сряда, 6 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 29-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 15.12.2021г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-711/28.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлени имоти с идентификатори 35033.2.679 и 35033.2.680 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-505/01.06.2006г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в полза на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 644/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4 във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от „БАЛКАН – НЕТ“ ЕООД, с ЕИК: *********, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35033.2.679 /три, пет, нула, три, три, точка, две, точка, шест, седем, девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 2239кв.м. /две хиляди двеста тридесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Двете чешми“, при съседи: 35033.2.683, 35033.2.678, 35033.2.584, 35033.2.682, 35033.2.677, 35033.2.699, 35033.2.676, 35033.2.681, 35033.2.675, 35033.2.674, 35033.2.488, 35033.2.721, 35033.2.722, 35033.2.734, 35033.2.723, 35033.2.680, 35033.2.724, 35033.2.725, 35033.2.728, 35033.2.726, 35033.2.727, 35033.2.690, 35033.2.87, 35033.2.689, 35033.2.688, 35033.2.687, 35033.2.697, 35033.2.686, 35033.2.685, 35033.2.698, 35033.2.684 и 35033.2.585 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35033.2.680 /три, пет, нула, три, три, точка, две, точка, шест, осем, нула/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 3822кв.м. /три хиляди осемстотин двадесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, находящ се в местността „Двете чешми“, при съседи: 35033.2.708, 35033.2.673, 35033.2.488, 35033.2.707, 35033.2.672, 35033.2.671, 35033.2.670, 35033.2.720, 35033.2.719, 35033.2.718, 35033.2.669, 35033.2.668, 35033.2.700, 35033.2.701, 35033.2.582, 35033.2.702, 35033.2.717, 35033.2.703, 35033.2.704, 35033.2.705, 35033.2.706, 35033.2.696, 35033.2.695, 35033.2.716, 35033.2.694, 35033.2.715, 35033.2.714, 35033.2.428, 35033.2.693, 35033.2.692, 35033.2.713, 35033.2.712, 35033.2.691, 35033.2.690, 35033.2.728, 35033.2.711, 35033.2.727, 35033.2.729, 35033.2.730, 35033.2.731, 35033.2.710, 35033.2.679, 35033.2.732, 35033.2.733, 35033.2.721, 35033.2.709, 35033.2.734 и 35033.2.674.

II.Да се сключи договор за дарение между „БАЛКАН – НЕТ“ ЕООД, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.I.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-722/03.11.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от д-р Кирил Асенов Хинов – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 645/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството, във връзка с чл.146 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие дава съгласие Марияна Костадинова Апостолова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856 да извърши одит на „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД за 2021г.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-726/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 646/30.11.2021г.

1.Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 117 100,15 лева (сто и седемнадесет хиляди и сто лева и петнадесет стотинки).

3.Стойността, посочена в т.2 от настоящото Решение е в размер на до 110% от стойността на сумата на авансовото плащане за 2022г. по проект № BG 14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие.

По т.4. от дневния ред:„ОС-728/04.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 647/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, във връзка с чл.37„в”, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.79, ал.7, т.5 от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, на цена в размер на 35 лв./дка за година.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските пътища, попадащи в масивите за ползване, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-731/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 648/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие:

1.Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1

2.Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 2

Приложенията са неразделна част от решението.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-732/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2024 година в частта за местни дейности на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 649/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6. чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение №64/22.01.2021г. на Министерски съвет и БЮ №5/04.10.2021г. – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023-2024г., Общински съвет – Поморие одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2021- 2024 година съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-733/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в извънредно, неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Асоциация по В и К – Бургас, асоциация).“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 650/30.11.2021г.

На основание чл.21. ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 I. УПЪЛНОМОЩАВА Иван Алексиев – кмет на община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, да гласува „за“ на извънредното неприсъствено заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2022г., в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева.

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – заместник-кмет на Община Поморие за представител на община Поморие в извънредното неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в извънредното неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

III. Общински съвет – Поморие с оглед на това, че мандатите (решенията) на общините следва да бъдат получени в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас в срок до 17:30 часа на 07.12.2021г., на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-740/09.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 651/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на стратегията за 2020-2023г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти -общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2022г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.

По т.9. от дневния ред:„ОС-756/11.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински апартамент в сграда с идентификатор 57491.504.67.2.9 по КК и КР на гр.Поморие.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 652/30.11.2021г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.31 и чл.31а от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.504.67.2.9 по КК и КР на гр.Поморие, представляващ общински апартамент със ЗП 61,07кв.м. и избено помещение с площ 5,86кв.м., находящ се в гр.Поморие кв. „…” бл…. вх…. ет… ап…., ведно с 2,281% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 57491.504.67 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ I кв.195 по регулационния план на гр.Поморие, при граници подробно описани в АЧОС 6976/27.10.2021г. на наемателя Тома Ганчев Иванов, при цена 500,00 евро/кв.м. /без ДДС/.

2.Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко – продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.10. от дневния ред:„ОС-760/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на жилищна сграда, салма и идеални части от съсобствен с община Поморие недвижим имот – поземлен имот в УПИ IX-291 в квартал 42 по плана на с. Бата.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 653/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи 226/1062кв.м. /двеста двадесет и шест от хиляда и шестдесет и два квадратни метра/ в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IX-291 /девети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и един/, в квартал 42 /четиридесет и втори/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Бата, целият на площ от 1062кв.м. /хиляда и шестдесет и два квадратни метра/, при граници: от североизток – улица, УПИ X-292, от югоизток – УПИ X-292, имот пл.№404, от югозапад – УПИ XII-290, УПИ XVII-290, УПИ XVIII-290 и УПИ VIII-290, от северозапад – УПИ VIII-290 и улица и изградените, заедно с находящите се в този недвижим имот ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 75,00кв.м.  /седемдесет и пет квадратни метра/ и САЛМА с площ от 63,00кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, за сумата от 25 000,00лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-761/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между община Поморие и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 57491.14.266 и 57491.14.384 по КККР на гр. Поморие, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 654/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 и чл.56 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

 1. Не дава съгласие да се извърши доброволна делба между община Поморие и НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАНЕВ и съпругата му ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГАНЕВА, на недвижими имоти, представляващи поземлен имот с идентификатор 57491.14.266 по КККР на гр. Поморие и поземлен имот с идентификатор 57491.14.384 по КККР на гр. Поморие, при следните условия:

1.1. ОБЩИНА ПОМОРИЕ получава в дял и става изключителен собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.14.384 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, четири, точка, три, осем, четири/ по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият на площ от 4970кв.м. /четири хиляди деветстотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в местността: „Изравнителя“, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, с начин на трайно ползване – „Нива“, категория на земята: 3 /трета/, с номер по предходен план: 014384 /нула, едно, четири, три, осем, четири/, при съседи: 57491.14.647, 57491.14.353, 57491.14.383 и 57491.14.780;

1.2. НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАНЕВ и съпругата му ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГАНЕВА да получат в дял и станат изключителни собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.14.266 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, едно, четири, точка, две, шест, шест/ по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият на площ от 19003кв.м. /деветнадесет хиляди и три квадратни метра/, находящ се в местността: „Изравнителя“, с трайно предназначение на територията – „Земеделска“, с начин на трайно ползване – „Нива“, категория на земята: 3 /трета/, с номер по предходен план: 014266 /нула, едно, четири, две, шест, шест/, при съседи: 57491.14.353, 57491.14.647, 57491.14.540, 57491.14.539, 57491.14.261, 57491.14.660 и 57491.14.352.

1.3. Разликата в цената на недвижимите имоти, предмет на делбата е в размер на 3834,14 лева (три хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиринадесет стотинки), като същата се дължи на Община Поморие от Николай Костадинов Ганев и съпругата му Валентина Стоянова Ганева.

 1. Възлага на Кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба.

По т.12. от дневния ред:„ОС-762/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в ПИ 57491.501.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 655/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.58 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 41 кв.м., при граници, подробно описани в АОС №6977/01.11.2021г., дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на трафопост – 6,3кв.м. и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 54,7кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 2960,00лв. /две хиляди деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

По т.13. от дневния ред:„ОС-763/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в УПИ IX, кв.35 по плана на с. Каменар.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 656/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.58 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката,  Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на УПИ IX, кв.35 по плана на с. Каменар, целият на площ от 100 кв. м., при граници подробно описани в АОС №6847/12.11.2020г., дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на трафопост – 6,3 кв. м. и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 54,7 кв. м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 800,00 лв. /осемстотин лева/ без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-764/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 657/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-765/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД да придобие безвъзмездно 60% от капитала на „Медицински център1 – Поморие“ ЕООД.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 658/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон и чл.15, ал.1 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и на основание чл.8 от устава на дружеството, Общински съвет – Поморие като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД РЕШИ:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД да придобие безвъзмездно 60% от капитала на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД.

2. Общински съвет – Поморие изменя и допълва устава на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД пo следния начин:

2.1. Създава се нова алинея 5 на чл.5 със следното съдържание: „ За всички решения от компетентността на общото събрание се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на документа“.

2.2. Досегашният чл.9 от устава придобива следното съдържание: „Дружеството ще се управлява и представлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала по предвидения в закона ред, с когото се сключва договор за възлагане на управлението.“

3.Общински съвет – Поморие възлага на управителя и представляващия „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД да обяви в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел устава на дружеството с приетите изменения и допълнения.

4.Приложеният устав да се счета неразделна част от настоящото решение.

По т.16. от дневния ред:„ОС-766/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прехвърляне на 60% от капитала на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 659/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.15, ал.1 от Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет – Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД РЕШИ:

 1. Прехвърля безвъзмездно – дарява 2820 (две хиляди осемстотин и двадесет) дяла с номинал по 10 (десет) лева всеки или общо 28 200 (двадесет и осем хиляди и двеста) лева, равняващи се на 60% (шестдесет процента) от капитала на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД.

След прехвърлянето, капиталът на дружеството в размер на 47 000 (четиридесет и седем хиляди) лева, състоящ се от 4700 (четири хиляди и седемстотин) дяла с номинал по 10 (десет) лева всеки, се разпределя, както следва:

– „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД е собственик на 60% (шестдесет процента) от капитала, разпределен в 2820 (две хиляди осемстотин и двадесет) дяла с номинал по 10 (десет) лева всеки или общо 28 200 (двадесет и осем хиляди и двеста) лева.

– Община Поморие е собственик на 40% (четиридесет процента) от капитала, разпределен в 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет) дяла с номинал по 10 (десет) лева всеки или общо 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева.

 1. В качеството си на принципал и упражняващ правата на собственост в „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД Общински съвет – Поморие приема безвъзмездното прехвърляне (дарението) на 2820 (две хиляди осемстотин и двадесет) дяла с номинал по 10 (десет) лева всеки или общо 28 200 (двадесет и осем хиляди и двеста) лева, равняващи се на 60% (шестдесет процента) от капитала на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД.
 2. Приема за съдружник в „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, при посочените по – горе дялове и променя наименованието на дружеството на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.
 3. Освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му управителя на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД д-р Христина Иванова Атанасова. На д-р Христина Иванова Атанасова да бъде изпратено тридесет дневно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за възлагане на управление на „Медицински център 1” ЕООД – гр.Поморие с вх. рег.№Д-310/10.06.2019г., на основание чл.25 на същия договор.
 1. Назначава за временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД д-р Кирил Асенов Хинов.
 2. Приема нов дружествен договор на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД с отразяване на взетите решения и оправомощава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД д-р Кирил Асенов Хинов да подпише същия от страна на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.
 3. Възлага на назначения за временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД д-р Кирил Асенов Хинов да извърши всички действия по вписване на промените в Търговския регистър.
 4. Приложеният нов дружествен договор да се счита неразделна част от настоящото решение.

По т.17. от дневния ред:„ОС-767/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижими имоти – общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 660/30.11.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.21, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно управление на ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПОМОРИЕ с идентификационен код по БУЛСТАТ *********, управлявано от Анета Драгнева-Данаилова за срок от 10 (десет) години следните недвижими имоти – общинска собственост, а именно:

1.1 СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.502.196.2 по КККР на гр.Поморие, брой етажи: 2, застроена площ: 107кв.м., с адрес: ул. „Цар Калоян“ №1, актувана с АЧОС №5361/14.12.2012г., находяща се в ПИ с идентификатор 57491.502.196 по КККР на гр.Поморие /УПИ IX, кв.68 по регулационни план на гр.Поморие/, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. изпълнителен директор на АГКК.

1.2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.502.196.1 по КККР на гр.Поморие, брой етажи: 1, застроена площ: 108кв.м., с адрес: ул. „Цар Калоян“ №1, актувана с АПОС №5015/05.04.2011г., находяща се в ПИ с идентификатор 57491.502.196 по КККР на гр.Поморие /УПИ IX, кв.68 по регулационни план на гр.Поморие/, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. изпълнителен директор на АГКК.

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно управление на описаните в т.1 недвижими имоти в полза на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс -Поморие.

По т.18. от дневния ред:„ОС-772/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие във връзка с административна процедура в Община Несебър по издаване на удостоверение за търпимост в землището на с.Тънково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 661/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие, в качеството си на орган, управляващ общинското имущество, дава съгласие във връзка с административна процедура в Община Несебър по издаване на удостоверение за търпимост на сграда с идентификатор 73571.200.4.1, в землището на с.Тънково, община Несебър, граничеща с ПИ 000271.2.207 по КК на с.Александрово, местност Габарака, община Поморие, общинска частна собственост, горска територия, НТП друг вид дървопроизводителна гора.

По т.19. от дневния ред:„ ОС-781/17.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решения на Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 662/30.11.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие отменя свои Решение №598/08.09.2021г. по т.13 от дневния ред и Решение №599/08.09.2021г. по т.14 от дневния ред, обективирани в Протокол №25/08.09.2021г.
 2. Оставя в сила действието на Решение №530/29.06.2021г. по т.5 от дневния ред и Решение №539/29.06.2021г. по т.14 от дневния ред, обективирани в Протокол №22/29.06.2021г. на Общински съвет – Поморие.
 3. С оглед защита на важни обществени интереси и краткия срок до датата на насрочено съдебно производство, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.20. от дневния ред:„ОС-783/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 663/30.11.2021г.

 1. Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г. от 25.11.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********, Общински съвет – Поморие упълномощава кмета на община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  144 799,19 лева (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки) без ДДС за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0002-C01 от 25.11.2020г по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура №BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за Проект Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

2.Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-785/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 664/30.11.2021г.

1.Съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА  и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г. от 25.11.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ *********, Общински съвет – Поморие упълномощава  кмета  на  община  Поморие  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  28 959,84 лева (двадесет и осем хиляди деветстотин петдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.002-0002-C01от 25.11.2020г по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

2.Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.002-0002-C01/2020г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По т.22. от дневния ред:„ОС-786/19.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ I, кв.62 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 665/30.11.2021г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продаде при цена 28 300,00 лв./ двадесет и осем хиляди и триста лева/, без ДДС, на придобивното право на собственост от Таня Колева Колева и Ася Красимирова Барбагеоргиева на общински имот, съставляващ 109/438 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.502.121 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ I кв. 62 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 438 кв. м., при граници, подробно описани в АЧОС 5286/27.06.2012г.

 По т.23. от дневния ред:„ ОС-790/23.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на спортна площадка, разположена в западната част от поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.507.361 по КККР на гр.Поморие – публична общинска собственост, с НТП „терен за озеленяване и спортна площадка” на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” при община Поморие и предложение за изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „СУОИ“ на Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 666/30.11.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие

I. Дава съгласие да се предостави Спортна площадка „мини футбол”, с размери 27,8/43,7м., с настилка от изкуствено тревно покритие в цялото поле, на площ от 1214,86кв.м., разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 57491.507.361 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на УПИ III, в кв.108 по регулационния  план на гр.Поморие, с НТП „терен за озеленяване и спортна площадка”, на площ от 3881кв.м., за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” при община Поморие.

II. Приема изменение и допълнение на Приложение №2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на ОП  „СУОИ“ – Поморие, приет е Решение №1445/23.06.2015г., изм. с Решение №228/10.06.2016г., изм с Решение №1180/11.07.2019г., изм. с Решение №181/11.07.2019г., изм. с Решение №42/20.12.2019г., изм. с Решение №443/18.03.2021г. на Общински съвет – Поморие, както следва:

Създава се нова т.23 – Спортна площадка „мини футбол”, с размери 27,8/43,7м., с настилка от изкуствено тревно покритие в цялото поле, на площ от 1214,86кв.м., разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 57491.507.361 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на УПИ III, в кв.108 по регулационния  план на гр.Поморие, с НТП „терен за озеленяване и спортна площадка”, на площ от 3881кв.м., актуван с АПОС №5411/12.02.2013г., към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП „СУОИ”.

III. Гореописаният имот ще се ползва безвъзмездно за провеждане на учебно – тренировъчна дейност от:

 1. детските градини; общообразователни, средни и професионални училища за реализиране на задължителните учебни програми по физическо възпитание и спорт и Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Поморие.
 2. лицензирани спортни клубове, вписани в националния регистър на Министерство на младежта и спорта.

IV.С оглед защита на особено важни обществени интереси, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-619/21.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 667/30.11.2021г.

На основание чл.1, ал.2 във вр. с чл.61с, ал.1 от ЗМДТ, чл.21, ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административиопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. В чл.9а, ал.3 думите „от тази глава” се заменят с „от глава втора на Закона за местните данъци и такси”.
 • 2. В чл.9а, ал.6, изр. второ след думите „служителят по чл.4, ал.1” се добавя „от Закона за местните данъци и такси”.
 • 3. В чл.19, ал.3 след думите „определен по чл.22” се добавя „от Закона за местните данъци и такси”.
 • 4. В чл.32, ал.4 се заличава и се създава нова със следния текст:

„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:

 1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;
 2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;
 3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма

последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.”

 • 5. В чл.40, ал.2, т.5 след думите „облекчения по чл.59, ал.4” се добавя „от Закона за местните данъци и такси”.
 • 6. В чл.57, ал.5 думите „30 януари“ се заменят с „31 януари“.
 • 7. В чл.58, ал.1 се създава нова буква В) със следния текст:

„В)Места за настаняване клас „В” – стаи за гости и апартаменти за гости – 0,30 лв. за територията на цялата община.”

 • 8. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие за приемането й, с изключение на § 7, който влиза в сила от 01.01.2022г.
 • 9. На основание чл.26, ал.3 във връзка с ал.2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-707/26.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на Споразумение за поддържане на кръгово кръстовище до гр. Ахелой на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 668/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.30, ал.3 от Закона за пътищата и чл.27, ал.1 от Наредба №7 за управление на общинските пътища на територията на община Поморие, Общински съвет – Поморие реши:

 1. Дава съгласие за сключване на „Споразумение за поддържане на кръгово кръстовище до гр.Ахелой на път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200“ и одобрява предложения проект на „Споразумение за поддържане на кръгово кръстовище до гр.Ахелой на път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200“.
 2. Възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.
 3. Приложеният проект на Споразумение да се счита неразделна част от настоящото решение.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-750/10.11.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина от горите, собственост на Община Поморие, считано от 01.01.2022г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 669/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК и на основание чл.5, ал.1 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4, чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Поморие приема промяна, както следва:

 

 1. Промяна на ценоразпис за продажба на дървесина добита на временен склад считано от 01.01.2022г. как го следва:

 

ДЪРВЕСЕН ВИД/

 СОРТИМЕНТ

 МЕРНА

 ЕДИНИЦА

  СТАРА ЦЕНА

  лв, без ДДС

 НОВА ЦЕНА

 лв, без ДДС

 1. Дърва за огрев МН и

структурни звена на

Община Поморие

 пр. м3  40  45
2.  2. Дърва за огрев свободна

продажба

 пр. м3  44  48
3.  3. Технологична дървесина,

широколистни, свободна

продажба

 пр. м3  47

 

 51
4.  4. Технологична дървесина,

иглолистни, свободна

продажба

 пр. м3  45  55
   5. Широколистна ЕСД,

трупи за бичене >30 см

·        Дъбови

·        Церови

 пл. м3  

100

 60

 

120

 80

По т.27. от дневния ред:„ ОС-759/12.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 670/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК и във връзка чл.5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на  ОП „ОГСС“ – Поморие, Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.12.2021 г., както следва:

 

НОМЕР

ПО РЕД

ДЛЪЖНОСТ,

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИ

ПРОМЯНАТА,

бр.

СЛЕД

ПРОМЯНАТА,

бр.

 1.  Директор 1 1
2. Главен счетоводител 1 1
3. Счетоводител, ТРЗ,ЧР 1 1
4. Счетоводител-касиер, домакин, деловодител 1 1
ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО”
 5. Лесоинжинер 1 1
 6. Лесничей 1 2
 7. Горски стражар 4 3
ДЕЙНОСТ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО”
8. Агроном 1 1
 9. Полски пъдар 1 1
             ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”
 10. Агроном 1 1
 11. Старши озеленител 1 1
 12. Озеленител 2 2
 13. Работник — озеленяване 37 37
 14.  Шофьор 3 3
 15. Водач специален автомобил 2 2
                                           Общо: 58 58
 1. Възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.
 2. Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение №1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.
 3. Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес, големия обем работа по комплектоване на нов лесфонд за 2022г. и недопускане на изоставане в работния календар, на осн. чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-769/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП Ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, в местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 671/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35691.1.112 – местен път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,042 дка, с дължина на трасето – 58,00 м, ПИ 35691.1.116 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,189 дка, с дължина на трасето – 270,00 м, ПИ 35691.1.114 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,159 дка, с дължина на трасето – 227,00 м, ПИ 35691.1.123 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,017 дка, с дължина на трасето – 25,00 м, ПИ 35691.1.124 – урбанизирана територия, общинска частна собственост, площ с ограничение в ползването – 0,041 дка, с дължина на трасето – 61,00 м; и дължина на целия водопровод – 641 м., със срок на предварителното съгласие – 1 година от настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35691.1.112 – местен път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,042 дка, с дължина на трасето – 58,00 м, ПИ 35691.1.116 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,189 дка, с дължина на трасето – 270,00 м, ПИ 35691.1.114 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,159 дка, с дължина на трасето – 227,00 м, ПИ 35691.1.123 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,017 дка, с дължина на трасето – 25,00 м, ПИ 35691.1.124 – урбанизирана територия, общинска частна собственост, площ с ограничение в ползването – 0,041 дка, с дължина на трасето – 61,00 м; и дължина на целия водопровод – 641 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35691.1.112 – местен път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,042 дка, с дължина на трасето – 58,00 м, ПИ 35691.1.116 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,189 дка, с дължина на трасето – 270,00 м, ПИ 35691.1.114 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,159 дка, с дължина на трасето – 227,00 м, ПИ 35691.1.123 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,017 дка, с дължина на трасето – 25,00 м, ПИ 35691.1.124 – урбанизирана територия, общинска частна собственост, площ с ограничение в ползването – 0,041 дка, с дължина на трасето – 61,00 м; и дължина на целия водопровод – 641 м.

Разрешава на „ТВЛО“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35691.1.112 – местен път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,042 дка, с дължина на трасето – 58,00 м, ПИ 35691.1.116 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,189 дка, с дължина на трасето – 270,00 м, ПИ 35691.1.114 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,159 дка, с дължина на трасето – 227,00 м, ПИ 35691.1.123 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,017 дка, с дължина на трасето – 25,00 м, ПИ 35691.1.124 – урбанизирана територия, общинска частна собственост, площ с ограничение в ползването – 0,041 дка, с дължина на трасето – 61,00 м; и дължина на целия водопровод – 641 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.29. от дневния ред:„ОС-770/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на решение № 637/13.10.2021г. за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР (подробен устройствен план – план за улична регулация) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 672/30.11.2021г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие изменя свое решение № 637/13.10.2021г. за съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура, одобряване на задание, допускане изработване и разрешаване Кмета на Община Поморие да възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие, в следната част: променя се ширината на улицата, вследствие на което отпадат част от засегнатите имоти, посочени в заданието: ПИ 00833.5.61 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.67 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.205 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.206 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.207 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.52 – нива, частна собственост; ПИ 00833.5.454 – за друг вид застрояване, частна собственост; ПИ 00833.5.455 – за друг вид застрояване, частна собственост. Трасето ще засегне допълнително ПИ 00833.5.400 – полски път, общинска частна собственост и ПИ 00833.5.397 – полски път, общинска частна собственост.
 2. Настоящото решение да се счита неразделна част от решение № 637/ 13.10.2021г. на Общински съвет – Поморие.

По т.30. от дневния ред:„ОС-771/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III (ПИ 35033.501.1275 пo КК на гр.Каблешково), в кв.77 по регулационния план на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 673/30.11.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, приема скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III (ПИ 35033.501.1275 по КК на гр.Каблешково), в кв.77 по регулационния план на гр.Каблешково, община Поморие, състоящо се в отреждане на имота за складова и производствена дейност. Застрояване, показано с ограничителни линии, ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за предимно производствена зона (Пп): Пзастр. – 80%, Кинт. – 2,5; максимална височина H≤ 10м; минимално озеленяване – 20% и паркиране в имота.

По т.31. от дневния ред:„ОС-773/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на поземлени имоти с идентификатори: 00833.5.378, 00833.5.371, 00833.5.120, 00833.5.121. 00833.5.166, 00833.5.167, 00833.5.441, 00833.5.400 и 00833.5.397 по кадастралната карта на гр.Ахелой, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 674/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на поземлени имоти с идентификатори: 00833.5.378, 00833.5.371, 00833.5.120, 00833.5.121, 00833.5.166, 00833.5.167, 00833.5.441, 00833.5.400 и 00833.5.397 по кадастралната карта на гр.Ахелой, община Поморие, като трасето ще засегне имоти, с площи, както следва: ПИ 00833.5.378 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ 1895 кв.м.; ПИ 00833.5.371 – пасище, общинска публична собственост, засегната площ 173 кв.м.; ПИ 00833.5.120 – нива на „Станден и Ко“ ООД, засегната площ 16 кв.м., ПИ 00833.5.121 – нива на „Станден и Ко“ ООД, засегната площ 28 кв.м.: ПИ 00833.5.166 – нива на Атанас Димитров Златков, засегната площ 72 кв.м.; ПИ 00833.5.167 – нива на „Станден и Ко“ ООД, засегната площ 91 кв.м.; ПИ 00833.5.441 – за средноетажно застрояване, собственост на „Станден и Ко“ ООД, засегната площ 232 кв.м., ПИ 00833.5.400 – селскостопански път, общинска публична собственост; засегната площ 56 кв.м.; ПИ 00833.5.397 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ 68 кв.м.

По т.32. от дневния ред:„ОС-774/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 675/30.11.2021г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти (ПИ): 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, като трасето започва от ПИ 35033.24.337 (НТП селскостопански, горски път, частна общинска собственост), преминава през ПИ 35033.130.9 (НТП Дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост) и ПИ 35033.24.326 (НТП Дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост) и достига до ПИ 35033.130.7 (НТП За животновъдна ферма).

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание, чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.33. от дневния ред:„ОС-775/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.1.161, 44425.12.20 и 44425.1.170 по КК на с.Лъка, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 676/30.11.2021г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти (ПИ): 44425.1.161-нива (частна собственост), 44425.12.20 – нива (частна собственост) и 44425.1.170- селскостопански път, (общинска публична собственост), по КК на с.Лъка, община Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 44425.1.161-нива (частна собственост), 44425.12.20 – нива (частна собственост) и 44425.1.170- селскостопански път, (общинска публична собственост), по КК на с.Лъка, община Поморие, съобразно което поземлените имоти ще се обединят в един урегулиран поземлен имот, с отреждане „За фотоволтаична централа“, в предимно производствена зона.

Разрешава на „Лъка Вилас 1“ АД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 44425.1.161-нива (частна собственост), 44425.12.20 – нива (частна собственост) и 44425.1.170- селскостопански път, (общинска публична собственост), по КК на с.Лъка, община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.34. от дневния ред:„ОС-778/16.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 677/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие, както следва:

 • 1.чл. 25, т. 3 следва да се измени и от

„разрешеният достъп и престой в зона „А” за извършване на товарно – разтоварни и снабдителни дейности е до 4 часа и се регламентира часово, както следва:

– в делнични и почивни дни: от 06,00 часа  до 10,00 часа.”

да се чете:

„3.разрешеният достъп и престой в зона „А” за извършване на товарно – разтоварни и снабдителни дейности е до 4 часа и се регламентира часово, както следва:

– в делнични и почивни дни: от 08,00 часа  до 12,00 часа.”

 • 2. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие за приемането й.

По т.35. от дневния ред:„ОС-779/16.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие (приета с Решение №1022/05.02.2019г. на Общински съвет – Поморие).“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 678/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, както следва:

 • 1.„Чл.8. (1) Забранява се нарушаването на почивката на гражданите, предизвикано от превозни средства, звукови сигнали, музика и висок говор, товарно – разтоварни дейности и други, свързани с наднормен шум по улиците, площадите и в сградите за времето от 14,00 до 16,00 часа /зимен и летен сезон/ и от 22,30 до 7,00 часа зимен сезон /м.октомври – м.април/ и от 23.00 до 7.00 часа летен сезон /м.май – м.септември/.

(2) Забранява се нарушаването почивката на живущите, гостите и гражданите на гр.Поморие от шум, звукови сигнали, високоговорители, мегафони, изстрели, гърмежи, музика, рекламирането на циркове, шоута, програми, туристически атракциони, плавателни съдове извършващи атракционна дейност и др. подобни в интервала от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 07:00ч.

(3)Забранява се извършването на производствена дейност, занаятчийски услуги, дейности от стопански и битов характер и всякакви други дейности в жилищни сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите граждани в часовете: от 14, 00 до 16,00 часа и от 22,00 до 7,00 часа в работни дни и от 13,00 до 16,00 и от 23,00 до 8,00 часа в почивни и празнични дни.

         (4)Изключение правят всички строителни процеси в дните от понеделник до петък всяка седмица до влизане в сила на забраната за строителство през летния сезон. През почивните дни събота, неделя, национални празници или празници от местно значение, обявени със Заповед на Кмета на Община Поморие, тези процеси трябва да бъдат съобразени със забраните в ал. 1 и ал. 2 на чл. 11. Забраната важи за текущи ремонти в обекти въведени вече в експлоатация.

(5)Забранява се в заведения за хранене и развлечения, намиращи се в близост до жилищни сгради, хотели и места за настаняване да се използват оркестри, озвучителни и/или музикални уредби извън оказаните по – гори часове за почивка, ако шумът от тяхното използване не е ограничен в помещения с необходимата шумоизолация. Собствениците, наемателите или ползвателите на такива обекти са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценка за риска на работните места от служба за трудова медицина, документ удостоверяващ направена щумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника.

(6)Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23,00 и 7,00 часа.

(7)Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради във времето между 23,00 и 7,00 часа.

(8)Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ живущите в населените места на Община Поморие в интервала от 23:00ч. до 07:00ч.

(9)При организирането на публични и масови увеселения, културни, спортни и др. мероприятия, предвиждащи провеждането на илюминации и/или използването на фойерверки, създаващи силен шум, организаторът следва предварително да уведоми Кмета на Общината, съответно на кметствата или кметските наместници, както и Районно Управление „Полиция” – Поморие.

(10)Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация, упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване изискванията на закона за защита от шума в околната среда в тихите зони и урбанизираните територии. При необходимост от извършване на измерване нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерство на здравеопазването.”

Следва да се чете:

„Чл.8 (1) Забранява се нарушаването на почивката на гражданите, предизвикано от превозни средства, звукови сигнали, музика и висок говор, товарно – разтоварни дейности и други, свързани с наднормен шум по улиците, площадите и в сградите за времето от 14,00 до 16,00 часа и от 23.00 до 8.00 часа.

(2) Забранява се нарушаването почивката на живущите, гостите и гражданите на гр.Поморие от шум, звукови сигнали, високоговорители, мегафони, изстрели, гърмежи, музика, рекламирането на циркове, шоута, програми, туристически атракциони, плавателни съдове извършващи атракционна дейност и др. подобни в интервала от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 08:00ч.

(3) Забранява се извършването на производствена дейност, занаятчийски услуги, дейности от стопански и битов характер и всякакви други дейности в жилищни сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите граждани в часовете: от 14, 00 до 16,00 часа и от 23,00 до 8,00 часа.

(4) Изключение правят всички строителни процеси в дните от понеделник до петък всяка седмица до влизане в сила на забраната за строителство през летния сезон. През почивните дни събота, неделя, национални празници или празници от местно значение, обявени със Заповед на Кмета на Община Поморие, тези процеси трябва да бъдат съобразени със забраните в ал. 1 и ал. 2 на чл. 11. Забраната важи за текущи ремонти в обекти въведени вече в експлоатация.

(5) Забранява се в заведения за хранене и развлечения, намиращи се в близост до жилищни сгради, хотели и места за настаняване да се използват оркестри, озвучителни и/или музикални уредби извън оказаните по – горе часове за почивка, ако шумът от тяхното използване не е ограничен в помещения с необходимата шумоизолация. Собствениците, наемателите или ползвателите на такива обекти са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценка за риска на работните места от служба за трудова медицина, документ удостоверяващ направена щумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника.

(6) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23,00 и 8,00 часа.

(7) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради във времето между 23,00 и 8,00 часа.

(8) Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ живущите в населените места на Община Поморие в интервала от 23:00ч. до 08:00ч.

(9) При организирането на публични и масови увеселения, културни, спортни и др. мероприятия, предвиждащи провеждането на илюминации и/или използването на фойерверки, създаващи силен шум, организаторът следва предварително да уведоми Кмета на Общината, съответно на кметствата или кметските наместници, както и Районно Управление „Полиция” – Поморие.

(10) Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация, упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване изискванията на закона за защита от шума в околната среда в тихите зони и урбанизираните територии. При необходимост от извършване на измерване нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерство на здравеопазването.”

 • . 2. Създава се чл. 8а с текст:

(1) При откриване на обекти по чл. 16 а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ на територията на община Поморие, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават в община Поморие заявление по образец, утвърден от кмета на общината за регистриране на определеното от тях работно време, както и за промяна на работното им време.

(2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага:

 1. Становище от Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ – Бургас) относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
 2. Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.
 3. Други документи съгласно изискванията на българското законодателство, когато са необходими.

(3) Заявлението ведно с приложенията се подава в Община Поморие в 7 – дневен срок от получаване на становището на РЗИ – Бургас.

(4) Работното време се вписва в публичен регистър, воден от длъжностно лице, определено от кмета на общината в срок от 3 работни дни от заявяването му.

(5) В регистъра по ал. 4 се въвеждат минимум следните данни:

 1. Наименование на заявителя, ЕИК и адрес на управление
 2. Дейност / вид обект
 3. Лицето, отговорно за обекта
 4. Работно време и период в които ще работи търговския обект (сезонно, няколко месеца, целогодишно)
 5. Други данни в зависимост от обекта

(6) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да информират община Поморие по реда на ал. 1 и 2 в 14 – дневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. Преобразуване на юридическото лице или продажба на предприятието
 2. Промяна в дейност / вид на търговския обект
 3. Промяна на работното време

(7) Новите обстоятелства се вписват  в регистъра  по реда на ал. 4 и ал. 5.

(8) При прекратяване на дейността в обекта физическите, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да подадат заявление по образец, утвърден от кмета на Община Поморие за отписване от регистъра за работното време на търговските обекти.

 • 3. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие за приемането ѝ.

По т.36. от дневния ред:„ОС-782/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 679/30.11.2021г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение: „Солта – традиция и културно богатство на Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
 2. Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 По т.37. от дневния ред:„ОС-784/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 680/30.11.2021г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение: „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие” по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.38. от дневния ред:„ОС-791/23.11.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефан Василев Лефтеров за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 681/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Стефан Василев Лефтеров от с.Бата, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.39. от дневния ред:„ ОС-792/23.11.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Радка Стоянова Шопова за медицински нужди.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 682/30.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Радка Стоянова Шопова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 29-то заседание - 30.11.2021г. 547 KB 87