Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 35ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2022г.

/мандат 2019-2023г./

По т.1. от дневния ред:„ОС-284/20.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 793/18.05.2022г.

 1. На основание, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие взема решение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

1.1. чл. 80, ал. 1 от Гл. четвърта „Цени за неуредени със закон услуги, оказани или предоставяни от общината на физически или юридически лица, Раздел VІІІ „Пристанищни такси“, се изменя както следва:

 

Ал. (1) За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги:

Пристанищни такси и цени за услуги Цена в лв. с вкл. ДДС
Стара цена Нова цена
…1.2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище-Поморие на понтон заплащат годишна такса…

 

300.00 лв. на линеен метър 400.00 лв. на линеен метър
…8.1. За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пасажерско и Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса

 

– за леки автомобили

 

– за микробуси

   
 

1,00 лв./час

 

2,00 лв./час

 

2,00 лв./час

 

4,00 лв./час

8.2. За престой над 6 часа се заплаща такса на денонощие:

 

– за леки автомобили

 

– за микробуси

   
 

6,00 лв.

 

12,00 лв.

 

8,00 лв.

 

16,00 лв.

 

8.3 За паркиране на кемпер на Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса на денонощие, като в тази такса не се включват разходите за ток и вода.

 

 

 

18,00 лв.

 

 

36,00 лв.

8.4 За паркиране на леки автомобили на територията на Рибарско пристанище Поморие за срок от един месец се заплаща такса…

 

 

 

60,00 лв.

 

 

150,00 лв.

…9. Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар за използване на рампата на Рибарско пристанище-Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса

 

 

 

12,00 лв.

 

 

15,00 лв.

9.1 При престой на автомобил с колесар и ползване на рампите в рамките на едно денонощие се заплаща такса

 

 

 

15,00 лв.

 

 

20,00 лв.

9.2 Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище-Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса

 

 

 

 

80,00 лв.

 

 

 

100,00 лв.

9.3 Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса…

 

 

 

150,00 лв.

 

 

180,00 лв.

…13. За ползване на люспест лед се заплаща такса

 

 

0,20 лв. на кг.

 

0,30 лв. на кг.

13.1 За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Поморие се заплаща такса  

0,15 лв. на кг.

 

0,20 лв. на кг.

 1. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-286/21.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие, което включва формиране на „Център за градска мобилност“ и промяна в Организационно-управленската структура на предприятието.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 794/18.05.2022г.

І. На основание, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на т.6 към чл.5, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”-гр. Поморие, както следва:

Текст с изменение и допълнение т.6 Управление на специализирано звено „Център за градска мобилност“, което отговаря за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на общината. Осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране.

Специализираното звено „Център за градска мобилност“ ще изпълнява следните дейности:

 • Организира работата на Общинската комисия по безопасност на движението;
 • Съгласува проекти за временна организация на движението на строителни обекти и строително ремонтни работи на територията на общината;
 • Внася за разглеждане в ОКБД и предлага на кмета на общината, чрез Зам. кмет „СИТУП“ за утвърждаване проекти за промяна организация на движението, и въвеждане на нова организация на движението в общинската пътна мрежа и улиците на населените места на общината;
 • Изготвя работни проекти за сигнализиране на местата за паркиране на служебни автомобили, и паркоместа за хора с увреждания;
 • Изготвя работни проекти за сигнализиране на парко местата за преференциално паркиране пред домовете на гражданите отговарящи на наредбата за платено паркиране по местожителство, внася ги за разглеждане в ОКБД и отговаря за реализацията им, както и за демаркирането им след изтичането на срока;
 • Определя маршрутите за движение на тежка строителна техника в населените места при строително-ремонтни дейности;
 • Контролира и отчита транспортните схеми на обществения транспорт и изготвя ежемесечна справка за счетоводството;
 • Подготвя разрешителните на водачите на таксиметрови автомобили на територията на общината и води отчетността им съвместно с ДАИ;
 • Контролира и осигурява изправността и ремонтите дейности по автомобилите на общината, води отчетността им пред КАТ, техническите прегледи на същите и поддръжката им;
 • Изготвя работни проекти за вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в общинската пътна мрежа и населените места; Контролира и води на отчет ППС с жива тяга;
 • Изготвя и представя за подпис разрешителните за ППС с жива тяга;
 • Организира поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината. Контролира фирмите изпълняващи реализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината;
 • Поддържа знаковото стопанство и отговаря за неговото стопанисване.

IІ. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на чл. 13, ал. 3 от Правилника, както следва:

Текст с изменение и допълнение: Предприятието е с обща численост на персонала 67 бр.

ІІІ. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 от Правилника, както следва:

Към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП СУОИ се създава се нова т. 25 – Център за градска мобилност – Поморие.

ІV. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 1, към чл. 13, ал. 1 от Правилника, както следва:

Създава се нова т. 10 звено: „Център за градска мобилност” със следния щатен състав:

 • Ръководител на звено: „Център за градска мобилност” – 1бр.;
 • Деловодител-касиер – 1 бр.;
 • Координатори/диспечери в Контролен център – 6 бр.;
 • Шофьор на специализиран автомобил – 2 бр.;
 • Мобилна група за контрол чрез обикаляне и поставяне на скоби – 4 бр.
 • Мобилна група за контрол – репатриране – 2 бр.
 • Инкасатори – 4 бр.

V.Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-316/10.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на Община Поморие за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 795/18.05.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Поморие определя за представител на Община Поморие в комисията за изработване на областна здравна карта д-р Кирил Хинов – управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД. При отсъствие на посочения представител, участие в комисията да вземе г-н Мартин Георгиев – младши експерт „Здравеопазване и социални дейности“.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с представянето му в Министерство на здравеопазването, в срок до 20 май 2022 г.

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 35-то извънредно заседание-18.05.22г 295 KB 29