неделя, 4 юни 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.10.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 28.10.2022г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-647/13.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.744 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-566/30.05.2007г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 913/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.3, т.4, във връзка с чл.7 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие:

I. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да приеме предложеното дарение от „Радианс“ ООД, представлявано от Светослав Георгиев Узунов – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Зогора, област Стара Загора, община Стара Загора, ул. „Гладстон“ №16, офис 4, по силата на което Община Поморие придобива безвъзмездно правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 57491.501.744 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, четири/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, целият на площ от 145кв.м. /сто четиридесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, при съседи: 57491.501.457, 57491.501.743, 57491.501.23, образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 57491.501.24 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 2997кв.м., идентичен с УПИ II-5356, кв.247 по регулационния план на гр. Поморие, при съседи: 57491.501.23, 57491.501.25, 57491.501.29, 57491.501.456, 57491.501.457, 57491.501.555.

II. Да се сключи договор за дарение между „Радианс“ ООД, от една страна, като дарител и Община Поморие, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т.I.

По т.2. от дневния ред:„ОС-654/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 18.10.2022 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 914/13.10.2022г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 18.10.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 03.1 1.2022 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 18.10.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 03.11.2022 г. от 11:00 ч„ при невъзможност на Янчо Илиев – зам.-кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 4. Предвид краткия срок до датата на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, с цел защита интересите на гражданите на община Поморие, Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.3. от дневния ред:„ОС-655/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2025 година в частта за местни дейности на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 915/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на БЮ № 4/02. 09.2022г. – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители е бюджет за 2022 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023-2025 г. на Министерството па финансите, Общински съвет – Поморие одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2021-2025 година съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 По т.4. от дневния ред:„ОС-656/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г. – дарение за Община Карлово.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 916/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, и във връзка с бедствието и трагичните събития в селата Богдан, Каравелово и Слатина, община Карлово, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат преведени по Банкова сметка за дарения IBAN: BG81FINV91508416025382 на Община Карлово 10 000 лв., като средствата се осигурят от Резерва за непредвидени и неотложни разходи на община Поморие.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-670/23.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ-37 кв.7 по плана на с.Габерово, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 917/13.10.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ-37 кв.7 по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 81/1405 кв.м. в идеални части от УПИ ІІ-37 кв.7 по плана на с.Габерово, целият на площ от 1405кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7065/19.08.2022г. на съсобственика Кадир Нурула Осман, при цена 1050,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-679/29.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока за погасяване на договор за кредит № 1248 от 20.05.2021г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 918/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1248/20.05.2021 г., като дължимата на 25.10.2022 г. главница в размер на 525 075,77 лв. става дължима и платима на 25.08.2023 г., както следва в т.1:

т.1  Условия за погасяване: Срок за погасяване – до 25.08.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

т.2  Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за Анекс към договор за кредит № 1248/20.05.2021 г., да го подаде в офиса на ФОНД ФЛАГ, да подпише Анекс към договор за кредит № 1248/20.05.2021 г., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

т.3 Поради краткия срок, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-682/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХІІІ-1121 кв.79 по плана на гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 919/13.10.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.502.560 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІІІ-1121 кв.79 по регулационния план на гр.Поморие, и съгласно оценки по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 3/189 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.502.560 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІІІ-1121 кв.79 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 189кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7082/25.08.2022г. на съсобственика Дора Георгиева Богданова, при цена 300,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-686/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 920/13.10.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава X се добавя следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Помещения, находящи се на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., представляващи лекарски кабинети, а именно:

– Помещение с площ 14.40 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет на МЦ1; от юг – коридор; от запад – външен зид; от север-външен зид (бивше помещение на РЗОК).

– Помещение с площ 14.40 кв. м. при граници: от изток – помещение на РЗОК; от юг – коридор; от запад – лекарски кабинет на МЦ1; от север-външен зид.

– Три помещения с обща площ 43,20 кв. м. при граници: от изток – микробиологична лаборатория, от север външен зид, от юг – коридор, от запад- помещение на РЗОК.

– Помещение с площ 14,40 кв. м. при граници: от изток лекарски кабинет за сърдечно-съдови болести, от запад – лекарски кабинет по неврологични болести, от север – външен зид, от юг – коридор.

– Три помещения с обща площ 43,20 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет за нервни болести; от юг – външен зид; от запад – фоайе и стълбищна клетка; от север-коридор.

– Помещение с площ 28,80 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет за ушно-гърлени болести; от юг – външен зид; от запад – хирургичен кабинет; от север-коридор.

 1. Три броя санитарни помещения, находящи се на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г. с обща площ 43,20 кв. м. с граници от изток – кабинет по кожни болести, от запад – микробиологична лаборатория, от север външен зид, от юг – коридор.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-683/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, отмяна на решение № ОС-895/01.09.2022г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 921/13.10.2022г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г. и във връзка с писмо с изх. рег. №91-97-115/21.09.2022г. на Областен управител на област Бургас и наш вх. рег. №09-01-273/21.09.2022г. Общински съвет – Поморие

I.Отменя свое Решение №895/01.09.2022г.

II.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

1.Помещение –  лекарски   кабинет с площ 14,40 кв. м  на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – АГ отделение; от юг – външен зид; от запад – лекарски кабинет; от север-коридор с начална тръжна цена 74,88 лв. на месец без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и специфично условие: да се ползва за кабинет по ушни и гърлени болести.

2.Помещение –  лекарски   кабинет с площ 14,40 кв. м  на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет; от юг – коридор; от запад – санитарен възел; от север-външен зид с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и специфично условие: да се ползва за кабинет по неврологични болести.

По т.10. от дневния ред:„ОС-684/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 922/13.10.2022г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г. Общински съвет – Поморие

I.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

 1. Единадесет помещения с обща площ 172,80 кв. м., находящи се на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., представляващи лекарски кабинети, а именно:

– Помещение с площ 14.40 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет на МЦ1; от юг – коридор; от запад – външен зид; от север-външен зид (бивше помещение на РЗОК).

– Помещение с площ 14.40 кв. м. при граници: от изток – помещение на РЗОК; от юг – коридор; от запад – лекарски кабинет на МЦ1; от север-външен зид.

– Три помещения с площ 43,20 кв. м. при граници: от изток – микробиологична лаборатория, от север външен зид, от юг – коридор, от запад- помещение на РЗОК.

– Помещение с площ 14,40 кв. м. при граници: от изток лекарски кабинет за нервни  болести, от запад – лекарски кабинет по кожно – венерически болести, от север – външен зид, от юг – коридор.

– Помещение с площ 14,40 кв. м. при граници: от изток лекарски кабинет за сърдечно-съдови болести, от запад – лекарски кабинет по неврологични болести, от север – външен зид, от юг – коридор.

– Три помещения с площ 43,20 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет за нервни болести; от юг – външен зид; от запад – фоайе и стълбищна клетка; от север-коридор.

– Помещение с площ 28,80 кв. м. при граници: от изток – лекарски кабинет за ушно-гърлени болести; от юг – външен зид; от запад – хирургичен кабинет; от север-коридор с обща начална тръжна цена 898.56 лв. на месец, без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и специфично условие: да се ползва за осъществяване на извънболнична медицинска помощ.

 1. Три броя санитарни помещения, находящи се на втори етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г. с обща площ 43,20 кв. м. с граници от изток – кабинет по кожни болести, от запад – микробиологична лаборатория, от север външен зид, от юг – коридор с обща начална тръжна цена: 112,32лв. на месец, без вкл. ДДС, определена съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-687/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-289 кв.42 по плана на с.Бата, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 923/13.10.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІ-289 кв.42 по плана на с.Бата и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 7/1301 кв.м. в идеални части от УПИ VІ-289 кв.42 по плана на с.Бата, целият на площ от 1301кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7043/12.05.2022г. на съсобственика Нели Николаева Мечкова, при цена 98,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-690/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. на части от покривното пространство и помещение в читалищната сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 924/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

I. Добавя към глава X следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

/1/. Помещение с площ от 13 /тринадесет/ кв. м, находящо се на втори етаж на сграда, актувана с АОС №44/10.10.1997г., с идентификатор 00833.501.228.7(нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем), по КК и КР на гр. Ахелой, одобрени със заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АК, при съседи на помещението: от изток стълбищна клетка, от юг външен зид, от запад външен зид, от север киносалон за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения.

/2/. Част от покривното пространство на сграда, актувана с АОС №44/10.10.1997г., с идентификатор 00833.501.228.7 (нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем), по кадастралната карта на гр. Ахелой с площ 20 /двадесет/ кв. м.

/3/. Част от покривното пространство на сграда, актувана с АПОС №44/10.10.1997г., с идентификатор 00833.501.228.7 (нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем) по кадастралната карта на гр. Ахелой  с площ 2 /два/ кв. м.

По т.13. от дневния ред:„ОС-692/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на втори етаж на читалищната сграда и част от покривното пространство на същата сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 925/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.1 и ал.5 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл.17, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

I. Отдава под наем, без търг или конкурс, на „А1 Тауърс България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Кукуш” № 1, ЕИК 206379370 за срок от 10 години следните имоти публична общинска собственост:

/1/. Помещение с площ от 13 /тринадесет/ кв. м, находящо се на втори етаж на сграда, актувана с АОС №44/10.10.1997г., с идентификатор 00833.501.228.7(нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем), по КК и КР на гр. Ахелой, одобрени със заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АК, при съседи: от изток стълбищна клетка, от юг външен зид, от запад външен зид, от север киносалон за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения при цена 65,00 лв., на месец без вкл. ДДС, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

/2/. Част от покривното пространство на сграда, актувана с АОС №44/10.10.1997г., с идентификатор 00833.501.228.7 (нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем), по кадастралната карта на гр. Ахелой с площ 20 /двадесет/ кв. м. при цена 100,00 лв., на месец без вкл. ДДС, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

II. „А1 Тауърс България” ЕООД се задължава за собствена сметка, ежегодно, да заявява и организира извършване на измервания на напрегнатостта на електромагнитното поле на въведената в експлоатация базова станция, съгласно разпоредбите на Наредба №9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно допустими зони около излъчващи обекти, както и предоставяне протокол с резултатите.

По т.14. от дневния ред:„ОС-702/06.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от покривното пространство на читалищната сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 926/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл.17, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие

I.Отдава под наем, без търг или конкурс, на „Цетин България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София 1766, ж. к. „Младост“ №4, Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК 206149191, за срок от 10 години следния имот публична общинска собственост:

/1/. Част от покривното пространство на сграда, актувана с АПОС №44/10.10.1997г.,  с идентификатор 00833.501.228.7 (нула, нула, осем, три, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, осем, точка, седем) по кадастралната карта на гр. Ахелой с площ 2 /два/ кв. м. при цена 10,00 лв. на месец, без вкл. ДДС, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

По т.15. от дневния ред:„ ОС-691/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост – помещение на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 927/13.10.2022г.

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15 и чл.18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие, ЕИК 102618523, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул. “Парашкев Стоянов“ №1, управлявана от д-р Кирил Асенов Хинов следния имот – публична общинска собственост за срок от 10 (десет) години, а именно:

– Имот публична общинска собственост – помещение с площ 70 кв. м., находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г., актувана с АПОС 6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 По т.16. от дневния ред:„ОС-558/10.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие за промяна в числения състав на предприятието.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 928/13.10.2022г.

На основание, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове

I. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на чл.13, ал.3 от Правилника, както следва:

Текст с изменение и допълнение: Предприятието е с обща численост на персонала 68 бр.

II. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 1, към чл.13, ал.1 от Правилника, както следва:

Създава се нова т.11 в Структура По дейности и длъжностни наименования в ОП СУОИ – гр. Поморие: Счетоводител ТРЗ, Щатна численост по Решение на Общ. Съвет Местна дейност – 1 бр.

 По т.17. от дневния ред:„ОС-619/29.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 929/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“; като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат поземлен имот (ПИ) 35033.14.308 – селскостопански път, общинска публична собственост, с дължина на трасето – 667,00 м.; със срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.14.90 – лозе, собственост на Цветан Йорданов Григоров, и ПИ 35033.14.308 – селскостопански път, общинска публична собственост; с  дължина на трасето – 667,00 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.14.90 – лозе, собственост на Цветан Йорданов Григоров, и ПИ 35033.14.308 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето – 667,00 м.

Разрешава на „Лейк Ланд“ ООД, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентфикатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат: ПИ 35033.14.90 – лозе, собственост на Цветан Йорданов Григоров, и ПИ 35033.14.308 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето – 667,00 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.18. от дневния ред:„ОС-667/21.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2022/2023 година.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 930/13.10.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2022/2023 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7, чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2022/2023 година, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 По т.19. от дневния ред:„ОС-668/21.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 931/13.10.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпили докладни записки за дофинансиране на маломерни и слети паралелки от директорите на учебните заведения от Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2022/2023 г., като от 15.09.2022 г. до 14.09.2023 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. На основание чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

По т.20. от дневния ред:„ОС-676/28.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.6.62 по КККР на гр. Ахелой, местност Бабата, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 932/13.10.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

Дава разрешение за откриване на административно производство по изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за ПИ 00833.6.62 по КККР на гр. Ахелой, местност Бабата, община Поморие, като за имота се предвижда жилищна устройствена зона – Жм с отреждане на имота „за обществено обслужване и жилищно строителство“, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 60%, Н ≤ 10м (≤ 3ет.), К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40%  и предвидено паркиране в имота.

 Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 00833.6.62 по КККР на гр. Ахелой, местност Бабата, община Поморие, като за имота се предвижда жилищна устройствена зона – Жм с отреждане на имота „за обществено обслужване и жилищно строителство“, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 60%, Н ≤ 10м (≤ 3ет.), К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40% и предвидено паркиране в имота.

Разрешава на Гроздан Златев Златев да възложи изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 00833.6.62 по КККР на гр. Ахелой, местност Бабата, община Поморие, като за имота се предвижда жилищна устройствена зона – Жм с отреждане на имота „за обществено обслужване и жилищно строителство“, с указано свободно застрояване и устройствени показатели, както следва: П застр. ≤ 60%, Н ≤ 10м (≤ 3ет.), К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40% и предвидено паркиране в имота.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-681/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2023г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 933/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Поморие определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2023г.

 

  Минимални цени на километър Максимални цени на километър
Дневна 1,95 лв./км 3,00 лв./км
Нощна 2,45 лв./км 3,60 лв./км

 По т.22. от дневния ред:„ОС-685/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 934/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат поземлени имоти: ПИ 47651.7.110 – полски път, общинска публична собственост, с дължина на трасето 150м. и ПИ 47651.7.111 – полски път, общинска публична собственост; с дължина на трасето 598 м. Срок на валидност на предварителното съгласие е 1 година от настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще преминат през улица в с.Медово, с дължина 93 м. и ще засегнат поземлени имоти: ПИ 47651.10.1 – пасище на Валентин Стоянов Чавдаров и др., ПИ 47651.10.69 – пасище на Златка Димитрова Йорданова, ПИ 47651.10.68 – пасище на Валентин Христов Танев, ПИ 47651.10.67 – пасище на Георги Христов Танев, ПИ 47651.7.27 – пасище на Тодорка Андреева Тодорова, ПИ 47651.7.28 – пасище на Дена Николова Николова, ПИ 47651.7.29 – пасище на Жеко Дяков Дяков и др., ПИ 47651.7.30 – пасище на Руска Панайотова Господинова, ПИ 47651.7.31 – пасище на Петра Николова Даскалова, ПИ 47651.7.32 – пасище на Димитър Иванов Петков, ПИ 47651.7.33 – пасище на Паско Колев Дрончев, ПИ 47651.7.70 – пасище на Георги Колев Полихронов, ПИ 47651.7.79 – пасище на Теменужка Йорданова Гайдарова, ПИ 47651.7.78 – пасище на Марийка Вълева Михайлова, ПИ 47651.7.88 – пасище на Мартин Георгиев Калев и др., ПИ 47651.7.82 – пасище на Стефка Станчева Козарева и др., ПИ 47651.7.83 – пасище на Елисавета Костадинова Попова и др., ПИ 47651.7.84 – пасище на Димитър Вълчев Вълков и др., ПИ 47651.7.90 – нива на Лиляна Георгиева Димитрова, ПИ 47651.7.132 – нива на Муслим Казъм Джабара и др., ПИ 47651.7.131 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.85 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.57 – урбанизирана територия на Евтим Кирилов Арамов и др., ПИ 47651.7.110 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 150м, и ПИ 47651.7.111 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 598м. Дължината на целия водопровод е 841 м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще преминат през улица в с.Медово, с дължина 93 м, и ще засегнат поземлени имоти: ПИ 47651.10.1 – пасище на Валентин Стоянов Чавдаров и др., ПИ 47651.10.69 – пасище на Златка Димитрова Йорданова, ПИ 47651.10.68 – пасище на Валентин Христов Танев, ПИ 47651.10.67 – пасище на Георги Христов Танев, ПИ 47651.7.27 – пасище на Тодорка Андреева Тодорова, ПИ 47651.7.28 – пасище на Дена Николова Николова, ПИ 47651.7.29 – пасище на Жеко Дяков Дяков и др., ПИ 47651.7.30 – пасище на Руска Панайотова Господинова, ПИ 47651.7.31 – пасище на Петра Николова Даскалова, ПИ 47651.7.32 – пасище на Димитър Иванов Петков, ПИ 47651.7.33 – пасище на Паско Колев Дрончев, ПИ 47651.7.70 – пасище на Георги Колев Полихронов, ПИ 47651.7.79 – пасище на Теменужка Йорданова Гайдарова, ПИ 47651.7.78 – пасище на Марийка Вълева Михайлова, ПИ 47651.7.88 – пасище на Мартин Георгиев Калев и др., ПИ 47651.7.82 – пасище на Стефка Станчева Козарева и др., ПИ 47651.7.83 – пасище на Елисавета Костадинова Попова и др., ПИ 47651.7.84 – пасище на Димитър Вълчев Вълков и др., ПИ 47651.7.90 – нива на Лиляна Георгиева Димитрова, ПИ 47651.7.132 – нива на Муслим Казъм Джабара и др., ПИ 47651.7.131 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.85 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.57 – урбанизирана територия на Евтим Кирилов Арамов и др., ПИ 47651.7.110 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 150м, и ПИ 47651.7.111 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 598м. Дължината на целия водопровод е 841 м.

Разрешава на Евтим Кирилов Арамов, в качеството му на заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще преминат през улица в с.Медово, с дължина 93 м, и ще засегнат поземлени имоти: ПИ 47651.10.1 – пасище на Валентин Стоянов Чавдаров и др., ПИ 47651.10.69 – пасище на Златка Димитрова Йорданова, ПИ 47651.10.68 – пасище на Валентин Христов Танев, ПИ 47651.10.67 – пасище на Георги Христов Танев, ПИ 47651.7.27 – пасище на Тодорка Андреева Тодорова, ПИ 47651.7.28 – пасище на Дена Николова Николова, ПИ 47651.7.29 – пасище на Жеко Дяков Дяков и др., ПИ 47651.7.30 – пасище на Руска Панайотова Господинова, ПИ 47651.7.31 – пасище на Петра Николова Даскалова, ПИ 47651.7.32 – пасище на Димитър Иванов Петков, ПИ 47651.7.33 – пасище на Паско Колев Дрончев, ПИ 47651.7.70 – пасище на Георги Колев Полихронов, ПИ 47651.7.79 – пасище на Теменужка Йорданова Гайдарова, ПИ 47651.7.78 – пасище на Марийка Вълева Михайлова, ПИ 47651.7.88 – пасище на Мартин Георгиев Калев и др., ПИ 47651.7.82 – пасище на Стефка Станчева Козарева и др., ПИ 47651.7.83 – пасище на Елисавета Костадинова Попова и др., ПИ 47651.7.84 – пасище на Димитър Вълчев Вълков и др., ПИ 47651.7.90 – нива на Лиляна Георгиева Димитрова, ПИ 47651.7.132 – нива на Муслим Казъм Джабара и др., ПИ 47651.7.131 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.85 – нива на „Димитър Вачев“ ЕООД, ПИ 47651.7.57 – урбанизирана територия на Евтим Кирилов Арамов и др., ПИ 47651.7.110 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 150м, и ПИ 47651.7.111 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 598м. Дължината на целия водопровод е 841м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 По т.23. от дневния ред:„ОС-689/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 935/13.10.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК и във връзка с промяна на длъжностно-щатното разписание на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с.Бата, което е променено и утвърдено от дата 01.04.2022г., Общински съвет – Поморие приема изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, както следва:

 1. Числеността за длъжност „Социален работник в социална услуга” Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с. Бата да бъде намалена с една бройка и от 2 бр. да стане 1 бр., като Приложение № 1 в Правилника за организацията и дейността нд Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие придобива следния вид:

                                                                                                          

 

 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

№ по ред Структура по дейност/социална услуга и длъжностно наименование Щатна численост    
  ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 111
  в т. ч.:  
1 Директор, предприятие 1
2 Административно-счетоводен отдел 9
  Главен счетоводител 1
  Старши счетоводител 1
  Счетоводител 2
  Касиер,счетоводство 1
  Служител човешки ресурси 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Пазач-портиер 1
Рехабилитатор 1
3 Отдел „Лични асистенти” 2
  Специалист „социални дейности” 2
4 Отдел „Социални асистенти” 1
  Социален работник в социална услуга 1
5 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ)  с.Горица 27
  Управител, специализирана институция 1
  Социален работник в социална услуга 1
  Психолог 1
  Рехабилитатор 2
  Медицинска сестра за социални дейности 4
  Касиер,домакин 1
  Калкулант 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Готвач 3
  Огняр 3
  Санитар 9
6 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (/ЦНСТДМБУ)   с.Бата 8
  Управител, социална услуги в общността 1
  Социален работник в социална услуга 1
  Психолог 1
  Медицинска сестра за социални дейности 1
  Детегледачка 4
7 Преходно жилище за деца и лица – с.Бата 6
  Управител, социална услуги в общността 0,5
  Социален работник в социална услуга 4
  Домакин 0,5
  Трудотерапевт 0,5
  Пазач-портиер 0,5
8 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с.Бата 6
  Управител, социална услуги в общността 0,5
  Социален работник в социална услуга 4
  Домакин 0,5
  Трудотерапевт 0,5
  Пазач-портиер 0,5
9 Център за обществена подкрепа – гр.Поморие 9
  Управител,  социална услуги в общността 1
  Социален работник в социална услуга 3
  Психолог 1
  Рехабилитатор 1
  Логопед 1
  Педагог 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
10 Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Поморие 5
  Управител социална услуги в общността, 1
  Психолог 1
  Рехабилитатор 1
  Трудотерапевт 1
  Чистач/хигиенист 1
11 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Поморие 13
  Управител,  социална услуги в общността 1
  Възпитател 1
  Медицинска сестра за социални дейности 1
  Домакин 1
  Детегледачка 9
12 Домашен социален патронаж 4
  Социален работник в социална услуга 1
  Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
  Домашен санитар 2
13 Клуб на пенсионера – 14 бр. 14
  Домакин, клуб 14
14 Клуб на инвалида 1
  Деловодител 1
15 Детска млечна кухня  с 3 разливочни 5
  Домакин 1
  Готвач 4
 1. Възлага на директора на ОП „СО” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.
 2. Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.
 3. Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес и недопускане на неговото прекъсване, на осн. чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.24. от дневния ред:„ОС-693/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-807/ТШ3-0814“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 936/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия  „07-807/ТШ3-0814“, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлени имоти, както следва: в гр.Ахелой: ПИ 00833.7.464 – за път от републиканската пътна мрежа, изключителна държавна собственост, ПИ 00833.8.426; 00833.7.417; 00833.7.412; 00833.7.388 – селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.10.448 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 00833.11.418 –за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 00833.11.372 – селскостопански път, общинска частна собственост; ПИ 00833.6.104 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 00833.502.3; ПИ 00833.502.2 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 00833.5.405 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 00833.5.379 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 0833.5.380 – селскостопански път, общинска частна собственост; ПИ 00833.4.544 – селскостопански път, общинска публична собственост; с обща засегната площ – 4305 кв.м.; само в имоти, общинска собственост – 3944 кв.м.; в гр.Поморие: ПИ 57491.509.22 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.69 – за друг вид озеленени площи, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.37, ПИ 57491.508.254, ПИ 57491.508.136 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.21.306 – за линии на релсов транспорт, държавна частна собственост; ПИ 57491.21.304; ПИ 57491.13.581 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 57491.13.588 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589 – пасище, общинска частна собственост; ПИ 57491.13.587; ПИ 57491.13.586; ПИ 57491.13.584; ПИ 57491.13.582; ПИ 57491.13.583 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.32.1004; ПИ 57491.32.1003; ПИ 57491.12.393; ПИ 57491.12.394 и ПИ 57491.33.20 –  за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с обща засегната площ – 7688 кв.м.; само в имоти, общинска собственост – 2265 кв.м.

По т.25. от дневния ред:„ОС-694/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:„Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 937/13.10.2022г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с.Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива на н-ци Димитър Михайлов Димитров, ПИ 00271.7.74 – нива на Пролетина Димитрова Матарова, ПИ 00271.7.135 –селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,889 дка; в землището на с.Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище на Мария Денева Василева-Акова, ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,014 дка.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 По т.26. от дневния ред:„ОС-696/04.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 938/13.10.2022г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК и във връзка чл. 5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на ОП „ОГСС” – Поморие Общински съвет Поморие приема изменение  на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността  и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, считано от 01.11.2022 г., както следва:

 

НОМЕР

ПО РЕД

ДЛЪЖНОСТ, НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДИ ПРОМЯНАТА, бр. СЛЕД ПРОМЯНАТА,

 бр.

1. Директор 1 1
2. Главен счетоводител 1 1
3. Счетоводител, ТРЗ,ЧР 1 1
4. Счетоводител-касиер, домакин, деловодител 1 1
ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“
5. Лесоинжинер 1 1
6. Лесничей 2 2
7. Горски стражар 3 3
ДЕЙНОСТ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“
8. Агроном 1 1
9. Полски пъдар 1 1
ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
10. Агроном 1 1
11. Старши озеленител 1 1
12. Озеленител 2 2
13. Работник – озеленяване 1 1
ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“
14. Шофьор 4 4
15. Водач специален автомобил 2 2
16 Работник – озеленяване 37 38
Общо: 60 61

1.Възлага на Директора на ОП „ОГСС” да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

2.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на Приложение № 1 (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

 По т.27. от дневния ред:„ОС-703/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яню Цанев за медицински нужди и рехабилитация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 939/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Яню Цанев от гр.Каблешково, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-704/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Нейка Златинова за медицински нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 940/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Нейка Златинова от гр.Ахелой, общ.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По т.29. от дневния ред:„ОС-705/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Валентин Атанасов за медицински нужди.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 941/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Валентин Атанасов от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По т.30. от дневния ред:„ОС-706/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Загорка Цанкова за медицински нужди и рехабилитация.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 942/13.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Загорка Цанкова от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 40-то заседание – 13.10.2022г 686 KB 25