сряда, 22 март 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 47МО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 15.03.2023г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-104/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 13 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1069/28.02.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11. ал.3, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове и чл.99, ал.3 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

І. В Раздел ІХ „Такси за платено паркиране и преместване на ППС“, чл. 84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните цени, се изменя от:

 

Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

1. Паркиране в Зона за кратковременно платено паркиране
1.1. /изм. с Решение №838/30.06.2022г./ на започнат час: до 2 часа  

1.00 лв./час

 

2. Платено преференциално паркиране
2.1. /изм. с Решение №838/30.06.2022г./ за частен автомобил: -25,00 лв. на месец за минимум 4 месеца + депозит за конус (За периода от 01.07.2022г. – до 30.09.2022г. – 25,00 лева на месец за минимум 3 месеца + депозит за конус)
– 200,00 лв.  – целогодишен абонамент + депозит за конус (За периода от 01.07.2022г. – до 31.03.2023г. – 150 лв. за девет месеца)
2.2.за служебен абонамент: -120,00лв. на месец за минимум 4 месеца + депозит за конус
– 960,00 лв.  – целогодишен абонамент + депозит за конус
3. /изм. с Решение №978/20.12.2022г./ Паркиране и престой в платен паркинг
3.1. Леки автомобили –
3.1.1. /изм. с Решение №978/20.12.2022г./ Престой на час за периода от 01.10. – 15.05. 1.00 лв.
3.1.1.1. /нова с Решение №978/20.12.2022г./ Престой на час за периода от 16.05. – 30.09. 2.00 лв.
3.1.1.2. /нова с Решение №978/20.12.2022г./ Престой на денонощие за периода от 01.10. – 15.05. 8.00 лв.
3.1.2.Престой на денонощие 12.00 лв.
3.1.3. /нова с Решение №978/20.12.2022г./ Такса за месечно паркиране и престой на лек автомобил за периода 01.10. – 30.04. 72.00 лв.
3.2. за туристическия бранш, но не повече от 20 % от всички места на паркинга) 120,00 лв. на месец
3.3. /изм. с Решение №978/20.12.2022г./ автобуси
3.3.1.Престой до два часа 5.00 лв./час
3.3.2. /нова с Решение №978/20.12.2022г./ Такса за месечно паркиране и престой на автобуси за периода 01.10. – 30.04. 144,00 лв. на месец
4. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. 50,00 лв.
4.1 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП 20.00 лв.
4.2 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие 2.00 лв./час
4.3 Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 25.00 лв. на денонощие

 

Нов текст:

Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

1. Режим на почасово платено паркиране на ППС

в „Зона за кратковременно платено паркиране“

1.1. На започнат час: до 2 часа

Паркинг автомат

 

1, 00 лв. / час

1.2. На започнат час: до 2 часа

SMS, Viber и др.

1, 20 лв. / час
 

2. Режим на платено паркиране на ППС – служебен абонамент

2.1. На месец – за минимум 4 месеца

 

 120, 00 лв.

 

2.2. Годишен абонамент

 

 960, 00 лв.

 

2.3. депозит за конус  50, 00 лв.
3. Режим на локално платено паркиране на ППС

на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“

 

3.1. На месец

 

 30, 00 лв.
3.2. Годишен абонамент

 

 140, 00 лв.
4. Режим на платено преференциално паркиране на ППС

на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“

 

 

4.1. На месец – за минимум 4 месеца

 

 25, 00 лв.
4.2. Годишен абонамент 180, 00 лв.
4.3. Депозит за конус 50, 00 лв.
5. Паркиране и престой в паркинг
5.1. Леки автомобили

Престой на час за периода от 01.10. – 31.05.

 1, 00 лв. / час
5.2. Леки автомобили

Престой на час за периода от 01.06. – 30.09.

 2, 00 лв. / час
5.3. Леки автомобили

Престой на денонощие за периода от 01.10. – 31.05.

 8, 00 лв.
5.4. Леки автомобили

Престой на денонощие от 01.06. – 30.09.

 12, 00 лв.
5.5 Такса за месечно паркиране и престой на лек автомобил за периода 01.10. – 31.05.  72, 00 лв.
6. За принудителни административни мерки
6.1. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. 50,00 лв.
6.2 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП 20, 00 лв.
6.3 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие 2, 00 лв. / час
6.4 Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 25, 00 лв. на денонощие

 

II. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-135/17.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1070/28.02.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител, Общински съвет – Поморие:

1. Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2023-2024 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящата докладна.

2.Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

3. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

Задължения на общината:

– Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери , пасища и ливади за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

– Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите , пасищата и ливадите.

– Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

– Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

– Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

– Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

– Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

– Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

– При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

– Да не се извършва паша нощем и без пастир.

– Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

– Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

– Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

– Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

– Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

– Да не ограждат наетите мери и пасища.

– Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни, отглеждани в населено място, независимо от техния вид и възраст.

– Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

– Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

– Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

– При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна  наемна цена за стопанската  2023-2024 г. за мери, пасища и ливади  за имотите от  Приложение 1.

4.1. Средната  годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

-с. Бата – 9,30 лв./дка

-с. Горица – 8,60 лв./дка

-гр. Каблешково – 11,10 лв./дка

-с. Козичино – 7,40 лв./дка

-с. Лъка – 10,70 лв./дка

-с. Габерово – 8,60 лв./дка

-с. Дъбник – 8,50 лв./дка

-с. Страцин – 9,10 лв./дка

-с. Медово – 11.50 лв./дка

-кв. Каменар гр. Поморие – 12.00 лв./дка

-с. Гълъбец – 9.00 лв./дка

-с. Порой – 9.70 лв./дка

-Белодол – 8.40 лв./дка

 

4.2. Средната годишна  наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 11.20 лв./дка, а за землище в с. Горица-11.60 лв./дка и за землище на с. Лъка-10.80 лв./дка.

 1. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
 2. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 3. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37, ал. 3 и ал. 5, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-105/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.“ с 13 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1071/28.02.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие:

 

§1. Отменя Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие, приета с решение № 789/19.04.2022 г. на Общински съвет – Поморие по протокол № 34 от 19.04.2022 г., изм. с Решение №835/30.06.2022 г. – настоящите изменения и допълнения да се считат в сила от 01.07.2022 г., изм. с Решение №977/20.12.2022 г.

 

§2. Приема Нова Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие, приложение към настоящата докладна записка, с поправките на техническите грешки в Проекта:

 1. Чл.8, ал.4 „…и б „б“…“ да отпадне;
 2. В чл.14. ал.5 думата „преференциално” да отпадне;
 3. В чл.20 „…в обхвата…“ да се чете „…извън обхвата…“;
 4. Чл.44 да се чете: „Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или талон, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като се съставя акт за установяване на административно нарушение”;
 5. Раздел VII „Административно-наказателни разпоредби“ да се чете: „Раздел X „Административно-наказателни разпоредби“.

§3. Възлага на кмета на община Поморие осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

§4. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-108/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1072/28.02.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително – монтажни работи:

 

1. За гр.Поморие и гр.Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища / вилни и туристически / намиращи се извън границите на населеното място – от 15.06.2023г. до 15.09.2023г. включително.

2. Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

 

 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Искър“ гр.Ахелой
 • Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в ПИ 57491.503.90 но КК на гр. Поморие
 • Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за туристически атракции в гр. Ахелой
 • Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие“
 • Морски център магазия – Поморие
 • Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци в гр. Ахелой
 • Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия в сграда на детска градина „Веселушко“ – Поморие
 • Текущ ремонт на сграда на „Музей на солта“ гр. Поморие
 • Благоустрояване пространството около КПС 1 в гр.Поморие с обособяване на паркинг
 • Изграждане на ул. „Европа“ в участъка от О.Т. 895 до О.Т. 941 с обособяване на площ за паркиране
 • Изграждане на ул. „Европа“ в участъка от О.Т. 895 до О.Т. 920 с обособяване на места за паркиране
 • Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв.Каменар, гр.Поморие
 • Текущ ремонт на „Стария кей“ – гр.Поморие

 

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 47-мо извънредно заседание – 28.02.2023г 476 KB 19