неделя, 24 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 43-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.11.2022г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 05.12.2022г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-651/14.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 944/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, както следва:

      § 1. В чл.35 се отменя точка 3.

       § 2. В чл.35, т.5 думите „за временен недостиг на средства по бюджетите на

общините” се заменят с думите „включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона” и редакцията придобива следния вид:

„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси,  включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона;”

         § 3. В чл.35 се отменя точка 6.

          § 4. В чл.35, т.7 след думите „финансов лизинг” се добавя запетая и думите „търговски кредити” и редакцията придобива следния вид:

„7. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.”

          § 5. В чл.36, т.5 се изменя като досегашният текст се заличава и редакцията придобива следния вид:

„5. финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента”.

          § 6. В чл.36 се създават нови т.6, т.7, т.8 и т.9, както следва:

 „6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;

 1. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;
 2. разплащане на просрочени задължения;
 3. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.”

    § 7. В чл.37, ал.1, т.1 думите „възникнал по време на изпълнението на бюджета” се заменят с думите „възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината” и редакцията придобива следния вид:

„1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;”

       § 8. В чл.37, ал.1, т.2 думите „средствата, за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг” се заличават и редакцията придобива следния вид:

„2. капиталови разходи”

         § 9. В чл.37, ал.1 се създават нови т.5 и т.6, както следва:

„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

 1. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;”

            § 10. В чл.37 ал.2 и ал.3 се отменят.

            § 11. Чл.38 се отменя.

            § 12. В чл.40, т.3 думите „погасителна схема” се заменят с думите „намерения за погасяване” и редакцията придобива следния вид:

„3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;”

              § 13. В чл.41, ал.3 думите „от предложението по чл.40” се заменят с думите „от предложението по чл.39” и редакцията придобива следния вид:

„(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с настоящата наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 39.”

              § 14. В чл.42, ал.3 думите „за избор на финансова институция” се заменят с думите „за избор на финансова или кредитна институция съгласно приложение № 3 към настоящата наредба” и редакцията придобива следния вид:

„(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция съгласно приложение № 3 към настоящата наредба, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.”

             § 15. В чл.43, ал.2 след думите „чл.32 от Закона за публичните финанси” се допълват думите „както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура” и редакцията придобива следния вид:

„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.”

            § 16. Създава се ново Приложение № 3 към чл.42, ал.3 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, представляващо „Процедура за избор на финансова/кредитна институция”, приложена като приложение № 1 към настоящата докладна записка, като в т.17. последното изречение да се чете: „Кметът на общината отправя покана до кандидата, класиран на първо място за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата, часа и мястото на провеждането им.“

По т.2. от дневния ред:„ОС-726/20.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.“ с 17 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 945/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

 1. Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1
 2. Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение

№ 2

Приложенията са неразделна част от решението.

По т.3. от дневния ред:„ОС-729/21.10.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови търговски зони с позиции за разполагане на преместваеми обекти и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 946/17.11.2022г.

          I. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема нова търговска зона в с.Бата , ул. „Олимпийска“ № 1 – 20 кв.м за разполагане на преместваем обект съгласно приложената схема.

           II. Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема нова търговска зона в с.Страцин, ул. „Цар Симеон“ №1 – 10 кв.м за разполагане на преместваем обект съгласно приложената схема.

             III. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19 ал. 1 и ал. 3, чл. 83 ал. 1, т. 1 и чл. 84 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, на следните терени:

1.Терен публична общинска собственост, с площ 20 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Бата, ул. „Олимпийска“ №1, за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 60,00лв. на месец без вкл. ДДС или 72,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

2.Терен публична общинска собственост, с площ 10 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Страцин“, ул. „Цар Симеон“ №1 за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 30,00лв. на месец без вкл.ДДС или 36,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

          IV. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. На терените може да се осъществява търговска дейност, като се забранявя продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия.

V. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

VI.   Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         VII. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

        VIII. Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемите обекти, проектите трябва да бъдат съгласувани с гл.архитект на Община Поморие.

 IX. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

X. Приложените схеми са неразделна част от настоящото решение.

По т.4. от дневния ред:„ОС-743/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имот частна общинска собственост, представляваш УПИ XV в кв.9 по плана на с. Страцин, чрез покупко-продажба.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 947/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се сключи договор за покупко-продажба между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна като продавач и СЮЛЕЙМАН СМАИЛ ЮСЕИН И ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ТОНОЗЛИЕВА, от друга страна като купувачи за недвижим имот. представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV /петнадесет, римско/ в квартал 9 /девети/ по регулационния план на с. Страцин, целият на площ от 560кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/, при граници: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ XVI. от запад – УПИ V1-165. актуван с Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №1090/30.08.2000г., вписан на 08.05.2002г.. акт №178, том 3, вх.рег. №742, дело 623 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр.Поморие, за сумата от 7280,00лв, /седем хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС.

 По т.5. от дневния ред:„ОС-744/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-91 кв.8 по плана на с.Порой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 948/17.11.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІ-91 кв.8 по плана на с.Порой и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 82/1444кв.м. в идеални части от УПИ VІ-91 кв.8 по плана на с.Порой, целият на площ от 1444кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6952/13.08.2021г. на съсобствениците Недка Кръстева Петкова, Мара Тодорова Маринова, Радослава Маринова Иванова и Тодор Маринов Маринов, при цена 1310,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.

 По т.6. от дневния ред:„ОС-745/28.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно бракуване и продажба на движима вещ – частна общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 949/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие

 1. Дава съгласие да бъде бракуван по реда на Закона за счетоводството, като негоден за употреба и предаден на скрап лек автомобил марка „ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР“, с рег.№А7299ВН, Рама №WV2ZZZ25ZFH126452, цвят „Тъмно зелен“.
 2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез пряко договаряне на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща автомобил марка „ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР“, с рег.№А7299ВН, Рама №WV2ZZZ25ZFH126452, цвят „Тъмно зелен“ и одобрява пазарната цената в размер на 580лв. (без ДДС), изготвена от независим лицензиран оценител, след изпълнение на действието по т.1.
 3. Задължава кмета на Община Поморие за извърши всички необходими действия по бракуване на МПС-то, ликвидирането му и отписване на актива от баланса на Община Поморие и продажбата на гореописаната движима вещ – частна общинска собственост.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-751/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 950/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, във връзка с чл.37”в”, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.79, ал.7, т.5 от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, на цена в размер на 45 лв./дка за година.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските пътища, попадащи в масивите за ползване, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.8. от дневния ред:„ОС-753/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, кв.4 по плана на с. Лъка.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 951/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с чл.64 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

       I. Дава съгласие Кмета на община Поморие да издаде Заповед за отнемане от Люба Георгиева Мангърова, правото на строеж, отстъпено с Типов договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 10.07.1995г., върху незастроено дворно място с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /четири, римско/, квартал 4 /четвърти/ по регулационния план на с. Лъка, община Поморие, при граници: от северозапад – край на регулация, от североизток – край на регулация, от югоизток – улица, от югозапад – зелени площи, актуван с Акт №572/28.03.2000г. за частна общинска собственост, утвърден от Кмета на община Поморие и вписан под акт №12, том II, вх.ре.№295, дело 233 от 05.03.2002г. в Служба по вписванията Поморие към Агенция по вписванията при Районен съд Поморие.

II. Платените суми по Типов договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 10.07.1995г. не се възстановяват на Люба Георгиева Мангърова и се считат за обезщетение за пропуснати ползи от Община Поморие.

По т.9. от дневния ред:„ОС-764/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно подписване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по договор №BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за Проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, сключен между “ОУ „Христо Ботев“, с. Бата и Министерство на околната среда и водите.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 952/17.11.2022г.

На основание  чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Поморие упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по ДБФП № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01, с наименование: „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., сключен между ОУ „Христо Ботев“, с. Бата и Министерство на околната среда и водите и да поема финансовия ангажимент от страна на ОУ „Христо Ботев“, с. Бата към Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, със седалище в гр. София.

2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението, посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 135 547,75 лева (сто тридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки), представляващо 100% (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект №BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 с наименование „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: предвид необходимостта от своевременно изпълнение и финансово обезпечаване на предвидените проектни дейности, които ще са в полза на всички образователни институции в Община Поморие, се налага предварително изпълнение на настоящото решение, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима финансова вреда.

 По т.10. от дневния ред:„ОС-767/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на място в гр. Поморие за поставяне на парков елемент „Тракийски бежанци“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 953/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Поморие

Дава съгласие да се изгради и постави парков елемент „Тракийски бежанци“ Поморие в поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, /кв.73а УПИ І по регулационния план на гр.Поморие/, с начин на трайно ползване „Обществен селищен парк, градина“, с площ 3958кв.м., публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост №5330/29.11.2012г.

Предвид настъпването на зимния сезон, с оглед своевременното извършване на монтажните дейности по поставянето на парковия елемент, Общински съвет – Поморие на основание на чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.11. от дневния ред:„ОС-768/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.140 по КККР на гр. Поморие, (УПИ IV в кв.163 по плана на гр. Поморие), чрез покупко-продажба.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 954/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, Общински съвет – Поморие РЕШИ:

Дава съгласие да се сключи договор за покупко-продажба между ОБЩИНА ПОМОРИЕ, от една страна като продавач и НИКОЛИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА АТАНАСОВА и РУМЕН МИТКОВ АТАНАСОВ, от друга страна като купувачи за 171,50/343кв.м. (сто седемдесет и един цяло и петдесет от триста четиридесет и три квадратни метра) в идеални части от общински недвижим имот, целия на площ от 343кв.м. (триста четиридесет и три квадратни метра), представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.506.140 (пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, нула) по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, за който по действащия регулационен план на гр. Поморие е отреден УПИ IV в кв.163, при граници: ПИ с идентификатори – 57491.506.146, 57491.506.145, 57491.506.144, 57491.506.141, 57491.506.268, 57491.506.139, актуван с Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5100/27.07.2011г., вписан на 01.08.2011г., акт №116, том 6, вх.рег. №1478 в Службата по вписвания гр. Поморие, към Агенция по вписванията при Районен съд гр. Поморие, за сумата от 8400,00лв. (осем хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

 По т.12. от дневния ред:„ОС-783/08.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение на ОС Поморие да делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 955/17.11.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 62 420,75 лева (шестдесет и две хиляди четиристотин и двадесет лева и седемдесет и пет стотинки).

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение е в размер на до 110% от стойността на сумата на авансовото плащане за 2023г. по проект № BG14MFOP001-4.002-0008-С02 „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-798/10.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преместване на тото пункт.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 956/17.11.2022г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие тото пункт, да бъде преместен от Търговска зона „Яворов“, петно № 1 в Търговска зона „Скобелев“, позиция 260А, ПИ 57491.503.542 по КККР на гр. Поморие, терен с площ от 15 кв.м.
 2. Схемата да се счита неразделна част от настоящото решение.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси.

 По т.14. от дневния ред:„ОС-711/10.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 957/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028 г.

По т.15. от дневния ред:„ОС-723/18.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с.Бата, м.Помпена станция, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 958/17.11.2022г.

Поради възникнали инвестиционни намерения и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.12 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет – Поморие одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово-с.Бата-с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 (държавна публична собственост, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) по КККР на с.Бата, м.Помпена станция, Община Поморие“, като ще засегне поземлени имоти, както следва: в землището на с.Бата: ПИ 02810.14.27 (нива на Димитър Ат.Стоилов, Зои К.Иванова, Зоя Ив.Калпакчиева, Мария Т.Ванчева, Вълчо Д.Бакаров, Радка К.Камбурова, Тодор Ат.Стоилов, Милка Д.Бакарова, Щиляна Т.Вълчанова, Невена П.Бакарова, Иван Д.Георгиев), ПИ 02810.14.98 (водно съоръжение, държавна частна собственост, МЗХ-ХМС), ПИ 02810.14.99 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.107 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 02810.14.108 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 02810.15.47 (нива на Младен Ст.Иванов), ПИ 02810.15.65 (нива на Денка Т.Найденова), ПИ 02810.15.66 (нива на Огнян Иванов Желев), ПИ 02810.15.82 (нива на Колю В.Куманов), ПИ 02810.15.83 (нива на Димитрина В.Вълчанова), ПИ 02810.15.120 (нива на Васила Ив.Димитрова), ПИ 02810.15.128, ПИ 02810.15.145, ПИ 02810.15.146 (ниви на Даниел О.Ламбиев), ПИ 02810.15.151, ПИ 02810.15.155 (селскостопански път, общинска публична собственост); в землището на с.Медово: ПИ 47651.5.1 (нива на Кремена Г.Кралчева, Галин Г.Кралчев), ПИ 47651.5.2 (нива на Донка В.Няголова, Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.4 (нива на н-ци Велико Ив.Тодоров), ПИ 47651.5.6 (нива на н-ци Колю Д.Тодоров), ПИ 47651.5.7 (нива на Венетка Ат.Митрева), ПИ 47651.5.9 (нива на н-ци Ганю Ж. Кючев), ПИ 47651.5.46 (нива на Димитър Н.Димитров), ПИ 47651.5.47 (нива на Иван Н. Димитров), ПИ 47651.5.48 (нива на Ирина Н. Георгиева), ПИ 47651.5.55 (нива на Петранка Г.Иванова), ПИ 47651.5.75 (нива на Стойка Т.Тончева), ПИ 47651.5.76 (нива на Кера Т.Казакова), ПИ 47651.5.78 (нива на Марин Д.Маринов), ПИ 47651.5.79 (нива на Мария Т.Косева), ПИ 47651.5.86 (урбанизирана територия на „АЙЛ ЪФ ГОЛД“ ООД), ПИ 47651.5.94, ПИ 47651.5.97, ПИ 47651.5.99 (селскостопански път, общинска публична собственост) ПИ 47651.5.98 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, държавна частна собственост-МЗГ-ХМС).

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.16. от дневния ред:„ОС-727/20.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 959/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Постановление №216 от 29.07.2022 г. и Указания за разпределение на средствата, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема „Механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Поморие“, както следва:

 

МЕХАНИЗЪМ

За разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Поморие

 

        I. Общи положения:

 1. Настоящият механизъм се разработва съгласно чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите(Наредбата). Той отразява дейността на транспортните фирми, като осигурява тяхната равнопоставеност, чрез въвеждане на обективни критерии и показатели на средствата.
 2. Механизмът определя допустимия размер на субсидията която може да получи всеки превозвач извършващ обществен превоз на пътници, по утвърдени транспортни схеми.
 3. Основните показатели за дейността на транспортните фирми се доказват с писмени доказателства, в това число Месечна справка за финансовите резултати (Приложение №3 към чл.12 ал.1 от Наредбата) изготвена с натрупване.

            II. Основни показатели:

Изчисляват се за всеки превозвач при спазване на чл. 57 от Наредбата, като отчита равнището на следните показатели:

 1. Подлежащ на субсидиране приведен пробег на база пътнико-вместимост (П1)– показателят отчита пътнико-вместимостта на превозните средства, вписани в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите за извършване на дейността. Изчислява се съобразно действително изминатия пробег в пътнико километри, съгласно справките за съответния отчетен период за извършените курсове, по следната формула:

П1 = Приведения пробег на съответния превозвач   * 100/ приведен пробег на всички превозвачи

Приведеният пробег се изчислява по следния начин:

Ппп = Пип * Псп / 22, където

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач;

Преобразуването на реализирания пробег в „приведен пробег“ се извършва чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на превозно средство с 22 места по данни на завода производител, коефициентът за което е равен на 1.

Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач;

Псп е средната пътнико-вместимост на превозните средства на съответния превозвач; Средната пътнико-вместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места (седящи и правостоящи) се дели на общия брой превозни средства, а именно:

Средна пътнико вместимост = Общ брой места/ Общ брой МПС

 1. Реализирана загуба в резултат от изпълнението на задължението за извършване на обществена услуга (П2)– показателят отчита реализираната за отчетния период  загуба на един километър пробег в лева на километър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Изчислява по следната формула:

П2 = Зкп на съответния превозвач*100/  ∑Зкп на всички превозвачи

където:

Зкп е загуба на километър пробег на съответния превозвач.

Изчислява се по следния начин:

Зкп =   Загуба  * 100 / Изминат пробег

 1. Равнище на превозната цена (П3)–  показателят, отчита тарифната ставка на база пътникокилометър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следния начин:

П3 = Кп/км / ∑ Кп/км *100,          където:

Кп/км – коефициент пътникокилометър на съответния превозвач

∑ Кп/км – сумата от коефициентите за пътникокилометър на всички превозвачи

 

Тарифна ставка :                                           Коефициент пътникокилометър:

До 1,00лв/км(вкл.)                                          2,00

До 1,50лв/км(вкл.)                                          1,80

До 2,00лв/км(вкл.)                                          1,60

До 2,50лв/км(вкл.)                                          1,40

До 3,00лв/км(вкл.)                                          1,20

Над 3,00лв/км                                                 1,00

 1. Експлоатационни условия (П4)– отчита реално изпълнените курсове по съответната линия. Показателят се изчислява по следния начин:

П4 = ∑рик     *100/ ∑срик

∑рик – сбор от реално изпълнените курсове по всички линии на съответния превозвач;

∑срик – сбор от реално изпълнените курсове по всички линии на всички превозвачи;

Реално изпълнените курсове по възложените маршрути се декларират от превозвачите. Информацията се сравнява с извадка от дневниците на автогарите. При установяване на различия за достоверна се счита информацията  предоставена от автогарите.

 1. Екологично въздействие върху околната среда (П5) – отчита екологичното съответствие на двигателите на използваните превозни средства, вписано в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за извършване на дейността.  Изчислява се съобразно броя на превозните средства на съответния оператор, умножен по съответния коефициент за екологичност.

Показателят се изчислява по следната формула:

П5 = Кек 1*n + Кек 2*n + Кек 3*n + Кек 4*n + Кек 5*n + …. Кек n*n , където:

Кек- коефициент за екологосъобразността на двигателя

Кек 1 – за двигател с ЕВРО 2 – 0,5 т.

Кек 2 – за двигател с ЕВРО 3 – 1,00 т.

Кек 3 – за двигател с ЕВРО 4 – 1,50 т.

Кек 4 – за двигател с ЕВРО 5 – 2,00 т.

Кек 5 – за двигател с ЕВРО 6 – 3,00 т.

За всяка следваща категория ЕВРО се прибавя 1 т. (EВРО 7- 4,00 т. и т.н.)

При липса на данни за екологичното съответствие на двигателите   и  за превозни средства, които са с ЕВРО 1 не се присъждат точки.

n – брой превозни средства на съответния оператор, в чиито свидетелства за регистрация има отразена еврокатегория.

При изчисленията получените резултати за коефициентите  се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

         III. Определяне размера на субсидията за всеки един превозвач

Субсидията се разпределя на база получените коефициенти за всеки от превозвачите, както следва:

 1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите:

Превозвач = П1 + П2 + П3 + П4 + П5

 

 1. Сумират се показателите на всички превозвачи:

∑ П = Превозвач 1 + Превозвач 2 + …. Превозвач n

 

 1. Изчислява се Коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите:

К% = Превозвач  * 100/ ∑ П

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

От разполагаемите средства , за всеки от превозвачите се определя процентния дял средства.

Субсидията не трябва да надвишава реализираната от съответния превозвач загуба.

 1. Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите чрез бюджетите на общините до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължението за обществени услуги.
 2. Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените с общината договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в съответствие с предвиденото в договорите.

По т.17. от дневния ред:„ОС-733/24.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР и ПП (подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 960/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащ да се изгради улица с проектни дължина около 230 м и ширина до 8 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.2.79 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.78 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.89 – пасище, общинска публична собственост. Срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащ да се изгради улица с проектни дължина около 230 м и ширина до 8 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.2.79 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.2.138 – земеделска територия на Мария Николова Дончева; ПИ 44425.2.139 – земеделска територия на: н-ци Анка Маринова Ковачева, Станка Маринова Вълчанова, Яна Николова Петкова-Петрова; ПИ 44425.2.78 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.89 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.16 – урбанизирана територия на Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.2.17 – урбанизирана територия на Денка Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.73 – земеделска територия на Иванка Костадинова Георгиева; ПИ 44425.4.72 – земеделска територия на Ваня Величкова Чифильова; ПИ 44425.4.71 – земеделска територия на Павлина Димитрова Васкес; ПИ 44425.4.67 – земеделска територия на Никола Василев Даскалов, ПИ 44425.4.91 – урбанизирана територия на „Евроконсулт-Бг“ ООД.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащ да се изгради улица с проектни дължина около 230 м и ширина до 8 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.2.79 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.2.138 – земеделска територия на Мария Николова Дончева; ПИ 44425.2.139 – земеделска територия на: н-ци Анка Маринова Ковачева, Станка Маринова Вълчанова, Яна Николова Петкова-Петрова; ПИ 44425.2.78 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.89 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.16 – урбанизирана територия на Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.2.17 – урбанизирана територия на Денка Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.73 – земеделска територия на Иванка Костадинова Георгиева; ПИ 44425.4.72 – земеделска територия на Ваня Величкова Чифильова; ПИ 44425.4.71 – земеделска територия на Павлина Димитрова Васкес; ПИ 44425.4.67 – земеделска територия на Никола Василев Даскалов, ПИ 44425.4.91 – урбанизирана територия на „Евроконсулт-Бг“ ООД.

Разрешава на Денка Христова Карафезлиева – Апостолова да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 44425.2.17 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащ да се изгради улица с проектни дължина около 230 м и ширина до 8 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.2.79 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.2.138 – земеделска територия на Мария Николова Дончева; ПИ 44425.2.139 – земеделска територия на: н-ци Анка Маринова Ковачева, Станка Маринова Вълчанова, Яна Николова Петкова-Петрова; ПИ 44425.2.78 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.89 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.16 – урбанизирана територия на Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.2.17 – урбанизирана територия на Денка Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.73 – земеделска територия на Иванка Костадинова Георгиева; ПИ 44425.4.72 – земеделска територия на Ваня Величкова Чифильова; ПИ 44425.4.71 – земеделска територия на Павлина Димитрова Васкес; ПИ 44425.4.67 – земеделска територия на Никола Василев Даскалов, ПИ 44425.4.91 – урбанизирана територия на „Евроконсулт-Бг“ ООД.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.18. от дневния ред:„ОС-734/24.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР и ПП (подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 961/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащи да се изгради улица с проектни дължина около 260 м и ширина от 4м до 9 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.4.100 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.101 – селскостопански път, общинска публична собственост. Срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащи да се изгради улица с проектни дължина около 260 м и ширина от 4м до 9 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.4.100-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.101- селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.4.92 – урбанизирана територия на: „Евроконсулт-Бг“ ЕООД, Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.93 и ПИ 44425.4.94 – урбанизирани територии на Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.10 – нива на: Савко Ганчев Петров, Елена Атанасова Стойкова, Тошка Ганчева Маринова, Сийка Аргирова Минкова, Петър Атанасов Атанасов и Тодора Савова Петкова; ПИ 44425.4.52 – нива на Никола Георгиев Камбуров и Сава Георгиев Камбуров; ПИ 44425.4.51 – нива на: Атанас Колев Камчалиев, Ангел Илиев Георгиев, Мария Савова Петкова и Илия Савов Камбуров; ПИ 44425.4.54 – нива на Невзат Ахмед Топал и Пенка Георгиева Гюзелева; ПИ 44425.4.86 – нива на „Винарска изба 2002 Каблешково“ ООД; ПИ 44425.4.85 – урбанизирана  територия на Юлиян Младенов Боянов.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащи да се изгради улица с проектни дължина около 260 м и ширина от 4м до 9 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.4.100-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.101- селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.4.92 – урбанизирана територия на: „Евроконсулт-Бг“ ЕООД, Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.93 и ПИ 44425.4.94 – урбанизирани територии на Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.10 – нива на: Савко Ганчев Петров, Елена Атанасова Стойкова, Тошка Ганчева Маринова, Сийка Аргирова Минкова, Петър Атанасов Атанасов и Тодора Савова Петкова; ПИ 44425.4.52 – нива на Никола Георгиев Камбуров и Сава Георгиев Камбуров; ПИ 44425.4.51 – нива на: Атанас Колев Камчалиев, Ангел Илиев Георгиев, Мария Савова Петкова и Илия Савов Камбуров; ПИ 44425.4.54 – нива на Невзат Ахмед Топал и Пенка Георгиева Гюзелева; ПИ 44425.4.86 – нива на „Винарска изба 2002 Каблешково“ ООД; ПИ 44425.4.85 – урбанизирана  територия на Юлиян Младенов Боянов.

Разрешава на Денка Христова Карафезлиева – Апостолова да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и парцеларен план (ПУП-ПУР и ПП) за осъществяване на транспортен достъп за поземлени имоти с идентификатори: 44425.4.92, 44425.4.93, 44425.4.94 и 44425.4.95 по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, предвиждащи да се изгради улица с проектни дължина около 260 м и ширина от 4м до 9 м, като ще се засегнат следните поземлени имоти: ПИ 44425.4.100-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 44425.4.101- селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 44425.4.92 – урбанизирана територия на: „Евроконсулт-Бг“ ЕООД, Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.93 и ПИ 44425.4.94 – урбанизирани територии на Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева; ПИ 44425.4.10 – нива на: Савко Ганчев Петров, Елена Атанасова Стойкова, Тошка Ганчева Маринова, Сийка Аргирова Минкова, Петър Атанасов Атанасов и Тодора Савова Петкова; ПИ 44425.4.52 – нива на Никола Георгиев Камбуров и Сава Георгиев Камбуров; ПИ 44425.4.51 – нива на: Атанас Колев Камчалиев, Ангел Илиев Георгиев, Мария Савова Петкова и Илия Савов Камбуров; ПИ 44425.4.54 – нива на Невзат Ахмед Топал и Пенка Георгиева Гюзелева; ПИ 44425.4.86 – нива на „Винарска изба 2002 Каблешково“ ООД; ПИ 44425.4.85 – урбанизирана  територия на Юлиян Младенов Боянов.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.19. от дневния ред:„ОС-736/25.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на УПИ I220, (ПИ 44425.501.220 по КК), в кв.6 по плана на с.Лъка, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 962/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация за УПИ I220 (ПИ 44425.501.220 по КК), в кв.6 по регулационния план на с.Лъка, който предвижда промяна на уличната регулация на улица с осови точки 96-94 и улица с осови точки 94-88, като ширината на улицата между осови точки 94 и 95 става 8м., а УПИ I220 се урегулира с площ 985 кв.м.

По т.20. от дневния ред:„ОС-746/31.10.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на  Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2021г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 963/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон Общински съвет – Поморие приема Годишния финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2021г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

По т.21. от дневния ред:„ОС-749/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 964/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия  „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, общинска собственост, в землището на гр.Поморие, както следва: ПИ 19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.572 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.18.695 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.576 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.728 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.729 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.732 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.16.564 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.22 – урбанизирана територия /второстепенна улица/, общинска публична собственост; с обща засегната площ в имотите, публична общинска собственост – 2345 кв.м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизането в сила на настоящото решение.

По т.22. от дневния ред:„ОС-750/31.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-807/ТШ3-0814“ на Министерство на отбраната“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 965/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-807/ТШ3-0814“ на Министерство на отбраната“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, общинска собственост, както следва: в гр.Ахелой: ПИ 00833.8.426; 00833.7.417; 00833.7.412; 00833.7.388 – селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.10.448 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 00833.11.372 – селскостопански път, общинска частна собственост; ПИ 00833.6.104 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 00833.502.3; ПИ 00833.502.2 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 00833.5.405 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 0833.5.380 – селскостопански път, общинска частна собственост; ПИ 00833.4.544 – селскостопански път, общинска публична собственост; с обща засегната площ в имотите, общинска собственост – 3944 кв.м.; в гр.Поморие: ПИ 57491.509.22 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.69 – за друг вид озеленени площи, общинска публична собственост; ПИ 57491.509.37, ПИ 57491.508.254, ПИ 57491.508.136 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.588 –  селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589 – пасище, общинска частна собственост; ПИ 57491.13.587; ПИ 57491.13.586; ПИ 57491.13.584; ПИ 57491.13.582; ПИ 57491.13.583 – селскостопански път, общинска публична собственост; с обща засегната площ в имотите, общинска собственост – 2265 кв.м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година от влизането в сила на настоящото решение.

По т.23. от дневния ред:„ОС-754/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по плана на с.Козичино.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 966/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по регулационния план на с.Козичино, община Поморие, състоящо се в промяна отреждането на имота от „За здравна служба“ в „За обществено обслужване“ и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии и градоустройствени показатели за жилищна зона с малкоетажно застрояване (Жм): Пзастр. – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н≤ 10м; минимално озеленяване – 40% и паркиране в имота.

По т.24. от дневния ред:„ОС-755/01.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 57491.61.87 по КККР на гр.Поморие, м.Бадемите.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 967/17.11.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 57491.61.87 по КККР на гр.Поморие, м.Бадемите, /бивш имот 35691.1.87 в м.Бадемите, з-ще с.Каменар/, с НТП пасище, с площ 2266 кв.м., като имотът се урегулира в УПИ, с отреждане за „Изграждане на възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електроцентрала“. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  80 %, височина – до 10,0 м, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20%.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 57491.61.87 по КККР на гр.Поморие, м.Бадемите, /бивш имот 35691.1.87 в м.Бадемите, з-ще с.Каменар/, с НТП пасище, с площ 2266 кв.м., като имотът се урегулира в УПИ, с отреждане за „Изграждане на възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електроцентрала“. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  80 %, височина – до 10,0 м, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20%.

Разрешава на Петър Ангелов Михнев и други, в качеството им на собственици, да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.61.87 по КККР на гр.Поморие, м.Бадемите, /бивш имот 35691.1.87 в м.Бадемите, з-ще с.Каменар/, с НТП пасище, с площ 2266 кв.м., като имотът се урегулира в УПИ, с отреждане за „Изграждане на възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електроцентрала“. Застрояване в имота ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност –  80 %, височина – до 10,0 м, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20%.                 

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.25. от дневния ред:„ОС-758/03.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на скица-проект за промяна на кадастрален план за имоти пл.№4 /УПИ VIII-4/ и пл.№ 5 /УПИ VII-5 и УПИ VI-5/, в кв.8, с.Габерово, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 968/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува скица – проект за промяна на кадастрален план на с.Габерово, в частта му за имоти пл.№ 4 и пл.№ 5, като се образува нов имот пл.№ 123, с площ 616 кв.м., съответстващ на УПИ ХIII – общ., в кв.8 по регулационния план на селото.

По т.26. от дневния ред:„ОС-761/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 969/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

 1. Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проектното предложение съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.27. от дневния ред:„ОС-762/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 970/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие посредством процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 По т.28. от дневния ред:„ОС-763/04.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 971/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 2. Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проектното предложение съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

По т.29. от дневния ред:„ОС-770/07.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ І (ПИ 35033.501.1107 по КККР), в кв.84 по регулационния план на гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 972/17.11.2022г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2 т. 6 от ЗУТ, приема скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I –„за битов комбинат, озеленяване и автогара“ (ПИ 35033.501.1107 по КККР на гр.Каблешково), в кв.84 по плана на гр.Каблешково, като се обособяват два нови имота:  УПИ I – с отреждане „за битов комбинат, озеленяване и автогара“, с площ 3351 кв.м. и УПИ II – с отреждане „за трафопост“, с площ 70 кв.м.

По т.30. от дневния ред:„ОС-771/07.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл. 6, ал. 7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 973/17.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие определя границите на зоните и зоните в населените места на територията на Община Поморие по смисъла на чл.6, ал.7 от Приложение № 2 на ЗМДТ, съгласно приложения, неразделна част от настоящото решение, както следва:

– Приложение № 1 – Зониране на гр.Поморие и населените места в Община Поморие;

– Приложение № 2 – Схема с границите на зоните в гр. Поморие;

– Приложение № 3 – Схема с границите на зоните в гр. Ахелой.

По т.31. от дневния ред:„ОС-790/09.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 974/17.11.2022г.

Предвид изложеното, на основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:

        I. УПЪЛНОМОЩАВА Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на втори етаж, да гласува в извънредното присъствено общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за представяне на позиция на общината по т. 1 от дневния ред – за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г. в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Дава мандат на Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за представяне на позиция на общината по т. 2 от дневния ред за съгласуване на Програмата за опазване на околната среда за периода 2021 -2025 г. и Програмата за управление на отпадъците на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на основание чл. 5, т. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.

По т. 3 от дневния ред:

При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост гласува, както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Поморие.

         ІІ. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти“ при Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното присъствено Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на втори етаж, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

        ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на общо събрание на  Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

По т.32. от дневния ред:„ОС-791/09.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие Община Поморие като собственик на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост да се присъедини като член към Сдруженията на собствениците.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 975/17.11.2022г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:     

1.Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „Община Поморие, гр. Поморие, кв. „Свобода“ бл. 19, вх. А, вх. Б“.

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „Община Поморие, гр. Поморие, кв. „Свобода“ бл. 20, вх. А, вх. Б, вх. В“.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „Община Поморие, гр. Каблешково, ул. „Йордан Йовков“ № 2 – Нов дом“.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да се присъедини като член към сдружението на собствениците „Община Поморие, гр. Каблешково, ул. „Климент Охридски“ № 14“.

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси и поради краткия срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 43-то заседание – 17.11.2022г 865 KB 31