Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 28МО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-723/03.11.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат” BGENVIRONMENT-4.004, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” по Програма „ Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

643/09.11.2021г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Поморие по Открита покана №3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.004,Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., съгласно утвърдени Насоки за кандидатстване по Поканата за представяне на проектни предложения.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за сътрудничество с партньор – Pirin Holding AS, с цел съвместно изготвяне и подаване на проектно предложение.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Открита покана №3 „Климат“, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

 

 

     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 28-мо изв. зас.09.11.2021г 218 KB 72