четвъртък, 30 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 46-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.02.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-113/10.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети на разходите по Проекто – Бюджет 2023 г. на Община Поморие, предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г., на основание Закона за прилагане на резпоредби на ЗДБРБ за 2022 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1067/13.02.2023г.

I.Общински съвет – Поморие на основание чл. 44, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1 от Закона за публичните финанси дава съгласие да бъдат преведени по Банкова сметка за дарения IBAN: BG64TCZB93501010150300на Посолството на Република Турция в София 10 000 (десет хиляди) лв. за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция на 06.02.2023г., като средствата се осигурят от местни приходи.

II.Общински съвет – Поморие на основание чл. 44, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1 от Закона за публичните финанси дава съгласие да бъдат преведени 10 000 (десет хиляди) лв. по целева банкова сметка на посолството на Сирийската арабска република или по друга, посочена от посолството на Сирийската арабска република банкова сметка за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 06.02.2023г., като средствата се осигурят от местни приходи.

III. Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид обстоятелството, че с дарените средства ще се подпомогне живота и здравето на пострадалите.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-114/10.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти №BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1068/13.02.2023г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

  1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ахелой, Община Поморие” по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
  2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.
  3. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектно предложение, при спазване указанията на насоките за кандидатстване по Процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
  4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 46-то извънредно заседание – 13.02.2023г 236 KB 45