сряда, 27 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 33ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 14.04.2022г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-78/11.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на активи придобити след одобрен, приключен и верифициран проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“, и предложение за изменение и допълнение на Приложение №2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „СУОИ“ – гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 749/30.03.2022г.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат предоставени вещи, съгласно опис за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”.

II. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на ОП „СУОИ – Поморие, както следва:

Създава се нова т.24 – Рибарско пристанище – II етап, включваща:

24.1 Западен мол от профил 1 до профил 5

24.2 Метално хале/работилница за рибарски съдове

24.3 Модулна бензиностанция/контейнерна/

24.4 Стационарни конзолни кранове – 2 бр.

24.5 Понтони – 2 бр. с електрозахранване и захранване с вода на раздатъчни пунктове

24.6 Ел. генератор

24.7 AVR табло за генератор EN 150

24.8 Шок замразител за утилизация и реализация на нежелания улов

24.9 Вертикален фризер шкаф със стъклена врата – 2 бр.

24.10 Лаптоп – 2 бр.

24.11 Баркод скенер

24.12 Етикираща машина

24.13 Софтуер

24.14 Система за цялостно видеонаблюдение

24.15 Контейнери тип Иглу минилиндер с обем 1500 литра за разделно събиране – 3 бр.

24.16 Компостери – 20 бр.

24.17 Метален и поцинкован контейнери

По т.2. от дневния ред:„ОС-166/16.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2022 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 750/30.03.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение №651/30.11.2021 г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следните имоти:

 

по ред

Землище Местност Поземлен имот

с

идентификатор

НТП Площ

кв.м

1 с.Каменар Под трасето 35691.20.17 Нива 19093
2 с.Каменар Под трасето 35691.20.18 Нива 7537

По т.3. от дневния ред:„ОС-168/16.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I-205 кв.55 по плана на с.Козичино.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 751/30.03.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ I-205 кв.55 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 60/2530 идеални части от УПИ I-205 кв.55 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2530кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6994/10.01.2022г. на съсобственика Пенка Георгиева Цветкова, при цена 630,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-176/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок до 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен оповестен явен търг, на терен общинска собственост за стациониране на преместваем обект – павилион за продажба на траурни стоки, услуги и цветя в Търговска зона „Гробищен парк“ в ПИ с идентификатор 57491.16.546, кв.300 по плана на гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 752/30.03.2022г.

І. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1, ал.3 и ал.4, и чл.83, ал.1, т.1, и чл.84, ал.1 и ал.2  от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр.Поморие, за разполагане на преместваем обект, за срок до 10 /десет/ години, както следва:

    1.Терен с площ от 30 кв.м. за стациониране на преместваем обект-павилион за траурни стоки, услуги и продажба на цветя на площ 24кв.м. в търговска зона „Гробищен парк“, петно № 3,  по плана на гр.Поморие, за срок до 10 /десет/ години при начална тръжна цена на месец  300,00лв. без вкл. ДДС или начална тръжна цена на месец 360,00лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

ІІ. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да извърши всички необходими действия във връзка с подготовката и провеждането на публично оповестения явен търг.

 ІІI. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

 1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния  работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

ІV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС.

V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.

VI. Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемият обект-павилион, проектът му трябва да бъде съгласуван с гл.архитект на Община Поморие.

VII. Квадратурата, която се ползва извън терена на който е стациониран преместваемия обект-павилион, се заплаща допълнително по тарифата за такси към Наредба №6 на Общински съвет – Поморие.

 VIII. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не повече от оставащите в срока на договора.

IX. С оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

X. Схемата  е  неразделна част от настоящото решение.

 По т.5. от дневния ред:„ ОС-177/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-187 кв.36 по плана на с.Козичино.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 753/30.03.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І-187 кв.36 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 100/2010 идеални части от УПИ І-187 кв.36 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2010кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6161/26.07.2017г. на съсобственика Радосвета Калчева Калчева, при цена 1500,00лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.6. от дневния ред:„ОС-178/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 754/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г., Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Помещение – стоматологичен кабинет с площ 16 кв.м.  в едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по КК и КР на гр. Ахелой, актувана АПОС №6780/27.02.2020г. при граници на помещението: от североизток – външен зид; от югоизток – лекарски кабинет; от югозапад – коридор; от северозапад – външен зид с начална тръжна цена 52,00 лв. на месец без вкл. ДДС.
 2. Помещение – стоматологичен   кабинет с площ 14 кв.м. на първи етаж на двуетажна сграда, находяща се в кв. 6, УПИ XIII по плана на с. Гълъбец 14 кв.м., актувана с АОС 338/25.08.1999г.,  при граници на помещението: от североизток – външен зид; от югоизток – пенсионерски клуб; от югозапад – коридор; от северозапад лекарски кабинет с начална тръжна цена 36,40 лв. на месец без вкл. ДДС.
 3. Помещение – за изкупуване на мляко с площ 20 кв.м. в едноетажна сграда с идентификатор 35033.501.203.4 по КК и КР на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6134/04.05.2017г., ЗП 50 кв.м, при граници на помещението: от изток – помещение; от юг – външен зид; от запад – помещение; от север – коридор с начална тръжна цена 40,00 лв. на месец без вкл. ДДС.
 4. Три помещения – за лекарски кабинет на площ от 45 кв.м. в сграда – Здравен дом с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, УПИ II, кв.50 по плана на гр. Каблешково, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г., при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет; от север – стълбище с начална тръжна цена 146,25 лв. на месец без вкл. ДДС.
 5. Помещение – здравен кабинет с площ 43,99 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АПОС 4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг външен зид и санитарен възел с начална тръжна цена 114,37 лв. на месец без вкл. ДДС.
 6. Помещение – лекарски кабинет на площ от 27,52 кв.м. на първи етаж на двуетажна сграда, в УПИ VI, кв.21 по плана на с. Страцин, актувана с АОС №1470/04.12.2000г. със ЗП 130 кв.м., при граници на помещението: от североизток – коридор; от югоизток – помещение; от югозапад – външен зид; от северозапад – външен зид с начална тръжна цена 71,55 лв. на месец без вкл. ДДС
 7. Помещение за аптека на площ от 50 /петдесет/ кв.м., находящо се на първи етаж на двуетажна сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КК и КР на гр. Каблешково, построена в ПИ с идентификатор 35033.501.668, актувана с АОС №6485/13.02.2019г. с начална тръжна цена 162,50 лв. на месец без вкл. ДДС
 8. Гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 със застроена площ 23,04кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие, актуван с АОС №6231/20.10.2017г. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.501.134.1.38, 57491.501.134.1.29. Под обекта: няма. Над обекта: 57491.501.134.1.5. с начална тръжна цена 115,20 лв. на месец без вкл. ДДС.
 9. Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв.м. в едноетажна сграда, изградена в УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой, актувана с АОС 6438/16.11.2018г. и АОС №6654/03.06.2019г. за поправка на АОС 6438/16.11.2018г. с начална тръжна цена 43,68 лв. на месец без вкл. ДДС.
 10. Помещение с площ 12 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 35033.501.197.1 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр. Каблешково), актувана с АОС №2327/17.07.2003г., с начална тръжна цена 45,00 лв. на месец без вкл. ДДС – за търговска дейност.
 11. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение във фоайето на ОУ „Хр. Ботев” гр. Ахелой на площ 16 кв.м., с идентификатор 00833.501.558.1 по кадастралната карта на гр. Ахелой, УПИ II, кв.11 по плана на гр. Ахелой, актувана с АОС №322/17.08.1999г. с начална тръжна цена 60,00 лв. на месец без вкл. ДДС – за търговска дейност.
 12. Част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, (УПИ III, кв.11) по плана на гр. Ахелой, актуван с АПОС №6780/27.02.2020г. с площ 1 (един) кв.м. за разполагане на един брой терминално устройство с начална тръжна цена 150,00лв. без вкл. ДДС

 По т.7. от дневния ред:„ОС-179/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г. – едноетажна сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с.Страцин.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 755/30.03.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Масивна едноетажна сграда с обща площ 31кв.м. с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с. Страцин, находяща се в имот с идентификатор 69746.5.92 по КККР на с. Страцин, актувана с АОС 6474/19.12.2018г.

 По т.8. от дневния ред:„ ОС-180/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с.Страцин.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 756/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г., Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 10 години, при цена, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1. Сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с. Страцин, изградена в ПИ 69746.5.92 по КККР на с. Страцин с площ 31 кв.м., актувана с АОС №6474/19.12.2018г. с начална тръжна цена 62,00лв. на месец без вкл. ДДС.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-181/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.1231.1.1 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 757/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.2 и ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

I.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.1231.1.1 /тридесет и пет хиляди и тридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда двеста тридесет и едно, точка, едно, точка, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Каблешково, п.к. 8210 /осем хиляди двеста и десет/, ул. „Захари Стоянов“ №55, ет.1, който самостоятелен обект се намира в масивна двуетажна сграда с идентификатор 35033.501.1231.1 /тридесет и пет хиляди и тридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда двеста тридесет и едно, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1231 /тридесет и пет хиляди и тридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда двеста тридесет и едно/, с предназначение: за делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 69,88кв.м. /шестдесет и девет цяло осемдесет и осем квадратни метра/, прилежащи части: таван – 39,45кв.м. /тридесет и девет цяло четиридесет и пет квадратни метра/, 34,20% /тридесет и четири цяло и двадесет стотни процента/ (17,99кв.м./седемнадесет цяло деветдесет и девет квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – СО с идентификатори 35033.501.1231.1.6, 35033.501.1231.1.5, 35033.501.1231.1.4, над обекта – СО с идентификатори 35033.501.1231.1.2, 35033.501.1231.1.3, актуван с Акт №7004/08.03.2022г. за частна общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР Бургас.

II.Упълномощава Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 По т.10. от дневния ред:„ОС-182/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІV-432 кв.40 по плана на с.Лъка.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 758/30.03.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІV-432 кв.40 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 331/484 идеални части от УПИ ХІV-432 кв.40 по плана на с.Лъка, целият на площ от 484кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 4141/15.03.2006г. на съсобственика Мила Георгиева Георгиева-Гроздева, при цена 9930,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-184/22.03.2022г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 759/30.03.2022г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

      1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в ПИ 57491.502.575 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 312 Б – хладилни съоръжения – 3 кв.м.;

1.2. позиция № 312 В – щендери – 1 кв.м;

      2.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.503.489 по КК на гр.Поморие.

                2.1. позиция № 19 Б – стелажи – 5 кв.м.;

        3.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Проф.Стоянов” в ПИ 57491.501.455 по КК на гр.Поморие.           

3.1. позиция № 219 Б – хладилни съоръжения – 4кв.м;

         4.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I„ в ПИ 57491.502.523 по КК на гр.Поморие.

                4.1. позиция № 96А – стелажи – 1 кв.м.;

4.2. позиция № 96Б – стелажи – 2 кв.м.;

         5. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ Порой“.

5.1 позиция № 1 – маси за консумация  – 27 кв.м.; 

                 5.2 позиция № 2 – маси за консумация  – 4 кв.м.;

          6. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Витоша“ в ПИ 57491.503.507 по КК на гр.Поморие.

6.1 позиция № 272 А – автомат за пакетирани стоки – 2 кв.м;

          7. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.503.11 по КК на гр. Поморие.

7.1 позиция № 413 А – павилион за вино  – 30 кв.м.;

     ІІI. Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-189/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока на договор за погасяване на кредит № 1248 от 20.05.2021г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 760/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1248/20.05.2021г., като дължимата на 25.04.2022г. главница в размер на 537 296 лв. става дължима и платима на 25.10.2022г., както следва в т.1:

т.1 Условия за погасяване: Срок за погасяване – до 25.10.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

т.2  Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за Анекс към договор за кредит № 1248/20.05.2021г., да го подаде в офиса на ФОНД ФЛАГ, да подпише Анекс към договор за кредит № 1248/20.05.2021г., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-190/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 761/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника – специализиран автомобил автовишка на стойност в размер на 169 666,67 (словом: сто шестдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС, 203 600 (словом: двеста и три хиляди и шестстотин) лева с ДДС.

По т.14. от дневния ред:„ ОС-191/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед, за обезпечаване на авансово плащане за Проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 762/30.03.2022г.

 1. Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие”, по процедура за подбор на проекти BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 121 486,51 (сто двадесет и една хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и петдесет и една стотинки), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие” по процедура за подбор на проекти BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-193/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-188 и УПИ V-188 кв.59 по плана на с.Козичино.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 763/30.03.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-188, УПИ V-188 кв.59 по плана на с.Козичино и съгласно оценки по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат:

– 85/2490 идеални части от УПИ ІІІ-188 кв.59 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2490кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6792/25.03.2020г. на съсобствениците Янка Христова Илиева, Радка Павлова Чолакова, Янка Великова Димова, Любен Павлов Липчев, Радка Димова Петкова и Любен Димов Липчев, при цена 1100,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

– 45/2500 идеални части от УПИ ІV-188 кв.59 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2500кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6808/23.06.2020г. на съсобствениците Янка Христова Илиева, Радка Павлова Чолакова, Янка Великова Димова, Любен Павлов Липчев, Радка Димова Петкова и Любен Димов Липчев, при цена 585,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

– 305/2490 идеални части от УПИ V-188 кв.59 по плана на с.Козичино, целият на площ от 2490кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6809/23.06.2020г. на съсобствениците Янка Христова Илиева, Радка Павлова Чолакова, Янка Великова Димова, Любен Павлов Липчев, Радка Димова Петкова и Любен Димов Липчев, при цена 3960,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.16. от дневния ред:„ОС-194/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчуждаване на части от поземлени имоти 44425.2.54, 44425.2.56 и 44425.2.88 по КККР на с.Лъка – частна собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 764/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.22 и чл.23 от Закона за общинската собственост, чл.205, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията с цел изграждане на нова Водна камера към съществуващ Напорен водоем, разположен в землището на с.Лъка, Общински съвет – Поморие:

I.Дава съгласие за отчуждаване на поземлени имоти, както следва:

 1. 7043 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 44425.2.54 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, пет, четири) по КККР на с.Лъка, местност „Водоемите“, целият на площ от 311829 (триста и единадесет хиляди осемстотин двадесет и девет) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10 (десета), представляващи новообразувани имоти с проекти идентификатори 44425.2.118 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, едно, осем) и 44425.2.119 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, едно, девет), собственост на „Трем-Транс“ ЕООД, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №14, том I, рег.№121, дело №14 от 14.01.2011г. на Гергана Недина – нотариус, вписан под вх.№42, Дв.вх.рег.№42 от 14.11.2011г, Акт №22, том 1, дело №18 в Служба по вписванията към ПРС.

Пазарната оценка на 7043 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 44425.2.54, представляващи новообразувани имоти с проекти идентификатори 44425.2.118 и 44425.2.119 е в размер на 17960 (седемнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, изготвена от лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

 1. 7935 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 44425.2.56 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, пет, шест) по КККР на с.Лъка, местност „Водоемите“, целият на площ от 183610 (сто осемдесет и три хиляди шестстотин и десет) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10 (десета), представляващи новообразувани имоти с проекти идентификатори 44425.2.117 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, едно, седем) и 44425.2.123 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, две, три), собственост на „Лъка Клуб Пропърти“ АД, съгласно Устав на дружеството, вписан под вх.№2412 от 12.11.2010г, том 9, Акт №81, Дв.Вх.рег.№2402 в Служба по вписванията към ПРС.

Пазарната оценка на 7935 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 44425.2.56 е в размер на 20234 (двадесет хиляди двеста тридесет и четири) лева, изготвена от лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

 1. 917 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 44425.3.88 (четири, четири, четири, две, пет, точка, три, точка, осем, осем) по КККР на с.Лъка, местност „Течението“, целият на площ от 154353 (сто петдесет и четири хиляди триста петдесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10 (десета), представляващи новообразувани имоти с проекти идентификатори 44425.3.110 (четири, четири, четири, две, пет, точка, три, точка, едно, едно, нула) и 44425.3.111 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, едно, едно), собственост на „Лъка Клуб Пропърти“ АД, съгласно Устав на дружеството, вписан под вх.№2412 от 12.11.2010г, том 9, Акт №81, Дв.Вх.рег.№2402 в Служба по вписванията към ПРС.

Пазарната оценка на 917 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 44425.3.88 е в размер на 2338 (две хиляди триста тридесет и осем) лева, изготвена от лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

II. Одобрява план за обезщетение, с който обезщетява:

 1. „Трем-Транс“ ЕООД с Поземлен имот с идентификатор 44425.2.165 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, шест, пет) по КККР на с.Лъка с начин на трайно ползване: нива с площ 7043 (седем хиляди четиристотин и три) кв.м., категория на земята: 7 (седма), местност „Водоемите“ в землището на с.Лъка, частна общинска собственост, актуван с АОС №7013/10.03.2022г.

Пазарната оценка на Поземлен имот с идентификатор 44425.2.165 е в размер на 18171(осемнадесет хиляди сто седемдесет и един) лева, изготвена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

2. „Лъка Клуб Пропърти“ АД с Поземлен имот с идентификатор 44425.2.161 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, шест, едно) по КККР на с.Лъка с начин на трайно ползване: нива с площ 4999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м., категория на земята: 10 (десета), местност „Водоемите“ в землището на с.Лъка, частна общинска собственост, актуван с АОС №6964/05.10.2021г. и Поземлен имот с идентификатор 44425.2.163 (четири, четири, четири, две, пет, точка, две, точка, едно, шест, три) по КККР на с.Лъка с начин на трайно ползване: нива с площ 3853 (три хиляди осемстотин петдесет и три) кв.м., категория на земята: 7 (седма), местност „Водоемите“ в землището на с.Лъка, частна общинска собственост, актуван с АОС №7011/10.03.2022г.

Пазарната оценка на Поземлен имот с идентификатор 44425.2.161 е в размер на 12747 (дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем) лева, изготвена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

Пазарната оценка на Поземлен имот с идентификатор 44425.2.163 е в размер на 9941 (девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева, изготвена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2022г.

III. Възлага на Kмета на община Поморие да извърши всички необходимите фактически и правни действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

IV.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел защитата на особено важни обществени интереси.

По т.17. от дневния ред:„ОС-171/17.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 765/30.03.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 02810.3.207 – територия за транспорт, общинска публична собственост, с дължина на водопровода 340 м, площ на сервитута – 442 кв.м.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 02810.3.207 – територия за транспорт, общинска публична собственост, с дължина на водопровода 340 м, площ на сервитута – 442 кв.м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 02810.3.207 – територия за транспорт, общинска публична собственост, с дължина на водопровода 340 м, площ на сервитута – 442 кв.м.

Разрешава на „Пелет Енерджи Груп“ ООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 02810.3.207 – територия за транспорт, общинска публична собственост, с дължина на водопровода 340 м, площ на сервитута – 442 кв.м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.18. от дневния ред:„ОС-192/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 766/30.03.2022г.

I.На основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закон за водите и чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие упълномощава Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, да вземе участие в извънредното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 20.04.2022г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър“ №1 и да гласува решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал, 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по, В и К на обособената, територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една, страна, и „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на ползвател, от друга страна;

По т. 2 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните, и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне, на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна;

По т. 3 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана, от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува; проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга страна;

По т. 4 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване  и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г. за Община Поморие.

С решение № 740/28.02.2022 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: Общински съвет – Поморие не приема представената с писмо с вх. рег. № 09-01-20/28.01.2022г. от Областния управител на област Бургас и Председател на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

Общински съвет – Поморие предлага за приоритетни инвестиционни дейности, които да залегнат в подробната инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година, както следва:

1.Разширяване и модернизация на съществуващото КПС-Ахелой;

2.Доизграждане и оборудване на ново КПС в гр. Ахелой;

3.Ремонт и ново доизграждане на битов колектор за фекални води от зона „Бабата” и директното му свързване в КПС – Ахелой;

4.Ново изграждане на битово фекален колектор от КПС – 7 гр. Поморие до ПСОВ – Поморие;

5.Ремонт на водопровод и битов колектор по ул. „Княз Борис I” гр.Поморие, в участъка от площад „Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Крайбрежна“.

По т. 5 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г.

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти“ при Община Поморие на за представител на Община Поморие в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 20.04.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

 ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-196/23.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 767/30.03.2022г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.7 от Правилника за дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет – Поморие утвърждава новия състав на Обществен съвет по спорт за 2022г., както следва:

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2022 г.

 1.  Иван Алексиев Кмет на Община Поморие
 2. Аделина Чолева Гл. експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Поморие
 3. Георги Вражев Зам.-председател на Общински съвет – Поморие
 4. Диана Благоева Учител по физкултура – СУИван Вазов” – Поморие
 5. Стоян Джисов Председател на ОХК „Поморие“

 По т.20.1. от дневния ред:„ОС-200/28.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 29.04.2022 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 768/30.03.2022г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 21, ал. 3 от  НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.05.2022 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.05.2022 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 33-то заседание-30.03.2022г 624 KB 44