сряда, 29 март 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 41ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-724/19.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно придобиването на 100% от дружествените дялове на новоучредено търговско дружество „Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК: 207002778.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 943/20.10.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.51а от ЗОС, чл.114, ал.3 и 147, ал. 2 от Търговския закон и чл.13, чл.21, ал.1, чл.40, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност:

 

 1. Общински съвет – Поморие одобрява проект на Договор за продажба на дружествени дялове по Приложение №1 към настоящата докладна записка със следните изменения:

 В „III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“

Чл.5. израза „ПРОДАВАЧЪТ гарантира…“ да се чете: „ПРОДАВАЧЪТ декларира…“;

  Чл.6. израза „ПРОДАВАЧЪТ гарантира…“ да се чете „ПРОДАВАЧЪТ декларира…“ и трета подточка да се чете: – със сключване на този Договор няма да злепостави и/или увреди интересите на свои кредитори;“;

Чл.7. израза „ПРОДАВАЧЪТ гарантира…“ да се чете: „ПРОДАВАЧЪТ декларира…“;

 Чл.8. израза „ПРОДАВАЧЪТ гарантира…“ да се чете: „ПРОДАВАЧЪТ декларира…“;

Чл.9., ал.1 израза „ПРОДАВАЧЪТ ще окаже…“ да се чете: „ПРОДАВАЧЪТ се задължава да окаже…“, в ал.2 изречението: „Предвид факта, че със сключването на окончателния договор за покупко-продажба на дружествените дялове, община Поморие ще стане едноличен собственик на капитала на Дружеството, КУПУВАЧЪТ декларира, че на първото редовно заседание на Общински съвет Поморие, проведено след датата на сключване на окончателния договор ще бъде гласувано решение за освобождаване от длъжност на Иван Емилов Георгиев, като управител на Дружеството.“ да се чете: „Предвид факта, че със сключването на окончателния договор за покупко-продажба на дружествените дялове, община Поморие ще стане едноличен собственик на капитала на Дружеството, КУПУВАЧЪТ декларира, че на заседание на Общински съвет Поморие е гласувано решение за освобождаване от длъжност на Иван Емилов Георгиев, като управител на Дружеството.“

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да подпише Договор за продажба на дружествени дялове;
 2. Общински съвет – Поморие, освобождава Иван Емилов Георгиев, на който е възложено управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД;
 3. Общински съвет – Поморие възлага управлението на общинско публично предприятие „Чистота Поморие“ ЕООД на Ивайло Стоянов Димитров, временно за срок не по-дълъг от 6 месеца до провеждането на изборна конкурсна процедура за възлагане на управлението на дружеството;
 4. Общински съвет – Поморие одобрява представеният проект на договор за възлагане на управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД по Приложение № 2 към настоящата докладна записка със следните изменения:

– В точка 1. думата „наричан“ да се чете: „наричана“;

         – В „ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ“ в Чл.6., точка 6.1. текста: „…на дружеството и държавата като собственик…“ да се чете: „…на дружеството и община Поморие като собственик…“.

 1. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „Чистота Поморие“ ЕООД с временно изпълняващия длъжността Ивайло Стоянов Димитров;
 2. Общински съвет – Поморие приема учредителния акт на „Чистота Поморие“ ЕООД, актуален към датата на сключване на Договора за продажба на дружествени дялове по Приложение № 3 към настоящата докладна записка;
 3. Общински съвет – Поморие приема учредителния акт на „Чистота Поморие“ ЕООД с изменения съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия и Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност по Приложение № 4 към настоящата докладна записка;
 4. Общински съвет – Поморие възлага на управителя да предприеме необходимите действия за вписване обстоятелствата по промяната в Търговския регистър при Агенция по вписванията в срок, съобразно разпоредбите на ТЗ;
 5. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на решението;
 6. С цел своевременното изпълнение, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 41-во (извънредно) заседание – 20.10.2022г 314 KB 35