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура № BGCULTURE-1.001 „Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на “Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.30. от дневния ред:„ ОС-485/19.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно субсидия за проектиране на сграда с идентификатор 57491.502.205.2 във връзка с кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 577/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с кандидатстване от страна на Местна инициативна група Поморие по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, Общинският съвет дава своето съгласие Община Поморие да отпусне субсидия в размер на 9000 лева за проектиране и административни такси по издаване на разрешение за строеж и авторски надзор по време строителство.

По т.31. от дневния ред:„ОС-498/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 578/30.07.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие изразява предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обособяване на път в поземлени имоти: 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, двата имота с НТП «Друг вид дървопроизводителна гора», публична общинска собственост, и срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, съобразно което трасето ще започне от ПИ 35033.24.337, ще премине през ПИ 35033.130.9 (НТП «Друг вид дървопроизводителна гора», публична общинска собственост), ПИ 35033.24.326 (НТП «Друг вид дървопроизводителна гора», публична общинска собственост) и ще достигне до ПИ 35033.130.7.

Разрешава на Кмета на община Поморие да възложи изработването на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.32. от дневния ред:„ОС-499/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ І общ., УПИ IІ- За озеленяване и УПИ III- За спорт, в кв.20 по регулационния план на с. Порой, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 579/30.07.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1 т.2 от ЗУТ, приема скица с предложение и дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ: I общ., II- За озеленяване и III- За спорт, в кв.20 по регулационния план на с. Порой, община Поморие, състоящо се в следното: обособяване на нова улица с о.т. 92-36а, като продължение на съществуваща улица с о.т. 49-92 и урегулиране на нови поземлени имоти, с отреждане, както следва: УПИ I – За обществено обслужване, УПИ II- За обществено обслужване и УПИ III- За спорт, в кв.20 и УПИ I- за озеленяване, в нов кв.34. Застрояване в новообразуваните УПИ I и II в кв.20, показано с ограничителни линии, ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм: Пзастр. – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н≤ 10м; минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота.

По т.33. от дневния ред:„ ОС-500/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I /ПИ 57491.505.162 по КК/ и УПИ VI /ПИ 57491.505.146 по КК/ в кв.196 по плана на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 580/30.07.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ I /ПИ 57491.505.162 по КК/ и УПИ VI /ПИ 57491.505.146 по КК/ в кв.196 по плана на гр.Поморие, като се отреди нов УПИ VI-за трафопост, с площ 32,8 кв.м, с установяване на свободно застрояване, указано със задължителни линии, с градоустройствени показатели за устройствена зона ,,Жс“: Пзастр. – 60% , Кинт 1.2, височина – до 3м., до 1ет., озеленяване – мин. 40%.

По т.34. от дневния ред:„ ОС-501/21.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно решение на ОС – Поморие за участие на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД в обществена поръчка – „Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, а именно: Извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение-линейка“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 581/30.07.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие за участие на „Медицински център 1-Поморие“ ЕООД в обществена поръчка – „Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, а именно: Извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение-линейка“.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Д-р Христина Иванова Атанасова да предприеме всички необходими фактически и правни действия в качеството си на управител и представляващ „Медицински център 1-Поморие“ ЕООД във връзка с участието на дружеството в обществена поръчка „Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, а именно: Извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение-линейка“
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.35.1. от дневния ред:„ОС-508/28.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост /училищни автобуси/ на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин и ОУ „Св. П. Хилендарски” гр. Каблешково.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 582/30.07.2021г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал.1, т.10, чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет -Поморие, във връзка с чл.5, ал.1 от Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за управление движими вещи, както следва:

1. В полза на ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр. Каблешково, община Поморие, с Директор – Мария Янева, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ1301РВ.

2.В полза на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, община Поморие, с Директор – Айдън Хасан предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Hyundai”, модел „County”, с 15+1 места, с регистрационен номер А0343НС

II.Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаните в т. I превозни средства на директорите на съответните институции.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2021/2022 година.

IV.МПС-та – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използват съгласно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

V.Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

По т.35.2. от дневния ред:„ОС-509/29.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съдействие на Църковно настоятелство при храм „Свето Преображение Господне“ гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 583/30.07.2021г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и ал.2 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие дава съгласие изпълнението на дейностите свързани с цялостна консервация и реставрация на недвижимата културна ценност и на художествените ценности в храма /иконостас, икони, владишки трон, амвон и др. в Храм „Свето Преображение Господне” гр. Поморие в размер на 33588.00 лв (тридесет и три хиляди петстотин осемдесет и осем лева) с вкл. ДДС, да бъде финансирано от бюджета на Община Поморие, като средствата се осигурят от „Резерва” за местни дейности в общинския бюджет.

II.Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор с „УАСГ – ЦНИП” ЕООД съгласно оферта с вх. рег. № 30-4876-1 от 24.06.2021г.

III. Общински съвет – Поморие, допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 23-то заседание –30.07.2021г 440 KB 61