сряда, 27 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 51ВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 29.06.2023г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-412/09.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол №4 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД, проведено на 06.06.2023г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1179/14.06.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.53, ал.10 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 

  1. Утвърждава представения окончателен Протокол №4 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД, проведено на 06.06.2023г.
  2. Определя за спечелил проведения конкурс за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД кандидата Ивайло Стоянов Димитров.
  3. Възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане на управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД, утвърден с Решение №1111/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-408/07.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1180/14.06.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

  1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

  1. Общински съвет – Поморие декларира, че дейностите включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Поморие.

 

  1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

  1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 51-во изънредно заседание –14.06.2023г 235 KB 12