Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 26-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2021г.

/мандат 2019-2023г./

По т.1. от дневния ред:„ОС-604/14.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проведен конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Поморие, обявен на 06.08.2021 г. в изпълнение на Решение № 585/05.08.2021г. на Общински съвет – Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 616/16.09.2021г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.15, ал.2, т.3 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, т.7.2 и т.7.3 от Правила за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД гр. Поморие РЕШИ:

  1. Общински съвет – Поморие – одобрява представените Протоколи № 1, № 2 и № 3 на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ – Поморие ЕООД.
  2. Общински съвет – Поморие – одобрява определения за спечелил проведения конкурс за управител на общинско търговско дружество МБАЛ – Поморие ЕООД – кандидатът д-р Кирил Асенов Хинов.
  3. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛ – Поморие” ЕООД с определения управител с д-р Кирил Асенов Хинов.
  4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение предвид необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси.

 

Настоящото решение да се обяви на информационното табло на Община Поморие, както и на интернет страницата на общината.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 26-то извънредно заседание 154 KB 38