сряда, 27 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 55-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.09.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-634/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1278/12.09.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост па Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 

  1. Избира Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. ,,Солна“ № 5.

 

  1. Оправомощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

 

По т.1 с „против“

 

По т.2 с „против“

 

По т.3 с „против“

 

  1. Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. ,,Солна“ № 5, при невъзможност на Иван Алексиев ­ Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците ,,Кабланд“ ООД.

 

  1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд“ ООД.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-635/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023г. – дарение за Община Царево.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1279/12.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, и във връзка с бедствието и трагичните събития в община Царево:

 

Обшински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат преведени по Банкова сметка за дарения IВAN: BG98UNCR 7000 3925 4489 17 на Община Царево 10 000 лв., като средствата се осигурят от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 10-20 „Разходи за външни услуги“.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид обстоятелството, че с дарените средства ще се подпомогне своевременно възстановяването на пострадалите от бедстващия район.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 55-то извънредно заседание – 12.09.2023г 243 KB 6