вторник, 26 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 53-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 16.08.2023г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-469/29.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г. самостоятелен обект в сграда, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1215/01.08.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава XI се добавя следния имот – частна общинска собственост за провеждане на процедура за учредяване на право на ползване:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.2 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, две/ по КК и КР на гр. Поморие, в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр.Поморие, УПИ V/пет римско/, кв.71 /седемдесет и първи/ по плана на гр. Поморие, с площ 15,85 кв.м., актувано с АОС 6817/15.07.2020г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 57491.502.249.3.3; Под обекта: 57491.502.249.3.1; Над обекта: няма.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-477/03.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински  недвижим имот – частна общинска собственост – самостоятелен обект в сграда, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1216/01.08.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите партии, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 24, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно вещно право на ползване в полза на Политическа партия „Български възход“ – Община Поморие, представлявана от Ангелина Кирова Мерджанова с пълномощно от Стоян Демирев Грозев в качеството си на представляващ ПП „Български възход“, вписана в регистъра на партиите с Решение №44/09.08.2022г. на Софийски градски съд, ТО VI-5, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1618, кв. ,,Манастирски ливади, бул. „България“ №118, Абакус бизнес център, с председател Стефан Динчев Янев, върху следния имот – частна общинска собственост със срок до провеждане на следващи парламентарни избори, а именно:

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.2/пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три, точка, две/ по КК и КР на гр. Поморие, в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, девет, точка, три/ по КК и КР на гр. Поморие, УПИ V /пет римско/, кв.71 /седемдесет и първи/ по плана на гр. Поморие, с площ 15,85 кв. м., актувано с АОС №6817/15.07.2020г. Помещението е със следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.502.249.3.3; под обекта: 57491.502.249.3.1; над обекта: няма. Предназначение на самостоятелния обект: за офис.

 

2.Възлага на кмета да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-499/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1154/30.05.2023г. на Общински съвет – Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1217/01.08.2023г.

 1. Общински съвет – Поморие изменя Решение №1154/30.05.2023г. по протокол №50/30.05.2023г., както следва:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 185,12/462кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 462кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6877/16.02.2021г. на съсобствениците Милтияди Василев Костадинов, Георги Димитров Карулев, Персефони Димитрова Кирова, Анастасия Ортодоксиева Костова, Михаил Любенов Гюров, Румен Любенов Гюров и Николай Костадинов Чимски, при цена 300,00лв./кв.м. /без ДДС/

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.
 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №1154/30.05.2023г. по протокол №50/30.05.2023г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-500/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-165 кв.9 по регулационния план на с.Страцин.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1218/01.08.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІ-165 кв.9 по регулационния план на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 44/1250кв.м. в идеални части от УПИ VІ-165 кв.9 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 1250кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5991/05.05.2016г. на съсобственика Али Мехмед Енсерджи, при цена 1540,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-502/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г. – имоти в с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1219/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

 

– Към Глава ІІI Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за право на строеж на лица с установени жилищни нужди се добавят следните имоти:

 

АОС Описание на имота Площ
1. №720/11.05.2000г. с. Гълъбец

УПИ VI кв.8

510кв.м.
2. №739/11.05.2000г. с.Гълъбец

УПИ V кв.29

760кв.м.

По т.6. от дневния ред:„ОС-503/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІ-115 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1220/01.08.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХVІ-115 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 14/1756кв.м. в идеални части от УПИ ХVІ-115 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, целият на площ от 1756кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7333/06.06.2023г. на съсобственика „ХИПНОТИК ДС“ ЕООД, при цена 336,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-512/18.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура за бракуване на овощни насаждения в землището на с. Гълъбец.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1221/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за започване на процедура по бракуване на следните овощни градини в землището на с. Гълъбец: Поземлен имот с идентификатор 1.82 на площ от 59.919 дка и поземлен имот с идентификатор 18229.1.81 на площ от 58.291 дка.
 2. Оправомощава директора на ОП ОГСС да подава заявления, плаща такси, изисква справки и други във връзка с изпълнението на точка първа.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-518/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно постъпила молба с вх. рег. № 94С-3337-4/18.07.2023г. от д-р Симеон Луканов Бабуров – Управител на Медицински център 1 – Поморие ООД.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1222/01.08.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и чл. 40, ал. 1, т. 10 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

 1. Общински съвет – Поморие, прекратява предсрочно на основание раздел VI. Прекратяване на договора, чл. 15, ал. 1, т. 1 договор с изх. рег. № Д-278/27.07.2022г. за възлагане на управлението на публично предприятие – Дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, сключен между Община Поморие и д-р Симеон Луканов Бабуров, считано от влизане в сила на настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие на основание чл. 17 от договор с изх. рег. № Д-278/27.07.2022г. за възлагане на управлението на публично предприятие – Дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие” ООД не освобождава от отговорност д-р Симеон Луканов Бабуров, като Управител по чл. 145 от Търговския закон и не погасява правомощието на Община Поморие, като Принципал за освобождаване от отговорност.
 3. Общински съвет – Поморие, възлага на кмета на Община Поморие да прекрати предсрочно договор с изх. рег. № Д-278/27.07.2022г. за възлагане на управлението на публично предприятие – Дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие” ООД, сключен между Община Поморие и д-р Симеон Луканов Бабуров.
 4. Общински съвет – Поморие взема решение до провеждането на изборна конкурсна процедура за възлагане на управлението на дружеството „Медицински център 1 – Поморие” ООД, същото да се управлява и представлява от избрания с решение № 1013/20.12.2022г. прокурист на „Медицински център 1 – Поморие” ООД, д-р Кирил Асенов Хинов.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-520/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на  ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2023-2024 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1223/01.08.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,  чл. 79, ал. 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с Решение № 984/20.12.2022 г. на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет – Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година/2023-2024 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

№ по ред Поземлен имот        НТП

 

Землище Площ

дка

Наемна цена

лв./дка за

година

1 27440.6.153 изоставена орна земя Белодол 2,955 41.00
2 27440.14.113 изоставена орна земя Белодол 1,698 41.00
3 27440.2.60 нива Белодол 2,047 41.00
4 27440.14.43 нива Белодол 2,030 41.00
5 27440.6.76 нива Белодол 3,960 41.00
6 27440.6.88 нива Белодол 2,372 41.00
7 27440.6.97 нива Белодол 1,735 41.00
8 27440.7.17 нива Белодол 0,510 41.00
9 27440.7.24 нива Белодол 1,024 41.00
10 27440.7.60 нива Белодол 2,654 41.00
11 27440.7.98 нива Белодол 2,027 41.00
12 27440.4.23 нива Белодол 3,427 41.00
13 27440.14.28 нива Белодол 1,504 41.00
14 69746.3.97 изоставена орна земя Страцин 4,373 41.00
15 69746.3.99 изоставена орна земя Страцин 3,195 41.00
16 69746.4.43 нива Страцин 2,405 41.00
17 69746.3.85 нива Страцин 2,278 41.00
18 69746.3.86 нива Страцин 3,253 41.00
19 69746.141.15 нива Страцин 3,793 41.00
20 69746.150.127 нива Страцин 0,997 41.00
21 69746.3.103 изоставена орна земя Страцин 0,960 41.00
22 38769.8.100 нива Косовец 3,319 41.00
23 18229.9.76 нива Гълъбец 3,530 41.00
24 47651.8.44 нива Медово 4,654 41.00
25 47651.8.65 нива Медово 4,041 41.00
26 47651.1.56 нива Медово 3,266 41.00
27 47651.2.156 нива Медово 2,514 41.00
28 47651.2.163 нива Медово 3,742 41.00
29 47651.3.47 нива Медово 4,795 41.00
30 00833.1.105 нива Ахелой 2,999 41.00
31 00833.2.160 нива Ахелой 2,099 41.00
32 00833.4.337 нива Ахелой 4,000 41.00
33 00833.8.46 нива Ахелой 4,011 41.00
34 02810.19.105 изоставена нива Бата 2,076 41.00
35 02810.19.143 нива Бата 1,415 41.00
36 02810.3.125 нива Бата 1,001 41.00
37 02810.12.52 нива Бата 1,777 41.00
38 02810.17.74 нива Бата 3,923 41.00
39 16064.8.79 нива Горица 2,001 41.00
40 16064.110.29 нива Горица 3,001 41.00
41 16064.5.51 нива Горица 1,931 41.00
42 16064.7.234 нива Горица 3,027 41.00
43 16064.8.85 нива Горица 3,192 41.00
44 16064.100.53 нива Горица 1,500 41.00
45 16064.110.43 нива Горица 2,100 41.00
46 57790.81.31 нива Порой 4.444 41.00
47 57790.81.4 нива Порой 3.496 41.00
48 57790.8.101 изоставена орна земя Порой 3.674 41.00
49 00271.7.81 нива Александрово 1.433 41.00

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-521/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на  ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на земеделски земи.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1224/01.08.2023г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г., на Общински съвет – Поморие, чл.79 ал.1 и ал.6 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2023/2024 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

 

 

№ по ред Поземлен имот  

НТП

Землище Площ

дка

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване
1 69746.6.94 нива Страцин 2,607 41.00 10% от определената ПТЦ
2 69746.8.349 изоставена орна земя Страцин 0,827 41.00 10% от определената ПТЦ
3 38769.3.10 Нива Косовец 4,849 41.00 10% от определената ПТЦ
4 38769.4.23 Нива Косовец 4,028 41.00 10% от определената ПТЦ
5 38769.4.24 Нива Косовец 3,999 41.00 10% от определената ПТЦ
6 38769.1.22 Нива Косовец 3,487 41.00 10% от определената ПТЦ
7 38769.4.25 Нива Косовец 3,499 41.00 10% от определената ПТЦ
8 38769.6.13 Нива Косовец 3,189 41.00 10% от определената ПТЦ
9 47651.3.121 нива Медово 9.561 41.00 10% от определената ПТЦ
10 02810.9.83 нива Бата 96.917 41.00 10% от определената ПТЦ
11 02810.21.105 нива Бата 11.998 41.00 10% от определената ПТЦ
12 08210.22.22 нива Бата 32.681 41.00 10% от определената ПТЦ
13 02810.19.28 нива Бата 21.001 41.00 10% от определената ПТЦ
14 02810.18.41 нива Бата 7.492 41.00 10% от определената ПТЦ
15 02810.20.79 нива Бата 8.530 41.00 10% от определената ПТЦ
16 02810.21.64 нива Бата 22.034 41.00 10% от определената ПТЦ
17 02810.9.66 нива Бата 12.808 41.00 10% от определената ПТЦ
18 27440.7.7 нива Белодол 10.006 41.00 10% от определената ПТЦ
19 27440.7.91 нива Белодол 13.198 41.00 10% от определената ПТЦ
20 27440.7.122 нива Белодол 17.500 41.00 10% от определената ПТЦ
21 27440.4.21 нива Белодол 24.787 41.00 10% от определената ПТЦ
22 27440.5.17 нива Белодол 19.999 41.00 10% от определената ПТЦ
23 27440.15.32 нива Белодол 11.201 41.00 10% от определената ПТЦ
24 27440.6.35 нива Белодол 13.290 41.00 10% от определената ПТЦ
25 27440.1.20 нива Белодол 42.071 41.00 10% от определената ПТЦ
26 27440.8.68 нива Белодол 17.197 41.00 10% от определената ПТЦ
27 27440.8.69 нива Белодол 24.390 41.00 10% от определената ПТЦ
28 27440.8.76 нива Белодол 20.600 41.00 10% от определената ПТЦ
29 27440.7.57 нива Белодол 78.201 41.00 10% от определената ПТЦ
30 27440.15.1 нива Белодол 12.522 41.00 10% от определената ПТЦ
31 27440.13.45 нива Белодол 3.009 41.00 10% от определената ПТЦ
32 27440.13.46 нива Белодол 3.011 41.00 10% от определената ПТЦ
33 27440.2.1 нива Белодол 14.071 41.00 10% от определената ПТЦ
34 27440.2.31 нива Белодол 13.407 41.00 10% от определената ПТЦ
35 27440.10.64 нива Белодол 9.201 41.00 10% от определената ПТЦ
36 38769.8.84 нива Косовец 11.379 41.00 10% от определената ПТЦ
37 38769.7.5 нива Косовец 6.397 41.00 10% от определената ПТЦ
38 38769.1.26 нива Косовец 5.053 41.00 10% от определената ПТЦ
39 38769.11.4 нива Косовец 5.024 41.00 10% от определената ПТЦ
40 38769.4.3 нива Косовец 10.352 41.00 10% от определената ПТЦ
41 38769.6.23 нива Косовец 11.381 41.00 10% от определената ПТЦ
42 69746.6.26 овощна градина Страцин 3.109 41.00 10% от определената ПТЦ
43 69746.14.38 лозе Страцин 2.079 41.00 10% от определената ПТЦ
44 69746.14.41 лозе Страцин 5.006 41.00 10% от определената ПТЦ
45 69746.14.71 лозе Страцин 12.298 41.00 10% от определената ПТЦ
46 69746.16.4 нива Страцин 32.153 41.00 10% от определената ПТЦ
47 47651.2.189 нива Медово 6.894 41.00 10% от определената ПТЦ
48 47651.5.27 нива Медово 9.000 41.00 10% от определената ПТЦ
49 47651.5.32 нива Медово 5.429 41.00 10% от определената ПТЦ
50 47651.5.66 нива Медово 6.397 41.00 10% от определената ПТЦ
51 18229.9.63 лозе Гълъбец 1.875 41.00 10% от определената ПТЦ
52 14057.9.5 нива Габерово 2.471 41.00 10% от определената ПТЦ
53 37753.19.23 нива Козичино 2.999 41.00 10% от определената ПТЦ
54 37753.73.9 нива Козичино 6.001 41.00 10% от определената ПТЦ
55 37753.75.2 нива Козичино 3.524 41.00 10% от определената ПТЦ
56 37753.95.3 нива Козичино 12.378 41.00 10% от определената ПТЦ
57 37753.95.14 нива Козичино 10.113 41.00 10% от определената ПТЦ
58 37753.96.5 нива Козичино 2.302 41.00 10% от определената ПТЦ
59 37753.60.3 нива Козичино 2.600 41.00 10% от определената ПТЦ
60 37753.59.8 нива Козичино 7.931 41.00 10% от определената ПТЦ
61 35033.2.814 нива Каблешково 6.269 41.00 10% от определената ПТЦ
62 35033.2.480 нива Каблешково 4.189 41.00 10% от определената ПТЦ
63 35033.20.33 нива Каблешково 16.407 41.00 10% от определената ПТЦ
64 35033.20.34 нива Каблешково 25.710 41.00 10% от определената ПТЦ
65 35033.20.466 нива Каблешково 2.619 41.00 10% от определената ПТЦ
66 35033.4.149 нива Каблешково 27.433 41.00 10% от определената ПТЦ
67 35033.16.86 нива Каблешково 2.685 41.00 10% от определената ПТЦ
68 35033.19.31 нива Каблешково 16.194 41.00 10% от определената ПТЦ
69 35033.20.36 нива Каблешково 18.563 41.00 10% от определената ПТЦ
70 35033.23.340 нива Каблешково 10.077 41.00 10% от определената ПТЦ
71 57491.63.123 нива Поморие 5.052 41.00 10% от определената ПТЦ
72 57491.64.49 нива Поморие 0.810 41.00 10% от определената ПТЦ
73 57491.64.114 нива Поморие 10.640 41.00 10% от определената ПТЦ
74 57491.64.145 изоставена орна земя Поморие 3.380 41.00 10% от определената ПТЦ
75 57491.69.9 нива Поморие 7.499 41.00 10% от определената ПТЦ
76 57491.622.51 нива Поморие 11.001 41.00 10% от определената ПТЦ
77 57491.622.98 нива Поморие 9.510 41.00 10% от определената ПТЦ
78 57491.622.154 нива Поморие 3.300 41.00 10% от определената ПТЦ
79 57491.1.49 нива Поморие 12.985 41.00 10% от определената ПТЦ
80 57491.4.6 лозе Поморие 4.697 41.00 10% от определената ПТЦ
81 57491.5.438 нива Поморие 5.398 41.00 10% от определената ПТЦ
82 57491.6.376 нива Поморие 18.018 41.00 10% от определената ПТЦ
83 57491.18.301 нива Поморие 1.002 41.00 10% от определената ПТЦ
84 57790.2.61 нива Порой 3.666 41.00 10% от определената ПТЦ
85 57790.3.115 нива Порой 5.000 41.00 10% от определената ПТЦ
86 57790.9.165 нива Порой 1.001 41.00 10% от определената ПТЦ
87 37753.104.18 овощна градина Козичино 26.441 78.00 10% от определената ПТЦ
88 18229.6.43 нива Гълъбец 4.917 41.00 10% от определената ПТЦ
89 18229.6.45 нива Гълъбец 6.162 41.00 10% от определената ПТЦ
90 14057.4.13 нива Габерово 5.389 41.00 10% от определената ПТЦ
91 14057.1.3 нива Габерово 2.744 41.00 10% от определената ПТЦ
92 27440.15.76 нива Белодол 46.498 41.00 10% от определената ПТЦ

 

II. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка, за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването ѝ.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-522/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на  ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2023-2024 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1225/01.08.2023г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2023-2024г./ на следния обект:

 

 1. Дивечови ниви от поземлен имот с идентификатор 27440.1.5 с обща площ 292 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 11990.45 лв./единадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет и пет стотинки/ за година.

 

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-523/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1226/01.08.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездното право на ползване, със срок до прекратяване на трудовото правоотношение, но не по-дълъг от 5г. на д-р Иван Божков Илиев, назначен на длъжност: Лекар гинеколог към Акушеро-гинекологично отделене на МБАЛ „Поморие“ ЕООД, във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №18, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.18 по КККР на гр.Поморие, находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 46,64кв.м., с 4,19% идеални части от общите части на сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.
 2. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-524/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 18.08.2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1227/01.08.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 1. Определя Весела Гуджукова – общински съветник от Общински съвет – Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 18.08.2023 г. от 11:00 ч. в гp. Поморие, ул. Търговска № 4.

 

 1. Упълномощава Весела Гуджукова – общински съветник от Общински съвет – Поморие да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

 

 1. Определя Илиан Щерев – Председател на комисията по финанси и европейска интеграция към Общински съвет – Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общосъбрание на акционерите на Хоризонт Ад, което ще се проведе на 108.2023 г. от 11:00 ч. в rp. Поморие, ул. Търговска № 4, при невъзможност на Весела Гуджукова – общински съветник от Общински съвет – Поморие да участва лично в общото събрание на ,,Хоризонт“ АД като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-526/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св.П. Хилендарски“ гр.Каблешково.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1228/01.08.2023г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал.1, т.10, чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, във връзка с чл.5, ал.1 от Постановление №128 от 29.06. 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Поморие предоставя безвъзмездно за управление движими вещи, както следва:

 1. В полза на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково, община Поморие, с Директор – Мария Янева, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ1301 РВ.
 2. В полза на ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, община Поморие, с Директор – Айдън Хасан, предоставя безвъзмездно за управление, моторно превозно средство марка „HYUNDAI”, модел „COUNTY“, с 15+1 места, с регистрационен номер А0343 НС.

II. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаните в т.I превозни средства на директорите на съответните институции.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2023 – 2024 година.

IV. МПС-та – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използват съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

V. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-529/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1229/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие допълва свое решение № 908/ 01.09.2022г., като съгласува проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), с трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия  „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“, и сервитут,  засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.17.233 – селскостопански път, общинска публична собственост; със засегната площ – 0,004 дка и дължина – 4,28м; и ПИ 57491.17.259 – селскостопански път, общинска публична собственост; със засегната площ – 0,053 дка и дължина – 50,62 м.

Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 908/ 01.09.2022г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-530/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-116 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1230/01.08.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І-116 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 39/1816кв.м. в идеални части от УПИ І-116 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, целият на площ от 1816кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6785/09.03.2020г. на съсобственика Сенай Юсмен Адем, при цена 780,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.17. от дневния ред:„ ОС-531/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ ІІ-250 кв.28 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1231/01.08.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 30210,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Исмаил Хюсеин Али на общински имот, съставляващ УПИ ІІ-250 кв.28 по регулационния план на с.Порой, целия на площ от 1590кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 796/29.05.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-537/24.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 17 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1232/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.15 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

 1. Одобрява изменение на ПУП-ПР за УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПР, който е неразделна част от настоящето решение; Приложение № 1.
 2. Одобрява проект на предварителен договор, съгласно Приложение № 2.

 

Решението по т.1 да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Поморие пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-482/04.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2023/2024 година.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1233/01.08.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2023/2024 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка е чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г. и на основание чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 1. Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2023/2024 година, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се планират допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2023/2024 година, като от 15.09.2023 г. до 14.09.2024 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН. Дофинансирането да се осъществява само при доказано мотивирано предложение на директорите.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-496/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1234/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, със сервитут 1,0 м от двете страни на оста на трасето, като в поземлените имоти ще се изградят три БКТП, свързани към съществуващата мрежа СН-РУ 20 kV на ПС„Хоризонт“. Трасето на кабелите засяга поземлени имоти (ПИ), общинска собственост: ПИ 44425.7.109-селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,268 дка, дължина – 134 м; ПИ 44425.7.130 – дере, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,012 дка, дължина – 6 м; ПИ 44425.6.85 – второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,383 дка, дължина – 191 м; ПИ 44425.6.72 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,725 дка, дължина – 362 м; ПИ 44425.7.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 3,730 дка, дължина 1865 м; ПИ 44425.5.203 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,967 дка, дължина – 483 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, със сервитут 1,0 м от двете страни на оста на трасето, като в поземлените имоти ще се изградят три БКТП, свързани към съществуващата мрежа СН-РУ 20 kV на ПС„Хоризонт“. Трасето на кабелите започва от ПС„Хоризонт“ в ПИ 44425.7.145 – складов обект, собственост на „ТБД-товарни превози“ ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 48м; и засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 44425.7.109-селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,268 дка, дължина – 134 м; ПИ 44425.7.130 –дере, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,012 дка, дължина – 6 м; ПИ 44425.6.85 – второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,383 дка, дължина – 191 м; ПИ 44425.6.72 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,725 дка, дължина – 362 м; ПИ 44425.6.67 – водно течение, държавна частна собственост МЗХ-ХМС, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина  – 3 м; ПИ 44425.7.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 3,730 дка, дължина 1865 м; ПИ 44425.5.203 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,967 дка, дължина – 483 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, със сервитут 1,0 м от двете страни на оста на трасето, като в поземлените имоти ще се изградят три БКТП, свързани към съществуващата мрежа СН-РУ 20 kV на ПС„Хоризонт“. Трасето на кабелите започва от ПС„Хоризонт“ в ПИ 44425.7.145 – складов обект, собственост на „ТБД-товарни превози“ ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 48м; и засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 44425.7.109-селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,268 дка, дължина – 134 м; ПИ 44425.7.130 –дере, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,012 дка, дължина – 6 м; ПИ 44425.6.85 – второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,383 дка, дължина – 191 м; ПИ 44425.6.72 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,725 дка, дължина – 362 м; ПИ 44425.6.67 – водно течение, държавна частна собственост МЗХ-ХМС, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина  – 3 м; ПИ 44425.7.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 3,730 дка, дължина 1865 м; ПИ 44425.5.203 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,967 дка, дължина – 483 м.

Разрешава на „Аква Енерджис“ ЕООД и „Глобо Солар“ ЕООД да възложат изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие, със сервитут 1,0 м от двете страни на оста на трасето, като в поземлените имоти ще се изградят три БКТП, свързани към съществуващата мрежа СН-РУ 20 kV на ПС„Хоризонт“. Трасето на кабелите започва от ПС„Хоризонт“ в ПИ 44425.7.145 – складов обект, собственост на „ТБД-товарни превози“ ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 48м; и засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 44425.7.109-селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,268 дка, дължина – 134 м; ПИ 44425.7.130 –дере, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,012 дка, дължина – 6 м; ПИ 44425.6.85 – второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,383 дка, дължина – 191 м; ПИ 44425.6.72 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,725 дка, дължина – 362 м; ПИ 44425.6.67 – водно течение, държавна частна собственост МЗХ-ХМС, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина  – 3 м; ПИ 44425.7.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 3,730 дка, дължина 1865 м; ПИ 44425.5.203 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,967 дка, дължина – 483 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-497/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1235/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на трасето. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м. Дължината на целия кабел е 930 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на трасето. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м; ПИ 16064.9.242 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 930 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на трасето. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м; ПИ 16064.9.242 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 930 м.

Разрешава на Стойчо Василев Койчев да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на трасето. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м; ПИ 16064.9.242 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 930 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-498/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1236/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с  предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на имотите. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м. Дължината на целия кабел е 920 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на имотите. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м; ПИ 16064.9.241 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,007 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 920 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с  предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на имотите. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м; ПИ 16064.9.241 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,007 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 920 м.

Разрешава на Стойчо Василев Койчев да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие, с  предвиден ограничен сервитут 0,60м от страната на имотите и 1,50м от другата страна на имотите. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с.Горица, преминава през ул.„Младост“, общинска частна собственост, с дължина 330,30м, след което засяга поземлени имоти (ПИ): ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м; ПИ 16064.9.241 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,007 дка, дължина – 6,00м. Дължината на целия кабел е 920 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-501/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1237/01.08.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 80а от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организация на транспортната дейност в община Поморие, както следва:

 

§1. Глава втора „Движение на пътните транспортни средства“, Раздел четири „Движение на велосипеди и пешеходци“ се изменя така:

 

Глава втора „Движение на пътните транспортни средства“, Раздел четири „Движение на велосипеди, пешеходци и индивидуални електрически превозни средства“

 

§2 Към Глава втора „Движение на пътните транспортни средства“, Раздел четири „Движение на велосипеди, пешеходци и индивидуални електрически превозни средства“ се създава нов чл. 20а със следното съдържание:

 

Чл. 20а. (1) Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) на територията на община Поморие могат да бъдат управлявани при спазване на изискванията и ограниченията, регламентирани със Закона за движението по пътищата и настоящата Наредба.

(2) Лица под 14-годишна възраст нямат право да управляват ИЕПС.

(3) Лица на възраст от 14 до 16 години могат да управляват ИЕПС само по  велосипедната инфраструктура.

(4) Лица с навършена 16-годишна възраст могат да управляват ИЕПС само по велосипедната инфраструктура и по уличната мрежа, на която за всички превозни средства е разрешена  максимално разрешена скорост до 50 км/час.

(5) Всички водачи на ИЕПС до 18-годишна възраст  са длъжни да използват предпазна каска.

(6) Максимално допустимата скорост за движение на  ИЕПС на територията на община Поморие е 25 км/час.

(7) Всяко ИЕПС трябва да е оборудвано с изправни:

 1. спирачки;
 2. механичен или електронен звънец, като не се използва друга звукова сигнализация;
 3. устройства за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина  отпред и за излъчване на червена светлина отзад.

(8) Водачите на ИЕПС са длъжни:

 1. да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – най-близо до дясната граница на платното за движение;
 2. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управляват ИЕПС с включени светлини, както и да ползват светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани;
 3. да се движат с изправна спирачна система на управляваното ИЕПС;
 4. да спазват останалите изисквания за управление на ИЕПС, регламентирани със Закона за движението по пътищата.

(9) На водачите на ИЕПС се забранява:

 1. да управляват ИЕПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
 2. да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение за всички превозни средства е над 50 км/ч.
 3. да се движат в зони и улици, обозначени с пътни знаци В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“,  Г15 „Задължителен път само за пешеходци“ и  Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
 4. да превозват други лица;
 5. 5. да се движат успоредно до друго ИЕПС или двуколесно пътно превозно средство;
 6. да управляват превозното средство, без да държат кормилото с ръка;
 7. да се движат в непосредствена близост до друго ППС или да се държат за него;
 8. да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 9. 9да използват мобилен телефон при управлението на ИЕПС.

(10) Забранява се движението на ИЕПС по тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи.

(11) В урбанизираната територия на община Поморие се забранява движението на ИЕПС в паркове, градини, зелени площи, площади, детски и спортни площадки, пешеходни улици и алеи и тротоари.

(12) Паркирането на ИЕПС в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни улици и алеи, тротоари, спирки, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания на територията на община Поморие е забранено, освен на определените за това места.

(13) Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

 

§3 Към Глава шеста „Контрол и адмнистративно-наказателна отговорност“ се създава нов член 54 а, със следното съдържание:

 

Чл.54а (1) Актовете за установяване на административни нарушения  по чл. 20а се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината на осн. чл.167, ал.2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

(2) За нарушения на чл. 20а, ал. 6 и ал. 11 от тази Наредба на виновните лица се налагат наказания „глоба“ в  размер до 50.00 лв.

(3) За нарушения на чл. 20а, извън случаите по предходната алинея, се налагат предвидените в Закона за движението по пътищата административни наказания.

(4) На основание чл.189, ал.12 от ЗДвП наказателните постановления за нарушения по предходните алинеи се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

 

2. Във връзка с летния туристически сезон, както зачестилите произшествия и инциденти с ИЕПС, и необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на безопасността на гражданите и гостите на град Поморие и с оглед защита интересите на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.24. от дневния ред:„ОС-513/18.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на клуб на пенсионера в с.Страцин.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1238/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.l, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Наредба №19 за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие за разкриване на клуб на пенсионера в с.Страцин, считано от 01.09.2023г., както и предоставя помещение от общинска сграда, находяща се на адрес: с.Страцин, ул. Черно Море № 38А, за извършване на клубна дейност.

 

По т.25. от дневния ред:„ОС-519/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на  община Поморие за учебната 2023/2024 година.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1239/01.08.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Поморие

 

 1. Дава съгласие Община Поморие да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година на следните училища и детски градини:
 • СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие;
 • ОУ „Христо Ботев“ с. Бата;
 • ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково;
 • ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин;
 • ДГ „Радост“ гр. Каблешково;
 • ДГ „Сребърно звънче” с. Страцин.
 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с представянето в РУО-Бургас, в срок до 25 август 2023г. на мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на Общински съвет за включване на училища и детски градини от Община Поморие в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година, както и внасяне на предложението за актуализиране на списъка със средищните детски градини и средищните училища в срок до 11 септември 2023 г. в Министерство на образованието и науката.

 

По т.26. от дневния ред:„ОС-525/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект № BG05SFPR002-2.001-0215-C01 „Грижа в дома в Община Поморие“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1240/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА;  чл.25, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011г. и Административен договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Поморие“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Общински съвет – Поморие реши: 

             

 1. Определя Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Поморие като доставчик на интегрираните здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Поморие“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде акт за възлагане на „Грижа в дома” по проект „Грижа в дома Община Поморие“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), на Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Поморие, който да се счита в сила от 01.05.2023 г. Заповедта да съдържа необходимите реквизити, съгласно чл.4 от Решение на комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и съобразно с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от икономически интерес.
 3. Услугата „Грижа в дома”, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срока на договора по проект № BG05SFPR002-2.001-0215-C01 „Грижа в дома в Община Поморие“.
 4. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за изпълнение на дейностите по проекта, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.27. от дневния ред:„ОС-527/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на промяна в годишен план за ползване на дървесина през 2023г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1241/01.08.2023г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Решение №1198/30.06.2023г на Общински съвет – Поморие и чл.7, ал.1 и ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие реши:

 

 1. Одобрява промяна на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии и дава съгласието си той да бъде допълнен със следните подотдели, попадащи в имот с идентификатор 16064.1.70 в землището на с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургас, собственост на Община Поморие, за които е предвидена санитарна сеч през 2023г., с таксационни показатели и ползване, както следва:

 

 • подотдел 87:в

–   ст. клас – Черборови култури

–   Вид гора – Култури от чб – извън ест. зона на разпространение

–   Възраст – 45г.

–   Пълнота – 0,8

–   Диаметър -18 см

–   Предвидено ползване – 324 м3 дърва и 18 м3 вършина лежаща маса

–  лесовъдска намеса – санитарна сеч 40%

 

 • подотдел 155:а

–   ст. клас – Черборови култури

–   Вид гора – Култури от чб- извън ест. зона на разпространение

–   Възраст – 40г.

–   Пълнота – 0,7

–   Диаметър -20 см

–   Предвидено ползване – 46 м3 и 2 м3 вършина лежаща маса

–  лесовъдска намеса – санитарна сеч 20%

 

 • подотдел 157:д

  –   ст. клас – Черборови култури

–  Вид гора – Култури от чб- извън ест. зона на разпространение

–  Възраст – 55г.

–  Пълнота – 0,6

–  Диаметър -18 см

–  Предвидено ползване – 385 м3 и 26 м3 вършина лежаща маса

–  лесовъдска намеса – санитарна сеч 40%

 

Всичко предвидено ползване: 755 м3 дърва и 46 м3 вършина лежаща маса

 

 1. Приема изменение в обемът на годишното ползване на дървесина през 2023 г. в горските територии собственост на Община Поморие, от 4 800 м3 ст. маса /4615 м3 леж. маса/ дървесина, да се промени на 5620 м3 ст. маса /5416 м3 леж. маса/ дървесина .

 

 

  ГОДИШЕН  ПЛАН
  ЗА СЕЧ ПРЕЗ  2023г. В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНИ ОТДЕЛИ
№ на имота отдел, подотдел площ, ха възраст дървесен вид стояща маса, м3 едра, м3 средна, м3 дребна, м3 всичко стр. дърв., м3 дърва, м3 вършина, мз вид на сечта година на маркиране маркирал лесовъд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14
I.  ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ        
  1. Възобновителни сечи              
                             
38769.0.87 112 б 19,1 70 бл 410 0 0 0 0 404 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Косовец   8,2   цр 400 0 0 0 0 392 0      
    27,3     810 0 0 0 0 796 0      
                             
38769.0.87 112 е 11,9 70 бл 420 0 0 0 0 408 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Косовец   5,1   цр 220 0 0 0 0 211 0      
    17,0     640 0 0 0 0 619        
                             
27440.0.22 113 в 21,4 65 цр 480 0 0 0 0 476 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Белодол   21,4     480 0 0 0 0 476 0      
                             
27440.0.22 114 а 15,8 70 цр 400 0 0 0 0 392 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Белодол   4   бл 110 0 0 0 0 102 0      
    19,8     510 0 0 0 0 494 0      
                             
24253.0.11 119 в 13,8 70 цр 100 0 0 0 0 95 0 постепенно-котл. 25% 2022 Деян Благов
с. Дъбник   1,7   бл 20 0 0 0 0 18 0      
    15,5     120 0 0 0 0 113 0      
                             
57790.0.119 144 а 13,4 80 бл 190 0 0 0 0 185 0 постепенно-котл. 20% 2022 Деян Благов
с. Порой   9,0   цр 340 0 0 0 0 328 0      
    22,4     530 0 0 0 0 513 0      
                             
57790.0.119 144 е 11,4 65 цр 470 0 0 0 0 463 0 постепенно-котл. 20% 2022 Деян Благов
с. Порой   11,4   бл 160 0 0 0 0 154 0      
    5,8   кдб 40 0 0 0 0 34 0      
    28,6     670 0 0 0 0 651 0      
                             
37753.0.744 201 в 3,0 60 цр 60 0 0 0 0 56 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Козичино   0,8   бл 20 0 0 0 0 11 0      
    3,8     80 0 0 0 0 67 0      
                             
37753.0.744 201 м 6,4 70 бл 130 0 0 0 0 121 0 постепенно-котл. 25% 2022 Деян Благов
с. Козичино   4,2   цр 220 0 0 0 0 211 0      
    10,6     350 0 0 0 0 332 0      
                             
27440.0.148 565 а 10,3 70 цр 40 0 0 0 0 38 0 постепенно-котл. 30% 2022 Деян Благов
с. Белодол   2,6   бл 10 0 0 0 0 10 0      
    12,9     50 0 0 0 0 48 0      
                             
27440.0.148 565 д 5,1 70 цр 80 0 0 0 0 79 0 постепенно-котл. 20% 2022 Деян Благов
с. Белодол   2,2   бл 10 0 0 0 0 8 0      
    7,3     90 0 0 0 0 87 0      
                             
  2. Санитарни сечи              
                             
35033.24.298 567 б 6,5 70 кдб 30 0 0 0 0 24 0 санитарна 10% 2022 Деян Благов
гр. Каблешково   4,8   цр 110 0 0 0 0 101 0      
    5,5   бл 50 0 0 0 0 45 0      
    16,8     190 0 0 0 0 170 0      
                             
35033.24.298 567 в 4,2 90 кдб 50 0 0 0 0 50 0 санитарна 10% 2022 Деян Благов
гр. Каблешково   6,0   цр 100 0 0 0 0 97 0      
    2,0   бл 40 0 0 0 0 32 0      
    3,0   кгбр 10 0 0 0 0 6 0      
    15,2     200 0 0 0 0 185 0      
                             
35033.24.298 567 г 4,2 90 цр 40 0 0 0 0 32 0 санитарна 10% 2022 Деян Благов
гр. Каблешково   2,1   кдб 40 0 0 0 0 32 0      
    6,3     80 0 0 0 0 64 0      
                             
ОБЩО:   122,3   цр 3060 0 0 0 0 2971 0      
    81,0   бл 1570 0 0 0 0 1498 0      
    18,6   кдб 160 0 0 0 0 140 0      
    3   кгбр 10 0 0 0 0 6 0      
    224,9     4800 0 0 0 0 4615 0      
                             
Допълнително включени 2023 с предписание      
                             
16064.1.70 87 в 13,0 45 чб 350 0 0 0 0 324 18 санитарна 40% 2023 т.л. Р. Капитанов
с. Горица   13,0     350 0 0 0 0 324 18      
                             
16064.1.70 155 а 0,9 40 чб 50 0 0 0 0 46 2 санитарна 20% 2023 инж. Д.

Вълчанов

с. Горица   0,9     50 0 0 0 0 46 2      
                             
16064.1.70 157 д 12,8 55 чб 420 0 0 0 0 385 26 санитарна 40% 2023 инж. Д.

Вълчанов

с. Горица   12,8     420 0 0 0 0 385 26      
                             
Всичко:   251,6     5620 0 0 0 0 5370 46      

 

 

По т.28. от дневния ред:„ОС-532/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0215-C01 „Грижа в дома в община Поморие“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1242/01.08.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за социалните услуги:

 

 1. Общински съвет – Поморие приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0215-C01 „Грижа в дома в община Поморие“ – Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да предприеме необходимите дейности по изпълнение на решението.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за изпълнение на дейностите по проекта, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.29.1. от дневния ред:„ОС-543/26.07.2023г. Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 57491.13.372 по КККР на гр.Поморие, м.Хонят.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1243/01.08.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.13.372 по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, съобразно което се обособява нов УПИ I-372, с площ от 3552 кв.м, с осигурен достъп до имота от прилежащите улици, с отреждане „за складова база“, в Предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона Пп: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 00833.13.372 по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, съобразно което се обособява нов УПИ I-372, с площ от 3552 кв.м, с осигурен достъп до имота от прилежащите улици, с отреждане „за складова база“, в  Предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона Пп: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Разрешава на Иван Денков Музаков, в качеството му на наследник на Паунка Иванова Музакова, собственик на ПИ 57491.13.372 по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 00833.13.372 по КККР на гр.Поморие, м.Хонят, съобразно което се обособява нов УПИ I-372, с площ от 3552 кв.м, с осигурен достъп до имота от прилежащите улици, с отреждане „за складова база“, в Предимно производствена зона (Пп), и се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона Пп: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 53-то заседание – 01.08.2023г 869 KB 26