петък, 29 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 37МО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 18.07.2022г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-405/06.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.“ с 12 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 9 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 829/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

 1. Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № № 1,2.
 2. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на МБАЛ Поморие в размер до 200 000 лв., със срок за възстановяване до 31.12.2022 г.
 3. По Приложение №3, неразделна част от решението за приемане на бюджета да се пренасочат 5000 лева от дейност 759 – Други дейности по културата, параграф 10-98 към дейност 122 Общинска администрация, параграф 42-14 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет.
 4. Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-417/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на максимален размер на дълг за 2022г.“ с 12 гласа „за”, 6 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 830/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.3, т.5 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет – Поморие определя размер на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Поморие през 2022г., съгласно Приложение № 1.

Приложението е неразделна част от решението.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-419/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на социални услуги за ползване на обществен транспорт от социално слаби лица.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 831/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.25 от ЗМСМА

1.Общински съвет – Поморие одобрява социална помощ във вид на осигуряване на безплатен транспорт на нуждаещите се и социално слаби лица чрез издаване на карти от съответния превозвач, разпределени както следва:

 • 5 бр.( пет ) карти на ст-ст 150.00 лева месечно, по маршрут с.Дъбник – гр.Поморие – с.Дъбник;
 • 5 бр. ( пет ) карти на ст-ст 150.00 лева месечно, по маршрут с.Габерово – гр.Поморие – с.Габерово;
 • 5 бр. ( пет ) карти на ст-ст 95.00 лева месечно, по маршрут гр.Каблешково – гр.Поморие – гр.Каблешково.
 1. Одобрява стойността на месечната помощ в размер на 1975.00 лева, считано от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. Общата стойност за периода е 11 850.00 лева. Средствата следва да се планират в Бюджета на община Поморие, при актуализацията му.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да организира редът за ползване и отчитане на издаваните карти по населени места.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с подпомагане на засегнатите уязвими лица своевременно.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-420/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2022г. – дворни места в с.Александрово, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 832/30.06.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава II се добавят следните имоти, които общината има намерение да предложи за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Вид на имота Площ
6630/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VI кв.23

Дворно място 797кв.м.
6631/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VII кв.23

Дворно място 718кв.м.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-426/14.06.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр. Поморие, проведено на 06.06.2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 833/30.06.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.53, ал.10 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие утвърждава Протокол №4 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр.Поморие, проведено на 06.06.2022г., с който за спечелил конкурса кандидат е обявен Д-р Симеон Луканов Бабуров.
 2. Общински съвет – Поморие – одобрява определения за спечелил проведения конкурс за управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД – гр.Поморие Д-р Симеон Луканов Бабуров.
 3. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи одобрения с Решение №778/19.04.2022г. на Общински съвет – Поморие проект за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД – гр.Поморие с определения за управител Д-р Симеон Луканов Бабуров.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-432/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I-37, кв.12 по плана на с.Медово, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 834/30.06.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ I-37, кв.12 по плана на с. Медово, и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 20/840кв.м. в идеални части от УПИ I-37, кв.12 по плана на с. Медово, целият на площ от 840 кв. м., при граници подробно описани в АЧОС №6308/12.06.2018г. на съсобственика Любка Желева Димова, при цена 440,00 лв. /без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

Данъчната оценка на имота е 45,60лв.

 

По т.7. от дневния ред:„ ОС-433/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 835/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на град Поморие, както следва:

 1. Чл. 12, ал. 2 от Раздел IV „Режим на платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес и право на собственост“ се изменя от:

„Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден целогодишно, като минималният срок за който може да се използва е 4 месеца.“

Нов текст:

„Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден целогодишно, като минималният срок за който може да се използва е 4 месеца. (Единствено за периода от 01.07.2022 г. до 31.03.2023 г. режимът за паркиране ще бъде девет месеца и за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. за минимален срок режимът за паркиране ще бъде три месеца).

 1. Чл.13 от Наредба №23 в ал.1 и ал.2 след израза „префенциално паркиране„ да се добави „при възможност”.
 2. Настоящите изменения и допълнения да се считат в сила от 01.07.2022г.
 3. Във връзка с настъпващия летен сезон 2022 година и необходимостта от извършване на действия по маркиране на Зона за кратковременно платено паркиране и на паркоместата в режим на Платено преференциално паркиране, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-434/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и Физическо лице в недвижим имот, представляваш УПИ VI-44 в кв.18 по плана на с. Габерово, чрез продажба на общинската идеална част от имота.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 836/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VI-44 в кв.18 по сега действащия подробен устройствен план на с.Габерово, Общински съвет –  Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна и МУКАДЕС АДЕМОВА ЮМЕРОВА, от друга страна чрез продажба на 16/561кв.м. /шестнадесет от петстотин шестдесет и един квадратни метра/ в идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 561кв.м. /петстотин шестдесет и един квадратни метра/, съставляващи общинската част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI-44 /шести, римско, отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и четвърти/ в квартал 18 /осемнадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с.Габерово, при граници подробно описани в Акт №6330/28.08.2018г. за частна общинска собственост, вписан на 04.09.2018г., акт №173, том 7, вх.рег. №2167, дв.вх.рег.№2165 в Службата по вписвания гр.Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 224,00лв. /двеста двадесет и четири лева/, без ДДС.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-435/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XI-268 кв.12 по плана на с.Медово, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 837/30.06.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XI-268 кв.12 по плана на с.Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 200/810кв.м. в идеални части от УПИ XI-268 кв.12 по плана на с.Медово, целият на площ от 810кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6907/19.04.2021г. на съсобственика Мариела Щилянова Атанасова, при цена 4800,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-436/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 838/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

1.Чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните цени в Раздел IX „Такси за платено паркиране и преместване на ППС“, се изменя както следва:

 

 

Такса транспортни дейности

Цена в лв.

С вкл. ДДС

1. Паркиране в Зона за кратковременно паркиране

 

1.1.на започнат час: до 2 часа

Стара цена с

вкл. ДДС

Нова цена с

вкл. ДДС

 

1,20 лв./час

 

1,00 лв./час

 

 1. В чл.84 от Наредба №11 да се добави в т.2.1:

– в първата графа като ново изречение с текст „(За периода от 01.07.2022г – до 30.09.2022г. – 25,00 лева на месец за минимум 3 месеца +депозит за конус)“;

– във втората графа да се добави ново изречение с текст: „(За периода от 01.07.2022 г. до 31.03.2023г. – 150 лв. за девет месеца)“.

 1. Настоящите изменения и допълнения да се считат в сила от 01.07.2022г.
 2. Във връзка с настъпващия летен сезон 2022 година и необходимостта от извършване на действия по маркиране на Зона за кратковременно платено паркиране и на паркоместата в режим на Платено преференциално паркиране, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-439/20.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХIII-139 кв.22 по плана на с.Александрово, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 839/30.06.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХIII-139 кв.22 по плана на с.Александрово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 10/930кв.м. в идеални части от УПИ ХIII-139 кв.22 по плана на с.Александрово, целият на площ от 930кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6912/13.05.2021г. на съсобствениците Веселина Минчева Каменова и Милко Мартинов Атанасов, при цена 140,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-441/21.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр. Поморие от Община Поморие, ведно с всички движими вещи находящи се в тях.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 840/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.33 във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

 

 1. Отказва да закупи едновременно всичките, но не по-малко от всичките недвижими имоти, представляващи: СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.3 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 51кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за енергопроизводство; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.7 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, седем) по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 961кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: курортна, туристическа сграда; СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.8 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, осем) по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 222кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: спортна сграда, база и СГРАДА с идентификатор 57491.502.335.9 (пет, седем, четири, девет, едно, пет, нула, две, три, три, пет, точка, девет) по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 30кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, ведно с всички движими вещи находящи се в тях, собственост на „Токуда банк” АД за сумата от 1 130 000,00 евро (с думи: един милион сто и тридесет хиляди евро).

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-367/18.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 841/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-412/08.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в с.Горица, община Поморие, област Бургас.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 842/30.06.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по – пълното идентифициране на урегулирани поземлени имоти по плана на с.Горица, община Поморие, област Бургас, дава съгласие за наименование на улица, намираща се между квартали №№ 6 и 62 и между квартали №№ 7 и 63, с предложение: улица „Георги Бенковски“, като се определят адреси за откриване на нови локализационни единици за поземлените имоти, както следва:

 

УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

 

по адм. адрес

кв. № ПИ/УПИ

забележка
2 62 II
4 62 III714
6 62 IV714
8 62 V133
10 63 I
12 63 II
14 63 III
1 6 IX132
3 6 I133

 

 

 

 

 

5 7 XI230

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-415/09.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на предварителен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласували със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 843/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие, във връзка с резултатите от проведени обществени обсъждания, становище изх.рег.№769000-10763/16.05.2022г. на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, становище изх.рег.№РД-1870-133/19.05.2022г. на РЗИ гр.Бургас и съгласуване на предварителния проект с РДПБЗН гр.Бургас, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема предварителен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, с граници: на изток – до акваторията на Черно море, на север – ул. „Солна“, ул. „Нео Анхиало“ и акваторията на Черно море, на запад – ул. „Европа“, на юг – акваторията на Черно море, включва и ул. „Професор Стоянов“ на север до ул. „Европа“, без забележки, съгласно приложените графична и текстова част.
 2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-422/13.06.2022г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за учредяване на болнично настоятелство към МБАЛ-Поморие ЕООД.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 844/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.82 от Закона за лечебните заведения и чл.49, т.2, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и с oглед защита на обществения интерес

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за учредяване на болнично настоятелство към Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
 2. Целите на болничното настоятелство са:

2.1. Да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги,

2.2. Да прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на МБАЛ Поморие ЕООД,

2.3. Да съдейства и участва при решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на болницата,

2.4. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и да подпомага лечебното заведение за възстановяване, реконструкция и модернизацията на болничната база и медицинска апаратура,

2.5. Да съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на материалната база.

2.6. Да оказва съдействие при организиране на профилактични, образователни и други лечебни дейности, свързани с подобряване здравната култура на населението,

2.7. Да подпомага и съдейства за подобряване на условия на хоспитализираните по време на престоя им в лечебното заведение.

2.8. Да подпомага, стимулира и насърчава лекари, специалисти по здравни грижи и помощен медицински персонал при обучението и специализацията им,

2.9. Да установява връзки с неправителствени организации за реализиране на отделни и съвместни проекти в областта на медицината,

2.10. Да установява и поддържа международни връзки и преки контакти с организации, институции, сдружения и лица, които работят за осъществяването на сходни цели.

 1. Възлага на Председателя на Общински съвет – Поморие г-н Адам Адамов да отправи покана за учредяване на болнично настоятелство в средствата за масово осведомяване, а също така да покани общественици, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации и други лица за учредяване на болнично настоятелство, както и в срок до три месеца да организира провеждането на учредително събрание за учредяване на болнично настоятелство.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-428/14.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на УПИ I220 кв.6 по регулационния план на с.Лъка, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 845/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение за изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на уличната регулация на улица с осови точки 96-94 и улица с осови точки 94-88, по отношение на УПИ I220 кв.6 по действащия регулационен план на с.Лъка, одобрен със заповед № РД-16-131/17.04.1991г.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-430/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 846/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 02810.3.207 – за местен път, общинска публична собственост, ПИ 02810.3.114 – нива, собственост на Станка Апостолова Вълчева, Султанка Апостолова Карналова, ПИ 02810.3.115 – нива, собственост на Станка Жекова Николова, Иван Колев Христов, Соня Запрянова Христова, Георги Тодоров Тетрадов, Недка Димитрова Тодорова, Султана Христова Кирова, Янка Христова Бояджиева, Катя Димитрова Иванова, Галя Христова Христова, Станислава Христова Христова, ПИ 02810.3.214 – за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд-МЗХ, ПИ 02810.3.215-неизползвана нива (угар, орница), собственост на Георги Неделчев Георгиев; с дължина на водопровода 340 м, площ на сервитута – 2036 кв.м.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-431/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 847/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.688 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,213 дка, с дължина на трасето – 300,00 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,061 дка, с дължина на трасето – 90,00 м.

  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.688 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,213 дка, с дължина на трасето – 300,00 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,061 дка, с дължина на трасето – 90,00 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.688 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,213 дка, с дължина на трасето – 300,00 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,061 дка, с дължина на трасето – 90,00 м.

Разрешава на „МПМ 7“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат: ПИ 57491.18.688 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,213 дка, с дължина на трасето – 300,00 м; ПИ 57491.18.738 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,061 дка, с дължина на трасето – 90,00 м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-440/20.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – „патронажна грижа” по проект BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + в Община Поморие“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 848/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Общински съвет – Поморие:

 1. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по дейност: „Патронажна грижа” – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от потребителите без заплащане на такса за целия период на проекта.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-444/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Петя Димитрова за неотложно лечение.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 849/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Петя Димитрова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за животоспасяващо лечение в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева, като сумата бъде преведена по банковата сметка, посочена като дарителска и е публична – IBAN BG70FINV91501317383996, BIC FINVBGSF – Първа инвестиционна банка АД.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-445/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Велика Саръстова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 850/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Велика Саръстова от гр.Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-446/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Красимир Маринов за медицински нужди.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 851/30.06.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Красимир Маринов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 37-мо заседание – 30.06.2022г 509 KB 27