Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 38МО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 17.08.2022г.

 По т.1. от дневния ред:„ОС-406/06.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 852/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси,чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.31, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

      1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г., както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                                    35 038 734   в т.ч.:

За делегирани от държавата дейности               18 972 444 лв.

 

За местни дейности                                            16 066 290 лв.

 

Разпределени по параграфи съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета

 

Бюджетно салдо, изчислено на касова основа (-658 735) лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                     35 697 469  в т.ч.:

 

За делегирани от държавата дейности               18 277 916

 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи                                                             1 255 381 лв.

 

За местни дейности                                            16 164 172 лв.

 

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета

      2. Приема отчета за сметките за чужди средства за 2021 г.

      3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2021 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Приложение № 1)

  4. Приема отчета на сметки за средства от ЕС от Кохезионния и структурните фондове, от РА и други средства от ЕС, Отчет за касовото изпълнение на бюджета

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г., съгласно Приложение № 15

6. Информация за максималните размери за новите задължения и ангажименти към 31.12.2021 г.

7. Информация за просрочените вземания в размер на 252 613 лв. и просрочените задължения в размер на 134 629 лв. към 31.12.2021 г. съгласно Справка за просрочените вземания и задължения.

8. Информация за просрочените задължения от предходната година, разплатени от бюджета за 2021 г., в размер на 1 381 760 лв., съгласно План-графика за обслужване на просрочените задължения през 2021 година

9. Налични към 31.12.2021 г. задължения за разходи в размер на 2 049 974лв., или 6,5 % от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 31 766 103 лв., съгласно изискванията на чл.94 ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

10. Налични към 31.12.2021 г. ангажименти за разходи са в размер на 13 353 630 лв., или 42,0 % от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 31 766 103 лв., съгласно изискванията на чл.94 ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

11. Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., одитиран и заверен от Сметна палата в т.ч.

11.1. Консолидиран баланс и консолидиран отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г.

11.2. Консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

11.3. Окончателен Одитен доклад  №  0400214821 на Сметна палата, съдържащ мнение относно консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.

 По т.2. от дневния ред:„ОС-459/29.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г. – едноетажна сграда с идентификатор 35033.24.241.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 853/02.08.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем:

 1. Едноетажна сграда в гр. Каблешково с идентификатор 35033.24.241.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АЧОС №7050/09.06.2022г., със ЗП 67 кв. м. при граници на сградата: от четири страни външен зид – за производство на паметни (надгробни) плочи.

По т.3. от дневния ред:„ОС-472/11.07.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Бизнес Програма на МБАЛ „Поморие” ЕООД за периода 2022-2024г.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 854/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие приема Бизнес Програма на МБАЛ „Поморие” ЕООД за периода 2022-2024г.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-520/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на еднолично дружество е ограничена отговорност „Чистота Поморие“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 855/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.51а от ЗОС във връзка с чл.13 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Одобрява проект на Предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на еднолично дружество е ограничена отговорност „Чистота Поморие“ , ЕИК: 207002778 по Приложение №1;
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише одобрения Предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на „Чистота Поморие“ ЕООД, БИК: 207002778 ;
 3. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на проекта.

По т.5. от дневния ред:„ ОС-474/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен дълг.“ с 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 856/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17 и чл.18 от ЗОД и съгласно предложение на Кмета на Община Поморие за поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Одобрява Община Поморие да сключи договор за банков заем, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел придобиване на собствено общинско дружество „Поморие Чистота“ ЕООД 100% собственост на община Поморие, като определя следните основни параметри:

 

 1. Максимален размер – 4 000 000 лева /четири милиона лева/;
 2. Валута на дълга – български лева;
 3. Вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем;
 4. Начин на обезпечаване – Учредяване на залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности на община Поморие, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, както и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват гореописаните вземания;
 5. Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Гратисен период за главницата – до 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

 1. Начин на погасяване:

на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, без такси и неустойки;

на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит;

Източници за погасяване на главницата – от средствата за такса битови отпадъци, планирани целево за тази дейност, които се утвърждават годишно от Общински съвет в план-сметката за дейностите по чистотата и/или от други собствени приходи.

 1. Размери на плащанията по кредита:

Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка. Общият годишен лихвен процент, формиран по този начин, не може да бъде по-висок от 5% към датата на представяне на предложенията на участниците в предстоящата процедура за избор на банка, която да предостави кредита;

комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима ежегодно върху размера на усвоената и непогасена част от главницата – не по-висока от 1% годишно;

Без други такси и комисионни, в т.ч. без комисионна ангажимент и без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, съгласно Приложение №5.
 2. Приложените документи към докладната записка да се считат неразделна част от настоящото решение.

По т.6. от дневния ред:„ОС-475/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и  условията  за  поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи на градското обзавеждане  и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 857/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и  условията  за  поставяне  на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи на градското обзавеждане  и за  рекламната  дейност на територията на Община Поморие, както следва:

 

 • 1. Създава се Нов чл.68а със следния текст:

 

„Чл.68а (1) Излъчване на рекламни клипове и съобщения посредством общински рекламно-информационни елементи по смисъла на чл.28, т.3 от настоящата наредба, а именно: видеостени и екрани се допуска след подаване на заявление в свободен текст от заинтересованото лице и след одобрение на рекламното съдържание от компетентни длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие.

(2) В заявлението се посочват данни за кореспонденция, рекламно-информационният елемент, върху който лицето желае да се излъчва рекламата или съобщението, кратко описание на рекламния клип или съдържанието на съобщението, което ще се излъчва, желаните дати и честота на излъчване. Към заявлението се прилага и рекламният материал на електронен носител (флаш памет или CD/DVD).

(3) Съдържанието на рекламния клип или съобщението по ал.1 следва да отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от настоящата наредба.

(4) За излъчване на рекламни клипове и съобщения по ал.1 се заплаща такса съгласно Приложение № 3 от настоящата наредба. Дължимата такса се заплаща след официално потвърждение от компетентните длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие, че материалът е получен и одобрен за излъчване.”

 

 • 2. Създава се ново Приложение № 3 със следното съдържание:

 

  гр.Поморие гр.Ахелой и гр.Каблешково
За рекламен спот до 15 секунди, излъчван в диапазона от 6.00ч. до 24.00ч. най-малко по веднъж на час за период от 30 дни 350.00лв.

без вкл. ДДС

200.00лв.

без вкл. ДДС

За рекламен спот до 15 секунди, излъчван в диапазона от 6.00ч. до 24.00ч. най-малко по веднъж на час за период от 7 дни 100.00лв.

без вкл. ДДС

70.00лв.

без вкл. ДДС

 3. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на настоящото решение.

По т.7. от дневния ред:„ОС-490/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в с.Александрово, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 858/02.08.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
6630/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VІ кв.23

797кв.м. 11960,00лв.
6631/23.04.2019г. с.Александрово

УПИ VІІ кв.23

718кв.м. 10770,00лв.

По т.8. от дневния ред:„ОС-491/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в гр.Каблешково, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 859/02.08.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7039/09.05.2022г. гр.Каблешково

35033.501.1586

УПИ ІІІ кв.21

729кв.м. 28430,00лв.
7040/09.05.2022г. гр.Каблешково

35033.501.1587

УПИ IV кв.21

585кв.м. 22820,00лв.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-492/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ ХVІІІ кв.150 по регулационния план на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 860/02.08.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 172765,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Мария Георгиева Кочева, Иван Славчев Кочев и Анастасия Славчева Кочева на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.507.213 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХVІІІ кв.150 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 1154кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7026/06.04.2022г.

По т.10. от дневния ред:„ОС-493/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ-237 кв.21 по плана на с.Страцин, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 861/02.08.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ-237 кв.21 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 470/820кв.м. в идеални части от УПИ ІІІ-237 кв.21 по плана на с.Страцин, целият на площ от 820кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6417/12.11.2018г. на съсобствениците Недрет Осман Юсеин и Юсеин Осман Хасан, при цена 5780,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-499/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III30, кв.2 по плана на с. Александрово.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 862/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с чл.64 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие:

            I. Дава съгласие Кмета на община Поморие да издаде Заповед за отнемане от Йорданка Русева Друмева, правото на строеж, отстъпено с Типов договор с изх.рег.№94-Й-01/17.01.2008г. за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан под акт №41, том 11, дв.вх.рег.№2604 от 07.10.2009г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие, върху незастроено дворно място с площ 975кв.м. /деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ III30 /трети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер тридесети, арабско/, квартал 2 /втори/ по регулационния план на с.Александрово, община Поморие, при граници: от североизток – край на регулация, от югоизток – улица, от югозапад – УПИ IV, от северозапад – УПИ II, актуван с Акт №1500/20.12.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №145, том I, вх.рег.№189, д.153 от 08.02.2002г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

II. Платените суми по Типов договор с изх.рег.№94-Й-01/17.01.2008г. за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан под акт №41, том 11, дв.вх.рег.№2604 от 07.10.2009г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие не се възстановяват на Йорданка Русева Друмева и се считат за обезщетение за пропуснати ползи от Община Поморие.

          III. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Поморие за 2022г., приета с Решение по т.14 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021г. заседание на Общински съвет – Поморие (Протокол №29), в Раздел II „Описание на имотите, които общината предлага за продажба“ с недвижим имот, представляващ урегулиран поземленимот /УПИ/ III30 /трети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер тридесети, арабско/, квартал 2 /втори/ по регулационния план на с.Александрово, община Поморие, с площ 975кв.м. /деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, при граници: от североизток – край на регулация, от югоизток – улица, от югозапад – УПИ IV, от северозапад – УПИ II, актуван с Акт №1500/20.12.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №145, том I, вх.рег.№189, д.153 от 08.02.2002г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-500/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, кв.61 по плана на с. Горица.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 863/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с чл.64 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

             I. Дава съгласие Кмета на община Поморие да издаде Заповед за отнемане от Виолета Желязкова Пенова, правото на строеж, отстъпено с Типов договор с изх.рег.№Д-393/27.06.2016г. за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан под акт №119, том 5, вх.рег.№1416, дв.вх.рег.№1415 от 27.06.2016г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие, върху незастроено дворно място с площ 474кв.м. /четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /трети, римско/, квартал 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на с. Горица, община Поморие, при граници: от юг – край на регулацията, от запад – УПИ II, от север – улица, от изток – УПИ IV, актуван с Акт №1604/21.12.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №182, том IV, вх.рег.№965, дело 832 от 22.05.2002г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

II. Платените суми по Типов договор с изх.рег.№Д-393/27.06.2016г. за отстъпване право на строеж върху общинска земя, вписан под акт №119, том 5, вх.рег.№1416, дв.вх.рег.№1415 от 27.06.2016г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие не се възстановяват на Виолета Желязкова Пенова и се считат за обезщетение за пропуснати ползи от Община Поморие.

III. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Поморие за 2022г., приета с Решение по т.14 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021г. заседание на Общински съвет – Поморие (Протокол №29), в Раздел III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди“ с недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /трети, римско/, квартал 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на с. Горица, община Поморие, с площ 474кв.м. /четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/, при граници: от юг – край на регулацията, от запад – УПИ II, от север – улица, от изток – УПИ IV, актуван с Акт №1604/21.12.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №182, том IV, вх.рег.№965, дело 832 от 22.05.2002г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

По т.13. от дневния ред:„ОС-507/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улица с осови точки 539 и 552 по плана на гр. Поморие, придаваща се към нов УПИ XIII-1121 в кв.19 по плана на гр. Поморие /ПИ с идентификатор 57491.502.560 по КККР на гр. Поморие/.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 864/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост частта от улица с осови точки 539 и 552 по плана на гр. Поморие, придаваща се към нов УПИ XIII-1121 в кв.19 по плана на гр. Поморие /ПИ с идентификатор 57491.502.560 по КККР на гр. Поморие/, с площ 3кв.м., съгласно ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-16-420/21.07.2010г. на кмета на община Поморие.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-508/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 35033.501.1561 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-201/24.01.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 865/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –  Поморие:

I. Дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от Минка Иванова Костадинова, с постоянен адрес: гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „……..“ №…, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 35033.501.1561 /три, пет, нула, три, три, точка, пет, нула, три, точка, едно, пет, шест, едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 71кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 35033.501.156, 35033.501.1560, 35033.501.1559, 35033.501.1407, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 35033.501.157 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 978кв.м., идентичен с УПИ XII-157, кв.10 по регулационния план на гр.Каблешково, (УПИ VIII-173, кв.5 по стария отменен план на гр.Каблешково), при съседи: 35033.501.158, 35033.501.163, 35033.501.164, 35033.501.156, 35033.501.1407.

II. Да се сключи договор за дарение между Минка Иванова Костадинова, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.I.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-509/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на втори жилищен етаж, с отделен вход и самостоятелно стълбище от жилищна сграда и гараж, изградени в съсобствен с община Поморие недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.382.1.1 по КККР на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 866/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

Отказва да закупи Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.382.1.1 по КККР на гр. Поморие, с площ 36кв.м., с предназначение „Жилищен етаж“, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с идентификатор 57491.506.382.1 по КККР на гр. Поморие, с отделен вход и самостоятелно стълбище за този етаж, и гараж с идентификатор 57491.506.382.4 по КККР на гр. Поморие, с площ 49кв.м.,  разположени в поземлен имот с идентификатор 57491.506.382 по КККР на гр. Поморие, при граници на имота: 57491.506.276, 57491.506.373, 57491.506.374, 57491.506.375, 57491.506.381, 57491.506.383, за сумата от 30 000,00лв. /тридесет хиляди лева/.

По т.16. от дневния ред:„ОС-514/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“ в с.Горица, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 867/02.08.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7021/29.03.2022г. с.Горица

Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“

ПИ 16064.100.77

Осма категория

4615кв.м. 7070,00лв.

 По т.17. от дневния ред:„ОС-515/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІ кв.9 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 868/02.08.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 5740,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Мустафа Муса Кралъ на общински имот, съставляващ УПИ ХХІ кв.9 по регулационния план на с.Страцин, целия на площ от 410кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6987/02.12.2021г.

 По т.18. от дневния ред:„ОС-516/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-305 кв.44 по плана на с.Бата, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 869/02.08.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІ-305 кв.44 по плана на с.Бата и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 18/1242кв.м. в идеални части от УПИ VІ-305 кв.44 по плана на с.Бата, целият на площ от 1242кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6967/06.10.2021г. на съсобствениците Колю Коев Липчев, Кръстю Коев Колев, Красимир Желязков Колев и Душка Желязкова Петкова, при цена 265,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

По т.19. от дневния ред:„ОС-517/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-55 кв.34 по плана на с.Страцин, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 870/02.08.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І-55 кв.34 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 1110/3212кв.м. в идеални части от УПИ І-55 кв.34 по плана на с.Страцин, целият на площ от 3212кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6004/14.06.2016г. на съсобствениците Смаил Бейтула Смаил, Ариф Бейтула Смаил и Бейтула Шукри Смаил, при цена 7,00лв./кв.м. /без ДДС/.

По т.20. от дневния ред:„ОС-518/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №52/06.02.2020г. на Общински съвет – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 871/02.08.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.18 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие изменя свое Решение №52 от 06.02.2020г., като учредява безвъзмездно право на управление в полза на Национална здравноосигурителна каса – РЗОК – Бургас с ЕИК 121858220, управлявана от Петко Ненков Салчев за офис, обслужващ населението от община Поморие, върху имот – публична общинска собственост, а именно: помещение /бивша регистратура на „Медицински център 1- Поморие“ ЕООД/, на площ 14,40кв.м. на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие, при граници: от изток – лекарски кабинет, от запад – лекарски кабинет, от север – външен зид, от юг – коридор, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г.
 2. В останалата си част решението остава непроменено.
 3. Възлага на кмета на Община Поморие да извърши всички правни и фактически, последващи законови действия по изпълнение на настоящото решение.
 4. Настоящото решение да се счита неразделна част от решение №52/06.02.2020г.
 5. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел защитата на особено важни обществени интереси.

По т.21. от дневния ред:„ ОС-534/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Каблешково“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 872/02.08.2022г.

         I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал.1, т.10, чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с чл.5, ал.1 от Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за управление движими вещи, както следва:

1. В полза на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково, община Поморие, с Директор – Мария Янева, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ1301 РВ.

2. В полза на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, община Поморие, с Директор – Айдън Хасан, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „HYUNDAI”, модел „COUNTY“, с 15+1 места, с регистрационен номер А0343 НС.

II. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаните в т.I превозни средства на директорите на съответните институции.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2022 – 2023 година.

IV. МПС-та – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използват съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

V. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

По т.22. от дневния ред:„ОС-536/26.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 26.08.2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 873/02.08.2022г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 21, ал. 3 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

1. Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 26.08.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Поморие, ул. Търговска № 4.

2. Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3. Определя Янчо Илиев – Зам.-кмет „Бюджет и финанси” за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на Хоризонт АД, което ще се проведе на 26.08.2022 г. от 11:00ч. в гр. Поморие, ул. Търговска № 4, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на „Хоризонт” АД като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

По т.23. от дневния ред:„ОС-460/29.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 874/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.8.483 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,284 дка, дължина на трасето – 135,00 м; ПИ 35033.8.484 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,602 дка, дължина на трасето – 288,00 м; ПИ 35033.8.485 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,160 дка, дължина на трасето – 76,00 м; със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.8.483 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,284 дка, дължина на трасето – 135,00 м; ПИ 35033.8.484 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,602 дка, дължина на трасето – 288,00 м; ПИ 35033.8.485 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,160 дка, дължина на трасето – 76,00 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.8.483 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,284 дка, дължина на трасето – 135,00 м; ПИ 35033.8.484 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,602 дка, дължина на трасето – 288,00 м; ПИ 35033.8.485 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,160 дка, дължина на трасето – 76,00 м.

Разрешава на „Хилс БГ Мениджмънт“ ООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.8.483 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,284 дка, дължина на трасето – 135,00 м; ПИ 35033.8.484 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,602 дка, дължина на трасето – 288,00 м; ПИ 35033.8.485 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,160 дка, дължина на трасето – 76,00 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.24. от дневния ред:„ОС-470/08.07.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 875/02.08.2022г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г., който е неразделна част от настоящото решение.

 По т.25. от дневния ред:„ОС-473/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I и УПИ II в кв.34 по плана гр.Ахелой, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 876/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ I (ПИ 00833.501.574 по КК на гр.Ахелой), отреден „за църква“ и УПИ II (ПИ 00833.501.576 по КК на гр.Ахелой), отреден „За градина“, в кв.34 по плана на гр.Ахелой, състоящ се в: промяна на дворищнорегулационната линия между имотите и обособяване на два нови УПИ: I, с отреждане „за църква“, с площ 991 кв.м. и II, с отреждане „за озеленяване“, с площ 6745 кв.м.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-487/15.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2022/2023 година.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 877/02.08.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2022/2023 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка е чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 1. Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2022/2023 година, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се планират допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2022/2023 година, като от 15.09.2022 г. до 14.09.2023 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН. Предвид декларираната от директорите на учебните заведения непотребност от дофинансиране, същото да се осъществява само при доказано мотивирано предложение на директорите.

 По т.27. от дневния ред:„ ОС-495/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 878/02.08.2022г.

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.08.2022 г., както следва:

 

НОМЕР

ПО РЕД

ДЛЪЖНОСТ,

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИ

ПРОМЯНАТА,бр.

СЛЕД ПРОМЯНАТА, бр.
1. Директор

 

 

1 1
2. Главен счетоводител. 1 1
3.

J.

Счетоводител, ТРЗ,ЧР 1 1
4. Счетоводител-касиер, домакин, деловодител 1 1
ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“

 

5. Лесоинжинер 1 1
6. Лесничей 2 2
7. Горски стражар 3 3
ДЕЙНОСТ „СЕЛОСКО СТОПАНСТВО“
8. Агроном 1 1
9. Полски пъдар 1 1
ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
    10. Агроном 1 1
    11. Старши озеленител 1 1
    12. Озеленител 2 2
    13. Работник – озеленяване 1 1
ДЕЙНОСТ „ ЧИСТОТА “
    14. Шофьор 3 4
    15. Водач специален автомобил 2 2
    16. Работник – озеленяване 36 37
Общо: 58 60

 

1.Възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

2.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-496/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване срока на изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа + в Община Поморие“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 879/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Общински съвет – Поморие:

 1. Дава съгласие, изпълнението на дейностите по проект: BG05M9OP001-6.002-0175 „Патронажна грижа + в Община Поморие“, съгласно Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-6.002-0175-С01, да се възложи на Общинско предприятие „Социално обслужване“, за периода на споразумението, а именно 6 месеца, считано от 31.07.2022г. до 31.01.2023г.
 2. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по дейност: „Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от потребителите без заплащане на такса, за периода, определен от УО за предоставяне на услугата, съгласно сключеното Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-6.002-0175-С01.
 3. Упълномощава Кмета на Община Поморие да издаде акт за възлагане на УОИИ, с който да възложи изпълнението на дейностите по проект: BG05M9OP001-6.002-0175 „Патронажна грижа + в Община Поморие“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР, на  Общинско предприятие „Социално обслужване“.

Заповедта да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР, с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на УОИИ, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.29. от дневния ред:„ОС-497/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.160 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 880/02.08.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за  застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.160 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

            Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.160 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

           Разрешава на „Глобо Солар“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.160 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.30. от дневния ред:„ОС-498/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.121 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 881/02.08.2022г.

  Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за  застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.121 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

            Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.121 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

           Разрешава на „Глобо Солар“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 44425.7.121 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие, с отреждане за фотоволтаична централа, в Предимно производствена зона /Пп/, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. – макс.80%, К инт. – до 2,0; П озел. – мин. 20%.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.31. от дневния ред:„ОС-501/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 882/02.08.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение с наименование „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро” по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.32. от дневния ред:„ОС-502/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“ с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 883/02.08.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.33. от дневния ред:„ОС-503/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“  и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие” с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 884/02.08.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.34. от дневния ред:„ОС-504/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“ с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 885/02.08.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.35. от дневния ред:„ОС-505/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 886/02.08.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки” финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

По т.36. от дневния ред:„ОС-506/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за отмяна на Решение №473 по Протокол №19 от 28.04.2021г. на Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 887/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.65 от НАРЕДБА № РД-02-20-5  от 15 декември 2016г. – за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Поморие:

          I. Отменя свое Решение №473 по Протокол №19 от 28.04.2021г., с което е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, м.Помпена станция, Община Поморие“, като ще засегне поземлени имоти, както следва: в землището на с.Бата: ПИ 02810.14.27 (нива на Димитър Ат.Стоилов, Зои К.Иванова, Зоя Ив.Калпакчиева, Мария Т.Ванчева, Вълчо Д.Бакаров, Радка К.Камбурова, Тодор Ат.Стоилов, Милка Д.Бакарова, Щиляна Т.Вълчанова, Невена П.Бакарова, Иван Д.Георгиев), ПИ 02810.14.98 (водно съоръжение, държавна частна собственост, МЗХ-ХМС), ПИ 02810.14.99 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.107 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.15.47 (нива на Младен Ст.Иванов), ПИ 02810.15.65 (нива на Денка Т.Найденова), ПИ 02810.15.66 (нива на Огнян Иванов Желев), ПИ 02810.15.82 (нива на Колю В.Куманов), ПИ 02810.15.83 (нива на Димитрина В.Вълчанова), ПИ 02810.15.120 (нива на Васила Ив.Димитрова), ПИ 02810.15.128, ПИ 02810.15.145, ПИ 02810.15.146 (ниви на Даниел О.Ламбиев), ПИ 02810.15.151, ПИ 02810.15.155 (селскостопански път, общинска публична собственост); в землището на с.Медово: ПИ 47651.5.1 (нива на Кремена Г.Кралчева, Галин Г.Кралчев), ПИ 47651.5.2 (нива на Донка В.Няголова, Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.4 (нива на н-ци Велико Ив.Тодоров), ПИ 47651.5.6 (нива на н-ци Колю Д.Тодоров), ПИ 47651.5.7 (нива на Венетка Ат.Митрева), ПИ 47651.5.9 (нива на н-ци Ганю Д.Тодоров), ПИ 47651.5.46 (нива на Димитър Н.Димитров), ПИ 47651.5.47 (нива на Иван Н. Димитров), ПИ 47651.5.48 (нива на Ирина Н. Георгиева), ПИ 47651.5.55 (нива на Петранка Г.Иванова), ПИ 47651.5.75 (нива на Стойка Т.Тончева), ПИ 47651.5.76 (нива на Кера Т.Казакова), ПИ 47651.5.78 (нива на Марин Д.Маринов), ПИ 47651.5.79 (нива на Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.86 (урбанизирана територия на „АЙЛ ЪФ ГОЛД“ ООД), ПИ 47651.5.94, ПИ 47651.5.97, ПИ 47651.5.99 (селскостопански път, общинска публична собственост) ПИ 47651.5.98 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, държавна частна собственост-МЗГ-ХМС).

           II. Възлагага на Кмета на Община Поморие да възобнови административното производство по одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект„Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, м.Помпена станция, Община Поморие“.

          III. Настоящото Решение да се обнародва в „Държавен вестник“.

          IV. На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията, настоящото решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 По т.37. от дневния ред:„ОС-510/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод ПЕВП ф90 х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на ПИ 35691.1.65 в м.Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 888/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти, както следва: ПИ 35691.1.123 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,161 дка, с дължина на трасето – 25,00 м, ПИ 35691.1.121 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,013 дка, ПИ 35691.1.64 – пасище, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,048 дка; ПИ 35691.1.112 – местен път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,276 дка, с дължина на трасето – 58,00 м; ПИ 35691.1.77 – пасище, собственост на Атанас Лазаров Тилев, площ с ограничение в ползването – 0,204 дка; ПИ 35691.1.116 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 1,206 дка, с дължина на трасето – 270,00 м; ПИ 35691.1.114 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,978 дка, с дължина на трасето – 227,00 м; ПИ 35691.1.113 – пасище, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,066 дка; ПИ 35691.1.76 – пасище, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,340 дка, ПИ 35691.1.65 – урбанизирана територия, собственост на възложителя, площ с ограничение в ползването – 0,006 дка, ПИ 35691.1.66 – урбанизирана територия, собственост на „ОМ Енд ТГТ“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,194 дка; ПИ 35691.1.124 – урбанизирана територия, общинска частна собственост, с дължина на трасето – 61,00 м. Дължината на трасето на  целия водопровод е 641м.

 По т.38. от дневния ред:„ОС-519/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласувани със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.“ с 16 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 889/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие, във връзка с Решение №843/30.06.2022г. по т.15 от дневния ред, обективирано в Протокол №37/30.06.2022г. на Общински съвет – Поморие:

I. Общински съвет – Поморие приема окончателен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, с граници: на изток – до акваторията на Черно море, на север – ул. „Солна“, ул. „Нео Анхиало“ и акваторията на Черно море, на запад – ул. „Европа“, на юг – акваторията на Черно море, включва и ул. „Професор Стоянов“ на север до ул. „Европа“, съгласно приложените графична и текстова част.

II. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.39. от дневния ред:„ОС-532/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решение № 384/28.01.2021г. на Общински съвет – Поморие и приемане на решение за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I в кв.255 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 890/02.08.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Поморие

          I. Отменя свое Решение №384 по Протокол №16 от 28.01.2021г., с което е съгласувал проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ I5221/ПИ 57491.501.322 по КК/, отреден за курортно и жилищно строителство, в кв.255 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на нови самостоятелни УПИ: ХVIII- за трафопост, с площ 213 кв.м., ХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 936 кв.м., ХХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 876 кв.м., ХХI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 1500 кв.м., ХХII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 670 кв.м., ХХIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 848 кв.м., ХХIV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 699 кв.м., ХХV-за курортно и жилищно застрояване, с площ 723 кв.м., ХХVI-за курортно и жилищно застрояване, с площ 606 кв.м., ХХVII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 748 кв.м., ХХVIII-за курортно и жилищно застрояване, с площ 916 кв.м., ХХIХ-за курортно и жилищно застрояване, с площ 785 кв.м., ХХХ-за улица, с площ 347 кв.м. Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за зона Жс: П застр. – 70%, К интензивност – 2; максимална етажност Н≤5ет.(15); минимално озеленяване – 30% и паркиране в имотите.

            II. Съгласува проект за изменение на ПУП-ПРЗ, с коректно отразена кадастрална граница на ПИ 57491.501.322 и ПИ 57491.501.338, съответно регулационна линия на УПИ I5221, в кв.255, гр.Поморие, състоящ се в обособяване на улица – тупик, с ширина 6 м, и нови самостоятелни УПИ, както следва: ХVIII- за трафопост, с площ 213 кв.м., ХIХ-за жилищно застрояване, с площ 936 кв.м., ХХ-за жилищно застрояване, с площ 876 кв.м., ХХI-за жилищно застрояване, с площ 1500 кв.м., ХХII-за жилищно застрояване, с площ 718 кв.м., ХХIII-за жилищно застрояване, с площ 799 кв.м., ХХIV-за жилищно застрояване, с площ 699 кв.м., ХХV-за жилищно застрояване, с площ 723 кв.м., ХХVI-за жилищно застрояване, с площ 606 кв.м., ХХVII-за жилищно застрояване, с площ 750 кв.м., ХХVIII-за жилищно застрояване, с площ 872 кв.м., ХХIХ-за жилищно застрояване, с площ 849 кв.м. Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на следните градоустройствени показатели за зона Жс: П застр. – 70%, К интензивност – 2; максимална етажност Н≤5ет.(15); минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота.

 По т.40. от дневния ред:„ОС-533/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за закриване на кметство с.Каменар и даване съгласие за административно – териториални промени, засягащи територията и границите на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 891/02.08.2022г.

На основание чл. 32, ал. 4 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България и чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 1. Закрива кметство с. Каменар (ЕКАТТЕ – код 35691), община Поморие и го обособява като квартал на гр. Поморие, община Поморие.
 2. Заварените трудови правоотношения със служителите от закритото кметство да се продължат от Кмета на община Поморие, като при необходимост се изменят.
 3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Бургас.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 38-мо заседание – 02.08.2022г 806 KB 27