Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 31ВО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.01.2022г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 11.02.2022г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-858/29.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XXVI, кв.10 по плана на с.Дъбник.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 699/26.01.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XXVI кв.10 по плана на с.Дъбник и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 52/366 идеални части от УПИ XXVI кв.10 по плана на с.Дъбник, целият на площ от 366кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6985/02.12.2021г. на съсобственика Хасан Юсеин Аптразакли, при цена 880,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.2. от дневния ред:„ОС-859/29.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I, кв.10 по плана на с.Дъбник.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 700/26.01.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ I кв.10 по плана на с.Дъбник и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 263/525 идеални части от УПИ I кв.10 по плана на с.Дъбник, целият на площ от 525кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6984/02.12.2021 г. на съсобственика Хасан Юсеин Аптразакли, при цена 4470,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.3. от дневния ред:„ОС-14/07.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 10.02.2022 г.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 701/26.01.2022г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, предлагам, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

1.Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 10.02.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 25.02.2022 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3.Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 10.02.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 22.02.2022 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4.Поради краткия срок до датата на провеждане на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ ОС-15/07.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване и пристрояване на обект „Пристройка лятна кухня със склад и надстройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.4.2 по КККР на гр.Ахелой“ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.4 по КККР на гр.Ахелой /урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-4, кв.1 по регулационния план на гр.Ахелой/- частна общинска собственост.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 702/26.01.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право пристрояване и надстрояване към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Неделчо Крумов Лечев за изграждане на обект „Пристройка лятна кухня със склад и надстройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.4.2 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, точка, две/ по КККР на гр.Ахелой с РЗП 167,52кв.м. /сто шестдесет и седем цяло и петдесет и два квадратни метра/ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.4 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири/ по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-4 /втори, римско, отреден за имот с планоснимачен номер четвърти, арабско/, кв.1 /първи/ по регулационния план на гр. Ахелой, целият на площ от 1133кв.м. /хиляда сто тридесет и три квадратни метра/, собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №6990/13.12.2021г. за сумата от 9080,00лв. /девет хиляди и осемдесет лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

По т.5. от дневния ред:„ОС-24/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 за изпълнение на СВОМР, финансирана по Споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 703/26.01.2022г.

Съгласно чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на община Поморие да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” до размера на авансовото плащане за 90 157,38 лв. (деветдесет хиляди сто петдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи п популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, Споразумение № РД50-10/25.01.2017г., както и допълнително споразумение № РД50-10/09.12.2021г., за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

По т.6. от дневния ред:„ОС-29/17.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VI-15 в кв.14 по плана на с.Косовец, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 704/26.01.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VI-15 в кв.14 по сега действащия подробен устройствен план на с.Косовец, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна и ГЮЛТЕН СМАИЛ АХМЕД, от друга страна чрез продажба на 75/720кв.м. /седемдесет и пет от седемстотин и двадесет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 720кв.м. /седемстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI-15 /шести, римско, отреден за имот планоснимачен номер петнадесети/ в квартал 14 /четиринадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Косовец, при граници подробно описани в Акт №6991/16.12.2021г. за частна общинска собственост, вписан на 17.12.2021г., акт №72, том 14, вх.рег. №4009, дв.вх.рег.№3990 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 825,00лв. /осемстотин двадесет и пет лева/, без ДДС.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-35/17.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х-281 кв.32 по плана на с.Страцин.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 705/26.01.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ Х-281 кв.32 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 33/1010 идеални части от УПИ Х-281 кв.32 по плана на с.Страцин, целият на площ от 1010кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6910/12.05.2021г. на съсобственика Мехмед Хасан Сабри, при цена 363,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-17/11.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за извършване на административна промяна на основание чл.32, ал.4, във връзка с чл.20 от ЗАТУРБ за присъединяване на с.Каменар, като квартал на гр.Поморие.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 706/26.01.2022г.

  1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.32, ал.4, във връзка с чл.20, т.1 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България Общински съвет – Поморие дава съгласие за извършване на административна промяна за присъединяване на с.Каменар, като квартал на гр.Поморие.
  2. Настоящото решение отменя Решение №1485/30.07.2015г., обективирано в протокол №55/30.07.2015г.
  3. Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

По т.9. от дневния ред:„ОС-18/11.01.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 707/26.01.2022г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г., който е неразделна част от настоящото решение.

По т.10. от дневния ред:„ОС-23/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно средства необходими през 2022г. и 2023г. за изпълнение на проект подаден за одобрение към УО на ПРСР с Вх. рeг. №: BG06RDNP001-19.355-0014 и с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020г.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 708/26.01.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща /транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020г., Общински съвет –  Поморие, дава своето съгласие Община Поморие да отпусне субсидия в размер на 80 000 лева в рамките на 2022 и 2023г. за дейност „Създаване на обучителен и консултационен хъб“ по одобрен инвестиционен проект с наименование „Реконструкция, ремонт на сградна част от инфраструктурата за професионално образование в град Поморие и създаване на Учебен и консултативен хъб – Етап 1“.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-25/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на град Поморие, град Ахелой и град Каблешково, община Поморие във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас”, регистриран в ИСУН 2020 с №BG16M1OP002-2.004-0002 по процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събирани биоразградими отпадъци”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и на Договор за БФП  №BG16M1OP002-2.004-0002-C01.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 709/26.01.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3, т.10 от Закона за управление на отпадъците, чл.9 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.9, ал.2 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие и в изпълнение на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас”, регистриран в ИСУН 2020 с №BG16M1OP002-2.004-0002 по процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събирани биоразградими отпадъци”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и на Договор за БФП  №BG16M1OP002-2.004-0002-C01, Общински съвет – Поморие приема схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на град Поморие, град Ахелой и град Каблешково, община Поморие.

По т.12. от дневния ред:„ОС-36/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за откриване на административно  производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ І /ПИ 57491.501.421 по КККР/, в кв.269 по регулационния план на гр.Поморие, област Бургас.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 710/26.01.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, приема скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ І /ПИ 57491.501.421 по КККР/, в кв.269 по плана на гр.Поморие, отреден „за обществено обслужване“, предвиждаща разделяне на имота, като се обособяват два нови УПИ: I – с отреждане „за жилищно строителство“, с площ 578 кв.м., и ХХII – с отреждане „за трафопост (ТП)“, с площ 127 кв.м. В новообразуваните имоти ще се допуска свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона Жм: в УПИ I – Пзастр. – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н≤ 7м; минимално озеленяване – 40%; и паркиране в имота; в УПИ ХХII – Пзастр. – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н≤ 3м(1ет); минимално озеленяване – 40%.

По т.13. от дневния ред:„ОС-37/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-820 /ПИ 35033.501.1275 по КК/, в кв.77 по плана на гр.Каблешково.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 711/26.01.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III – „за спортна площадка“ (ПИ 35033.501.1275 по КК на гр.Каблешково), в кв.77 по плана на гр.Каблешково, състоящо се в промяна отреждането на имота в „за складова и производствена дейност“ и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии и градоустройствени показатели за предимно производствена зона (Пп): Пзастр. – 80%, Кинт. – 2,5; максимална височина Н≤10м; минимално озеленяване – 20% и паркиране в имота.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-38/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ І и УПИ ІІ, в кв.34 по регулационния план на гр.Ахелой, област Бургас.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 712/26.01.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, приема скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за църква“ и УПИ II – „за градина“, в кв.34 по плана на гр.Ахелой, като се променя дворищнорегулационната линия между имотите и се обособяват два нови имота:  УПИ I – „за църква“, с площ 991 кв.м.,  УПИ II – „за озеленяване“, с площ 6745 кв.м.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-39/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 35033.7.464 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 713/26.01.2022г.

           Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот (ПИ) 35033.7.464 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 35033.7.464 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие, съобразно което поземленият имот ще се урегулира, с отреждане „За фотоволтаична централа“, в предимно производствена зона, като при възможност се осигури транспортно-комуникационна връзка от републикански път III-6009 или през ПИ 35033.7.441, с НТП – за селскостопански път, ведомствен път.

Разрешава на „БАМЕЛ“ ООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 35033.7.464 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 31-во заседание-26.01.2022г 309 KB 40