Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 27МО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.10.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 28.10.2021г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-594/08.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване и пристрояване на обект „Надстройка върху гараж, пристройка със стълбище и тавански етаж“ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI-1623 в кв.120 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 617/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал. 1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право на надстрояване и пристрояване на жилищна сграда и гараж, без търг или конкурс, в полза на Константин Трифонов Иванов за изграждане на обект „Надстройка върху гараж, пристройка със стълбище и тавански етаж” с РЗП 255,42кв.м. /двеста петдесет и пет цяло и четиридесет и два квадратни метра/ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI-1623 /двадесет и първи, римско, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин двадесет и три/ в квартал 120 /сто и двадесети/ по регулационния план на гр. Поморие, идентичен с поземлен имот с идентификатор 57491.506.409 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, шест, точка, четири, нула, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 411кв.м. /четиристотин и единадесет квадратни метра/, собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №6087/17.01.2017г., при цена от 40,00лв. за кв.м. без ДДС.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-603/13.09.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ – Поморие, относно отдаване под наем на земеделска земя – лозе в землище с.Гълъбец.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 618/13.10.2021г.

I.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012г., на Общински съвет – Поморие, чл.79, ал.1 и ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2021/2022г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред Поземлен имот

НТП

Землище Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена лв./дка за година Стъпка на наддаване
1 18229.4.180 – лозе Гълъбец 1.753 35.00 10% от ПТЦ

 

II.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването ѝ.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-613/17.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 57491.501.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 619/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 57491.501.720 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК с площ 41 кв.м., с отреждане „за трафопост”, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-16-267/12.03.2021г. на Кмета на община Поморие.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-620/21.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 620/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие дава съгласие за осигуряване на финансиране на Сдружение „МИГ Поморие” за участието ѝ като партньор в проект за транснационално сътрудничество по процедура №BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в размер на не по-малко от 20 на сто от стойността на заявения максимален бюджет от 195 580 лв., която следва да се използва за изпълнение на дейностите под формата на временен безлихвен заем от Община Поморие.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-631/27.09.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр.Поморие и с.Гълъбец.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 621/13.10.2021г.

I.Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.3, чл.23, ал.1 и ал.2, чл.83, ал.1, т.1 и т.2, и чл.84, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, на следните обекти и терени съгласно приложената схема, както следва:

 1. Магазин № 1 публична общинска собственост находящ се в ТЦ „Алеко Константинов” – гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, за продажба на промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл. ДДС или 173,28лв. с вкл. ДДС за срок от 7/седем/ години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 2. Магазин № 2 публична общинска собственост находящ се в ТЦ „Алеко Константинов” – гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, за промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл. ДДС или 173,28лв. с вкл. ДДС за срок от 7/седем/ години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 3. Павилион № 2 публична общинска собственост находящо се в ТЦ „Млекопреработване“ – гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл. ДДС или 173,28лв. с вкл. ДДС за срок от 7/седем/ години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 4. Терен частна общинска собственост на площ 30,00 кв.м – петно № 1 за стациониране на преместваем обект в ТЗ „Гълъбец“ в ПИ 18229.4.256 по КК на с. Гълъбец при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл. ДДС или начална тръжна месечна цена 108,00лв. с вкл. ДДС за срок от 8/осем/ години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 5. Терен публична общинска собственост, с площ 7 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.70 УПИ III гр.Поморие, за срок от 3/три/ години за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите, при начална тръжна месечна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл. ДДС или 50,40лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 6. Терен публична общинска собственост с площ 7 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.8 УПИ I по плана на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл. ДДС или 50,04 лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна наемна цена без ДДС, за срок от 3 /три/ години.

II.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

III. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

IV.Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

V.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VI.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VII. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-632/27.09.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 622/13.10.2021г.

I.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схема за разполагане на преместваем обект на територията на гр.Каблешково, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Каблешково“ в ПИ 35033.501.370 по КК на гр.Каблешково.

1.1. позиция № 1 – павилион – 35 кв.м.;

II.Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

По т.7. от дневния ред:„ОС-633/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот УПИ IV-48 в кв.4 по плана на с.Косовец.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 623/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи 692/710кв.м. (шестстотин деветдесет и два от седемстотин и десет квадратни метра) в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 710кв.м. (седемстотин и десет квадратни метра), представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV-48 (четири, римско, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и осми, арабско), в квартал 4 (четвърти) по сега действащия подробен устройствен план на с.Косовец, при граници: от североизток – край на регулация; от югоизток – улица; от югозапад – УПИ III-48; от северозапад – УПИ I-47, собственост на Стойка Неделчева Георгиева, Георги Неделчев Георгиев и Мара Хрусафова Георгиева, за сумата от 2000,00лв. /с думи: две хиляди лева/.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-634/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ II в кв.37 по плана на с.Козичино.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 624/13.10.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ II кв.37 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 38/3750 идеални части от УПИ II кв.37 по плана на с.Козичино, целият на площ от 3750кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6946/03.08.2021г. на съсобственика „Еркеч“ ЕООД, при цена 456,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.9. от дневния ред:„ОС-636/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.“ с 18 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 625/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № № 1,2.

По т.10. от дневния ред:„ОС-638/29.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на общинско търговско дружество „Общински аптеки“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище адрес на управление: гр.Поморие, ул. „Цар Калоян“ №1, с управител Весела Апостолова Печас.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 626/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2, чл.154, ал.1, т.2 във връзка с чл.266 от Търговския закон и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Прекратява дейността на общинско търговско дружество „Общински аптеки“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище адрес на управление: гр. Поморие, ул.“Калоян“ №1, представлявано от Весела Апостолова Печас.
 2. На основание чл.156 във връзка с чл.266 от Търговския закон открива производство по ликвидация на общинско търговско дружество „Общински аптеки“ ЕООД, ЕИК*********.
 3. Определя срок за извършване на ликвидация 6 (шест) месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване дейността на дружеството в Търговския регистър.
 4. Избира за ликвидатор Весела Апостолова Печас.
 5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1800,00лв.
 6. Възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор с ликвидатора на основание чл.15, ал.2, т.4 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ.
 7. Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК до НАП за предстоящото прекратяване с ликвидация и да предприеме действия по вписване на настоящото решение в Търговски регистър.

 По т.11. от дневния ред:„ ОС-646/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр.Поморие от Община Поморие, ведно с всички движими вещи находящи се в тях.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 627/13.10.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

1.Отказва да закупи едновременно всичките, но не по-малко от всичките недвижими имоти, представляващи: СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.3 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, три, три, пет, точка, три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 51кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за енергопроизводство; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.7 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, три, три, пет, точка, седем) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 961кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: курортна, туристическа сграда; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.8 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, три, три, пет, точка, осем) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 222кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: спортна сграда, база и СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.9 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, три, три, пет, точка, девет) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 30кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, ведно с всички движими вещи находящи се в тях, собственост на „Токуда банк” АД за сумата от 1 200 000,00 евро (с думи: един милион и двеста хиляди евро).

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.12. от дневния ред:„ОС-647/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ кв.21 по плана на с.Каменар.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 628/13.10.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІІІ кв.21 по плана на с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 61/1072 идеални части от УПИ ХІІІ кв.21 по плана на с.Каменар, целият на площ от 1072кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6933/07.07.2021г. на съсобствениците Марийка Иванова Георгиева, Щеляна Неделчева Даскалова и Цонка Неделчева Георгиева, при цена 1220,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-648/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV кв.24 по плана на с.Гълъбец.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 629/13.10.2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІV кв.24 по плана на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 37/870 идеални части от УПИ ІV кв.24 по плана на с.Гълъбец, целият на площ от 870кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6293/08.05.2018г. на съсобственика Фикри Ахмед Хълми, при цена 670,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.14. от дневния ред:„ОС-651/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за отписване от актовете книги за общинска собственост на съставени актове за общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 630/13.10.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпишат от актовите книги за общинска собственост съставените актове както следва: АЧОС №6323/07.08.2018г., с който е актуван поземлен имот с идентификатор 57491.501.701 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 5891кв.м. и АЧОС №5259/13.06.2012г., с който е актуван поземлен имот с идентификатор 57491.501.3 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 1575кв.м.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими правни и фактически действия по защита на общинската собственост върху територията в зоната на косата, между Черно море и Поморийското езеро, от Военния санаториум до края на почивните станции, за която по действащия регулационен план на гр.Поморие е отреден кв.249.
 3. Общински съвет – Поморие, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-652/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 в УПИ VII, кв.69 по плана на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 631/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., като:

– Към глава XI се добавя следния имот – частна общинска собственост за провеждане на процедура за учредяване на право на ползване:

 1. Самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, шест, точка, едно, точка, едно, две/ по КК и КР на гр. Поморие, в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.206.1 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, шест, точка, едно/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ VII /седем римско/, кв.69 /шестдесет и девет/ по плана на гр.Поморие, с площ 16.40 кв. м., актувано с АОС №6042/28.10.2016г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.206.1.11; 57491.502.206.1.9; Под обекта: 57491.502.206.1.8; Над обекта: няма.

 По т.16. от дневния ред:„ОС-653/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 в УПИ VII, кв.69 по плана на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 632/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ТАНЦОВ КЛУБ ЧАЙКА-БУРГАС-ПОМОРИЕ” с Булстат *********, със седалище и адрес на управление обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, п. к. 8200, кв.„Свобода”, бл.8, вх.В, ет.1, представлявано от Лиляна Петрова Христова за срок от 5/пет/ години, с предназначение за съхранение на автентични и сценични костюми, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

 1. Самостоятелен обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, шест, точка, едно, точка, едно, две/ по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.206.1 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, шест, точка, едно/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ VII /седем римско/, кв.69 /шестдесет и девети/ по регулационния план на гр.Поморие, с площ 16,40 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.206.1.11, 57491.502.206.1.9, Под обекта: 57491.502.206.1.8, Над обекта: няма, актувано с АОС №6042/28.10.2016г.

 По т.17. от дневния ред:„ ОС-656/04.10.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 633/13.10.2021г.

        На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет заедно с доклада за дейността и доклада на независимия одитор на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие към 31.12. 2020г.

 По т.18. от дневния ред:„ОС-606/14.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно създаване на Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 634/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.167в, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие реши:

 1. Създава Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ на територията на Община Поморие със следния състав:
 • Председател на комисията – Заместник кмет „СИТУП“ на Община Поморие;
 • Секретар – Главен експерт „Транспорт и инфраструктура“ в отдел „ОСТУП“, към Дирекция „СУТОСУП“ при Община Поморие;
 • Членове:

– Представител на Общински съвет – Поморие – Николай Буковинов – общински съветник;

– Представител на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти /ОП „СУОИ“/ при Община Поморие;

– Представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ /„РСПБЗН“/ гр. Поморие

– Представител на Районно управление /РУ/ Поморие;

– Представител на Областно пътно управление /ОПУ/ Бургас;

– Представител на фирмата превозвач по общинските пътища на територията на Община Поморие;

– Представител на фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на територията на община Поморие;

– Представител на звено „Обществен ред и сигурност“ /ОРС/ при Община Поморие;

– Представител на Филиал за Спешна медицинска помощ /ФСМП/ Поморие;

– Представител на таксиметрови превози.

 1. При необходимост ОбщКБДП в състава на комисията може да привлича допълнителни членове към заседанията.
 2. Комисията ще извършва своята дейност, съгласно Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движение по пътищата, утвърдени със Заповед №З-43/31.08.2021г. на Зам. председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/.
 3. Членовете на комисията участват в работата ѝ безвъзмездно.
 4. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

По т.19. от дневния ред:„ОС-628/27.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 635/13.10.2021г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение: „Изграждане на Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив гр.Поморие по процедура BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.20. от дневния ред:„ОС-635/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за искане за промяна местоположението на общински имот, находящ се в с.Каменар, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 636/13.10.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА не дава съгласие да се промени местоположението на ПИ 35691.3.123, нива, IV категория, частна общинска собственост, предвид това, че Община Поморие ще загуби лицето на собствения си имот към улицата, част от населеното място, с което стойността на имота би се намалила значително.

По т.21. от дневния ред:„ОС-642/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР (подробен устройствен план – план за улична регулация) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м. Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 637/13.10.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие, за да се осигури транспортен и пешеходен достъп до тях; като ще се засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 00833.5.378 – полски път, общинска частна собственост, ПИ 00833.5.371 – пасище, стопанисвано от общината.

   На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие, като ще се засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 00833.5.378 – полски път, общинска частна собственост, ПИ 00833.5.371 – пасище, стопанисвано от общината; ПИ 00833.5.61-нива, частна собственост; ПИ 00833.5.67 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.205 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.206- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.207 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.52 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.454 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.455 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.120 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.121 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.166 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.167 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.441 – за средно застрояване, частна собственост; с ширина на улицата – 9.00 м.

Допуска изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие, като ще се засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 00833.5.378 – полски път, общинска частна собственост, ПИ 00833.5.371 – пасище, стопанисвано от общината; ПИ 00833.5.61 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.67 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.205 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.206- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.207- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.52 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.454 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.455 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.120 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.121 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.166 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.167 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.441 – за средно застрояване, частна собственост; с ширина на улицата – 9.00 м.

Разрешава на Кмета на община Поморие да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие, като ще се засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 00833.5.378 – полски път, общинска частна собственост, ПИ 00833.5.371 – пасище, стопанисвано от общината; ПИ 00833.5.61- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.67 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.205 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.206- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.207- нива, частна собственост; ПИ 00833.5.52 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.454 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.455 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.120 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.121 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.166 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.167 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.441 – за средно застрояване, частна собственост; с ширина на улицата – 9.00 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.128 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.22. от дневния ред:„ОС-643/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път с ид.57491.19.573 за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 638/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115,00 м.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115,00 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път –ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115,00 м.

Разрешава на „Ленд Инвест“ ООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115,00 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.23. от дневния ред:„ОС-644/01.10.2021г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно допълнение на годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 639/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с Решение № 51 от 02.02.2012г. на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие одобрява промяна на годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Поморие, съгласно чл.7, ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като се добави подотд. 105 „д“ към ЛФ 2021г.; с предвидено ползване по ГСП в размер на 410 мз дървесина и таксационни показатели, както следва:

– Ст. Клас – Багунов Ср НП

– Вид гора – издънкова за превръщане

– Възраст -65г.

– Пълнота – 0,6

– Диаметър 24 см

– Предвидено ползване – бл – 310 мз, цр -100 мз, за което прилагам допълнение на промяна на годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Поморие.

Предвид кратките срокове и необходимостта от осигуряване на жителите на Община Поморие от дърва за огрев, което ще се случи след провеждане на конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет -Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.1 от АПК.

По т.24. от дневния ред:„ОС-645/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПР за УПИ III-2040, в кв.137а по плана на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 640/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение и дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на УПИ III-2040 (ПИ 57491.507.152 по КК), в кв.137а по плана на гр. Поморие, състоящо се в следното:  северната регулационна линия в участъка между осови точки 157 до 159 да се премести с приблизително 2 м на север, а останалата част от поземления имот в този участък да остане за разширението на ул. „Елин Пелин“; уличната регулационна линия в участъка между осови точки 159 и 160 да мине по кадастралната имотна граница на ПИ 57491.507.152 по КК на гр.Поморие.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-660/05.10.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Галиман Юмер от с.Дъбник, общ.Поморие за медицински нужди за детето Юмер Юмер.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 641/13.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Галиман Юсеин Юмер от с.Дъбник, общ.Поморие еднократна финансова помощ за медицински нужди на детето Юмер Бейтула Юмер в размер на 700,00 /седемстотин лева/.

 По т.26.1. от дневния ред:„ОС-673/11.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 642/13.10.2021г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Поморие да участва като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
 2. ОДОБРЯВА текста приложен към писмо с изх. рег. № 20-00-823/06.10.2021 г. на Министерство на здравеопазването проект на Споразумение за партньорство (в т. ч. приложенията към него) между Министерство на здравеопазването и Община Поморие във връзка с подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
 3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Поморие да подпише Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването във връзка с подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, както и да подготви и внесе необходимата документация и да подпише съответните документи във връзка с изпълнение на проекта.
 4. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Поморие да извърши всички необходими процедури във връзка с подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в съответствие с поетите ангажименти.
 5. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 27-мо заседание – 13.10.2021г 345 KB 63