неделя, 10 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 25-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.09.2021г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 23.09.2021г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-475/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 586/08.09.2021г.

На основание чл. 52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси,  чл.31, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2020 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                                      32 817 723 в т.ч.:

 

За делегирани от държавата дейности                  16 744 263

От Собствени приходи – 20 306 лв., Трансфери и вр. безлихвени заеми – 16 221 784 лв. и Операции     с фин. активи и пасиви – 502 173 лв.       

 

За местни дейности                                               16 073 460

От Собствени приходи – 13 931 149 лв., Трансфери и вр. безлихвени заеми – ( 432 766) лв. и Операции     с финансови активи и пасиви –  2 575 077 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                         32 817 723 в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности                  16 745 018

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                                        1 336 845

За местни дейности                                               14 735 860

 

 1. 2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2020г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.
 2. 3. Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2020 г.
 3. 4. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., както следва:

 

4.1. ПО ПРИХОДА                                                       28 284 616   в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности               15 663 503 лв.

От Собствени приходи – 14 265 лв., Трансфери и вр.безлихвени заеми – 16 231 154 лв. и Операции  с финансови активи и пасиви  – ( 581 916) лв.

        

За местни дейности                                               12 621 113 лв.

От Собствени приходи – 11 905 437 лв., Трансфери и вр. безлихвени заеми – 1 068 106 лв. и Операции  с финансови активи и пасиви – (  352 430) лв.       

 

4.2. ПО РАЗХОДА                                                        28 284 616  в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности                 15 663 503

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                                      949 152

За местни дейности                                               11 671 961

 

 1. 5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2020 г.
 2. 6. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2020 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Приложение № 1)
 3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 15

По т.2. от дневния ред:„ОС-524/06.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2021г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 587/08.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие приема уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2021г. на община Поморие, който е приложен и е неразделна част от настоящото решение.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-538/13.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2021г. – поземлен имот – лозе с идентификатор 18229.4.180 в местност „Речката“ с.Гълъбец.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 588/08.09.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 329/10.12.2020 г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следния имот :

 

№ по ред Землище Местност Поземлен имот № НТП Площ

кв.м.

1 Гълъбец Речката 18229.4.180 лозе 1753

По т.4. от дневния ред:„ОС-540/17.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XIV кв.29 по плана на с.Лъка.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 589/08.09.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.1, т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XIV кв.29 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 32/502 идеални части от УПИ XIV кв.29 по плана на с.Лъка, целият на площ от 502кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6937/20.07.2021г. на съсобственика Кристина Веселинова Маркова, при цена 1120,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.5. от дневния ред:„ОС-541/17.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – поземлени имоти в УПИ II, УПИ III и УПИ IV в кв.19 по плана на гр.Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 590/08.09.2021г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна

общинска

собственост

Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена

в лева /без ДДС/

5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1159

кв.19 УПИ II

672кв.м. 24190,00лв.
5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1160

кв.19 УПИ III

687кв.м. 24730,00лв.
5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1161

кв.19 УПИ IV

686кв.м. 24700,00лв.

По т.6. от дневния ред:„ ОС-548/19.08.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 591/08.09.2021г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схема за разполагане на преместваем обект на територията на гр.Каблешково, както следва:

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Каблешково” в ПИ 35033.501.1478 по КК на гр.Каблешково.

l.l. позиция център № 1- маси за консумация – 60 кв.м.;

 1. Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

По т.7. от дневния ред:„ОС-554/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 592/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпили докладни записки за дофинансиране на маломерни и слети паралелки от директорите на учебните заведения от Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2021/2022 г., като от 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. На основание чл.68, ал.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

По т.8. от дневния ред:„ОС-556/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.9.139 по КК и КР на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 593/08.09.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.9.139 по КК и КР на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 1460/22724 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.9.139 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване НИВА, местност „Заешка поляна“, целия на площ 22724кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6872/03.12.2020г. на съсобственика „Агро Прогрес 2011” ЕООД, при цена 1,50 лв./кв.м. /без ДДС/.

По т.9. от дневния ред:„ОС-559/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост по КК и КР на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 594/08.09.2021г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Имот – публична общинска собственост, представляващ две помещения за лекарски кабинет с обща площ 32.30 кв. м./ тридесет и две цяло и тридесет квадратни метра/, част от приземен етаж на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. с начална тръжна цена 167,96 лв. на месец без вкл. ДДС.
 2. Седем броя помещения с обща площ 100,80кв.м., находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, актувана с АОС №6135/09.05.2017г., с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 17.01.2017г., построена в поземлен имот с идентификатор 57491.501.687 по КК и КР на гр. Поморие, представляващи:

– Помещение – лекарски кабинет, с площ 14.40 кв. м /четиринадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, находящо се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1  по КК и КР на гр. Поморие, при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.

– Помещение – лекарски кабинет, с площ 14.40 кв. м /четиринадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, находящо се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.

– Три броя помещения, представляващи хирургически кабинет, с площ 43.20 кв. м /четиридесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от север коридор, от запад стълбище и коридор, от юг външен зид, от изток неврологичен кабинет.

– Две съседни помещения за регистратура с площ 28,80 кв. м /двадесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници на помещенията: от север – външен зид, от изток – лекарски кабинет, от юг – коридор, от запад –лекарски кабинет с начална тръжна цена 524,16 лв. на месец без вкл. ДДС.

3. Имот публична общинска собственост – кабинет с площ 70 кв. м /седемдесет квадратни метра/ на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г., актувана с АПОС 6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория с начална тръжна цена 364,00 лв. на месец без вкл. ДДС.

По т.10. от дневния ред:„ОС-560/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – апартамент №14 на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 595/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване, със срок до прекратяване на служебното си правоотношение, но не по-дълъг от 5г. на Симеон Луканов Бабуров, назначен на длъжност: Лекар образна диагностика към Рентгеново отделение на МБАЛ „Поморие” ЕООД, във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №14, представляващ самостоятелен обект в страда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие, находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 40,27кв.м., с 3,92% идеални части от общите части на сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VIII кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

По т.11. от дневния ред:„ОС-561/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се в селища на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 596/08.09.2021г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и оценка на лицензиран оценител при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №4527/06.11.2008г. – представляващ помещение с площ 141 кв. м. находящо се в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица с начална тръжна цена 394,80 лв. на месец без вкл. ДДС.
 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 12 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 35033.501.197.1 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр. Каблешково), актувана с АОС №2327/17.07.2003г., с начална тръжна цена 45,00 лв. на месец без вкл. ДДС.
 3. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за аптека на площ 30.92 кв. м, находящо се в едноетажна сграда в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актуван с АОС 4865/14.01.2010г. с начална тръжна цена 80,39 лв. на месец без вкл. ДДС.
 4. Имот – частна общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет с площ 15 кв. м., находящо се в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково (по предходен план на гр. Каблешково УПИ II кв.50), актуван с АОС №6485/13.02.2019г. с начална тръжна цена 48,75 лв. на месец без вкл. ДДС.
 5. Помещение – лекарски кабинет или аптека /дрогерия/ на площ от 42 кв. м, находящ се на първи етаж на сграда в УПИ XIII, кв. 6 по плана на с. Гълъбец, актувана с АПОС №338/25.08.1999 г. с начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС.
 6. Едноетажна масивна сграда, състояща се от едно помещение на площ от 15,79 кв. м., построена в имот с планоснимачен номер 9504.01 по плана на с. Бата, актуван с АОС №4563/03.04.2009г. с начална тръжна цена 31,58 лв. на месец без вкл. ДДС.
 7.  Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за магазин на площ от 22,88 кв. м., находящ се на първи етаж от сграда в УПИ XVII, кв. 23 по плана на с.Лъка, актувана с АОС №307/01.07.1999г. с начална тръжна цена 64,06 лв. на месец без вкл. ДДС.
 8. Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв. м. в едноетажна сграда, изградена в УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой, актувана с АОС 6438/16.11.2018г. и АОС №6654/03.06.2019г за поправка на АОС 6438/16.11.2018г. с начална тръжна цена 43,68 лв. на месец без вкл. ДДС.
 9. Сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с. Страцин, изградена в ПИ 69746.5.92 по КККР на с. Страцин с площ 31 кв. м., актувана с АОС №6474/19.12.2021г. с начална тръжна цена 62,00лв. на месец без вкл. ДДС.
 10. Помещение – лекарски кабинет на площ от 27,52 кв. м на първи етаж на двуетажна сграда, в УПИ VI, кв.21 по плана на с. Страцин, актувана с АОС №1470/04.12.2000 г. със ЗП 130 кв. м., при граници на помещението: от североизток – коридор; от югоизток – помещение; от югозапад – външен зид; от северозапад –  външен зид с начална тръжна цена 71,55 лв. на месец без вкл. ДДС.
 11. Помещение за аптека на площ от 50 /петдесет/ кв. м., находящо се на първи етаж на двуетажна сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, построена в ПИ с идентификатор 35033.501.668, актувана с АОС №6485/ 13.02.2019г с начална тръжна цена 162,50 лв. на месец без вкл. ДДС.
 12. Помещения за лекарски кабинети на площ от 45/четиридесет и пет/ кв. м в сграда – Здравен дом с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г.,  УПИ II /две римско/, кв. 50/петдесет/ по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г.,  със ЗП 158 /сто петдесет и осем/ кв. м   при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет;  от север – стълбище с начална тръжна цена 146,25 лв. на месец без вкл. ДДС.
 13. Имот №000618 с площ 22,095 дка, с начин на трайно ползване – писта, землище с. Бата, актуван с АПОС №6470/11.12.2018г. с начална тръжна цена 4360,00 лв. на година без вкл. ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

По т.12. от дневния ред:„ОС-565/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дарение на електронен дрегер Dreager Drugtest 5000 к-т, акумулатор и зарядно устройство на 220 V, зарядно устройство на 12 V, USB кабел, софтуер и специален транспортен куфар.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 597/08.09.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерството на вътрешните работи, чл.225 от Закона за задълженията и договорите, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл,42, ал.4, т.4 и чл.55 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Дава съгласие Община Поморие да дари на Областна дирекция на МВР Бургас: електронен дрегер Dreager Drugtest 5000 к-т, акумулатор и зарядно устройство на 220 V, зарядно устройство на 12 V, USB кабел, софтуер и специален транспортен куфар, на стойност 7200,00лева.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.13. от дневния ред:„ОС-566/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 57491.502.579 по КК и КР на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 598/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие не дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.502.579 по КК и КР на гр.Поморие, съотвестстващ на УПИ XVIII в кв.197 по регулационния план на гр.Поморие на площ от 538кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №6925/16.06.2021 г.
 2. Настоящото решение отменя Решение №539/29.06.2021г. по т.14 от дневния ред, обективирано в Протокол №22/29.06.2021г.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-582/30.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 00833.502.158 по КККР на гр.Ахелой.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 599/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие не дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00833.502.158 по КККР на гр. Ахелой на площ от 854кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №6753/25.11.2019г. и акт за поправка на акт №6699/04.11.2019г., ведно със сгради с идентификатори по КККР на гр. Ахелой: 00833.502.158.1 на площ от 60кв.м.; 00833.502.158.2 на площ от 58кв.м. и 00833.502.158.3 на площ от 59кв.м., актувани с акт за частна общинска собственост №6799/02.06.2020г.
 2. Настоящото решение отменя Решение №530/29.06.2021г. по т.5 от дневния ред, обективирано в Протокол №22/29.06.2021г.
 3. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.15. от дневния ред:„ ОС-570/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г., процедура №BG14MFOP001-4.039, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Арт комплекс-Водна кула – Музей на рибарството, гр. Поморие“, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 600/08.09.2021г.

        1.На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Арт комплекс-Водна кула–Музей на рибарството, гр. Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.039 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 28 071, 05 лева (двадесет и осем хиляди седемдесет и един лева и пет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Арт комплекс-Водна кула–Музей на рибарството, гр. Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.039 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г

По т.16. от дневния ред:„ОС-571/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г. по процедура №BG14MFOP001-4.039 мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Арт комплекс-Водна кула – Музей на рибарството, гр. Поморие“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 601/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Арт комплекс-Водна кула – Музей на рибарството, гр. Поморие“, по процедура BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 140 355,25 лева (сто и четиридесет хиляди триста петдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Арт комплекс – Водна кула–Музей на рибарството, гр. Поморие” по процедура BG BG14MFOP001-4.039 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-182 от 09.10.2020г.

По т.17. от дневния ред:„ОС-572/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

      № 602/08.09.2021г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г. от 23.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 28 805,90 лева (двадесет и осем хиляди осемстотин и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0002-C01 от 23.06.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.18. от дневния ред:„ ОС-573/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 603/08.09.2021г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г. от 23.06.2020г. по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  5 761,18 лева (пет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и осемнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.246-0002-C01 от 23.06.2020г по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура №BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.246-0002-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.19. от дневния ред:„ОС-574/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г., по процедура №BG14MFOP001-4.060 мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР)” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 604/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“, по процедура BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 128 250, 64 лева (сто двадесет и осем хиляди двеста и петдесет лева и шестдесет и четири стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие” по процедура BG BG14MFOP001-4.039 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Договор № МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г.

По т.20. от дневния ред:„ОС-575/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г., процедура №BG14MFOP001-4.060, мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район” от СВОМР на МИРГ Поморие за Проект ”Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие”, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 605/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.060 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

 

 1. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 25 650,13 лева (двадесет и пет хиляди шестстотин и петдесет лева и тринадесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“ по процедура BG14MFOP001-4.060 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-76 от 20.07.2021г.

По т.21. от дневния ред:„ОС-576/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 606/08.09.2021г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г. от 25.11.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет- Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  57 294,84 лева (петдесет и седем хиляди двеста деветдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0001-C01 от 25.11.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19  “Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с.Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.22. от дневния ред:„ОС-577/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 607/08.09.2021г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г. от 25.11.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********:

 1. Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  11 458,97 лева (единадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0001-C01 от 25.11.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с.Каменар”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0001-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.23. от дневния ред:„ОС-581/30.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за дарение в полза на Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД на климатици, собственост на Община Поморие. ” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 608/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.4, т.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за дарение на 9 бр. климатици, собственост на Община Поморие.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имуществото описано в т.1 от настоящото решение.

По т.24. от дневния ред:„ОС-552/24.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение №549/30.07.2021г., прието на заседание на Общински съвет – Поморие и отразено в протокол №23/30.07.2021г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 609/08.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.24, чл.45. ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие ОТМЕНЯ свое решение №549/30.07.2021г., прието на заседание на Общински съвет – Поморие и отразено в протокол №23/30.07.2021г., поради незаконосъобразност.

По т.25. от дневния ред:„ОС-553/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2021/2022 година.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 610/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2021/2022 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл.68, ал.1 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 25.10.2017г. и на основание чл.68, ал. 2-7, чл.69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР – ОДК за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

По т.26. от дневния ред:„ОС-557/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 611/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие отменя Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Социално Обслужване”- гр. Поморие, приет с решение № 491/30.05.2003г., по протокол № 6/ 30.05.2003г. на Общинския съвет – Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие приема нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване”- гр. Поморие.

По т.27. от дневния ред:„ОС-567/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие., финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г. с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 612/08.09.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
 2. Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-578/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ: ІІ-166, ІІІ-166, ХІІІ-159,160 и ХІV-за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по плана на с.Страцин, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 613/08.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ: ІІ-166, ІІІ-166, ХІІІ-159,160 и ХІV-за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по плана на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в обособяване на нови УПИ: II-160, с отреждане за жил. строителство, с площ 924 кв.м.; III-160, с отреждане за жил. строителство, с площ 1640 кв.м.; ХIII-160, с отреждане за жил. строителство, с площ 1700 кв.м.; ХХ-376, с отреждане за КОО, с площ 384 кв.м.; ХХI-157, с отреждане за КОО, с площ 410 кв.м.; ХХII-157, с отреждане за КОО, с площ 263 кв.м.; ХХIII-158, с отреждане за жил. строителство, с площ 958 кв.м. и ХIХ-159, с отреждане за жил. строителство, с площ 1170 кв.м. Застрояване в новообразуваните УПИ се допуска, както следва: свободно в УПИ: II-160, III-160, ХIII-160, ХХ-376, ХХI-157 и ХIХ-159; и свързано в УПИ: ХХII-157 и ХХIII-158; показано със задължителни и ограничителни линии на застрояване; при градоустройствени показатели за устройствена зона за малкоетажно жилищно строителство (Жм): Пзастр. – 60%, Кинт 1.2, височина – до 7м./ до 2ет., озеленяване – мин. 40%.

По т.29. от дневния ред:„ОС-579/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 614/08.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти (ПИ): 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, с трасе, засягащо: ПИ 35033.24.326 – НТП друг вид дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост и ПИ 35033.130.9 – НТП друг вид дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост; с дължина на обслужващия път приблизително 750 м. и засегната от трасето територия – 5465 кв.м., попадаща изцяло в поземлени имоти – публична общинска собственост.

По т.30. от дневния ред:„ОС-580/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – за озеленяване и павилион, в кв.6а по плана на с.Каменар, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 615/08.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – за озеленяване и павилион, в кв.6а по плана на с.Каменар, община Поморие, състоящ се в следното: обособяване на нови УПИ I – за озеленяване, с площ 2502 кв.м. и УПИ II-за техническа инфраструктура, с площ 64 кв.м., и застрояване в УПИ II, показано със задължителни линии на застрояване, при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм: К плътност – 60%, К интензивност – 1,2; максимална етажност до 1 ет.(3м); минимално озеленяване – 40%.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 25-то заседание-08.09.2021г 406 KB 73