Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 32РО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2022г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 16.03.2022г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-69/07.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преминаване собствеността от държавна в общинска на „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на гр.Поморие от км 217+000 до км 223+915 (по километриране от 1995г.)“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 714/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие за преминаване на собствеността от държавна в общинска на участък от път, както следва: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на гр.Поморие от км 217+000 до км 223+915 (по километриране от 1995г.)”
 2. Възлага на кмета на община Поморие да предприеме необходимите фактически и правни действия за придобиване правото на собственост върху цитирания в т.1 имот.

По т.2. от дневния ред:„ОС-77/11.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ XXVI-298 в квартал 25 по плана на с. Гълъбец.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 715/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи 505/800кв.м. /петстотин и пет от осемстотин квадратни метра/ в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН имот /УПИ/ XXVI-298 /двадесет и шести, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и осми/ в квартал 25 /двадесет и пети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Гълъбец, целият на площ от 800кв.м. /осемстотин квадратни метра/, при граници: от североизток – улица; от югоизток – улица; от югозапад – УПИ ХХV-298; от северозапад – УПИ XXVII-216, собственост на Красимира Кирилова Костова и Веселина Кирилова Христова за сумата от 8000,00лв. /осем хиляди лева/.

По т.3. от дневния ред:„ОС-81/14.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2022г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 716/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 651/30.11.2021г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следния имот:

 

по

ред

Землище Местност Поземлен имот

с

идентификатор

НТП Площ

кв.м.

1 с.Порой Църквата 57790.127.30 Изоставена орна земя 2084

По т.4. от дневния ред:„ОС-86/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпаднала необходимост от членство на община Поморие в Асоциацията на българските градове и региони (АБГР).“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 717/28.02.2022г.

 1. На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.69, т.2 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие дава съгласие за прекратяване на членството на Община Поморие в Сдружение с нестопанска цел „Асоциацията на българските градове и региони” (АБГР), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 18, ет. 6.
 2. Упълномощава г-н Адам Адамов, председател на Общински Съвет – Поморие в срок от 14 дни, след влизане в сила на решението, да подаде писмено волеизявление за прекратяване на членство, отправено до Управителния съвет на „Асоциацията на българските градове и региони”, съгласно разпоредбите на чл.29, т.29.1. от Устава на АБГР.

По т.5. от дневния ред:„ОС-89/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие и на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие с адрес: ул. „Солна“ №9 и кв. „Свобода“ №14.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 718/28.02.2022г.

Съгласно  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

 1. Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев” гр. Поморие и на многофамилни жилищни сгради в град Поморие с адрес: ул. „Солна“ №9 и кв. „Свобода“ №14“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“, схема BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – 406 848 (четиристотин и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем);
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

– Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-37-77/04.09.2020 г. и рег. № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0016-C01, и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-37-77/04.09.2020 г и рег. № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0016-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.6. от дневния ред:„ОС-94/16.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023г.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 719/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3, ал.4,  ал.13 и ал.14  от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител, Общински съвет – Поморие:

 1.  Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2022-2023 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящата докладна.
 2. Дава съгласие за предоставяне на мери , пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
 3.  Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

Задължения на общината:

– Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери, пасища и ливади за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

– Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите , пасищата и ливадите.

– Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

– Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

– Да не променят предназначението на пасищата , мерите и ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

– Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

– Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

– Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

– При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

– Да не се извършва паша нощем и без пастир.

– Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

– Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

– Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

– Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

– Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

– Да не ограждат наетите мери и пасища.

– Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.

– Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

– Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

– Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна  наемна цена за стопанската  2022-2023 г. за мери, пасища и ливади  за имотите от  Приложение 1.

4.1. Средната  годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

-с. Бата-8,10 лв./дка

-с. Горица – 7,40 лв./дка

-гр. Каблешково- 9,50 лв./дка

-с. Козичино- 6,40 лв./дка

-с. Лъка- 9,30 лв./дка

-с. Габерово- 7,50 лв./дка

-с. Дъбник- 7,40 лв./дка

-с. Страцин- 7,90 лв./дка

-с. Медово-10.00 лв./дка

-с. Каменар-10.60 лв./дка

-с. Гълъбец-7.70 лв./дка

-с. Порой-8.30 лв./дка

-гр. Ахелой-8.60 лв./дка

-с.Белодол-7.30 лв./дка

-с. Александрово-8.30 лв./дка

-с. Косовец-7.30 лв./дка

4.2. Средната годишна  наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин – 9.70 лв./дка, а за землище в с. Горица -10.10 лв./дка.

 1. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
 2. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37и, ал. 3 и ал. 5, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-96/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ XIV и УПИ XV, кв.21 по плана на с.Страцин.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 720/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи 1006/1052кв.м. /хиляда и шест от хиляда и петдесет и два квадратни метра/ в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XIV-244 /четиринадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и четири/, квартал 21 по сега действащия подробен устройствен план на с.Страцин, целият на от 1052кв.м. /хиляда и петдесет и два квадратни метра/, при граници: от север – УПИ XVII-238, от изток – УПИ XIII-243, от юг – улица, от запад – УПИ XV-244 и 1260/1306кв.м. /хиляда двеста и шестдесет от хиляда триста и шест квадратни метра/ в идеални части от УПИ XV-244 /петнадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и четири/, квартал 21 /двадесет и първи/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин, целият на площ от 1306кв.м. /хиляда триста и шест квадратни метра/, при граници: от север – УПИ I-245 и XVII-238, от изток – УПИ XIV-244, от юг – улица, от запад – УПИ I-245, собственост на Желязко Ефтимов Желязков, за сумата от 110 000,00лв. /с думи: сто и десет хиляди лева/.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-97/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.504.104.3.2 на Политическа партия „Възраждане“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 721/28.02.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 24, ал. 1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно вещно право на ползване в полза на Политическа партия „Възраждане”, регистрирана по ф. д. №720/2014г., дата на регистрация 02.2015г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев” №111, ЕИК 176845471 представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, върху следния имот – частна общинска собственост със срок до провеждане на следващи парламентарни избори, а именно:

 1. Имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв. „Свобода”, бл.А, ет.1, обект 2 на площ 24,20 кв.м в сграда актувана с АОС 6143/25.05.2017г. с идентификатор 57491.504.104.3, със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.504.104.3.3, 57491.504.104.3.1; под обекта: няма; над обекта: няма.
 2. Настоящото решение отменя Решение № 466/28.04.2021г.
 3. Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

По т.9. от дневния ред:„ОС-98/17.02.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“- Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 722/28.02.2022г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6   на Общински съвет – Поморие, приема  схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Морска“ в ПИ 57491.507.386 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 330 В – маси за консумация – 10 кв.м.;

2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.507.381 по КК на гр.Поморие.

                2.1. позиция № 133А- маси за консумация – 7 кв.м.;

3.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I” в ПИ 57491.507.377 по КК на гр.Поморие.           

3.1. позиция № 134 А –  грил – 1кв.м;

3.2. позиция № 134 Б – хл.витрини – 3кв.м

4.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.502.523 по КК на гр.Поморие.

       4.1. позиция № 79А – стелажи – 6 кв.м.;

5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Княз Борис I“ в ПИ 57491.507.377 по КК на гр.Поморие.

5.1 позиция № 134 В – стелажи  – 5 кв.м.;   

    5.2 позиция № 134 Г- хладилни витрини  – 1 кв.м.;

6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Петър“ в ПИ 57491.501.491 по КК на гр.Поморие.

6.1 позиция № 301 Д – стелажи – 4 кв.м;

7. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Мусала“ в ПИ 57491.507.364 по КК на гр. Поморие.

7.1 позиция № 344 А – щендери – 3 кв.м.;

8.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в ПИ 57491.501.455 по КК на гр. Поморие.

8.1 позиция № 236 А – терен с цел търговия на селско-стопанска продукция – 8кв.м;

9.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Цар Самуил“ в ПИ 57491.503.489 по КК на гр. Поморие.

9.1 позиция № 238 А – маси за консумация  – 12  кв.м.;

10. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.509.37 по КК на гр. Поморие.

10.1 позиция № 145 А – щендери – 3 кв.м.;

10.2 позиция № 145 Б –  стелажи -2 кв.м;

11. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Поп Сава Катрафилов“ в ПИ 57491.502.575 по КК на гр. Поморие.

    11.1 позиция № 252 А – щендери – 6 кв.м.;

11.2 позиция № 253 А – хл.съоръжения – 2кв.м;

12. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Самуил“ в ПИ 57491.502.512 по КК на гр. Поморие.

12.1 позиция № 243 А – стелаж – 2 кв.м.;

12.2 позиция № 243 Б – хл.съоръжения – 2 кв.м.;

13. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.502.284 по КК на гр. Поморие.

13.1 позиция № 110 А – щендери – 5 кв.м.;

14. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Европа“ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр. Поморие.

14.1 позиция № 4 В – маси за консумация – 90 кв.м.;

15. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Княз Борис I“ в ПИ 57491.502.255 по КК на гр. Поморие.

15.1 позиция № 86 А – бънджи -2бр.;

15.2 позиция № 86 Б – павилион за пуканки;

15.3 позиция № 86 В – рисунки с пясък и хокей;

16. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в ПИ 57491.502.575 по КК на гр. Поморие.

16.1 позиция № 309 А – щендери – 4кв.м

ІI.  Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение.

 По т.10. от дневния ред:„ОС-100/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 723/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
536/28.03.2000г. с.Медово

УПИ I кв.1

675кв.м. 12300,00лв.
539/28.03.2000г. с.Медово

УПИ IV кв.1

925кв.м. 16856,00лв.
542/28.03.2000г. с.Медово

УПИ XX кв.1

660кв.м. 12027,00лв.

По т.11. от дневния ред:„ОС-101/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 724/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6634/23.04.2019г. с.Горица

УПИ VI кв.19

1007кв.м. 17855,00лв.
6635/23.04.2019г. с.Горица

УПИ I кв.18

468кв.м. 8300,00лв.

По т.12. от дневния ред:„ОС-102/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Порой.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 725/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
764/19.05.2000г. с.Порой

УПИ V кв.33

1000кв.м. 7610,00лв.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-103/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 726/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6624/22.04.2019г. с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

947кв.м. 9780,00лв.
709/09.05.2000г. с.Бата

кв.42  УПИ ХІ

1147кв.м. 11220,00лв.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-104/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 727/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6151/15.06.2017г. гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V кв.18

775кв.м. 19820,00лв.
6106/02.03.2017г. гр.Каблешково

35033.501.397

УПИ I кв.7

843кв.м. 21560,00лв.
5970/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.459

УПИ I кв.19

673кв.м. 17210,00лв.
5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ ІI кв.19

672кв.м. 17194,00лв.
5972/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ ІІI кв.19

687кв.м. 17570,00лв.
5973/23.03.2016г. гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ ІV кв.19

686кв.м. 17540,00лв.

По т.15. от дневния ред:„ОС-105/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 728/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5468/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

2402кв.м. 96 080,00лв.
5984/29.03.2016г. гр.Поморие

ПИ 57491.505.104

566кв.м. 39 620,00лв.
5470/27.03.2013г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.131

410кв.м. 32 800,00лв.
6760/06.12.2019г. гр.Поморие

ПИ 57491.508.249

9525кв.м. 819 150,00лв.

По т.16. от дневния ред:„ОС-106/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Габерово.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 729/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
974/17.08.2000г. с.Габерово

УПИ ХІІ кв.8

629кв.м. 12580,00лв.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-107/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 730/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6966/06.10.2001г. с.Козичино

УПИ VІІ кв.42

гараж

 

350кв.м.

75кв.м.

 

 

5250,00лв.

2630,00лв.

Общо:7880,00лв.

По т.18. от дневния ред:„ОС-108/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 731/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6995/24.01.2022г. с.Белодол

УПИ І кв.1

1052кв.м. 13680,00лв.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-109/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 732/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6866/20.11.2020г. с.Каменар

УПИ II кв.32

483кв.м. 14490,00лв.
6861/19.11.2020г. с.Каменар

УПИ XXVIII кв.9

515кв.м. 15450,00лв.
6859/19.11.2020г. с.Каменар

УПИ XVII кв.8

263кв.м. 7890,00лв.

 По т.20. от дневния ред:„ОС-110/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 733/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6629/22.04.2019г. с.Александрово

УПИ IV кв.23

936кв.м. 23400,00лв.
991/17.08.2000г. с.Александрово

УПИ V кв.23

760кв.м. 19000,00лв.
6632/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ XX кв.9

707кв.м. 17680,00лв.

По т.21. от дневния ред:„ОС-111/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 734/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
5644/01.12.2014г. гр.Ахелой

ПИ 00833.501.539

878кв.м. 52680,00лв.
6699/04.11.2019г.

 

 

6753/25.11.2019г.

6799/02.06.2020г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.502.158

Сгради с

идентификатори:

00833.502.158.1

00833.502.158.2

00833.502.158.3

 

854кв.м.

 

 

60кв.м.

58кв.м.

59кв.м.

 

 

 

59780,00лв.

 

 

22180,00лв.

21450,00лв.

21810,00лв.

 

Общо: 125220,00лв.

По т.22. от дневния ред:„ОС-112/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 735/28.02.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
4070/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ I кв.34

340кв.м. 10200,00лв.
4071/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ II кв.34

348кв.м. 10440,00лв.
4072/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ III кв.34

336кв.м. 10080,00лв.
4073/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ IV кв.34

338кв.м. 10140,00лв.
4074/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ V кв.34

346кв.м. 10380,00лв.
4075/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VI кв.34

360кв.м. 10800,00лв.
4076/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VII кв.34

330кв.м. 9900,00лв.
4077/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VIII кв.34

316кв.м. 9480,00лв.
4078/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ IX кв.34

528кв.м. 15840,00лв.
4079/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ X кв.34

339кв.м. 10170,00лв.
4080/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XI кв.34

363кв.м. 10890,00лв.
4081/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XII кв.34

409кв.м. 12270,00лв.
4082/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XIII кв.34

408кв.м. 12240,00лв.
4083/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XIV кв.34

409кв.м. 12270,00лв.
4084/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XV кв.34

369кв.м. 11070,00лв.
4085/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XVI кв.34

350кв.м. 10500,00лв.
4086/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ I кв.37

385кв.м. 11550,00лв.
4087/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ II кв.37

347кв.м. 10410,00лв.
4088/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ III кв.37

352кв.м. 10560,00лв.
4089/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ IV кв.37

349кв.м. 10470,00лв.
4090/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ V кв.37

409кв.м. 12270,00лв.
4091/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VI кв.37

272кв.м. 8160,00лв.
4092/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VII кв.37

278кв.м. 8340,00лв.
4093/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ VIII кв.37

273кв.м. 8190,00лв.
4094/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ IX кв.37

356кв.м. 10680,00лв.
4095/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ X кв.37

375кв.м. 11250,00лв.
4096/06.03.2006г. с.Лъка

УПИ XІ кв.37

308кв.м. 9240,00лв.

 По т.23. от дневния ред:„ОС-121/21.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване, на имот публична-общинска собственост представляващ сграда – с идентификатор 57491.503.576.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие – сграда за обществено хранене.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 736/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.14,  ал.7 от ЗОС, чл.19,  чл.83, ал.1, т.1 и чл.84, ал.1 и ал.2 от  Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 

I. Да се отдаде под наем за срок до 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване – имот публична общинска собственост при начална тръжна годишна наемна цена 20 000,00 лв. без вкл. ДДС и стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена, а именно:

 1. Сграда за обществено хранене, площ: 280, 40 (двеста и осемдесет квадратни метра и четиридесет) кв. м. Сграда с идентификатор 57491.503.576.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри-масивна, двуетажна сграда със застроена площ 238 кв. м. (двеста тридесет и осем) кв.м. и разгъната застроена площ 280, 40 (двеста и осемдесет квадратни метра и четиридесет) кв. м. – построена 1994 г. Сградата се състои от два самостоятелни обекта: – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.576.2.1, находящ се на етаж 1, със застроена площ 238, 19 кв.м.; – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.576.2.2, находящ се на етаж 2 със застроена площ 42, 21 кв.м. Местонахождение на имота: гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ЕКАТТЕ 57491, поземлен имот с идентификатор 57491.503.576 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, кв. 18а, УПИ І по регулационния план на гр. Поморие, административен адрес на сградата: гр. Поморие, п. к. 8200, ул.”П.К.Яворов”.
 2. Цената е формирана на база калкулирани разходи и се заплаща на три равни вноски:
 • Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
 • Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.
 • Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.
 1. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната годишна наемна цена, всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия обект.

ІІ. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да извърши всички необходими действия във връзка с подготовката и провеждането на публично оповестения търг с тайно наддаване.

ІІI. Специфични условия: В публично оповестения таен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по Търговския закон.

IV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на една вноска от годишната наемна цена, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VI.Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

VІІ. Скицата и схемите са неразделна част от настоящото решение.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-68/04.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Годишен отчет за дейността за 2021 г. и отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 737/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие приема представеният с писмо с вх. рег. №09-01-23/01.02.2022г. от Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас във връзка с разпоредбите на чл.16, т.3 и чл.26, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Годишен отчет за дейността за 2021г. и отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. на Асоциацията по ВиК – Бургас.

По т.25. от дневния ред:„ОС-70/08.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне статута на военни паметници на територията на община Поморие и обявяването им за публична общинска собственост.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 738/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.3 и чл.4 от Закона за военните паметници, Общински съвет – Поморие дава статут на следните военни паметници и ги обявява за публична общинска собственост, а именно:

 • Паметник на загиналите във войните 1912-1913г.; 1915-1918г.; 1941-1945г. – находящ се в с. Козичино, община Поморие;
 • Паметник на загиналите в периода 1941-1945г. – находящ се в гр.Каблешково, община Поморие.

По т.26. от дневния ред:„ОС-71/08.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Председател на УС на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ“, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на външни информационни дисплеи на територията на Община Поморие, които се реализират с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 739/28.02.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и ал.2 от Наредба №6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие и във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува приложените схеми за разполагане на външни информационни дисплеи, неразделна част от решението.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие за безвъзмездно разполагане на външни информационни дисплеи на терени общинска собственост съгласно приложените схеми.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, поради предстоящото приключване на програмен период 2014-2020 за изпълнението на СВОМР.

По т.27. от дневния ред:„ОС-72/09.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 740/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Общински съвет – Поморие не приема представената с писмо с вх. рег. № 09-01-20/28.01.2022г. от Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.
 2. Общински съвет – Поморие предлага следните приоритетни инвестиционни дейности, които да залегнат в подробната инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година, както следва:
 • Разширяване и модернизация на съществуващото КПС-Ахелой;
 • Доизграждане и оборудване на ново КПС в гр. Ахелой;
 • Ремонт и ново доизграждане на битов колектор за фекални води от зона „Бабата” и директното му свързване в КПС – Ахелой;
 • Ново изграждане на битово фекален колектор от КПС – 7 гр.Поморие до ПСОВ – Поморие;
 • Ремонт на водопровод и битов колектор по ул. „Княз Борис I” гр.Поморие, в участъка от площад „Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Крайбрежна“.

По т.28. от дневния ред:„ОС-87/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2021 г.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 741/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, предлагам Общински съвет – Поморие приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2021 г.

 По т.29. от дневния ред:„ОС-88/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2022 г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 742/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет – Поморие приема План-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2022 г.

 По т.30. от дневния ред:„ОС-99/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 743/28.02.2022г.

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително – монтажни работи:

1.За гр.Поморие и гр.Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища /вилни и туристически/ намиращи се извън границите на населеното място – от 15.06.2022 г. до 15.09.2022 г.

2.Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

– Изграждане и закупуване или обзавеждане на туристически информационен център – гр.Ахелой

– Рехабилитация и реконструкция на улица „Искър” гр.Ахелой

– Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев” гр.Поморие

– Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в ПИ 57491.503.90 по КК на гр.Поморие

– Арт комплекс водна кула – музей на рибарството, гр.Поморие

– Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие

– Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу”в поморийски залив – гр.Поморие

– Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов” гр.Поморие

– Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци – гр.Ахелой

– Енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев”, гр.Ахелой

– Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на детска градина „Веселушко”, гр.Поморие

– Изграждане на трафопост в ПИ 57491.505.162 по КК на гр.Поморие.

По т.31. от дневния ред:„ОС-115/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 744/28.02.2022г.

На основание, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие взема решение за изменение и допълнение на чл.12, т.2 от Правилника за организацията, дейността и структурата на Общински предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, както следва:

„Сключва индивидуален трудов договор с директора на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” за срок до четири години, след провеждане на конкурс”.

По т.32. от дневния ред:„ОС-116/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ – гр.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 745/28.02.2022г.

 1. На основание, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие взема решение за приемане на Правилник за изменение и допълнение в Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр. Поморие

§1. В чл. 10, ал. 1 се изменя, както следва:

Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години като сключва индивидуален трудов договор с него след провеждане на конкурс.

 По т.33. от дневния ред:„ОС-117/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително – ремонтни дейности“ – гр.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 746/28.02.2022г.

 1. На основание, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие взема решение за приемане на Правилник за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство комунални и строително-ремонтни дейности“ – Поморие

§1. В чл. 10, ал. 1 се изменя, както следва:

Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години като сключва индивидуален трудов договор с него след провеждане на конкурс.

По т.34. от дневния ред:„ОС-118/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение за приемане на Политика за участие на Община Поморие в публичните предприятия.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 747/28.02.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.1, ал.3 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.66, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.4, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие приема Политика за участие на Община Поморие в публичните предприятия, съгласно приложението към настоящото решение.

 По т.35. от дневния ред:„ОС-125/21.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Поморие за периода 2019г. – 2023г., гарантиращо нормалното функциониране на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие” ЕООД и приемане на декларация от Общинския съвет.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 748/28.02.2022г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие изменя и допълва Стратегията за управление на общинската собственост на Община Поморие за периода 2019 г. – 2023 г. приета с Решение №28/20.12.2019г.  на Общински съвет – Поморие, както следва:

1.Създава се нов раздел IX с наименование – „IX. МОРАТОРИУМ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНАТА“, както следва:

„В патримониума на Община Поморие попада имущество, което е от първостепенно значение за извършване на определени дейности на територията на общината, като: образование, здравеопазване, култура, благоустрояване и комунални дейности, социални услуги, опазване на околната среда и др.. Без това имущество тези дейности биха могли да се преустановят или значително да се затрудни осъществяването им, което ще окаже негативни последици за населението на общината. Общественият интерес към това имущество налага общината да се въздържа от определени дейности, които биха могли да намалят неговата полезност за населението. За да се гарантира опазването на това имущество и ползването му в полза на обществения интерес, община Поморие следва да не предприема действия по разпореждане, промяна на предназначение или унищожаване с това имущество.

Предвид горното Община Поморие няма да извършва действия по:

 1. Разпореждане или залагане на дружествените дялове на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523;
 2. Ликвидация, заличаване или прекратяване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523;
 3. Промяна на предназначението или разпореждане със следните недвижими имоти: Сгради с идентификатори 57491.501.687.1, 57491.501.687.2 и 57491.501.687.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 57491.501.687 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, всичките предоставени на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523, за ползване;
 4. Предсрочно и неоснователно прекратяване на предоставеното в полза на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523, право на ползване на посочените в т. 3 имоти;
 5. Одобряване на разпореждане с недвижими имоти собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523.“

II. „IXот Стратегията става X.

III. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие декларира:

„Декларираме, че Общински съвет – Поморие няма да приема решения, относно:

 1. Разпореждане или залагане на дружествените дялове на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523;
 2. Ликвидация, заличаване или прекратяване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523;
 3. Промяна на предназначението или разпореждане с недвижимите имоти предоставени на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523 за ползване;
 4. Одобряване на разпореждане с недвижими имоти собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 102618523.“

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 32-ро заседание-28.02.22г 374 KB 39