неделя, 24 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 36-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.05.2022г.

/мандат 2019-2023г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 10.06.2022г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-281/19.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, представляващ едноетажна, полумасивна сграда в УПИ XXII, кв.9 по плана на с.Страцин, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 796/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество възлага на Кмета на Община Поморие да учреди безвъзмездно вещно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН СПАСОВ – 1908Г.” с.Страцин, за срок от 5 /пет/ години върху:

 1. Недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ едноетажна, полумасивна сграда с РЗП 86,75 кв. м., актувана с АЧОС №4751/15.10.2009г., находяща се в имот с планоснимачен номер 157 в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII, кв. 9 по регулационния план на с.Страцин, актуван с АЧОС №6988/02.12.2021г., при граници на имота: от североизток и югоизток – УПИ XXIII, от югозапад – улица, от северозапад -УПИ XXI.

По т.2. от дневния ред:„ОС-294/27.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 797/26.05.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

 • 1. Чл. 56, ал. 1 се променя по следния начин:

 

„(1) Разходите по предоставянето на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (с Наредба № Н-1 от 7 март 2022г.), които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето, а именно:“

 

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

      § 2. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на настоящото решение.

 1. Възлага на Кмета на община Поморие осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

По т.3. от дневния ред:„ОС-300/29.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-48 в кв.4 по плана на с. Косовец, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 798/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ IV-48 в кв.4 по сега действащия подробен устройствен план на с.Косовец, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна и „СМАРТ ИМПЛАНТС“ ЕООД, представлявано от Акиф Али Шабан – управител, от друга страна чрез продажба на 18/710кв.м. /осемнадесет от седемстотин и десет квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 710кв.м. /седемстотин и десет квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV-48 /четвърти, римско, отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и осми/ в квартал 4 /четвърти/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Косовец, при граници подробно описани в Акт №6950/06.08.2021г. за частна общинска собственост, вписан на 11.08.2021г., акт №45, том 8, вх.рег.№2159, дв.вх.рег.№2148 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр. Поморие, за сумата от 216,00лв. /двеста и шестнадесет лева/, без ДДС.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-302/04.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. и при резервна дата – 16.06.2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 799/26.05.2022г.

На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.3 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „Бюджет и финанси” в Община Поморие за представител на Община Поморие в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 16.06.2022 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Общината в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 16.06.2022 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „Бюджет и финанси” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

4. Общински съвет Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на решението, с оглед защита на обществените интереси поради краткия период от време между датата на взимане на настоящото решение от Общински съвет Поморие и датата на провеждане на Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД.

По т.5. от дневния ред:„ОС-306/05.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – лекарски кабинет с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 800/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г. Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Помещение – лекарски кабинет с площ 14,40 кв. м на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет; от юг – коридор; от запад – АГ кабинет; от север външен зид с начална тръжна цена 74,88 лв. на месец без вкл. ДДС.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-330/12.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ VIII кв. 197 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 801/26.05.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 4480,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Христо Стефанов Бончев на общински имот, съставляващ 45,75/366 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VIII, кв. 197 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 366кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6338/05.09.2018г.

По т.7. от дневния ред:„ОС-331/12.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имоти, за обезщетяване на основание чл.19а от ЗСПЗЗ на наследници на Паскал Георгиев Канакиев.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 802/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.19а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Мотивирано искане с вх.рег.№24-58-9/22.03.2022г. от Общинска служба „Земеделие“ – гр. Поморие до Общински съвет – Поморие, чрез Кмета на Община Поморие, влязло в сила съдебно решение №84/25.10.2021г. на Районен съд Поморие, Общински съвет – Поморие

Дава съгласие да бъде предоставена земеделска земя по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за постановяване на решение за обезщетяване в полза на наследници на Паскал Георгиев Канакиев, бивш жител на гр.Поморие, представляваща следните поземлени имоти:

 1. Поземлен имот с идентификатор 35691.2.99 /три, пет, шест, девет, едно, точка, две, точка, девет, девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1100кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Лозе“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Под трасето“, категория на земята: 4 /четири/, съответстващ на имот №002099 /нула, нула, две, нула, девет, девет/ по КВС на с. Каменар, при съседи: 35691.20.28, 35691.2.100, 35691.2.101, 35691.2.103, 35691.2.29, актуван с Акт за частна общинска собственост №7034/28.04.2022г.;
 2. Поземлен имот с идентификатор 35691.2.101 /три, пет, шест, девет, едно, точка, две, точка, едно, нула, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1100кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Лозе“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Под трасето“, категория на земята: 4 /четири/, съответстващ на имот №002101 /нула, нула, две, едно, нула, едно/ по КВС на с. Каменар, при съседи: 35691.2.100, 35691.2.102, 35691.2.103, 35691.2.194, 35691.2.99, актуван с Акт за частна общинска собственост №7035/28.04.2022г.;
 3. Поземлен имот с идентификатор 35691.2.102 /три, пет, шест, девет, едно, точка, две, точка, едно, нула, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1131кв.м. /хиляда сто тридесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Лозе“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Под трасето“, категория на земята: 4 /четири/, съответстващ на имот №002102 /нула, нула, две, едно, нула, две/ по КВС на с. Каменар, при съседи: 35691.2.101, 35691.2.103, 35691.2.194, 35691.2.31, актуван с Акт за частна общинска собственост №7036/28.04.2022г.;
 4. Поземлен имот с идентификатор 35691.2.103 /три, пет, шест, девет, едно, точка, две, точка, едно, нула, три/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1100кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, начин на трайно ползване: „Лозе“, трайно предназначение на територията: Земеделска, местност: „Под трасето“, категория на земята: 4 /четири/, съответстващ на имот №002103 /нула, нула, две, едно, нула, три/ по КВС на с. Каменар, при съседи: 35691.20.28, 35691.2.101, 35691.2.102, 35691.2.31, 35691.2.99, актуван с Акт за частна общинска собственост №7037/28.04.2022г.

По т.8. от дневния ред:„ОС-333/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за краткосрочен общински дълг по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 803/26.05.2022г.

Съгласно чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие, относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Поморие РЕШИ:

1.Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001-0058-006, сключен на 26.02.2021 г. с Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”,  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 549 454 лв. (петстотин четиридесет и девет хиляди, четиристотин петдесет и четири лева);

1.2. Валута на дълга – лева

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.4. Условия за погасяване:

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Програмния оператор, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001-0058-006 и/или от собствени бюджетни средства;

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001-0058-006, сключен на 26.02.2021 г. с Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”,  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-334/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно финансиране на разходите за биологична рекултивация  по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с изпълнение на проект с наименование: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на с.Каменар, Община Поморие“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 804/26.05.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1, т.1 и 2, чл.14 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, за извършване на биологична рекултивация по договор за инженеринг с рег. № Д-437/22.10.2020г. с изпълнител ДЗЗД АЛЕКАРИЯ 2020 във връзка с изпълнение на проект с наименование: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на с.Каменар, Община Поморие“,съгласно сключен АДБФП № Д-34-56/05.06.2020г. с МОСВ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в размер на 150 672,76 лева с ДДС за трите години (словом: сто и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки).
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с подаване на заявление към РИОСВ – Бургас за отпускане на средства по чл.60 от ЗУО за изпълнение на биологична рекултивация по проект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие”, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.10. от дневния ред:„ОС-335/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на земеделски земи.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 805/26.05.2022г.

    I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г., на Общински съвет – Поморие, чл.79, ал.1 и ал.6 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2022/2023 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

по

ред

Поземлени имот

НТП

землище Площ

/дка/

Първоначална

тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване
1 37753.103.13-нива Козичино 40.509 35.00 10% от определената ПТЦ
2 37753.103.22-нива Козичино 7.217 35.00 10% от определената ПТЦ
3 37753.103.23-нива Козичино 56.684 35.00 10% от определената ПТЦ
4 37753.103.28-нива Козичино 9.253 35.00 10% от определената ПТЦ
5 37753.102.26-нива Козичино 25.588 35.00 10% от определената ПТЦ
6 37753.102.29-нива Козичино 16.438 35.00 10% от определената ПТЦ
7 37753.102.28-нива Козичино 8.419 35.00 10% от определената ПТЦ
8 27440.3.60-нива Белодол 9.617 35.00 10% от определената ПТЦ
9 27440.1.21-нива Белодол 7.999 35.00 10% от определената ПТЦ
10 27440.8.67-нива Белодол 6.379 35.00 10% от определената ПТЦ
11 27440.2.88-нива Белодол 9.304 35.00 10% от определената ПТЦ
12 27440.7.120-нива Белодол 6.012 35.00 10% от определената ПТЦ
13 27440.14.72-нива Белодол 5.524 35.00 10% от определената ПТЦ
14 27440.15.65-нива Белодол 7.207 35.00 10% от определената ПТЦ
15 27440.10.9-нива Белодол 5.195 35.00 10% от определената ПТЦ
16 27440.10.16-нива Белодол 5.799 35.00 10% от определената ПТЦ
17 27440.12.8-нива Белодол 9.898 35.00 10% от определената ПТЦ
18 27440.12.10-нива Белодол 9.199 35.00 10% от определената ПТЦ
19 27440.12.17-нива Белодол 5.799 49.00 10% от определената ПТЦ
20 18229.3.60-нива Гълъбец 6.159 49.00 10% от определената ПТЦ
21 18229.6.11-нива Гълъбец 25.120 35.00 10% от определената ПТЦ
22 18229.6.43-нива Гълъбец 4.917 66.00 10% от определената ПТЦ
23 18229.6.45-нива Гълъбец 6.162 66.00 10% от определената ПТЦ
24 18229.11.32-нива Гълъбец 12.925 35.00 10% от определената ПТЦ
25 00271.6.60-нива Александрово 38.284 37.00 10% от определената ПТЦ
26 35033.14.315-нива Каблешково 5.016 35.00 10% от определената ПТЦ
27 35033.14.316-нива Каблешково 6.386 35.00 10% от определената ПТЦ
28 35033.23.398-неизползвана нива Каблешково 16.452 35.00 10% от определената ПТЦ
29 00833.1.48-нива Ахелой 10.060 37.00 10% от определената ПТЦ
30 00833.8.104-нива Ахелой 20.696 35.00 10% от определената ПТЦ
31 00833.11.61-нива Ахелой 21.792 35.00 10% от определената ПТЦ
32 35691.3.153-нива Каменар 8.637 35.00 10% от определената ПТЦ
33 35691.7.29-нива Каменар 6.599 37.00 10% от определената ПТЦ
34 35691.8.101-нива Каменар 12.798 35.00 10% от определената ПТЦ
35 35691.8.103-нива Каменар 88.245 35.00 10% от определената ПТЦ
36 35691.8.104-нива Каменар 18.398 35.00 10% от определената ПТЦ
37 35691.8.136-нива Каменар 3.999 35.00 10% от определената ПТЦ
38 35691.22.58-нива Каменар 9.294 37.00 10% от определената ПТЦ
39 35691.22.187-нива Каменар 9.197 35.00 10% от определената ПТЦ
40 57491.1.32-нива Поморие 9.099 35.00 10% от определената ПТЦ
41 57491.1.90-нива Поморие 3.803 37.00 10% от определената ПТЦ
42 57491.1.178-нива Поморие 3.809 35.00 10% от определената ПТЦ
43 57491.1.218-нива Поморие 2.111 35.00 10% от определената ПТЦ
44 57491.1.310-нива Поморие 1.435 35.00 10% от определената ПТЦ
45 57491.1.325-нива Поморие 2.844 35.00 10% от определената ПТЦ
46 57491.1.335-нива Поморие 1.497 37.00 10% от определената ПТЦ
47 57491.1.336-нива Поморие 3.001 35.00 10% от определената ПТЦ
48 57491.2.140-нива Поморие 5.615 35.00 10% от определената ПТЦ
49 57491.3.188-нива Поморие 3.139 35.00 10% от определената ПТЦ
50 57491.3.192-нива Поморие 4.354 35.00 10% от определената ПТЦ
51 57491.3.193-нива Поморие 4.654 37.00 10% от определената ПТЦ
52 57491.3.304-нива Поморие 3.508 35.00 10% от определената ПТЦ
53 57491.8.152-нива Поморие 5.003 35.00 10% от определената ПТЦ
54 57491.8.224-нива Поморие 1.626 35.00 10% от определената ПТЦ
55 57491.8.241-нива Поморие 1.299 35.00 10% от определената ПТЦ
56 57491.8.289-нива Поморие 3.536 35.00 10% от определената ПТЦ
57 57491.9.237-нива Поморие 1.902 35.00 10% от определената ПТЦ
58 57491.10.360-нива Поморие 5.499 37.00 10% от определената ПТЦ
59 57491.11.307-нива Поморие 2.726 35.00 10% от определената ПТЦ
60 57491.18.303-нива Поморие 2.504 35.00 10% от определената ПТЦ
61 37753.106.15-изоставена орна земя Козичино 61.299 35.00 10% от определената ПТЦ
62 35691.20.17 Каменар 19.093 37.00 10% от определената ПТЦ
63 35691.20.18 Каменар 7.537 35.00 10% от определената ПТЦ
64 57790.127.30 Порой 2.084 35.00 10% от определената ПТЦ

II. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването ѝ.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-336/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2022-2023г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 806/26.05.2022г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година /2022-2023г./ на следния обект:

1.Дивечови ниви от поземлен имот с идентификатор 27440.1.5 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв./десет хиляди  двеста и деветдесет лева/ за година.

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

По т.12. от дневния ред:„ОС-337/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни  имоти  за стопанската 2022-2023 г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 807/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.79, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с Решение №651/30.11.2021г. на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет – Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година/2022-2023 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

№ по ред Поземлен имот

НТП

землище Площ

/дка/

Наемна цена-

лв./дка за

година

1 27440.6.153-  изоставена орна земя с.Белодол 2.955 35.00
2 27440.14.113- изоставена орна земя с.Белодол 1.698 35.00
3 27440.2.60-  нива с.Белодол 2.047 35.00
4 27440.14.43-нива с.Белодол 2.030 35.00
5 27440.6.76-  нива с.Белодол 3.960 35.00
6 27440.6.88-нива с. Белодол 2.372 35.00
7 27440.6.97-нива с. Белодол 1.735 35.00
8 27440.7.17-нива с. Белодол 0.510 35.00
9 27440.7.24-нива с. Белодол 1.024 35.00
10 27440.7.60-нива с. Белодол 2.654 35.00
11 27440.7.98-нива с. Белодол 2.027 35.00
12 27440.4.23-нива с. Белодол 3.427 35.00
13 27440.14.28-нива с. Белодол 1.504 35.00
14 69746.3.97-изоставена орна земя С. Страцин 4.373 35.00
15 69746.3.99-изоставена орна земя С. Страцин 3.195 35.00
16 69746.4.43-нива С. Страцин 2.405 35.00
17 69746.6.94-нива С. Страцин 2.607 35.00
18 69746.3.85-нива С. Страцин 2.278 35.00
19 69746.3.86-нива С. Страцин 3.253 35.00
20 69746.8.349-изоставена орна земя С. Страцин 0.827 35.00
21 69746.141.15-нива С. Страцин 3.793 35.00
22 69746.150.127-нива С. Страцин 0.997 35.00
23 69746.3.103-изоставена орна земя С. Страцин 0.960 35.00
24 38769.3.10-нива С. Косовец 4.849 35.00
25 38769.4.23-нива С. Косовец 4.028 35.00
26 38769.4.24-нива С. Косовец 3.999 35.00
27 38769.1.22-нива С. Косовец 3.487 35.00
28 38769.8.100-нива С. Косовец 3.319 35.00
29 38769.4.25-нива С. Косовец 3.499 35.00
30 38769.6.13-нива С. Косовец 3.189 35.00
31 18229.9.76-нива С. Гълъбец 3.530 35.00
32 47651.8.44-нива С. Медово 4.654 35.00
33 47651.8.65-нива С. Медово 4.041 35.00
34 47651.1.56-нива С. Медово 3.266 35.00
35 47651.2.156-нива С. Медово 2.514 35.00
36 47651.2.163-нива С. Медово 3.742 35.00
37 47651.3.47-нива С. Медово 4.795 35.00
38 00833.1.105-нива Гр. Ахелой 2.999 35.00
39 00833.2.160-нива Гр. Ахелой 2.099 35.00
40 00833.4.337-нива Гр. Ахелой 4.000 35.00
41 00833.8.46-нива Гр. Ахелой 4.011 35.00
42 02810.19.105-изоставена нива С. Бата 2.076 35.00
43 02810.19.143-нива С. Бата 1.415 35.00
44 02810.3.125-нива С. Бата 1.001 35.00
45 02810.12.52-нива С. Бата 1.777 35.00
46 02810.17.74-нива С. Бата 3.923 35.00
47 16064.8.79-нива С. Горица 2.001 35.00
48 16064.110.29-нива С. Горица 3.001 35.00
49 16064.5.51-нива С. Горица 1.931 35.00
50 16064.7.234-нива С. Горица 3.027 35.00
51 16064.8.85-нива С. Горица 3.192 35.00
52 16064.100.53-нива С. Горица 1.500 35.00
53 16064.110.43-нива С. Горица 2.100 35.00
54 57790.81.31-нива С. Порой 4.444 35.00
55 57790.81.4-нива С. Порой 3.496 35.00
56 57790.8.101-изоставена орна земя С. Порой 3.674 35.00
57 00271.7.81-нива С. Александрово 1.433 35.00

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг, съгласно глава седма от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие.

По т.13. от дневния ред:„ОС-339/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ І, кв.43А по регулационния план на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 808/26.05.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 10470,00лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Еленка Тодорова Роева на общински имот, съставляващ 95,16/1142 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.503.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І кв.43А по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 1142кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 4996/14.03.2011г.

По т.14. от дневния ред:„ОС-342/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно провеждане на публично оповестен явен търг  за отдаване под наем на имоти – публична  общинска собственост находящи се на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 809/26.05.2022г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.83, ал.1, т.1, и чл.84, ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за  отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост на територията на Община Поморие , за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

 1. Имот с площ 123,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „гр.Каблешково”, петно № 1 в кв.52 УПИ І по плана на гр.Каблешково, поземлен имот с идентификатор 00833.501.227 за търговска дейност за срок до 10 /десет/ години при начална тръжна месечна наемна цена 467,40лв без вкл.ДДС или 560,88лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие, кв.»Свобода», бл.А, ет.1, обект №8 с площ 24,20 кв.м. в сграда,с идентификатор 57491.504.104.3 ,актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за търговска дейност за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

 1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния  работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

         ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС.

         ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 1. V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

         VІ. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

         VІI. Схемите   са   неразделна част от настоящото решение.

По т.15. от дневния ред:„ОС-344/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2022г. в гр.Каблешково и с.Горица, Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 810/26.05.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава ІІ се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
7039/09.05.2022г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор

35033.501.1586

Дворно място

 

729кв.м.
7040/09.05.2022г. гр.Каблешково

Поземлен имот с идентификатор

35033.501.1587

Дворно място

 

585кв.м.
7021/29.03.2022г. с.Горица

Поземлен имот с идентификатор

16064.100.77

За животновъден комплекс 4615кв.м.

По т.16. от дневния ред:„ОС-345/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на пристрояване на обект „Допълващо застрояване – „Фризьорски салон“ към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.403.1 по КККР на гр. Ахелой“ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.403 по КККР на гр. Ахелой /урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХI, кв.18 по регулационния план на гр. Ахелой/ – частна общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 811/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право пристрояване  към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Веселин Димитров Харизанов за изграждане на обект „Допълващо застрояване – „Фризьорски салон“ към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.403.1 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, три, точка, едно/ по КККР на гр.Ахелой“ със ЗП – 25кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.403 /нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХI /двадесет и първи, римско/ в квартал 18 /първи/ по регулационния план на гр. Ахелой, целият на площ от 503кв.м. /петстотин и три квадратни метра/, собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №7041/10.05.2022г., за сумата от 1540,00лв. /хиляда петстотин и четиридесет лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

По т.17. от дневния ред:„ОС-349/16.05.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти  на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 812/26.05.2022г.

І. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2  от Наредба № 6  на Общински съвет – Поморие, приема схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на Община Поморие, както следва:

1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Батенберг“ в ПИ 57491.501.475 по КК на гр.Поморие.

1.1. позиция № 1 – маси за консумация – 10 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Поп Сава Катрафилов“ в ПИ 57491.501.491 по КК на гр.Поморие.

                2.1. позиция № 255 А – хладилни съоръжения – 5 кв.м.;

2.2. позиция № 255 Б – маси за консумация -10кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна” в ПИ 57491.502.575 по КК на гр.Поморие.           

3.1. позиция № 309 В – стелажи – 3кв.м.;

3.2. позиция  № 309 Г – стелажи – 3кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр.Поморие.

                 4.1. позиция № 228А – маси за консумация – 30 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „България“ в ПИ 57491.501.494 по КК на гр.Поморие.

5.1. позиция № 1 А – хладилни витрини  – 10 кв.м.;  

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „ България“ в ПИ 57491.501.493 по КК на гр.Поморие.

6.1. позиция № 1 Б – маси за консумация  – 20 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Иван Александър“ в ПИ 57491.501.494 по КК на гр.Поморие.

7.1. позиция №  299 В – хладилни витрини  – 10 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Княз Борис I“ в ПИ 57491.502.523 по КК на гр.Поморие.

8.1. позиция № 73 В – маси за консумация  – 14 кв.м;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Професор Стоянов“ в ПИ 57491.501.455 по КК на гр. Поморие.

9.1. позиция № 231 А – маси за консумация  – 7 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Поп Сава Катрафилов“ в ПИ 57491.502.575 по КК на гр. Поморие.

10.1. позиция № 249 А – маси за консумация  – 5 кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Гълъбец“.

11.1. позиция № 2 – царевица  2  кв.м., съоръжение – 2кв.м

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Ахелой“ в ПИ 57491.502.501 по КК на гр. Поморие.

12.1. позиция № 286 Б – хладилно съоръжение – 1 кв.м., сладолед – 3кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Ахелой“ в ПИ 00833.501.575 по КК на гр.Ахелой

13.1. позиция № 1 – сладолед – 5 кв.м ;

13.2. позиция № 2 – терен за търговска дейност – 95кв.м.;

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Европа“ в ПИ 57491.501.456 по КК на гр. Поморие.

14.1 позиция № 1 Б – хладилно съоръжение  –  4 кв.м.;

     ІІ. Приложените схеми са  неразделна част от настоящото решение.

По т.18. от дневния ред:„ОС-282/19.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 35033.15.20 по КК на гр.Каблешково, местност Лалето, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 813/26.05.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за  застрояване) за поземлен имот (ПИ) 35033.15.20 – нива, частна собственост, по КК на гр. Каблешково, м-ст Лалето, като се отреди „За фотоволтаична централа и трафопост“, в предимно производствена зона (Пп). Застрояването е свободно, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: П застр. – макс.60%, Кинт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%,, Н – до 10м (до 3ет.), паркиране в рамките на имота.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 35033.15.20 – нива, частна собственост, по КК на гр. Каблешково, м-ст Лалето, като се отреди „За фотоволтаична централа и трафопост“, в предимно производствена зона (Пп). Застрояването е свободно, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: П застр. – макс.60%, Кинт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%; Н – до 10м (до 3ет.); паркиране в рамките на имота.

Разрешава на Димитър Антонов Антонов да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 35033.15.20 – нива, частна собственост, по КК на гр. Каблешково, м-ст Лалето, като се отреди „За фотоволтаична централа и трафопост“, в предимно производствена зона (Пп). Застрояването е свободно, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели: П застр. – макс.60%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%,, Н – до 10м (до 3ет.), паркиране в рамките на имота.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.19. от дневния ред:„ОС-299/29.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XIII в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 814/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ ХIII /ПИ 00833.501.569 по КК/ в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие, състоящо се в разделяне и обособяване на два нови УПИ: ХХIII, с площ 525 кв.м. и ХХIV, с площ 525 кв.м.

По т.20. от дневния ред:„ОС-301/03.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за 2022-2025г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 815/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за 2022-2025г., приложение към настоящата докладна записка.

По т.21. от дневния ред:„ОС-308/05.05.2022г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за отмяна на решение на Общински съвет – Поморие №659/30.11.2021г.“ с 3 гласа „за”, 18 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 816/26.05.2022г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка ОС-308/05.05.2022г. от Никодим Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за отмяна на решение на Общински съвет – Поморие № 659/30.11.2021г.

 По т.22. от дневния ред:„ ОС-338/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.158 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 817/26.05.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за  застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.158 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.158 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Разрешава на „АКВА ЕНЕРДЖИС“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.158 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.23. от дневния ред:„ОС-352/16.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 818/26.05.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да българските общини за участие в Петата процедура да присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Общински съвет – Поморие приема 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ), а именно: Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, Отзивчивост, Ефективност и ефикасност, Откритост и прозрачност, Върховенство на закона, Етично поведение, Компетентност и капацитет, Иновации и отвореност към промени, Устойчивост и дългосрочна ориентация, Стабилно финансово управление, Човешки права, културно разнообразие и социално единство и Отчетност, и ангажира Община Поморие да продължи да ги прилага в дейността си.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да участва в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
 3. Възлага на кмета на общината да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на общината в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-358/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Екатерина Стоева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 819/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Екатерина Стоева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.25. от дневния ред:„ОС-359/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Станка Димитрова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 820/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Станка Димитрова от с.Медово, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-360/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Фатме Хюсеин за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 821/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Фатме Хюсеин от с.Страцин, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.27. от дневния ред:„ОС-361/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Виолета Георгиева за медицински нужди за детето Паола Георгиева.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 822/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Виолета Георгиева от гр.Поморие еднократна финансова помощ за медицински нужди на детето Паола Георгиева в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-362/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Невенка Лукова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 823/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Невенка Лукова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.29. от дневния ред:„ОС-363/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Деница Анджерлиева за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 824/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Деница Анджерлиева от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.30. от дневния ред:„ОС-364/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Кавръков за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 825/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Кавръков от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.31. от дневния ред:„ОС-365/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Родика Арсова за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 826/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Родика Арсова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.32. от дневния ред:„ОС-366/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитринка Тодорова за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 827/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Димитринка Тодорова от гр.Ахелой, Община Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

По т.33.1. от дневния ред:„ОС-374/20.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в Комисия за изработване на областна аптечна карта.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 828/26.05.2022г.

На основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Мартин Димитров Георгиев – мл. експерт „Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост” в Община Поморие за представител на Община Поморие, който да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта.
 2. Определя Антон Лалев – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” за представител на Община Поморие, който да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта, при невъзможност на Мартин Георгиев – мл. експерт „Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост” в Община Поморие да участва лично.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на решението, с оглед защита на обществените интереси поради краткия период от време между датата на взимане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и указаната дата за краен срок за предоставяне на името на определения представител.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 36-то заседание – 26.05.2022г 662 KB 45